971/1988

Annettu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1988

Asetus Autorekisterikeskuksen ja sen katsastustoimipaikkojen suoritteista perittävistä maksuista

Liikenneministerin esittelystä säädetään 29 päivänä joulukuuta 1973 annetun valtion maksuperustelain (980/73) nojalla:

1 §
Yleistä
Ajoneuvojen katsastuksista, kuljettajantutkinnoista sekä Autorekisterikeskuksen ja katsastustoimipaikkojen eräistä muista suoritteista peritään valtiolle maksuja tämän asetuksen mukaisesti.
2 §
Tyyppikatsastus ja teknisten laitteiden hyväksyminen
1. Tyyppikatsastus 1 500mk
2. Tyyppikatsastusta varten erikseen suoritettava tarkastus tai mittaus sekä kokonais- ja akselipainojen sekä koriylityksen vahvistus 300mk
3. Ajoneuvon teknisen laitteen tai rakenteen tyyppihyväksyminen 300mk
4. Laitteen tai rakenteen hyväksyminen tyyppikatsastettuun ajoneuvoon 150mk
5. Lupa rekisteröintikatsastukseen tyyppikatsastusta suorittamatta 250mk
6. Tyyppikatsastustodistuksen rinnakkaiskappale 150mk
3 §
Maahantuontikatsastus
Maahantuontikatsastus 1 100mk
4 §
Rakennekatsastus
1. Linja-auton rakennekatsastus 150mk
2. Linja-auton koripiirustusten ja kuormituslaskelmien vahvistaminen 80mk
5 §
Rekisteröintikatsastus
1. Rekisteröintikatsastus:
a)säiliöauto tai erikoisauto 290mk
b)kuorma- tai linja-auto 200mk
c)henkilö- tai pakettiauto taikka tällaiseen kytkettävä perävaunu 100mk
d)muu kuin c-kohdassa tarkoitettu perävaunu 220mk
e)muu ajoneuvo 90mk
2. Kun ajoneuvo rekisteröintikatsastuksen yhteydessä hyväksytään vaarallisen aineen tai aineryhmän kuljetukseen, peritään 1 momentissa mainitun maksun lisäksi 60mk
6 §
Kytkentäkatsastus
1. Ristiinkytkentäkatsastus:
a)henkilö- tai pakettiauto tai tällaiseen kytkettävä perävaunu 70mk
b)kuorma-auto 290mk
c)kuorma-auton perävaunu 290mk
2. Erilliskytkentäkatsastus:
a)perävaunun tai hinattavan laitteen kytkentä muuhun moottoriajoneuvoon kuin henkilö- tai pakettiautoon 170mk
b)perävaunun tai hinattavan laitteen kytkentä henkilö- tai pakettiautoon 70mk
7 §
Muutoskatsastus
1. Ajoneuvon rakenteen muutoksen johdosta suoritettava katsastus:
a)linja-auto 190mk
b)henkilö- tai pakettiauto taikka tällaiseen kytkettävä perävaunu 70mk
c)muu ajoneuvo 190mk
2. Rekisteriin merkittyjen tietojen muutoksen johdosta suoritettava katsastus 50mk
3. Jo rekisteröidyn ajoneuvon hyväksyminen vaarallisen aineen tai aineryhmän kuljetukseen 120mk
Samalla ei peritä 1 eikä 2 momentissa sanottuja maksuja.
8 §
Vuosikatsastus
1. Vuosikatsastus:
a)henkilö- tai pakettiauto tahi tällaiseen kytkettävä perävaunu sekä moottoripyörä 70mk
b)vaarallisen aineen tai aineryhmän kuljetukseen hyväksytty ajoneuvo 120mk
c)muu ajoneuvo 180mk
2. Katsastuksessa hylkäämisen johdosta suoritettava jälkitarkastus 60mk
Tämä maksu peritään silloin, kun tarkastus suoritetaan kuukauden kuluessa hylkäämisestä. Myöhemmin suoritettavasta jälkitarkastuksesta peritään maksu, joka määräytyy 1 ja 3 momentin mukaan.
3. Vuosikatsastuksessa on maksu perittävä 50 markalla korotettuna silloin, kun katsastus suoritetaan ajoneuvolle säädetyn tai erikseen määrätyn määräajan jälkeen.
9 §
Toimipaikan ulkopuolella suoritettavat katsastukset

Jos katsastus suoritetaan muulla kuin vakinaisella tai katsastuskuulutuksessa ilmoitetulla paikkakunnalla, peritään edellä sanottujen maksujen lisäksi maksu, joka on 650 markkaa päivältä tai sen osalta lisättynä lasketulla matkakustannusten määrällä. Suoritettaessa samalla käyntikerralla useita katsastuksia jaetaan lisämaksu katsastusten määrällä.

10 §
Kuljettajantutkinnot
1. Kuljettajantutkinnot:
a)ABCD-, ABCE-, ABCDE-, ABE-, ABE/ABC tai ABE/ABCD-luokan ajokorttia tai tällaisen uudistamista varten suoritettava tutkinto 240mk
b)A-, AB-, ABC- tai KT-luokan ajokorttia tai tällaisen ajokortin uudistamista varten tahi ajotaidon valvontaa taikka henkilöauton ammattiajolupaa varten suoritettava tutkinto 200mk
c)T-luokan ajokorttia varten suoritettava tutkinto 50mk
2. Teoriakoe erikseen tai uudelleen suoritettuna 30mk
3. Ajokoe erikseen tai uudelleen suoritettuna:
a)ABCD-, ABCE-, ABCDE-, ABE/ABC- tai ABE/ABCD-luokan ajokorttia varten 210mk
b)muuta ajokorttia varten 170mk
4. Autorekisterikeskuksen antama ADR-sopimuksen mukainen todistus, joka oikeuttaa vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävän ajoneuvon kuljettamiseen 70mk
11 §
Muut maksut
1. Autorekisterikeskuksen ajoneuvoasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen (547/87) tai ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanopäätöksen muuttamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen (548/87) nojalla tekemä poikkeuslupaa koskeva päätös 450mk
2. Katsastustoimipaikan 1 kohdassa tarkoitettujen säädösten nojalla tekemä poikkeuslupaa koskeva päätös 300mk
3. Ajoneuvon rakenteen muuttamista koskeva päätös: a)henkilöauton kori- tai akselistorakenteen muuttaminen 300mk
b)muun ajoneuvon akselistorakenteen samoin kuin akselivälin muuttaminen 80mk
4. Katsastustoimipaikan antama lupa, todistus ja vastaava 50mk
Tätä maksua ei peritä viran puolesta annettavasta todistuksesta ja vastaavasta eikä luvasta katsastuksessa hylätyn ajoneuvon käyttämiseen liikenteessä säädetyn katsastusmääräajan jälkeen.
5. Autokoulun opetushuoneen ja opetusvälineiden hyväksyminen muun tarkastuksen yhteydessä tai erikseen 300mk
6. Vuokrahenkilöauton taksamittarin tarkastus ja sinetöinti 100mk
7. TIR-yleissopimuksen mukaiseen tavarakuljetukseen käytettävän paketti- tai kuorma-auton, perävaunun tai tavarasäiliön tarkastus:
a)ajoneuvon tarkastus 290mk
b)samaan valmistesarjaan kuuluvien uusien tavarasäiliöiden tarkastus sarjan ensimmäiseltä säiliöltä 120mk
c)samaan valmistesarjaan kuuluvien uusien tavarasäiliöiden tarkastus sarjan toiselta säiliöltä ja kultakin seuraavalta 50mk
d)muu tavarasäiliön tarkastus 120mk
8. Yksittäisten tietojen luovuttaminen ajoneuvorekisteristä:
a)puhelintiedustelu ajoneuvorekisterin tiedoista 4,70mk/min.
b)ote ajoneuvorekisteristä (yhden ajoneuvon tiedot) oikeaksi todistettuna 20mk
c)edellinen oikeaksi todistamattomana 10mk
d)muu kirjallisesti annettu tieto (yhdestä ajoneuvosta) 5mk
e)jäljennös ajoneuvorekisterin tilastosta 10mk/sivu
12 §
Maksuista vapautuminen ja maksujen kantaminen
1. Tässä asetuksessa tarkoitetuista maksuista ovat vapaat valtio sekä valtion virastot ja laitokset. Liiketoimintaa harjoittavilta valtion virastoilta ja laitoksilta sekä valtion liikelaitoksilta peritään kuitenkin maksut täysimääräisinä.

2. Katsastuksesta, lukuun ottamatta tyyppikatsastusta, ja kuljettajantutkinnosta on maksu perittävä vastaanotettaessa katsastettava ajoneuvo tai ilmoittautuminen kuljettajantutkintoon. Maksu on niin ikään perittävä ennen 11§:ssä tarkoitettuja tarkastuksia. Autorekisterikeskus voi kuitenkin sallia, että maksu peritään katsastuksen, tutkinnon tai tarkastuksen päätyttyä.

3. Jos kuljettajantutkinnon ajokoetta ei voida suorittaa asiakkaan jätettyä noudattamatta varaamansa ajan, peritään asiakkaalta seuraavaan ajokokeeseen ilmoittauduttaessa 100 markan maksu. Maksua ei kuitenkaan peritä, milloin varattu aika peruutetaan viimeistään kolme vuorokautta ennen sitä päivää, jolle aika on varattu. Määräaikaan ei lasketa lauantai- eikä pyhäpäiviä.

13 §
Tarkemmat määräykset

Liikenneministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta. Myös Autorekisterikeskus voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, mikä asetuksen 4-11§:ssä mainittu maksu on suoritteesta perittävä.

14 §
Voimaantulosäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989. Asetuksen 3§ tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä joulukuuta 1988. Tällä asetuksella kumotaan Autorekisterikeskuksen ja sen katsastustoimipaikkojen suoritteista perittävistä maksuista 13 päivänä marraskuuta 1987 annettu asetus (854/87).

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.