678/1988

Annettu Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 1988

Asetus aluksen miehityksestä ja laivahenkilökunnan pätevyydestä annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan aluksen miehityksestä ja laivahenkilökunnan pätevyydestä 16 päivänä maaliskuuta 1984 annetun asetuksen (250/84) 14§:n alaviite 4 ja 15§:n alaviite 5, sellaisina kuin ne ovat 5 päivänä helmikuuta 1988 annetussa asetuksessa (130/88) ja

lisätään asetuksen 88§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 14 päivänä maaliskuuta 1986 annetulla asetuksella (216/86), uusi 5 momentti seuraavasti:

14 §
Miehitys lähi- ja itämerenliikenteen vähintään 500 brt:n lastialuksella

4) Aluksessa, jonka bruttovetoisuus on enintään 1 599, ei vaadita konemestaria, jos päälliköllä tai jollakin perämiehellä on 47§:n 3 momentin mukainen yhtenäispäällystöpätevyys. Vastaavasti perämiestä ei vaadita, jos konepäälliköllä aluksessa, jonka koneteho on enintään 1 500 kW, tai konemestarilla on 34§:n 3 momentin mukainen yhtenäispäällystöpätevyys. Alaviitettä voidaan soveltaa alukseen, jota voidaan ajaa miehittämättömällä konehuoneella ja joka rakenteensa ja teknisen varustelunsa suhteen muutoinkin on sellainen, että siinä merenkulkuhallituksen harkinnan mukaan voidaan käyttää yhtenäispäällystöä.


15 §
Miehitys alle 500 brt:n lastialuksella kauko-, lähi- ja itämerenliikenteessä

5) Lähiliikenteessä koneteholtaan enintään 3 000 kW:n aluksessa ei vaadita konemestaria, jos päälliköllä tai jommallakummalla perämiehellä on 47§:n 3 momentin mukainen yhtenäispäällystöpätevyys. Vastaavasti ei vaadita perämiestä, jos konepäälliköllä aluksessa, jonka koneteho on enintään 1 500 kW, tai konemestarilla on 34§:n 3 momentin mukainen yhtenäispäällystöpätevyys. Alaviitettä voidaan soveltaa alukseen, jota voidaan ajaa miehittämättömällä konehuoneella ja joka rakenteensa ja teknisen varustelunsa suhteen muutoinkin on sellainen, että siinä merenkulkuhallituksen harkinnan mukaan voidaan käyttää yhtenäispäällystöä.


88 §

Merenkulkuhallitus voi edellä 4 momentissa mainitun määräajan jälkeen yksittäistapauksessa myöntää pätevyystodistuksen henkilölle, mikäli ilmenee, että henkilöllä on ennen asetuksen voimaantuloa hankittu vaadittava työkokemus ja pätevyystodistus on tarpeen ammatin jatkamisen takia.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1988.

Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.