899/1988

Annettu Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 1988

Asetus siipikarjanlihan tarkastuksesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään 25 päivänä maaliskuuta 1960 annetun lihantarkastuslain (160/60) 19§:n nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna 9 päivänä tammikuuta 1976 ja 23 päivänä kesäkuuta 1977 annetuilla laeilla (8/76 ja 522/77):

Soveltamisala
1 §

Tämä asetus koskee elintarvikkeeksi tarkoitetun siipikarjanlihan tarkastusta.

Tarkastetun siipikarjanlihan käsittelystä ja elintarvikehygieenisestä laadusta sen leikkaamisen, säilyttämisen, varastoimisen, jalostuksen ja kaupan pitämisen yhteydessä säädetään liha-asetuksessa (898/88).

Määritelmä
2 §

Siipikarjanlihalla tarkoitetaan tässä asetuksessa broilerin, kanan, kalkkunan, hanhen, ankan ja muiden tarhattujen lintujen lihaa sekä muita ihmisravinnoksi soveltuvia osia.

Tarkastuspakko
3 §

Siipikarjanliha on tarkastettava sen mukaan kuin tässä asetuksessa säädetään.

Siipikarjanlihaa, jota ei ole tämän asetuksen mukaisesti tarkastettu tai joka lihantarkastuksesta annettujen määräysten mukaan on hylättävä, ei saa pitää kaupan tai myydä elintarvikkeena eikä käyttää elintarvikkeen valmistukseen. Tällaista siipikarjanlihaa ei myöskään saa säilyttää eikä varastoida elintarvikehuoneistossa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu tarkastuspakko ei koske tuottajan omaan yksityistalouteen tarkoitettua siipikarjanlihaa eikä myöskään sellaista siipikarjanlihaa, jonka kuluttaja hankkii omaan käyttöönsä suoraan tuottajalta ilman kaupan välitystä.

Tarkastuspaikat
4 §

Siipikarjanlihan tarkastus suoritetaan siipikarjateurastamossa tai lihantarkastuslain (160/60) 5§:n 1 momentissa tarkoitetussa kunnallisessa lihantarkastamossa.

Siipikarjanlihan tarkastuksen voi lihantarkastamo suorittaa myös lihantarkastuslain 5§:n 2 momentissa tarkoitetulla maa- ja metsätalousministeriön luvalla ja määräämillä ehdoilla terveyslautakunnan elintarvikehuoneistoksi hyväksymässä siipikarjan teurastuspaikassa, jossa saadaan kuitenkin teurastaa enintään 10 000 lintua vuodessa.

Siipikarjateurastamo
5 §

Siipikarjateurastamon hyväksymisessä noudatetaan soveltuvin osin, mitä lihantarkastuslain 5§:n 1 momentissa tarkoitetun teurastamon hyväksymisestä on säädetty. Sen lisäksi maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosasto määrää hyväksytylle siipikarjateurastamolle tunnuksen.

Teurastus
6 §

Teurastuksessa ruhosta on poistettava elintarvikkeeksi kelpaamattomat osat. Teurastus on pyrittävä suorittamaan niin, etteivät ruho tai elimet likaannu eivätkä saa muutakaan tartuntaa. Muutoin on noudatettava soveltuvin osin, mitä muiden teuraseläinten kuljetuksesta, käsittelystä, teurastuksessa käytetyistä huonetiloista ja niissä olevista laitteista, välineistä ja kalusteista on lihantarkastuslaissa ja sen nojalla säädetty tai määrätty.

7 §

Siipikarjan teurastuspaikassa ei saa teurastaa sairaiksi epäiltyjä lintuja, ellei tarkastuseläinlääkäri ole läsnä teurastuksessa.

Kirjanpito
8 §

Siipikarjaa teurastavien elinkeinonharjoittajien on pidettävä tuottajakohtaista päivittäistä kirjaa sekä teurastetun siipikarjan että hylätyn ja ehdollisesti hyväksytyn lihan määrästä. Teurastamossa on lisäksi pidettävä kirjaa laboratoriotutkimuksiin otetuista näytteistä ja niiden tutkimustuloksista. Tämän kirjanpidon on oltava tarkastuseläinlääkärin saatavissa.

Siipikarjanlihan tarkastuksesta pidetään maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston vahvistaman kaavan mukaista päiväkirjaa.

Tarkastushenkilöstö
9 §

Hyväksytyssä siipikarjateurastamossa suorittaa ja valvoo lihantarkastusta sen palveluksessa oleva maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston tarkastuseläinlääkäriksi määräämä eläinlääkäri. Tarkastuseläinlääkäri voidaan määrätä suorittamaan ja valvomaan tarkastusta useammassa siipikarjateurastamossa, mikäli teurastamot sitä esittävät.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa teurastamossa avustaa lihantarkastukseen kuuluvien tehtävien suorittamisessa teurastamon palveluksessa oleva tarkastusavustaja.

Maa- ja metsätalousministeriössä on tarkastuseläinlääkäri, joka suunnittelee, ohjaa, valvoo ja suorittaa siipikarjanlihan tarkastusta koko maassa. Siipikarjateurastamot ovat velvolliset suorittamaan valtiolle tarkastuseläinlääkärin suorittamista tarkastuksista aiheutuvat kustannukset siten kuin lihantarkastuslain 15§:ssä on säädetty.

Tarkastuseläinlääkärin toiminnan edellytykset
10 §

Siipikarjaa teurastavien elinkeinonharjoittajien on annettava tarkastuseläinlääkärille tarpeellinen aputyövoima ja muu tarvittava apu sekä tarkastustilat, välineet ja tarvikkeet sekä toimisto- ja sosiaalitilat.

Tarkastushenkilöstön pätevyysvaatimukset
11 §

Hyväksyttyyn siipikarjateurastamoon lihantarkastusta suorittamaan ja valvomaan määrätyn tarkastuseläinlääkärin kelpoisuudesta on voimassa, mitä tarkastuseläinlääkäristä on lihantarkastuslaissa ja sen nojalla säädetty tai määrätty.

Edellä 9§:n 2 momentissa tarkoitetun tarkastusavustajan kelpoisuudesta on voimassa, mitä tarkastusapulaisen kelpoisuudesta on lihantarkastuslaissa ja sen nojalla säädetty tai määrätty.

Tarkastuseläinlääkärin tehtävät
12 §

Siipikarjanlihan tarkastusta suorittamaan ja valvomaan määrätyn tarkastuseläinlääkärin tehtävänä on:

1)suorittaa lihantarkastusta ja valvoa, että teurastamossa noudatetaan siipikarjanlihan tarkastuksesta annettuja säännöksiä ja määräyksiä;

2)valvoa, että teurastus suoritetaan hygieenisesti ja että teurastamon tilat, laitteet ja välineet pidetään puhtaina ja muutenkin moitteettomassa kunnossa sekä että laitoksessa noudatetaan siisteyttä ja järjestystä;

3)huolehtia yhteistyössä kunnallisten elintarvikeviranomaisten kanssa hyväksytyn siipikarjateurastamon yhteydessä olevan lihankäsittelylaitoksen, lihavalmistelaitoksen ja lihanjalostustehtaan valvonnasta;

4)suorittaa eläinsuojelulaissa (91/71) tarkoitettua tarkastuseläinlääkärille kuuluvaa eläinsuojeluvalvontaa;

5)ilmoittaa lihantarkastuslaissa säädetyllä tavalla eläintaudeista ja eläimistä ihmisiin tarttuvista taudeista;

6)lähettää teurastuksesta ja lihantarkastuksesta laaditut yhteenvedot lääninhallitukselle; ja

7)suorittaa muut toimialaansa liittyvät maa- ja metsätalousministeriön tai sen eläinlääkintöosaston määräämät tehtävät.

Lihantarkastuspäätös
13 §

Hylätystä tai ehdollisesti hyväksytystä siipikarjanlihasta on sen omistajalle tai haltijalle annettava pyydettäessä lihantarkastuslain 17§:ssä tarkoitettu kirjallinen päätös. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus valittaa siitä lihantarkastuslaissa säädetyllä tavalla.

Hyväksytyn siipikarjanlihan merkitseminen
14 §

Siipikarjateurastamossa ja siipikarjan teurastuspaikassa tarkastetun lihan myyntipäällykseen tai muuhun pakkaukseen on merkittävä elintarvikelain (526/41) nojalla säädetyt merkinnät. Teurastamon nimi ja tunnus tai siipikarjan teurastuspaikan nimi on kuitenkin aina merkittävä.

Lihantarkastamossa hyväksytty siipikarjanliha on merkittävä lihantarkastusasetuksen 17§:ssä tarkoitetulla tavalla.

Ehdollisesti hyväksytyn siipikarjanlihan merkitseminen ja käsittely
15 §

Ehdollisesti hyväksyttyä lihaa saa toimittaa teurastamosta ja teurastuspaikasta lihantarkastuspäätöksessä edellytettyä käsittelyä varten vain sellaiselle laitokselle tai muulle käyttäjälle, jolla on soveltuvat tilat ja laitteet ja jonka lääninhallitus on tähän tarkoitukseen hyväksynyt.

Ehdollisesti hyväksytyn lihan kuljetuspakkaukseen tai muuhun päällykseen on merkittävä lihantarkastuspäätöksen mukainen ehto lihalle vaadittavasta käsittelystä.

Käsittelyohjeet
16 §

Maa- ja metsätalousministeriö voi määrätä, että siipikarjanlihan myyntipäällykseen on merkittävä ministeriön määräämät ohjeet lihan käsittelystä ja käytetyn pakkauksen hävittämisestä.

Hylätyn lihan käyttö
17 §

Siipikarjanliha, joka on tarkastuksessa hylättävä, saadaan käyttää muuhun sopivaan tarkoitukseen. Jollei sitä täten voida käyttää, se on siipikarjateurastamon tai teurastuspaikan kustannuksella hävitettävä.

Maasta vienti ja maahan tuonti
18 §

Maasta vietävän ja maahan tuotavan siipikarjanlihan ja sitä sisältävien lihavalmisteiden tarkastuksessa on soveltuvin osin voimassa, mitä lihan ja lihavalmisteiden viennistä ja tuonnista on lihantarkastuslaissa ja sen nojalla säädetty tai määrätty.

Erinäisiä säännöksiä
19 §

Tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten noudattamisen valvonnasta on voimassa, mitä lihantarkastusasetuksessa (219/60) on säädetty.

20 §

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä siipikarjan teurastuksesta, siipikarjanlihan tarkastuksesta ja laatuvaatimuksista sekä niistä johtuvasta lihan arvostelusta.

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriö. Ministeriö voi myös erityisistä syistä yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksia asetuksen säännöksistä.

Voimaantulo
21 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1989.

Tarkastamatonta siipikarjanlihaa, joka on peräisin ennen tämän asetuksen voimaantuloa teurastetusta eläimestä, saadaan tämän asetuksen säännösten estämättä säilyttää, varastoida, pitää kaupan, myydä tai käyttää ihmisravinnoksi tarkoitettujen lihavalmisteiden valmistukseen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.