877/1988

Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1988

Valtioneuvoston päätös teknisten määräysten, standardien ja suositusten valmistelun ilmoittamisesta ja niiden voimaansaattamisen siirtämisestä

Valtioneuvosto on kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention eräiden muutosten hyväksymisestä 1 päivänä heinäkuuta 1988 annetun lain (683/88) ja kaupan teknisiä esteitä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta 29 päivänä huhtikuuta 1980 annetun asetuksen (326/80) nojalla päättänyt:

1 §

Uusien ja muutettavien teknisten määräysten valmistelusta on niiden valmistelijana toimivan valtion viranomaisen sekä julkis- ja yksityisoikeudellisen yhteisön ilmoitettava siten kuin tässä päätöksessä määrätään.

Mitä tässä päätöksessä määrätään teknisistä määräyksistä, koskee myös standardeja ja suosituksia.

Tämä päätös ei koske valtion eikä 1 momentissa tarkoitetun yhteisön omaa sisäistä tuotantoa tai kulutusta varten laadittavaa teknistä määräystä, standardia tai suositusta.

2 §

Teknisellä määräyksellä, standardilla ja suosituksella tarkoitetaan tässä päätöksessä pakottavaa määräystä tai suositusta, joka määrittelee tuotteen ominaisuuksia, kuten laatua, suorituskykyä, turvallisuutta tai mittaa, taikka tuotteen teknisten määräysten- tai standardienmukaisuuden varmentamisjärjestelmiä. Ne voivat myös tai yksinomaan käsitellä tuotetta koskevaa terminologiaa, tunnuksia, testausta, testausmenetelmiä, pakkaamista, merkitsemistä tai etiketöintiä koskevia vaatimuksia.

3 §

Ennen teknisen määräyksen antamista valmistelijan on ilmoitettava sen valmistelusta kirjallisesti Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:lle, joka huolehtii Suomessa laadittuja teknisiä määräyksiä koskevan tiedoston ylläpitämisestä. Ilmoitus on annettava samassa yhteydessä kun määräysehdotuksesta pyydetään lausuntoja Suomessa. Jos lausuntoja ei pyydetä, on ilmoitus annettava heti, kun määräysehdotus on valmistunut.

Ilmoitukseen tulee liittää määräysehdotus ja ehdotuksen vertailu mahdolliseen kansainväliseen standardiin sekä selitys, mikäli määräyksen sisältö poikkeaa standardista. Lisäksi ilmoituksessa tulee mainita, mikä Suomen viranomainen valmistelee määräystä, määräyksen suunniteltu antamis- ja voimaantulopäivä ja arvio siitä, onko määräyksellä vaikutusta ulkomaankauppaan.

Jos teknisen määräyksen valmistelijana on valtion viranomainen, ja ilmoitus koskee pakottavaa teknistä määräystä, ilmoitukseen tulee liittää yhteenveto tai selitys määräyksestä englanninkielisenä käännöksenä.

Teknisen määräyksen valmistelijan on viivytyksettä toimitettava Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:lle kappale voimaan saatetusta määräyksestä. Jos valmistelijana on toiminut yksityisoikeudellinen yhteisö, riittää, että se ilmoittaa saattaneensa määräyksen voimaan.

4 §

Mitä 3§:ssä on määrätty teknisen määräyksen valmistelusta ja voimaansaattamisesta ilmoittamisesta, ei koske tietoja, joiden paljastamisen voidaan katsoa olevan olennaisten kansallisten turvallisuusetujen vastaista.

Milloin teknisen määräyksen valmistelun ja voimaansaattamisen on tapahduttava viivytyksettä äkillisen turvallisuuteen, terveyteen, ympäristönsuojeluun tai kansalliseen turvallisuuteen liittyvän tarpeen johdosta, riittää, että teknisestä määräyksestä ilmoitetaan Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:lle vasta sitten, kun se on saatettu voimaan.

5 §

Teknisen määräyksen valmistelusta on tiedotettava Virallisessa lehdessä Suomea velvoittavissa kansanvälisissä sopimuksissa edellytetyllä tavalla. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. huolehtii tästä saatuaan ilmoituksen valmistelusta.

6 §

Teknisen määräyksen valmistelun ja suunnitellun voimaansaattamisen ilmoittamisesta asianomaisille kansainvälisille järjestöille huolehtii kauppa- ja teollisuusministeriö kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

7 §

Suomen solmimien kansainvälisten sopimusten sitä edellyttäessä sopimusvaltioille tulee varata kolmen kuukauden määräaika niissä tarkoitettujen huomausten esittämiseen teknisen määräyksen luonnoksesta laskettuna ajankohdasta, jolloin ilmoitus on tehty sopimuksessa tarkoitetulle kansainväliselle järjestölle. Tänä aikana päätöstä teknisen määräyksen saattamisesta voimaan ei saa tehdä, elleivät kansainvälisessä sopimuksessa mainitut kiireelliset syyt siihen oikeuta.

8 §

Ulkoasiainministeriö huolehtii kauppa- ja teollisuusministeriön valmistelun perusteella muiden sopimusvaltioiden huomautusten johdosta annettavien kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettujen lisäilmoitusten tekemisestä.

Teknistä määräystä valmistelevan viranomaisen tulee antaa kauppa- ja teollisuusministeriölle lisäilmoitusta varten tarpeelliset tiedot.

9 §

Mikäli kansainvälisessä sopimuksessa tarkoitettuun ilmoitusmenettelyyn kuuluva valtio esittää yksityiskohtaisen vaatimuksen, että suunniteltua teknistä määräystä tulee muuttaa kaupan esteiden torjumiseksi tai vähentämiseksi, ei teknistä määräystä saa saattaa voimaan ennen kuin kuusi kuukautta on kulunut 7§:ssä tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä.

10 §

Milloin muualla kuin Suomessa valmisteltavasta tai annetusta teknisestä määräyksestä on toimitettu ilmoitus Suomelle, kauppa- ja teollisuusministeriö huolehtii siitä, että ilmoituksesta tiedotetaan asianomaisille viranomaisille ja elinkeinoelämän järjestöille.

Mikäli suomalainen viranomainen arvioi ilmoitetun teknisen määräyksen muodostavan kaupan esteen, tulee sen ilmoittaa tästä kauppa- ja teollisuusministeriölle. Elinkeinoelämän järjestö tai muu yhteisö voi tehdä tällaisen ilmoituksen kauppa- ja teollisuusministeriölle.

Ulkoasiainministeriö huolehtii Suomen huomautusten tekemisestä muille sopimusvaltioille kauppa- ja teollisuusministeriön valmistelun perusteella.

11 §

Sellaisesta muualla kuin Suomessa laaditusta ulkomaankauppaan vaikuttavasta teknisestä määräyksestä, josta ei ole toimitettu ilmoitusta Suomelle, tulee siitä tietoisen viranomaisen ilmoittaa kauppa- ja teollisuusministeriölle. Muu sellainen yhteisö, jonka toimintaan tekninen määräys vaikuttaa tai saattaa vaikuttaa, voi ilmoittaa siitä kauppa- ja teollisuusministeriölle.

12 §

Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän päätöksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta.

13 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1988.

Tällä päätöksellä kumotaan teknisten määräysten, standardien ja suositusten valmistelun ilmoittamisesta 27 päivänä kesäkuuta 1980 annettu valtioneuvoston päätös (521/80).

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1988

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Vs. nuorempi hallitussihteeri
Tuomas Aho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.