1146/1988

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Laki museoiden valtionosuuksista ja -avustuksista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §

Kulttuuri- ja luonnonperinnön tallentamista, tutkimista ja näytteillä pitämistä varten museoiden taloudellisia toimintaedellytyksiä kehitetään myöntämällä museoille valtionosuutta ja -avustusta niin kuin tässä laissa säädetään.

Museot jaetaan tässä laissa maakuntamuseoihin, aluetaidemuseoihin, valtakunnallisiin erikoismuseoihin ja muihin museoihin.

2 §

Tässä laissa tarkoitettuihin valtionosuuksiin ja -avustuksiin sovelletaan kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja -avustuksista annettua lakia (35/73), jäljempänä valtionosuuslaki, lukuun ottamatta sen 3, 4, 6, 7, 9-13, 14 a ja 16-22§:ää, jollei tässä laissa toisin säädetä.

Muun kuin kunnan tai kuntainliiton ylläpitämälle museolle myönnettävällä valtionosuudella tarkoitetaan tässä laissa museon käyttökustannuksiin suoritettavaa lakisääteistä valtionavustusta. Siitä on soveltuvin osin voimassa, mitä 1 momentissa mainitussa laissa säädetään valtionosuudesta.

Tässä laissa säädettyjä tehtäviä valtion asianomaisena viranomaisena hoitaa museovirasto, jollei tässä laissa toisin säädetä.

3 §

Valtionosuutta ja -avustusta voidaan tämän lain nojalla myöntää museolle, joka täyttää seuraavat valtionosuuden ja -avustuksen saamisen yleiset edellytykset:

1)museota ei ylläpidetä taloudellisen voiton tavoittelemiseksi;

2)museon omistaa kunta, kuntainliitto tai sellainen rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka sääntömääräisiin tehtäviin kuuluu museotoiminnan harjoittaminen tai museon ylläpitäminen;

3)kunnan tai kuntainliiton omistaman museon hallinnosta on määrätty johtosäännöllä ja yksityisellä museolla on museoviraston hyväksymät museon toimintaa ohjaavat säännöt;

4)museota ylläpitävän yhdistyksen tai säätiön säännöissä on turvattu museon kokoelmien säilyminen museokokoelmina myös yhdistyksen tai säätiön lopettaessa toimintansa;

5)museolle on nimetty hoitaja;

6)museon hallussa olevat esineet ja arkistoaines säilytetään huolellisesti ja niitä jatkuvasti hoidetaan ja niistä pidetään asianmukaista luetteloa;

7)museolla on tarpeelliset säilytys-, näyttely- ja muut huonetilat, jotka täyttävät myös kohtuulliset turvallisuusvaatimukset; sekä

8)kokoelmia pidetään säännöllisin määräajoin yleisön nähtävillä ja museon hallussa olevat esineet ja muu aineisto ovat tutkijoiden käytettävissä.

2 luku

Valtionosuus

4 §

Valtionosuutta suoritetaan opetusministeriön nimeämälle maakuntamuseolle ja aluetaidemuseolle.

Opetusministeriö voi tulo- ja menoarvion rajoissa ja museoviraston esityksestä hyväksyä valtionosuuteen oikeutetuksi myös valtakunnallisen erikoismuseon ja muun museon. Edellytyksenä hyväksymiselle on, että museolla on päätoiminen museonjohtaja, jonka tehtävänä on huolehtia museon tallennus-, tutkimus- ja näyttelytoiminnasta.

5 §

Valtionosuutta myönnetään museon käyttömenoihin, ei kuitenkaan kiinteistön hoidosta ja ylläpidosta aiheutuviin kustannuksiin.

Museovirasto vahvistaa vuosittain seuraavaa vuotta varten museoiden jokaista vakinaista päätoimista museoammatillista työntekijää kohden lasketun käyttömenojen markkamäärän. Käyttömenojen määräksi vahvistetaan edelliselle vuodelle vahvistettu käyttömenojen määrä korotettuna kuluvan vuoden ja seuraavan vuoden kustannustason muutosta koskevan arvion perusteella sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

Edellä 2 momentissa tarkoitettua käyttömenojen määrää korotetaan ottamalla huomioon valtionosuuden piiriin otettavien uusien museoammatillisten työntekijöiden määrä ja muiden käyttömenojen lisäys sen mukaan kuin valtion tulo- ja menoarviossa päätetään.

6 §

Museolle suoritetaan valtionosuutta kuntien kantokykyluokituksesta annetussa laissa (649/85) tarkoitetun museon sijaintikunnan kantokykyluokan mukaan seuraavasti:

Kantokykyluokka Valtionosuus %:a käyttömenoista
1 42
2 39
3 36
4 33
5 30
6 27
7 24
8 21
9 18
10 15

Maakuntamuseolle ja aluetaidemuseolle valtionosuus suoritetaan alueellisten tehtävien vuoksi 7 prosenttiyksikköä suurempana.

3 luku

Valtionavustukset

7 §

Opetusministeriö voi myöntää valtakunnallisesti merkittävälle museolle harkinnanvaraista valtionavustusta veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista tieteen, taiteen ja urheilun tukemiseen osoitetuista varoista.

Mikäli tällainen museo nimetään valtakunnalliseksi erikoismuseoksi, jolloin se saa 6§:ssä tarkoitettua valtionosuutta, opetusministeriö voi sen tieteellisen, taiteellisen tai muun yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi myöntää sille lisäksi valtionavustusta edellä 1 momentissa mainituista varoista.

8 §

Muulle museolle, joka ei saa tämän lain mukaista valtionosuutta, voidaan valtion tulo- ja menoarviossa olevan määrärahan rajoissa myöntää valtionavustusta.

9 §

Tämän lain 3§:n edellytykset täyttävälle museolle voidaan myöntää valtion tulo- ja menoarviossa olevan määrärahan rajoissa valtionavustusta museotilojen hankintaan, rakentamiseen ja peruskorjaamiseen.

4 luku

Erinäisiä säännöksiä

10 §

Tämän lain 7-9§:n mukaisiin valtionavustuksiin käytetään ensisijaisesti niitä määrärahoja, jotka valtion tulo- ja menorviossa on osoitettu veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista tieteen, taiteen ja urheilun tukemiseen.

11 §

Jos museon omistussuhteessa, järjestysmuodossa tai toiminnassa tapahtuu muutoksia, jotka saattavat koskea tämän lain mukaisia edellytyksiä tai museon valtionosuuden määrästä tehdyn päätöksen perusteita, museovirasto voi tarkistaa museon valtionosuutta koskevat päätökset.

Jos museo ei täytä valtionosuuden tai -avustuksen saamiselle säädettyjä ehtoja, museovirasto voi keskeyttää taikka osaksi tai kokonaan lakkauttaa valtionosuuden tai -avustuksen maksamisen.

12 §

Tarkemmat säännökset maakuntamuseon, aluetaidemuseon ja valtakunnallisen erikoismuseon sekä muun 4§:n 2 momentissa tarkoitetun museon nimeämisen edellytyksistä, nimeämisestä, tehtävistä sekä museoammatillisen henkilökunnan määrittelystä ja muusta tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

5 luku

Voimaantulo

13 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1989.

Edellä 5§:n 2 momentissa tarkoitettu käyttömenojen määrä vuodelle 1989 vahvistetaan valtionosuuteen oikeutettujen museoiden vuoden 1987 keskimääräisten kustannusten perusteella.

Tällä lailla kumotaan museoiden valtionavustuksen perusteista 29 päivänä maaliskuuta 1979 annettu valtioneuvoston päätös (404/79).

Tämän lain voimaan tullessa ovat valtionosuuteen tämän lain mukaisesti oikeutettuja edellä 3 momentissa mainitun valtioneuvoston päätöksen mukaisesti nimetyt maakuntamuseot ja aluetaidemuseot. Muiden museoiden nimeämisestä valtionosuuden piiriin kuuluviksi päätetään 4§:ssä säädetyssä järjestyksessä.

Henkilö, joka tämän lain voimaan tullessa on museoammatillisessa virassa tai toimessa, katsotaan sen estämättä mitä asetuksella säädetään virkojen tai toimien kelpoisuusvaatimuksista, edelleen virkaansa tai toimeensa kelpoiseksi. Valtionavustuksella maakuntamuseoon tai aluetaidemuseoon alueellista museotoimintaa varten palkattu työntekijä luetaan valtionosuutta laskettaessa vakinaiseksi työntekijäksi työsuhteen laadusta riippumatta.

Hallituksen esitys 195/88
Sivistysvaliok. miet. 23/88
Suuren valiok. miet. 179/88

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.