1073/1988

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1988

Asetus eräistä sairaanhoitolaitosten maksuista, korvauksista ja palkkioista annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan eräistä sairaanhoitolaitosten maksuista, korvauksista ja palkkioista 30 päivänä maaliskuuta 1961 annetun asetuksen 4 §:n A–C kohdat, D kohdan 1 ja 2 kappale, E kohdan 1 kappale, F ja G kohta, H kohdan 1 kappale, 1 kohta ja J kohdan 1 kappale sekä 6 § ja 9 §:n 1 momentti, sellaisena kuin ne ovat 13 päivänä maaliskuuta 1987 annetussa asetuksessa (299/87), näin kuuluviksi:

4 §

Edellä 3 §:ssä tarkoitetussa erikoismaksuluokassa peritään potilaalta lisämaksuja hoitopäivältä ja erityisistä toimenpiteistä enintään seuraavat määrät:

A. Konservatiivinen hoito

Konservatiivisesta hoidosta peritään potilaalta 42 markkaa kultakin hoitopäivältä kymmenen ensimmäisen päivän ajan, 34 markkaa kahdenkymmenen seuraavan päivän aikana ja 18 markkaa tämän jälkeisiltä päiviltä, kuitenkin niin, että vähintään saadaan periä 100 markkaa.

B.Konsultaatiot

Jos muu kuin potilasta erikoismaksuluokassa hoitava lääkäri kutsutaan tutkimaan tai hoitamaan potilasta tai hänen vastasyntynyttä lastaan, peritään potilaalta 76 markkaa konsultoivan erikoislääkärin ensimmäisestä tai sitä vastaavasta myöhemmästä käynnistä ja 46 markkaa muusta myöhemmästä käynnistä.Mikäli konsultaatioon kutsuttu lääkäri joutuu tekemään erityisen matkan sairaalaan, peritään potilaalta edellä mainitun 76 tai 46 markan sekä todellisten matkakulujen lisäksi 59 markkaa. Näitä maksuja ei kuitenkaan saa periä, jos konsultaatioon kutsuttu lääkäri suorittaa toimenpiteen, josta potilaalta peritään tässä pykälässä jäljempänä tarkoitettu lisämaksu.

C. Eräät tutkimus- ja hoitotoimenpiteet

Vaativista ja aikaavievistä tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä peritään potilaalta lisämaksu toimenpiteen laadusta riippuen esim.:

901 Perusteellinen sienianalyysi, ihokokeiden arvostelu ja alvonta, herkkyyden alentaminen (spesifinen hyposensibilointi) 46 markkaa
910 Endoskooppinen tutkimus, joka ei vaadi puudutusta, esimerkiksi peräsuolen tähystys 76 ,,
911 Nesteen poisto kehon ontelosta 76 ,,
912 Luuydinpunktio 76 ,,
913 Verenotto tai nesteen tiputus (infuusio) alle 2-vuotiaalle 76 ,,
914 Aivokäyrän tulkinta mahdollisine lausuntoineen (EEG) 76 ,,
915 Sähköshokkihoito 76 ,,
920 Endoskooppinen tutkimus, joka vaatii puudutuksen, esimerkiksi virtsarakon, mahalaukun tai suora keuhkoputkien tähystys 121 ,,
921 Elinpunktio, kuten maksa- tai munuaisbiopsia 121 ,,
922 Sydämen rytmin palauttaminen defibrillaattorilla 121 ,,
923 Perusteellinen neurologinen tutkimus 121 ,,
924 Perusteellinen psykiatrinen tutkimus 121 ,,
925 Vaativa psykoterapeuttinen käsittely 121 ,,
926 Narkoanalyysi 121 ,,
927 Lääkärin henkilökohtaisesti hoitama normaali synnytys 121 ,,
930 Täydellinen elvytyshoito 151 ,,
940 Lääkärin henkilökohtaisesti hoitama aikaavievä synnytys 183 ,,

D. Leikkaukset ja niihin verrattavat toimenpiteet

Leikkauksista ja niihin verrattavista toimenpiteistä peritään potilaalta lisämaksu leikkauksen tai toimenpiteen laadun ja vaikeusasteen perusteella seuraavasti:

X ryhmässä 121 markkaa
XI ,, 245 ,,
XII ,, 365 ,,
XIII ,, 489 ,,
XIV ,, 609 ,,
XV ,, 731 ,,
XVI ,, 1 098 ,,

Edellisessä kappaleessa tarkoitettu lisämaksu käsittää myös leikkaukseen tai siihen verrattavaan toimenpiteeseen kuuluvan konservatiivisen hoidon X ja XI ryhmässä kolmelta hoitopäivältä, XII ryhmässä viideltä hoitopäivältä, XIII ryhmässä seitsemältä hoitopäivältä, XIV ja XV ryhmässä kymmeneltä hoitopäivältä sekä XVI ryhmässä neljältätoista hoitopäivältä. Muilta hoitopäiviltä peritään potilaalta saman suuruinen lisämaksu kuin konservatiivisen hoidon osalta on määrätty kohdassa A.


E. Anestesiologiset toimenpiteet

Anestesiologisista toimenpiteistä peritään potilaalta lisämaksu toimenpiteen laadusta riippuen seuraavasti:

X ryhmässä 121 markkaa
XI ,, 167 ,,
XII ,, 214 ,,
XIII ,, 261 ,,
XIV ,, 321 ,,
XV ,, 365 ,,
XVI ,, 550 ,,

F. Röntgentutkimukset

Röntgentutkimuksista potilaalta perittävät lisämaksut ovat seuraavat:

1. Henkitorven kuvaus 31 markkaa
2. Rintaontelon kuvaus
a) tavallinen 31 ,,
b) perusteellinen 41 ,,
3. Keuhkoputkien varjoainetutkimus 70 ,,
4. Ruokatorven tutkimus 41 ,,
5. Mahalaukun tutkimus 70 ,,
6. Mahalaukun ja siihen liittyvä ohutsuolen tutkimus 83 ,,
7. Paksusuolen tavallinen tutkimus 70 ,,
8. Paksusuolen kaksoisvarjoainetutkimus 83 ,,
9. Vatsaontelon yleiskuvaus 50 ,,
10. Sappirakon tutkimus 41 ,,
11. Sappirakon tutkimus kolekystokiniinillä 50 ,,
12. Sappitutkimus suoneen annetulla varjoaineella
a) leikatulle potilaalle 70 ,,
b) muissa tapauksissa 70 ,,
13. Sappiteiden tutkimus leikkauksen yhteydessä 50 ,,
14. Virtsaelinten erityistutkimus 70 ,,
15. Molempien munuaisten tutkimus 41 ,,
16. Yhden munuaisen tutkimus 31 ,,
17. Virtsaputken tutkimus 41 ,,
18. Virtsaputken ja rakon tutkimus 50 ,,
19. Yksinkertainen vatsa-aortan varjoainetutkimus 121 ,,
20. Muun aortan tai sen keskeisten haarojen tai aivovaltimoiden varjoainetutkimus 222 ,,
21. Raajan valtimon varjoainetutkimus 121 ,,
22. Laskimon varjoainetutkimus
a) pinnallinen 59 ,,
b) luun kautta 83 ,,
23. Perna-maksalaskimotutkimus 121 ,,
24. Selkäydintutkimus 121 ,,
25. Ilmakallotutkimus 151 ,,
26. Kohdun ja munanjohtimien tutkimus 83 ,,
27. Sikiö-lantiotutkimus 41 ,,
28. Nivelen varjoainetutkimus 83 ,,
29. Sylkiteiden varjoainetutkimus 50 ,,
30. Avanteen tutkimus 41 ,,
31. Kerroskuvaus yhdessä suunnassa 41 ,,
32. Kerroskuvaus useammassa suunnassa 59 ,,
33. Kaularangan kuvaus 41 ,,
34. Rintarangan kuvaus 31 ,,
35. Lannerangan kuvaus 31 ,,
36. Kallon kuvaus 31 ,,
37. Säären, reiden, kyynärvarren tai ol kavarren kuvaus 31 ,,
38. Lantion tai virtsaelinten yleiskuvaus 31 ,,
39. Lonkan kuvaus 31 ,,
40. Nenän sivuonteloiden kuvaus 31 ,,
41. Korvankuvaus 31 ,,
42. Ranteenkuvaus 31 ,,
43. Nilkan, käden, kyynärnivelen tai olkapäänkuvaus 31 ,,
44. Polven tai jalkaterän kuvaus 31 ,,
45. Hammaskuvaus 18 ,,
46. Rintaontelon pienoiskuvaus 18 ,,

G. Sädehoito

Sädehoidosta peritään potilaalta lisämaksua seuraavasti:

1. Yksinkertainen sädehoito
a) ensimmäinen hoitokerta 41 markkaa
b) muut hoitokerrat, kultakin kerralta 11 ,,
2. Radikaalinen röntgenhoito
a) ensimmäinen hoitokerta 59 ,,
b) muut käynnit, kultakin kerralta 11 ,,
3. Palliatiivinen tai radikaalinen miljoonavolttihoito
a) ensimmäinen hoitokerta 59 markkaa
b) muut hoitokerrat, kultakin kerralta 18 ,,
4. Radikaalinen, kuratiivinen, miljoonavolttihoito täydellisine hoitosuunnitelmineen
a) ensimmäinen hoitokerta 92 ,,
b) muut hoitokerrat, kultakin kerralta 18 ,,
5. Radioisotooppihoito
a) yksinkertainen hoito 50 ,,
b) vaativa hoito 92 ,,
6. Radioaktiivisen aineen sijoitus kudokseen
a) yksinkertainen toimenpide 102 ,,
b) vaativa toimenpide 151 ,,

H. Laboratoriotutkimukset

Laboratoriotutkimuksista, jotka laboratoriolääkäri on henkilökohtaisesti suorittanut, peritään potilaalta lisämaksu sen mukaan, mihin ryhmään tutkimus kuuluu, seuraavasti:

I ryhmässä ei maksua
II ,, 8 markkaa
III ,, 16 ,,
IV ,, 23 ,,
V ,, 53 ,,
VI ,, 107 ,,

I. Fysiatriset toimenpiteet

Fysiatrisista toimenpiteistä, jotka alan erikoislääkäri on suorittanut, peritään potilaalta lisämaksu seuraavasti:

1. Hoitokoneella annettu käsittely, kuten sähköärsytys, syvälämpö, ultraviolettivalo, ultraäänihoito tai verenkierron elvyttäminen taikka mobilisoiva hoito 16 markkaa
2. Ilman esivalmistelua suoritettu manipulaatio 46 ,,
3. Narkoosissa suoritettu manipulaatio 92 ,,
4. Sähköärsytystutkimus lihasta kohti 8 ,,
5.Elektromyografiatutkimus lausuntoineen
a) 1–3 lihaksesta 59 ,,
b) useammasta lihaksesta 92 ,,
6. Lihastestaus
a) yhdestä raajasta 23 ,,
b) useammista raajoista 59 ,,
c) koko lihaksistosta 107 ,,
7. Hermon johtoajan määritys elektromyografian (EMO) avulla 92 ,,
8. Apuneuvon, kuten proteesin, tukisidoksen, pyörätuolin jne. käytön arviointi 76 ,,
9. Päivittäisten toimintojen tutkiminen lausuntoineen
a) enintään kaksi toimintoa 53
b) seuraavat toiminnot, kustakin toiminnosta 23 ,,

J. Patologian alan tutkimukset

Patologian alaan kuuluvista tutkimuksista, jotka alan erikoislääkäri on suorittanut, peritään potilaalta lisämaksu seuraavasti:

1. Kudosnäytteen mikroskooppinen tutkimus 39 markkaa
2. Gynekologinen irtosolututkimus 31 ,,
3. Muut solututkimukset 39 ,,
4. Jääleiketutkimus 92 ,,

6 §

Lääkärintodistuksesta ja -lausunnosta, joka ei liity potilaan hoitoon, peritään todistuksen ja lausunnon laadusta riippuen 12–116 markkaa.

9 §

Tapaturmavakuutuslain 29 §:ssä tarkoitettu vakuutuslaitos on velvollinen suorittamaan 5 §:n 1 ja 2 momentissa mainitun perusmaksun lisäksi valtion omistamalle ja lakisääteistä valtionosuutta saavalle sairaanhoitolaitokselle korvausta vakuutettujen potilaiden tutkimuksista ja hoidosta poliklinikalla sekä lääkärintodistuksista ja -lausunnoista seuraavien perusteiden mukaan:

A. Tutkimukset ja hoito poliklinikalla

Ryhmään I kuuluvista toimenpiteistä 26 mk. Aikaavievä kliininen perustutkimus, suuren sidoksen asettaminen, haavan ompelu puudutuksineen, laaja paikallispuudutus, vaikea rikan poisto silmän pinnasta mahdollisine kaavintoineen, poskionteloiden punktio tai sivuonteloiden huuhtelu ja vastaava toimenpide.

Ryhmään II kuuluvista toimenpiteistä 53 mk.

Aikaavievä sisätautialan kliininen tutkimus ekg-tuloksineen, nesteenpoisto kehon onteloista, suuren haavan hoito, stellaatumblokadi, thorax-tutkimus, kudosnäyte, aikaavievä silmän tutkiminen esim. binokulaarioftalmoskopia, polyypin poisto nenästä tai korvasta tai vastaava toimenpide.

Ryhmään III kuuluvista toimenpiteistä 78 mk.

Perusteellinen kliininen tutkimus tai aikaavievä monisairauspotilaan tutkiminen, terapeuttinen käsittely psykiatriassa, suuren komplisoidun haavan hoito, laaja ihokokeen valvonta, spinaalipuudutus, vatsaontelon yleiskuvaus, silmien sopeutumislaajuuden ja erilaisnäkemisemisen tutkiminen, täydellinen kuulon ja tasapainoelimen tutkimus sekä otomikroskopia tai vastaava toimenpide.

Ryhmään IV kuuluvista toimenpiteistä 129 mk.

Mahalaukun tähystys, potilaan leikkauskelpoisuuden tai työkykyisyyden aikaavievä selvittely, perusteellinen psykiatrinen tai lastenpsykiatrinen tutkimus, vaativa psykoterapeuttinen käsittely, perusteellinen neurologinen tutkimus, rinta- tai olkavarsikipsisidoksen asettaminen, kohdun tyhjennys ja kaavinta, mahalaukun kuvaus, pikaleike, silmän elektrofysiologinen tutkimus, kattorisan poisto ja nielurisojen typistys tai vastaava toimenpide.

Ryhmään V kuuluvista toimenpiteistä 208 mk.

Vaativa ekspositio tai inhallaatiokoe, sosiaalista sopeutuvuutta ja kuntouttamisedellytyksiä koskeva psykiatrinen, neurologinen tai sisämediisinen selvittely, operatiivinen rakon tähystys esim. kasvaimen poltto ja kiven murskaus, aortagrafia, näkökentän antitatiivinen analyysi, vieraan esineen aikaavievä poisto kurkunpäästä, henkitorvesta, keuhkoputkesta tai ruokatorvesta tai vastaava toimenpide.

Ryhmään VI kuuluvista toimenpiteistä 313 mk.

Suonikohjujen poisnyhtäisy, silmien perusteellinen tutkiminen piilolasisovitusta varten ja piilolasien sovittaminen, nielurisojen poisto tai vastaava toimenpide.

Vähäis emmistä tutkimus- tai hoitotoimenpiteistä kuten tavanomaisesta kliinisestä tutkimuksesta tai vastaavasta toimenpiteestä ei peritä tässä tarkoitettua korvausta.

B. Lääkärintodistukset ja -lausunnot

Lääkärintodistuksesta tai -lausunnosta, joka annetaan sairaalassa tai sen poliklinikalla tapahtuneen tutkimuksen tai hoidon perusteella, peritään seuraavat korvaukset:

a) Tavallinen lääkärintodistus 18–33 markkaa
b) Perusteellinen lääkärintodistus tai -lausunto 35–50 ,,
c) Laaja ja aikaavievä lääkärintodistus tai -lausunto 50–76 ,,


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.