1187/1988

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Asetus eräistä sairaanhoitolaitosten maksuista, korvauksista ja palkkioista annetun asetuksen 1 a§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan eräistä sairaanhoitolaitosten maksuista, korvauksista ja palkkioista 30 päivänä maaliskuuta 1961 annetun asetuksen (178/61) 1 a§:n 1 momentti sellaisena kuin se on 18 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1042/87) näin kuuluvaksi:

1 a §

Keskus-, alue- ja paikallissairaalassa sekä muussa kunnallisessa sairaalassa hoidettavalta pysyvästi laitoshoidossa olevalta potilaalta peritään 1§:ssä säädetyn maksun sijasta kunnallisista yleissairaaloista annetun lain 24 §:n 2 momentissa ja 32 §:n 2 momentissa tarkoitettuna maksuna potilaan maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu, joka on hänen kuukautta kohti laskettujen tulojensa määrä, kuitenkin enintään 4 680 markkaa kalenterikuukaudelta. Maksua määrättäessä noudatetaan soveltuvin osin, mitä sosiaalipalveluista perittävistä maksuista annetussa asetuksessa (887/83) on säädetty laitoshuollon maksuista. Vaatimus kuntainliiton liittohallituksen tai kunnanhallituksen alaisen viranhaltijan tekemän maksua koskevan päätöksen saattamisesta liittohallituksen tai kunnanhallituksen käsiteltäväksi on tehtävä kirjallisesti liittohallitukselle tai kunnanhallitukselle.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.