617/1988

Annettu Naantalissa 1 päivänä heinäkuuta 1988

Asetus tarkastuslautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan 24 päivänä heinäkuuta 1964 tarkastuslautakunnasta annetun asetuksen (422/64) 22§:n 3 kohta, sekä

muutetaan 2§:n 1 momentti, 3 §, 4 §:n 2 momentti, 5 ja 6 §, 7§:n 3 momentti, 11§ sekä 23§:n johdantokappale näin kuuluviksi:

2 §

Tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä viisitoista muuta jäsentä, joista kullekin jäsenelle määrätään henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten tulee olla sosiaalivakuutukseen perehtyneitä. Muista jäsenistä kuuden tulee olla lakimiesjäsentä, kolmen lääkärijäsentä ja muiden edustaa vakuutettujen olosuhteiden tuntemusta.


3 §

Tarkastuslautakunnassa on puheenjohtajan virka sekä esittelijän, notaarin, kirjaajan, konekirjoittajan, toimistovirkailijan ja vahtimestarin virkoja. Lisäksi lautakunnassa voi olla tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteista henkilökuntaa.

Lautakunnassa voi olla myös sivutoimisia esittelijöitä.

Lautakunnan muun jäsenen kuin puheenjohtajan palkkion ja jäsenten matkakustannusten korvaamisen perusteet vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö.

4 §

Tarkastuslautakunnan esittelijän nimittää tarkastuslautakunta.

5 §

Kelpoisuusvaatimuksena notaarin ja kirjaajan virkoihin on varanotaarin tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja muihin virkoihin niihin soveltuva koulutus.

Notaarin ja kirjaajan nimittää tarkastuslautakunta ja muun toimistohenkilökunnan ottaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja.

Tarkastuslautakunnan virkamiehistä ja toimistohenkilökunnasta pitää nimikirjaa sosiaali- ja terveysministeriö.

6 §

Jos on kysymyksessä sellaisen virkavapauden myöntäminen, jonka saamiseen virkamiehellä on laissa säädetyin tai virkaehtosopimuksessa sovituin edellytyksin oikeus, taikka muusta virkavapaudesta, joka kestää enintään vuoden, virkavapauden puheenjohtajalle myöntää sosiaali- ja terveysministeriö. Yli vuoden kestävän virkavapauden myöntää puheenjohtajalle valtioneuvosto.

Valtioneuvosto voi tarvittaessa määrätä virkaatoimittavan puheenjohtajan tai jäsenen sijaan väliaikaisen jäsenen.

Tarkastuslautakunnan virkamiehelle myönnettävästä virkavapaudesta päättää puheenjohtaja.

7 §

Jaosto on päätösvaltainen, kun jaoston puheenjohtaja ja kolme muuta jaoston jäsentä on läsnä. Käsiteltäessä asiaa, jonka ratkaiseminen olennaisesti riippuu lääketieteellisestä kysymyksestä, tulee yhden saapuvilla olevan jäsenen olla lääkäri.


11 §

Tarkastuslautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta huolehtivat esittelijät ja notaarit. Heidän tulee hankkia tarpeelliset lisäselvitykset ennen asian esittelyä.

23 §

Notaarin tulee:Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä heinäkuuta 1988 kuitenkin siten, että asetusta sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1988. Tämän asetuksen 5§:n 3 momentissa tarkoitettua nimikirjaa pitää sosiaali- ja terveysministeriö 1 päivästä marraskuuta 1988, josta ajankohdasta tarkastuslautakunnan sihteerin 22§:n 3 kohdan mukainen velvollisuus nimikirjan pitoon päättyy.

Asetuksen 5§:n 1 momentissa säädettyjen kelpoisuusvaatimusten estämättä tämän asetuksen voimaan tullessa virassa oleva henkilö on edelleen kelpoinen tarkastuslautakunnan samannimiseen virkaan.

Täytettäessä virkaa, jonka hakuaika päättyy ennen 1 päivää heinäkuuta 1988, sovelletaan hakuajan päättyessä voimassa olleita kelpoisuusvaatimuksia.

Naantalissa 1 päivänä heinäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.