282/1988

Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 1988

Asetus vankeinhoidon koulutuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan vankeinhoidon koulutuskeskuksesta 7 päivänä toukokuuta 1976 annetun asetuksen (365/76) 11§,

muutetaan 3§:n 1 momentti, 5§:n 4 ja 5 kohta, 7§:n otsake, 7§:n 3 momentti, 8, 10 ja 12§,

sellaisina kuin niistä ovat 8§ osittain muutettuna 30 päivänä tammikuuta 1987 annetulla asetuksella (50/87) ja 10§ 11 päivänä heinäkuuta 1986 annetussa asetuksessa (534/86), sekä

lisätään 5§:ään uusi 6-8 kohta seuraavasti:

3 §
Johtokunta

Koulutuskeskuksen johtokuntaan kuuluu vankeinhoitolaitoksen ylijohtaja puheenjohtajana sekä neljä oikeusministeriön kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan määräämää muuta jäsentä. Muille jäsenille määrätään henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä ja varajäsenistä on vähintään yksi määrättävä vankeinhoitolaitoksen virkamiehistä. Vankeinhoitolaitoksen ylijohtajan ollessa estynyt toimii johtokunnan puheenjohtajana ylijohtajan sijainen. Johtokunnan sihteerinä toimii koulutuskeskuksen johtaja. Johtokunta voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita.


5 §
Johtajan tehtävät

Johtajan tehtävänä on:


4)päättää toimivaltaansa kuuluvista nimityksistä ja irtisanomisista sekä virkamiehen irtisanoutumisesta annettavasta todistuksesta;

5)johtaa puhetta opettajakokouksessa;

6)päättää esityksen tekemisestä vankeinhoito-osastolle kurinpitomenettelyyn ryhtymisestä koulutuskeskuksen virkamiestä vastaan;

7)vastaanottaa ilmoitus koulutuskeskuksen virkamiehen sivutoimesta ja päättää, onko sivutoimi, joka ei edellytä työajan käyttöä tehtävään, kiellettävä; sekä

8)käsitellä ja ratkaista ne koulutuskeskuksen toimialaan kuuluvat asiat, joiden käsittelystä ja ratkaisemisesta ei ole muulla tavoin säädetty tai määrätty.

7 §
Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena muilla koulutuskeskuksen virkamiehillä samoin kuin työsopimussuhteessa olevilla henkilöillä on tarpeellinen ammattikoulutus ja perehtyneisyys ammattialaan sekä aikaisemmalla toiminnalla osoitettu sellainen taito ja kyky, jota viran tai tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

8 §
Virkojen täyttäminen

Valtioneuvosto nimittää vankeinhoidon koulutuskeskuksen johtajan.

Oikeusministeri nimittää yliopettajan.

Vankeinhoitolaitoksen ylijohtaja nimittää muut virkamiehet ja ottaa tilapäiset virkamiehet sekä työsopimussuhteisen henkilökunnan. Koulutuskeskuksen johtaja nimittää kuitenkin vahtimestarin ja toimistovirkailijan sekä ottaa sivutoimisen henkilökunnan ja palkkiotoimisen luennoitsijan.

Ennen kuin oikeusministeriön vankeinhoito-osasto nimittää koulutuskeskuksen virkamiehen tai ottaa tilapäisen virkamiehen tai työsopimussuhteisen henkilön, vankeinhoito-osaston on hankittava hakijoista koulutuskeskuksen johtokunnan tai johtajan lausunto.

10 §
Virkavapaus ja virkaatoimittavan virkamiehen ottaminen

Koulutuskeskuksen johtajalle myöntää virkavapauden vankeinhoitolaitoksen ylijohtaja enintään kolmen kuukauden ajaksi. Pitemmän virkavapauden myöntää oikeusministeri.

Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto myöntää virkavapauden koulutuskeskuksen muille virkamiehille kuitenkin niin, että koulutuskeskuksen johtaja myöntää vahtimestarille ja toimistovirkailijalle enintään kuuden kuukauden ja muille virkamiehille enintään seitsemän päivän yhtäjaksoisen virkavapauden.

Johtajan viran hoitamisesta virkavapauden aikana päättää virkavapauden myöntänyt viranomainen. Avoinna olevan johtajan viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta päättää vankeinhoitolaitoksen ylijohtaja.

Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto päättää koulutuskeskukseen sijoitetun viran hoitamisesta virkavapauden aikana sekä avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta. Vahtimestarin ja toimistovirkailijan viran hoitamisesta virkavapauden aikana sekä avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta päättää kuitenkin koulutuskeskuksen johtaja.

12 §
Kurinpitomenettely

Kurinpitomenettelyyn ryhtymisestä vankeinhoidon koulutuskeskuksen virkamiestä vastaan päättää oikeusministeriön vankeinhoito-osasto.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1988.

Helsingissä 31 päiväna maaliskuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.