150/1988

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1988

Asetus eräiden vesirakennustehtävien hoitamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään eräiden vesirakennustehtävien hoitamisesta 26 päivänä kesäkuuta 1970 annetun lain (426/70) 2-4 ja 8§:n nojalla,

näistä 2 ja 3§ sellaisina kuin ne ovat 31 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (1317/87):

1 §

Valtion osanotosta eräiden maa- ja vesirakennustöiden kustannuksiin annetussa laissa (433/63), jota jäljempänä sanotaan rahoituslaiksi, maataloushallitukselle ja maanviljelysinsinööripiireille kuuluviksi säädetyt tehtävät, joita eräiden vesirakennustehtävien hoitamisesta annetussa laissa (426/70) ei ole määrätty maataloushallinnolle, suorittavat vastaavasti vesi- ja ympäristöhallitus sekä vesi- ja ympäristöpiirit. Rahoituslain 28-30§:ssä ja valtion osanotosta eräiden maa- ja vesirakennustöiden kustannuksiin annetun asetuksen (451/63), jota jäljempänä sanotaan rahoitusasetukseksi, 20, 21, 27 ja 28§:ssä sanotusta riippumatta kuitenkin lainan osittelusta ja sen muutoksista sekä panttioikeudesta vapauttamisesta ja panttioikeuden muista muutoksista päättää vesi- ja ympäristöpiiri, joka myös huolehtii lainaluetteloiden ja panttioikeusilmoitusten lähettämisestä.

2 §

Rahoituslaissa ja rahoitusasetuksessa tarkoitettu hakemus, joka koskee varojen myöntämistä maankuivatustyötä varten, rahoituspäätöksen muuttamista tai vuotuismaksujen suorittamisen lykkäystä taikka ennakkoavustuksen tai avustuksen myöntämistä maankuivatusyrityksen suunnittelukustannuksiin, on toimitettava asianomaiselle vesi- ja ympäristöpiirille. Vesi- ja ympäristöpiirin on lähetettävä hakemus lausuntoineen asianomaiselle maatalouspiirille. Milloin työn kustannusarvio ylittää miljoona markkaa, maatalouspiirin on alistettava hakemus lykkäystä koskevaa asiaa lukuunottamatta maatilahallituksen ratkaistavaksi. Muut hakemukset ratkaisee maatalouspiiri.

Maatilahallituksen ja maatalouspiirin on toimitettava 1 momentissa tarkoitetun hakemuksen johdosta antamansa päätös vesi- ja ympäristöpiirille saatettavaksi hakijan tietoon. Rahoituslain 11§:n 3 momentin tarkoittamaa työtä koskeva avustuspäätös on kuitenkin toimitettava suoraan hakijalle ja tiedoksi vesi- ja ympäristöpiirille.

3 §

Maatalouspiirin asiana on valvoa rahoituslain 11§:n 3 momentin mukaisten töiden toimeenpanoa ja huolehtia näitä töitä koskevien avustusten maksamisesta.

4 §

Rahoituslain 11§:n 3 momentin tarkoittamaa työtä koskevan avustuksen takaisin perimisestä päättää maatilahallitus. Rahoitusasetuksen 32§:ssä tarkoitetun maankuivatustyötä varten myönnetyn lainan irtisanomisesta tai avustuksen takaisin perimisestä muussa kuin edellä tässä pykälässä mainitussa tapauksessa päättää vesi- ja ympäristöhallitus, jonka on ennen päätöksen antamista hankittava asiasta maatilahallituksen lausunto.

5 §

Eräiden vesirakennustehtävien hoitamisesta annetun lain ja tämän asetuksen nojalla annettuun maatalouspiirin päätökseen saa hakea muutosta valittamalla maatilahallitukseen siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) on säädetty.

Maatilahallituksen, vesi- ja ympäristöhallituksen tai vesi- ja ympäristöpiirin eräiden vesirakennustehtävien hoitamisesta annetun lain ja tämän asetuksen nojalla antamiin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Maatalouspiirin päätöksestä tehdyn valituksen johdosta annettuun maatilahallituksen päätökseen ei myöskään saa hakea muutosta.

6 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antavat tarvittaessa maatilahallitus ja vesi- ja ympäristöhallitus.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1988 ja sillä kumotaan eräiden vesirakennustehtävien hoitamisesta 5 päivänä elokuuta 1970 annettu asetus (548/70). Milloin rahoituslain 11§:n 3 momentissa tarkoitettua työtä koskeva rahoituspäätös on tehty ennen tämän asetuksen voimaantuloa, on aikaisempia säännöksiä sovellettava sen nojalla tehtävien töiden toimeenpanon valvontaan ja avustuksen maksamiseen.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.