898/1988

Annettu Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 1988

Liha-asetus

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään 25 päivänä maaliskuuta 1960 annetun lihantarkastuslain (160/60) 12§:n 4 momentin, 14§:n 3 momentin ja 24§:n sekä 3 päivänä heinäkuuta 1941 annetun elintarvikelain (526/41) 1 ja 11§:n nojalla, näistä lihantarkastuslain 14§:n 3 momentti sellaisena kuin se on 9 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa (921/83):

Yleisiä säännöksiä
1 §

Tämä asetus koskee elintarvikkeena myytävän tai elintarvikkeen valmistusaineena käytettävän, lihantarkastuslaissa (160/60) ja sen nojalla tarkastettavaksi säädetyn tuoreen lihan käsittelyä ja elintarvikehygieenistä laatua sen leikkaamisen, säilyttämisen, varastoimisen, jalostuksen, kuljetuksen, kaupan pitämisen ja muun vastaavan toiminnan yhteydessä.

Asetuksen 3, 5, 8, 18, 20 ja 21§:n säännökset koskevat soveltuvin osin myös pakastettua, jäädytettyä, jäätynyttä, kuivattua, maustettua ja suolattua lihaa.

2 §

Mitä tässä asetuksessa säädetään lihasta, koskee myös elimiä ja muita ihmisravinnoksi soveltuvia eläimen osia, joita ovat kamara, silava, rasvakudos, päänliha, kaulaliha, pallealiha ja luuliha. Asetusta sovelletaan myös elintarvikekäyttöön tarkoitettuihin luihin ja vereen.

Tätä asetusta sovelletaan myös jauhelihaan ja jauhettuihin elimiin, jollei erikseen toisin säädetä.

Lihan laatuvaatimukset
3 §

Liha ei saa olla pilaantunutta tai likaantunutta eikä siinä saa olla vierasta hajua, makua tai väriä.

Lihassa ei saa olla vieraita aineita eikä mikrobeja siinä määrin, että sitä on pidettävä ihmisravinnoksi kelpaamattomana tai sopimattomana.

4 §

Lihan lisäaineiden käytössä on noudatettava, mitä elintarvikkeiden lisäaineista on elintarvikelain (526/41) nojalla säädetty.

Lihan käsittely
5 §

Lihaa on käsiteltävä siten, ettei sen laatu heikkene ja että terveydellisten haittojen syntyminen estetään.

Lihaa ei saa käsitellä ultraviolettivalolla eikä ionisoivalla säteilyllä.

6 §

Lihan jäähdytys on aloitettava välittömästi teurasruhon punnituksen jälkeen, ja sitä on jatkettava +4°C lämpötilaan tai kylmemmäksi.

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston luvalla ja asettamilla ehdoilla saa lihaa kuitenkin leikata teuraslämpimänä välittömästi punnituksen jälkeen. Leikkaaminen on suoritettava viimeistään kolmen tunnin kuluessa punnituksesta.

Jos siipikarjan liha paloitellaan ennen jäähdyttämistä, on paloittelu suoritettava viimeistään tunnin kuluessa teurastuksesta. Välittömästi paloittelun jälkeen liha on jäähdytettävä +4°C lämpötilaan tai kylmemmäksi. Jos paloittelu suoritetaan vasta jäähdytyksen jälkeen, on liha ensin jäähdytettävä +4°C lämpötilaan tai kylmemmäksi. Paloittelun aikana saa lihan lämpötila tilapäisesti nousta enintään +10°C:een.

Muuta lihaa kuin siipikarjan lihaa saa jäähdyttää vedellä vain maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston luvalla ja asettamilla ehdoilla.

7 §

Liha on jäähdytyksen jälkeen varastoitava siten, että lihan lämpötila on enintään +4°C.

Liha on kuljetettava ja myyntipaikassa säilytettävä siten, että lihan lämpötila on enintään +6°C.

Lihan leikkaamisessa, pakkaamisessa ja alle kolme tuntia kestävässä kuljetuksessa saa lihan lämpötila tilapäisesti olla enintään +7°C.

Lihaa kaupan pidettäessä saa lihan lämpötila olla enintään +7°C.

Edellä 1-4 momenttiin sisältyvät jäähdytyslämpötiloja koskevat säännökset eivät koske siten käsiteltyä lihaa, jonka säilyvyys ei tätä vaadi.

8 §

Jos pakastettua, jäädytettyä tai jäätynyttä lihaa sulatetaan vedessä, on se suoritettava tarkoituksenmukaisessa huonetilassa ja juoksevalla vedellä.

9 §

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkemmat määräykset lihan sekä jauhelihan ja jauhettujen elinten elintarvikehygieenisestä käsittelystä.

Veri
10 §

Elintarvikekäyttöön tarkoitettu veri on välittömästi talteenoton jälkeen jäähdytettävä +4°C lämpötilaan tai kylmemmäksi.

Veren kerääminen on järjestettävä siten, että elintarvikekäyttöön tarkoitetun veren sekaan ei joudu lihantarkastuksessa hylätyn eläimen verta.

11 §

Tuoretta verta saa myydä kuluttajalle vain valmiiksi pakattuna. Se on pakattava myyntipäällykseen viimeistään 24 tunnin kuluessa teurastuksesta asianomaisessa teurastamossa tai sen yhteydessä toimivassa lihanjalostustehtaassa, lihavalmistelaitoksessa tai lihankäsittelylaitoksessa.

Tuoretta verta saa myydä ja käyttää myytävän elintarvikkeen valmistukseen teurastuspäivänä ja kahtena sitä seuraavana päivänä.

12 §

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarvittaessa määräyksiä veriplasman, veren proteiinien ja muiden veren aineosien erottamisesta sekä niille asetettavista vaatimuksista.

Luulihan erottaminen ja käyttö
13 §

Luulihaa saa erottaa vain sellaisen eläimen luista, jonka liha on hyväksytty lihantarkastuksessa. Luulihaa ei saa erottaa päänluista, etupolven ja kinnernivelen alapuolisista raajojen luista eikä sian häntäluista.

14 §

Luuliha on erotettava luiden säilytyslämpötilasta riippuen lihaksiston irtileikkaamisesta lukien viimeistään seuraavien aikojen kuluessa:

1)säilytyslämpötilan ollessa enintään +10°C viiden tunnin kuluessa;

2)säilytyslämpötilan ollessa enintään +4°C 32 tunnin kuluessa; ja

3)säilytyslämpötilan ollessa enintään -18°C kolmen kuukauden kuluessa ja välittömästi sulatuksen jälkeen.

15 §

Luulihassa on oltava proteiinia vähintään 13 prosenttia. Sen kalsiumpitoisuus saa olla enintään 2,5 prosenttia kuiva-aineesta mitattuna. Luulihassa ei saa olla kiinteitä hiukkasia, joiden läpimitta on suurempi kuin 0,5 millimetriä.

16 §

Jollei luulihaa välittömästi erottamisen jälkeen käytetä lihavalmisteen tai muun elintarvikkeen valmistukseen, se on jäähdytettävä siten, että sen lämpötila laskee +4°C:een tai sitä kylmemmäksi viimeistään kolmen tunnin kuluessa erottamisesta. Tällainen luuliha on käytettävä elintarvikkeiden valmistukseen viimeistään 48 tunnin kuluessa erottamisesta.

Pakastetun luulihan valmistuksessa, säilytyksessä ja kuljetuksessa on noudatettava, mitä elintarvikelain nojalla on pakastetuista, jäädytetyistä ja jäätyneistä elintarvikkeista säädetty. Pakastettu luuliha on käytettävä elintarvikkeiden valmistukseen viimeistään kolmen kuukauden kuluessa erottamisesta.

Luulihaa saa käyttää vain sellaisiin valmisteisiin, joiden lämpötila valmistuksen aikana nousee vähintään +70°C:een.

17 §

Jos lihan irtileikkaaminen ja luulihan erottaminen suoritetaan eri laitoksissa, on laitoksesta toiseen siirrettävien luiden mukaan liitettävä kustakin luuerästä tiedot eläinlajista ja leikkaamisajankohdasta.

Pakastettava luuliha on varustettava merkinnöillä eläinlajista ja erottamisajankohdasta.

Lihan kaupan pitäminen
18 §

Pakkaamatonta lihaa saa pitää kaupan vain sellaisessa myyntipöydässä, joka tehokkaasti suojaa lihan haitallisilta ulkoisilta vaikutuksilta. Myyntipöytä ei saa olla asiakkaiden suuntaan avoin niin, että asiakkaat pääsevät koskettelemaan lihaa.

Pakkaamatonta siipikarjan lihaa ja muuta pakkaamatonta lihaa ei saa pitää kaupan samassa myyntipöydässä niin, että ne ovat kosketuksissa toisiinsa.

19 §

Pidettäessä kaupan pakkaamatonta siipikarjan lihaa on terveydellisten haittojen estämiseksi noudatettava lihan käsittelyssä erityistä puhtautta ja huolellisuutta.

Siipikarjan lihaa ei saa paloitella elintarvikkeiden myyntipaikassa.

20 §

Myyntipaikassa kaupan ollutta lihaa ei saa palauttaa uudelleen jalostettavaksi tai elintarvikkeen valmistuksessa käytettäväksi.

21 §

Myyntipaikalla lihaa saa raakakypsyttää, maustaa, leivittää tai muulla tavalla asiakaspalveluun liittyvästi käsitellä vain, jos siellä on tähän toimintaan soveltuvat tarkoituksenmukaiset tilat. Maustamista lukuun ottamatta siipikarjan lihaa ei saa myyntipaikalla käsitellä mainitulla tavalla.

Lihaa ei saa ruisku- tai laukkasuolata myyntipaikassa.

Erinäisiä säännöksiä
22 §

Tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten noudattamisen valvonnasta on voimassa, mitä lihantarkastusasetuksessa (219/60) on säädetty.

Sen ohella, mitä tässä asetuksessa on säädetty, on noudatettava lihavalmisteiden valmistuksen valvonnasta annetun asetuksen (211/60) säännöksiä.

23 §

Tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten rikkomisen seuraamuksista on säädetty lihantarkastuslaissa.

24 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriö. Ministeriö voi myös erityisistä syistä yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksia 6-8, 10, 11, 13-17 ja 21§:n säännöksistä.

Voimaantulo
25 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1989.

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.