863/1988

Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1988

Valtioneuvoston päätös vuonna 1989 tehtävistä pellon kesannoimissopimuksista

Valtioneuvosto on maataloustuotannon ohjaamisesta ja tasapainottamisesta 21 päivänä tammikuuta 1983 annetun lain (81/83) 8, 9, 17, 20 ja 23§:n nojalla, sellaisena kuin niistä ovat 8§ 31 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa (1084/85), 9§ 9 päivänä tammikuuta 1987 annetussa laissa (2/87) ja 31 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (1335/87), 20§ osittain muutettuna mainituilla 9 päivänä tammikuuta 1987 ja 31 päivänä joulukuuta 1987 annetuilla laeilla sekä 23§ 13 päivänä tammikuuta 1984 annetussa laissa (16/84), maa- ja metsätalousministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Maataloustuotannon ohjaamisesta ja tasapainottamisesta annetun lain (81/83), jota tässä päätöksessä sanotaan tuotannonohjaamislaiksi, 2§:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu pellon kesannoimissopimus voidaan vuonna 1989 tehdä yksivuotiseksi kesannoimiskaudeksi.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on määrätty, viherkesantoa koskeva kesannoimissopimus voidaan tehdä myös kolmivuotiseksi. Viherkesannolla tarkoitetaan kesantoa, jonka viljelijä on sitoutunut kylvämään ensimmäisen sopimusvuoden aikana maatilahallituksen hyväksymän kasvin siemenellä.

Pellon kesannoimissopimus voidaan tehdä myös tuotannonohjaamislain mukaisen kotieläintuotannon vähentämissopimuksen tai naudanlihan tuotantosopimuksen tehneen viljelijän kanssa.

Kesannoimissopimuksen viljelijän kanssa tekee kunnan maatalouslautakunta.

Kesannoimista koskeva hakemus on toimitettava viimeistään 23 päivänä maaliskuuta 1989 asianomaiselle maatalouslautakunnalle.

2 §

Pellon kesannoimissopimuksessa on määriteltävä peltoalue, jonka kesannoimista sopimus koskee.

3 §

Edellytyksenä pellon kesannoimissopimuksen tekemiselle on, että viljelijän omistamasta tai tuotannonohjaamislain 9§:n 3 momentissa tarkoitetuin tavoin viljelijän hallinnassa olevan maatilan peltoalasta kesannoidaan vähintään sanotun lain 9§:n 1 momentissa tarkoitettu vähimmäisosuus tai -ala.

4 §

Kesannoitavaksi alaksi voidaan hyväksyä:

1)muu peltoalue kuin nurmi, jos sitä on viljelty tai hoidettu kesantona kesannoimisvuotta edeltävänä vuotena,

2)nurmi edellyttäen, että se on ollut viljelyksessä kesannoimisvuotta edeltävänä vuotena ja että kesannoitavalta alalta on korjattu nurmisatoa enintään neljänä kesannoimisvuotta edeltävänä vuotena, sekä

3)edellä 1§:n 2 momentissa tarkoitettu viherkesanto. Kesannoitavalta alalta ei saa korjata satoa eikä sitä saa laiduntaa.

5 §

Kesannoimispalkkiota maksetaan sopimusvuodelta eri maatalouspiirien alueella seuraavasti:

Maatalouspiiri Palkkio mk/ha
Helsingin 2 310
Helsingin ruotsalainen 2 310
Turun 2 310
Porin 2 100
Hämeenlinnan 2 100
Kouvolan 1 890
Mikkelin 1 570
Tampereen 1 890
Seinäjoen 1 890
Vaasan 1 890
Ylivieskan 1 570
Jyväskylän 1 570
Kuopion 1 570
Joensuun 1 400
Kajaanin 1 400
Oulun 1 400
Rovaniemen 1 150
Kemin 1 150

Salaojitetusta ja hyväkuntoisesta pellosta, joka on ollut viljelyksessä kesannoimiskautta edeltävänä vuotena, maksetaan palkkio tältä osin 20 prosentilla korotettuna.

Mikäli kesannoimissopimuksen tekijänä on oikeushenkilö, palkkiota suoritetaan 80 prosenttia edellä 1 ja 2 momentissa mainitulla tavalla määräytyvästä kesannoimispalkkiosta.

6 §

Maatalouslautakunnan on maksettava kesannoimispalkkio yksivuotisten sopimusten osalta vuoden 1989 marraskuun loppuun mennessä ja 1§:n 2 momentissa tarkoitettujen sopimusten osalta kunkin sopimusvuoden marraskuun loppuun mennessä.

7 §

Kesannoimissopimuksen alaiselle pellolle saadaan kylvää ruista ja syysvehnää sopimuskauden päättymistä edeltävänä syksynä.

8 §

Maatilahallitus määrää maatalouspiireille sopimuskiintiöt maatalouspiirien viljan viljelyalojen suhteessa ja maatalouspiirit maatalouslautakunnille kuntien peltoalojen suhteessa. Maatilahallitus voi tarvittaessa muuttaa maatalouspiirien kiintiöitä ottaen huomioon hyväksymiskelpoisten hakemusten perusteella eri alueilla maksettavat palkkiomäärät.

Sopimuksia voidaan, sen mukaan kuin maatilahallitus tarkemmin määrää, tehdä vuoden 1989 tulo- ja menoarvion tultua vahvistetuksi.

9 §

Tarkempia määräyksiä kesantopeltojen hoidosta ja tämän päätöksen täytäntöönpanosta antaa maatilahallitus.

10 §

Tämä päätös tulee voimaan 19 päivänä lokakuuta 1988.

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1988

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Erikoistutkija
Esko Juvonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.