252/1988

Annettu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 1988

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös pienyritysten perustamisen edistämisestä Kymen läänissä

Eduskunnan myöntämän vuoden 1988 tulo- ja menoarvion momentin 32.51.46 määrärahan perusteluiden nojalla kauppa- ja teollisuusministeriö on päättänyt:

1 §

Kymen läänin teollisuuspiiri voi myöntää avustusta valtion tulo- ja menoarviossa osoitetun määrärahan puitteissa lähinnä oppilaitosten yhteydessä tapahtuvaan pienyritysten perustamisen edistämiseen toiminnan aloittamisvaiheessa siten, kuin tässä päätöksessä määrätään.

2 §

Avustus voidaan myöntää yrittäjälle tai toiminnasta vastaavalle taikka sitä tukevalle, myös julkisoikeudelliselle yhteisölle yrittäjän toiminnan tukemiseksi tai edelleen yrittäjälle myönnettäväksi.

Avustuksen myöntäminen edellyttää, että yrittäjällä arvioidaan olevan riittävät edellytykset hankkeen toteuttamiseen.

3 §

Avustusta haetaan Kymen läänin teollisuuspiiriltä, jonne hakemus on jätettävä ennen hankkeen aloittamista. Hanke katsotaan aloitetuksi, jos hankkeen olennainen osa on toteutettu ennen hakemuksen jättämistä teollisuuspiiriin. Avustuksen piiriin voidaan hyväksyä myös vähäisiä ennen hakemuksen saapumista syntyneitä hankkeen valmisteluun liittyviä kustannuksia.

Hakemuksesta on käytävä ilmi tiedot hakijasta sekä hankkeen tavoite, sisältö ja ajoitus sekä kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma. Lisäksi hakemuksesta on käytävä ilmi, onko hankkeeseen saatu tai haettu muuta julkista tukea.

4 §

Avustuksen piiriin hyväksyttäviä kustannuksia voivat olla hankkeen edellyttämien toimitilojen, koneiden ja laitteiden hankintakustannukset ja vuokrat, toimistopalvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä syntyvät kustannukset, muut toiminnan välttämättömät kustannukset sekä yrittäjälle maksettava toimintatuki.

Avustus on enintään 50 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Asiantuntijapalkkioista avustusta voidaan maksaa enintään 12 kuukaudelta. Yrittäjän toimintatuki on enintään 50 prosenttia yrittäjälle maksettujen toimintatukea edeltävien 12 kuukauden ennakonpidätysten alaisten palkkojen keskiarvosta, kuitenkin vähintään 4 000 markkaa jokaista tukeen oikeutettua toimintakuukautta kohden.

5 §

Myönnetty avustus maksetaan jälkikäteen teollisuuspiirille toimitettua hankkeen kustannuksista laadittua tilitystä vastaan. Tarvittaessa voidaan maksaa ennakkoa, kuitenkin enintään 80 prosenttia myönnetystä avustuksesta.

6 §

Avustuksen saaja on velvollinen pitämään hankkeen kustannuksista erillistä tiliä ja toimittamaan teollisuuspiirille sen pyytämät tiedot ja selvitykset hankkeesta ja muistakin avustuksen myöntämisen ja maksamisen kannalta tarpeellisista seikoista.

Teollisuuspiiri tai sen valtuuttama on oikeutettu tarkastamaan avustuksen saajan liiketoimintaa avustuksen hakemisen ja käytön valvonnan edellyttämässä laajuudessa.

7 §

Kymen läänin teollisuuspiirin on määrättävä avustus joko osaksi tai kokonaan maksettavaksi takaisin, jos avustuksen saaja on:

1) antanut avustusta tai sen maksamista hakiessaan olennaisessa kohdassa väärän tiedon;

2) salannut avustuksen myöntämiseen tai maksamiseen olennaisesti vaikuttavia seikkoja;

3) kieltäytynyt antamasta avustuksen maksamista tai valvontaa varten tarvittavia tietoja, asiakirjoja tai muuta aineistoa taikka avustamasta tarpeellisessa määrin tarkastuksen suorittamisessa; tai

4) käyttänyt avustuksen muuhun kuin mihin se on myönnetty.

Takaisin maksettavalle avustuserälle on maksettava avustuksen maksamispäivästä lukien sen suorittamispäivään asti vuotuista korkoa 16 prosenttia.

8 §

Teollisuuspiirin on avustuksen myöntämispäätökseen sisällytettävä tämän päätöksen 4, 5, 6 ja 7§:n säännökset.

Teollisuuspiiri voi liittää myöntämäänsä avustukseen myös muita ehtoja.

9 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1988.

Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 1988

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Ylitarkastaja
Liisa Mieskylä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.