878/1988

Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1988

Valtioneuvoston päätös teknologiakeskusten yhteydessä toteutettavien paikallisten teknologiahankkeiden valtion- avustusten yleisistä ehdoista

Valtioneuvosto on kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Teknologian kehittämiskeskus myöntää valtion tulo- ja menoarviossa osoitetuista varoista avustuksia teknologiakeskusten yhteydessä toteutettaviin paikallisiin teknologiahankkeisiin siten kuin tässä päätöksessä määrätään.

Mikäli tästä päätöksestä ei muuta johdu, sovelletaan avustuksen myöntämisessä, käyttämisessä, maksamisessä ja käytön valvonnassa valtioneuvoston päätöstä valtionavustuksia koskeviksi yleismääräyksiksi (490/65).

2 §

Avustus myönnetään oikeustoimikelpoisille yhteisölle.

3 §

Avustus on enintään 50 prosenttia hankkeesta aiheutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat välittömät palkat niihin liittyvine henkilösivukustannuksineen, aine-, tarvike-, laite- ja ohjelmistokustannukset, matkakustannukset, vieraista palveluista johtuvat kustannukset, muut välittömät myöntämisen yhteydessä määrättävät kustannukset sekä osoitetut yleiskustannukset. Henkilösivukustannusten määräksi katsotaan 60 prosenttia maksetuista palkoista. Yleiskustannuksiksi voidaan hyväksyä enintään 50 prosenttia palkoista henkilösivukustannuksineen.

Jos avustettavaan toimintaan on myönnetty valtion tai Kehitysaluerahasto Oy:n varoista muita avustuksia, ei niiden ja tässä päätöksessä tarkoitetun avustuksen yhteismäärä saa ylittää 1 momentissa tarkoitettua määrää.

4 §

Hakemus avustuksen saamiseksi tehdään teknologian kehittämiskeskukselle. Hakemuksessa tulee esittää perusteltu suunnitelma hankkeen toteuttamisesta sekä sen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma. Kehittämiskeskus antaa tarkemmat ohjeet suunnitelmassa esitettävistä seikoista samoin kuin hakemusmenettelystä.

5 §

Avustuksen ehdoista avustuksen saajan ja teknologian kehittämiskeskuksen välillä laadittavassa sopimuksessa on sovittava ainakin:

1) avustettavasta toiminnasta ja sen tavoitteista,

2) hankkeen toimintasuunnitelmasta,

3) hankkeen kustannusarviosta ja rahoitussuunnitelmasta sekä kehittämiskeskuksen rahoitusosuudesta ja sen maksatuksesta,

4) siitä erillisestä tilinpidosta, jota on pidettävä hankkeen kustannuksista,

5) avustettavan toiminnan edistymisestä ja sen tuloksista kehittämiskeskukselle annettavista selvityksistä,

6) kehittämiskeskuksen oikeudesta tarkastaa avustuksen saajan luona avustettavaa toimintaa ja sen tilinpitoa,

7) avustettavaa toimintaa johtavasta henkilöstä,

8) sopimuksen siirtämisestä, sekä

9) kehittämiskeskuksen oikeudesta purkaa sopimus.

6 §

Kehittämiskeskuksen tulee sopia sopimuksen purkamisoikeudesta siten, että kehittämiskeskuksella on oikeus purkaa sopimus, jos

1) avustettavan toiminnan tavoitteissa on tapahtunut sellaisia muutoksia, että avustamisen jatkamista ei enää voida pitää tarkoituksenmukaisena,

2) käy ilmi, että avustettavaan toimintaan on myönnetty muita valtionavustuksia tai Kehitysaluerahasto Oy:n varoja enemmän kuin 3§:n 3 momentin mukaan on sallittu,

3) avustuksen saaja olennaiselta osin menettelee sopimuksen ehtojen vastaisesti, tai

4) avustuksen saaja on antanut avustusta hakiessaan tai sen jälkeen olennaisesti väärän tiedon tai salannut avustuksen myöntämiseen olennaisesti vaikuttaneen seikan.

Sopimuksessa on lisäksi sovittava, että kehittämiskeskus voi määrätä 1 momentin 2-4 kohdissa tarkoitetuissa tapauksissa avustuksen maksettavaksi takaisin osaksi tai kokonaan.

Takaisin maksettavaksi määrätylle määrälle on maksettava 16 prosentin vuotuinen korko siitä päivästä, jolloin avustus tai sen osa on nostettu tai ilmoituksen laiminlyöntitapauksessa omaisuutta koskevien olosuhteiden muuttumisesta tai vahinkotapahtumasta lukien.

7 §

Milloin 3 §:n 2 momentissa mainittu omaisuus joutuu hankkeen kestoaikana vahinkotapahtuman kohteeksi, on myönnettyä avusta vastaava suhteellinen osa vakuutuksen tai muun perusteen nojalla saadusta korvauksesta palautettava valtiolle kuuden kuukauden kuluessa, jollei korvausta käytetä uuden vastaavan omaisuuden hankkimiseen. Avustuksen saajan on ilmoitettava teknologian kehittämiskeskukselle avustuksen kohteena olleelle omaisuudelle sattuneesta vahingosta välittömästi.

8 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marras>kuuta 1988 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran myönnettäessä avustuksia vuoden 1988 tulo- ja menoarvion määrärahasta.

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1988

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Vs. nuorempi hallitussihteeri
Tuomas Aho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.