868/1988

Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1988

Valtioneuvoston päätös eräiden keskitetysti suoritettujen etuuksien ja korvausten perimisestä valtion liikelaitoksilta

Valtioneuvosto on valtion liikelaitoksista 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetun lain (627/87) 25§:n nojalla valtiovarainministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Valtion liikelaitokselta, johon sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia (627/87), peritään valtion tulo- ja menoarvioon otetuista määrärahoista valtion liikelaitoksen henkilöstölle keskitetysti suoritetut valtion henkilöstöä koskevien yleisten säännösten ja sopimusten mukaisesti määräytyvät, palvelussuhteesta johtuvat etuudet ja korvaukset sekä valtiokonttorin liikelaitoksen puolesta suorittamat, moottoriajoneuvojen liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneiden vahinkojen korvaukset noudattaen tässä päätöksessä annettuja määräyksiä.

2 §

Tapaturmavakuutuslainsäädännön perusteella suoritetut korvaukset peritään liikelaitokselta kuukausittain jälkikäteen. Liikelaitoksen on viipymättä ilmoitettava valtiokonttorille tapaturmavakuutuslain (608/48) nojalla maksamistaan ennakoista.

3 §

Valtion palveluksessa olleen kuoltua suoritettavasta ryhmähenkivakuutusta vastaavasta edusta solmittuun virkaehtosopimukseen ja työehtosopimukseen sekä valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua suoritettavan taloudellisen tuen myöntämisestä ja maksamisesta annettuun asetukseen (1044/76) perustuvista, koko valtionhallinnossa toteutuneista kustannuksista osoitetaan liikelaitokselle yhtä suuri osuus kuin laitoksella on henkilöstöä valtion koko henkilöstöstä. Kustannukset peritään liikelaitokselta kerran vuodessa jälkikäteen.

4 §

Valtion virantoimituksesta tai työtehtävästä aiheutuneiden eräiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain (794/80) perusteella liikelaitoksen henkilöstölle suoritetut korvaukset peritään liikelaitokselta kerran vuodessa jälkikäteen.

5 §

Eräistä oikeudenkäynneistä valtion palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta annetun lain (269/74) perusteella liikelaitoksen henkilöstölle suoritetut korvaukset peritään liikelaitokselta kerran vuodessa jälkikäteen.

6 §

Liikelaitoksen palveluksessa olleille virkamiehille maksetut erorahat ja toistuvat korvaukset peritään liikelaitokselta kerran vuodessa jälkikäteen.

Maksusta, jonka valtio erorahalain (947/78) perusteella suorittaa erorahastolle, peritään liikelaitokselta vuosittain jälkikäteen määrä, joka vastaa työsopimussuhteessa liikelaitokseen olevan henkilöstön työpalkkojen osuutta työsopimussuhteessa valtioon olevan henkilöstön työpalkoista.

7 §

Viran ja toimen haltijan oikeuksista ja velvollisuuksista, kun virka tai toimi lakkautetaan, annetun lain (182/31) perusteella liikelaitoksen viroista lakkautuspalkalle asetetuille virkamiehille maksetut lakkautuspalkat peritään liikelaitokselta kerran vuodessa jälkikäteen.

8 §

Liikennevakuutuslainsäädännön perusteella suoritetut liikelaitoksen hallinnassa olevien moottoriajoneuvojen liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneiden vahinkojen korvaukset peritään liikelaitokselta kuukausittain jälkikäteen.

9 §

Henkilöstöruokaloiden käytöstä liikelaitoksen henkilöstön ruokaillessa muissa kuin liikelaitoksen tiloissa olevissa valtion henkilöstöruokaloissa peritään liikelaitokselta korvaus kerran vuodessa jälkikäteen. Perittävä korvaus määrätään vuosittain käyttömäärien sekä valtion henkilöstöruokaloiden keskimääräisten perustamis- ja ylläpitokustannusten perusteella.

10 §

Tähän päätökseen perustuvat maksut perii valtiokonttori. Liikelaitoksen osuuden erorahastolle suoritettavasta maksusta sekä korvauksen henkilöstöruokaloiden käytöstä perii kuitenkin valtiovarainministeriö ja lakkautuspalkan sen suorittanut lääninhallitus.

Maksu on suoritettava 14 päivän kuluessa siitä, kun lasku on toimitettu liikelaitokselle. Postitse lähetetty lasku katsotaan toimitetuksi liikelaitokselle seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun lasku on annettu postin kuljetettavaksi.

Jos maksua ei suoriteta määräajassa, peritään liikelaitokselta 16 prosentin vuotuinen viivästyskorko.

11 §

Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen soveltamisesta antaa tarvittaessa valtiovarainministeriö.

12 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1988

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Alivaltiosihteeri
Eino Keinänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.