883/1988

Annettu Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 1988

Telemaksuasetus

Liikenneministerin esittelystä säädetään posti- ja telelaitoksen talouden hoidon yleisistä perusteista 24 päivänä marraskuuta 1950 annetun lain (565/50) 3 ja 8§:n nojalla:

1 §

Posti- ja telelaitos perii valtiolle teletoimen palveluista maksut siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §

Puhelinliittymän liittymismaksu on:

1) tilaajan vakituiseen asuntoon, asema- tai rakennuskaava-alueella sijaitsevaan rakennukseen tai ympärivuotisessa käytössä olevaan, tilaajan pääasiallisen elinkeinon harjoittamiseen tarkoitettuun liikehuoneistoon 800 markkaa; ja

2) muissa kuin edellä 1) kohdassa mainituissa tapauksissa 2 600 markkaa ja lisäksi johdon rakentamismaksua 11§:ssä säädettyjen perusteiden mukaisesti, kuitenkin enintään 500 markkaa jokaiselta alkavalta 100 metriltä.

Liittymismaksu ei sisällä puhelinsisäverkon rakentamista eikä liittymään liitettäviä telepäätelaitteita.

3 §

Puhelinliittymän perusmaksu on 43 markkaa kuukaudessa.

Mikäli puhelinliittymän sähkön saanti vaatii erityisjärjestelyjä, perusmaksu ei sisällä sähköhuoltoa tilaajan luona olevien laitteiden osalta. Tällöin sähkön saannin järjestää tilaaja kustannuksellaan.

4 §

Valtakunnan alue on jaettu liikenneministeriön määräämiin verkkoryhmiin.

Verkkoryhmän sisäisistä puheluista sekä kaukojohtoverkkoon kuulumattomilla oikojohdoilla puhutuista puheluista perittävät liikennemaksut ovat:

1) 0,40 markkaa puhelulta ja 0,09 markkaa minuutilta; ja

2) ilman perussykäystä tapahtuvassa taksoituksessa 0,20 markkaa minuutilta.

Jos verkkoryhmäraja jakaa kunnan alueen eri verkkoryhmiin eikä alueiden välille ole rakennettu oikojohtoa, voidaan tällaisten alueiden välisistä puheluista periä 2 momentin mukainen maksu.

5 §

Verkkoryhmien välisten kaukojohtoverkon puhelujen eli kaukopuhelujen liikennemaksu on:

1) samassa läänissä olevien verkkoryhmien välillä 0,32 markkaa minuutilta; ja

2) läänin rajan molemmin puolin vierekkäin olevien verkkoryhmien välillä 0,41 markkaa; ja

3) muiden verkkoryhmien välillä 1,03 markkaa minuutilta.

Kotimaan käsivälitteisessä kaukopuhelinliikenteessä on suoritettava 1 momentissa mainittu liikennemaksu kultakin täydeltä ja alkaneelta puheluminuutilta. Alin puhelusta perittävä maksu on kuitenkin kolmen minuutin maksu.

Milloin verkkoryhmärajat eivät seuraa läänin rajoja, posti- ja telehallitus määrää, minkä läänin mukaan kaukopuhelumaksut määräytyvät.

Maarianhaminan verkkoryhmän ja Turun, Uudenkaupungin, Kemiön ja Korppoon verkkoryhmien välisiin puheluihin sovelletaan 1 momentin 2) kohdan mukaista maksua.

6 §

Maksut kotimaisista sähkeistä ovat:

1) tavallinen sähke, valtiosähke ja maksullinen virkailmoitus, sähkeen kultakin 50 sanan ryhmältä tai sen osalta 33 markkaa; ja

2) pikasähke 1) kohdassa mainitun maksun lisäksi kuljetusmaksuna 14 markkaa ja 6 markkaa kultakin kuljetusmatkan kilometriltä, kuitenkin vähintään 1) kohdassa mainittu maksu kaksinkertaisena; ja

3) ilmatieteen laitoksen, merentutkimuslaitoksen ja vesientutkimuslaitoksen hydrologian toimiston sekä näiden alaisten havaintoasemien lähettämä sää-, jää- ja vesitieteellinen sähke, puolet 1) kohdassa mainitusta maksusta; sekä

4) korulomakkeen lisämaksu on 15 markkaa.

7 §

Yleisen datasiirtoverkon tilaajaliittymistä on suoritettava liittymis-, perus- ja liikennemaksua seuraavasti:

Liittymismaksua:

1) tilaajaliittymän perusnopeuden mukaan

Siirtonopeus bit/s mk
300 650,-
600 650,-
1 200 1 150,-
2 400 1 150,-
4 800 1 950,-
9 600 2 850,-
19 200 3 600,-
48 000 4 400,-
64 000 5 200,-

2) tilaajajohtomaksua 11§:ssä säädettyjen perusteiden mukaan; ja

3) lyhytaikaisesta liittymästä maksua 11§:ssä säädettyjen perusteiden mukaan.

Liittymismaksu ei sisällä sisäverkon rakentamista

Perusmaksua:

1) perusnopeuden mukaan

Siirtonopeus bit/s mk/kk
300 75,-
600 75,-
1 200 100,-
2 400 100,-
4 800 150,-
9 600 225,-
19 200 600,-
48 000 2 100,-
64 000 3 200,-

2) tilaajajohdosta 11§:ssä säädettyjen perusteiden mukaan; ja

3) lyhytaikaisesta liittymästä 11§:ssä säädettyjen perusteiden mukaan.

Liikennemaksua:

1) yhteydenottomaksua 11§:ssä säädettyjen perusteiden mukaan; ja

2) piirikytkentäisessä liikenteessä maksua siltä ajalta, jonka lähtö- ja osoiteliittymä ovat olleet yhteydessä keskenään, kuitenkin vähintään posti- ja telehallituksen 11§:ssä säädettyjen perusteiden mukaan määräämä vähimmäismaksu. Liikenneministeriö määrää piirikytkentäisen liikenteen taksa-alueet. Lähtö- ja osoiteliittymän ollessa samalla taksa-alueella sovelletaan paikallistaksaa ja muussa tapauksessa kaukotaksaa. Paikallistaksa määrätään 11§:ssä säädettyjen perusteiden mukaan. Kaukotaksa määräytyy siirtonopeuden mukaan seuraavasti:

Siirtonopeus bit/s Kaukotaksa mk/min
600 0,10
2 400 0,30
4 800 0,80
9 600 1,60

3) pakettikytkentäisessä liikenteessä maksua siltä ajalta, jonka yhteys on ollut muodostettuna lähtö- ja osoiteliittymän välille taksa-alueiden välisessä liikenteessä 0,03 markkaa minuutilta ja tietomäärämaksua 0,005 markkaa enintään 64 merkkiä käsittävältä segmentiltä. Taksa-alueiden sisäisen liikenteen paikallistaksa määrätään 11§:ssä säädettyjen perusteiden mukaan. Liikenneministeriö määrää taksa-alueet. Puhelinverkon kautta tapahtuvassa PAD-liikenteessä tietomäärämaksu on 0,0035 markkaa jokaiselta lähtö- ja osoiteliittymän välillä siirretyltä enintään 64 merkkiä käsittävältä segmentiltä.

8 §

Telexverkon liittymästä on suoritettava liittymis-, perus- ja liikennemaksua seuraavasti:

1) liittymismaksua 500 markkaa sekä tilaajajohtomaksua 11§:ssä säädettyjen perusteiden mukaan; ja

2) perusmaksua 190 markkaa kuukaudessa sekä tilaajajohdon perusmaksua 11§:ssä säädettyjen perusteiden mukaan; sekä

3) kotimaisista yhteyksistä on suoritettava liikennemaksua siltä ajalta, jonka lähtö- ja osoiteliittymä ovat olleet yhteydessä keskenään. Liikennemaksu on 0,40 markkaa minuutilta. Posti- ja telelaitos määrää yhteysajan laskentatavan.

9 §

Suuryhteisantenniverkoista on suoritettava perusmaksua rakennuksen asuntojen lukumäärän mukaan seuraavasti:

Asuntojen lukumäärä/kpl Perusmaksu mk/kk
1 19,-
2 35,-
3-10 10,-/rakennus
+13,50/asunto
11 tai enemmän 46,-/rakennus
+10,-/asunto

Liittymismaksu määräytyy liittymän rakentamisesta aiheutuvien kustannusten mukaisesti. Perusmaksut eivät sisällä ohjelma- tai tekijänoikeuskorvauksia.

10 §

Matkapuhelinverkkojen liittymästä on suoritettava kytkentämaksua 120 markkaa, joka ei sisällä matkapuhelinlaitteita, sekä verkkokohtaisia perus- ja liikennemaksuja seuraavasti:

Käsivälitteisen matkapuhelinverkon (ARP) liittymästä perusmaksuna 36 markkaa kuukaudessa ja liikennemaksuna puhelusta:

1) puhelinverkon puhelimesta ARP-puhelimeen 2,16 markkaa minuutilta; sekä

2) ARP-puhelimesta puhelinverkon puhelimeen tai toiseen matkapuhelimeen 4,80 markkaa minuutilta.

Automaattisen NMT-450 matkapuhelinverkon liittymästä perusmaksuna 90 markkaa kuukaudessa ja liikennemaksuna puhelusta 3,46 markkaa minuutilta.

Automaattisen NMT-900 matkapuhelinverkon liittymästä perusmaksuna 60 markkaa kuukaudessa ja liikennemaksuna puhelusta 2,16 markkaa minuutilta.

Posti- ja telelaitos määrää verkkokohtaisen puheluajan laskentatavan.

11 §

Telemaksu, jota ei ole säädetty tässä asetuksessa määrätään terveiden liikeperiaatteiden mukaan ottaen huomioon maksun kohteena olevan suoritteen tuottamisesta posti- ja telelaitokselle keskimäärin aiheutuvat kokonaiskustannukset.

12 §

Jos jostakin telepalvelusta tämän asetuksen perusteella kannettavat tulot poikkeaisivat olennaisesti saman telepalvelun tuottamisesta aiheutuvista kustannuksista voidaan maksu määrätä 11§:n mukaisesti.

Mikäli tämän asetuksen mukaisia maksuja ei voida soveltaa liikenneteknisistä syistä, voidaan telepalvelulle määrätä maksu 11§:n mukaisesti.

Tätä asetusta ei sovelleta puolustuslaitoksen ja rajavartiolaitoksen kanssa sovittavien, puolustusvalmiuden ylläpitämiseksi ja sotaharjoitusten pitämiseksi tarvittavien teleyhteyksien maksuihin.

13 §

Tasavallan presidentillä, pääministerillä, ministereillä ja oikeuskanslerilla on oikeus virka-asioissa maksutta käyttää posti- ja telelaitoksen teleyhteyksiä.

14 §

Tässä asetuksessa mainittujen teleliittymien osalta tilaaja voi luovuttaa hänelle kuuluvat oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle posti- ja telehallituksen määräämin ehdoin.

15 §

Tämän asetuksen mukaiset maksut kannetaan posti- ja telehallituksen määräämällä tavalla. Kun tilaajan asiakassuhde päättyy kesken laskutuskautta, on posti- ja telelaitoksella oikeus periä perusmaksut koko laskutuskaudelta.

Mikäli posti- ja telelaitoksen asiakas ei ole suorittanut hänelle kuuluvia telemaksuja eräpäivään mennessä, posti- ja telelaitoksella on oikeus periä viivästyneelle määrälle 16 prosentin suuruinen vuotuinen viivästyskorko. Viivästyskorkona peritään kuitenkin vähintään posti- ja telehallituksen määräämä viivästymismaksu.

Telemaksut viivästyskorkoineen saadaan ulosottaa ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) on säädetty.

16 §

Jos posti- ja telelaitoksen asiakas on laiminlyönyt posti- ja telelaitokselle tai muulle telelaitokselle liittymästään tulevien telemaksujen suorittamisen eikä ole niitä perimisyrityksistä huolimatta maksanut, on posti- ja telelaitoksella oikeus sulkea hänen liittymänsä posti- ja telelaitoksen televerkkoihin, kunnes maksut on suoritettu. Jollei maksuja ole suoritettu kolmen kuukauden kuluessa sulkemisesta, posti- ja telelaitoksella on oikeus purkaa tilaajasuhde.

17 §

Niihin tässä asetuksessa säädettyihin maksuihin, joista liikevaihtoverolain (532/63) mukaan on perittävä liikevaihtovero, sisältyy kulloinkin voimassa oleva liikevaihtovero.

18 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989 kuitenkin niin, että 2 ja 3§ tulevat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1989.

Tällä asetuksella kumotaan 18 päivänä joulukuuta 1987 annettu telemaksuasetus (1083/87) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Puhelinliittymien liittymis- ja perusmaksut peritään kuitenkin sanotun asetuksen 2 ja 3§:n mukaisesti 30 päivään kesäkuuta 1989 saakka.

Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.