131/1988

Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1988

Asetus vahdinpidosta aluksella annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan vahdinpidosta aluksella 25 päivänä syyskuuta 1981 annetun asetuksen (666/81) 3§, 4§:n 2 momentti, 6§:n 3 momentti, 7§ ja 12§:n 2 momentin 3 kohta sekä

lisätään 4§:ään otsikko, seuraavasti:

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) komentosillalla sitä tilaa siipineen, jossa sijaitsevat aluksen kulkuun liittyvät hallinta- ja valvontalaitteet ja josta kaikissa olosuhteissa voidaan hoitaa tähystys näköpiirin ympäri;

2) komentosillan välittömällä läheisyydellä aluetta, joka on niin lähellä komentosiltaa, että vahtipäällikön ja välittömästi paikalle saatavan henkilön välillä voidaan ylläpitää suoraa yhteyttä;

3) suoralla yhteydellä sitä, että vahtipäällikkö ja asianomainen henkilö voivat sekä nähdä toisensa että puhua toistensa kanssa;

4) automaattiohjauksella ohjausta, jossa alus hyväksytyllä laitteella pidetään asetetulla suunnalla käsin ohjaamatta ja ilman jatkuvaa silmälläpitoa;

5) vahdilla sekä vahdin muodostamaa henkilöstöä että vahdin kestoaikaa;

6) vahtipäälliköllä osaston vahdinpidosta vastuussa olevaa henkilöä;

7) konehuoneella sitä osaa koneistotilasta, johon sisältyvät sellaiset kuljetuskoneistoon kuuluvat laitteet, joiden toimintaa on valvottava; valvonta voi tapahtua joko siten, että konehuone on miehitetty tai siten, että valvontaa hoitaa automatiikka ja siihen liittyvä hälytysjärjestelmä;

8) miehitetyllä konehuoneella konehuonetta, jossa koneosaston henkilökunta valvoo eri koneistojen toimintaa joko keskitetysti yhdestä paikasta konehuoneessa tai tekemällä tarpeen mukaan tarkastuskierroksia;

9) ajoittain miehittämättömällä konehuoneella konehuonetta, jossa koneisto on teknilliseltä tasoltaan ja automaattiasteeltaan sellainen, että sitä voidaan rajoitettu aika vuorokaudesta valvoa konehuoneen ulkopuolelta;

10) koneistotiloilla sellaisia tiloja, jotka sisältävät erityyppisiä koneita ja laitteita, joiden toimintaa on valvottava;

11) tonnilla bruttovetoisuuden rekisteritonnia suomalaisen mittakirjan mukaan; sekä

12) pienellä aluksella alusta, jonka bruttovetoisuus on alle 1 600 rekisteritonnia.

4 §
Pätevä merivahtimies

Bruttovetoisuudeltaan vähintään 1 600 rekisteritonnin aluksella on yksinään merivahtia pitävällä oltava 1 momentin vaatimusten lisäksi vähintään kuusi kuukautta kansipalvelua erityisesti merivahdinpitoon liittyvissä tehtävissä.


6 §
Kansivahdin kokoonpano

Aluksella, jolla on toimintakuntoinen automaattiohjauslaite ja sisäinen yhteydenpitojärjestelmä, on, milloin nämä apuvälineet ovat käytössä, vahtipäällikön lisäksi oltava vahdissa vähintään yksi pätevä vahtimies.

7 §
Tähystäjän sijoittaminen

Päällikön tai vahtipäällikön harkinnan mukaan voidaan tähystäjä sijoittaa joko komentosillalle, komentosillan välittömässä läheisyydessä olevalle paikalle, josta voidaan nähdä ympäri näköpiirin, keulakorokkeelle tai tähystyskoriin. Tähystäjän on voitava tähystyspaikalta ilmoittaa havaintonsa vahtipäällystölle joko suullisesti tai teknillisiä apuvälineitä käyttäen.

12 §
Tähystys

Tähystystä järjestettäessä sekä tähystettäessä on otettava huomioon:


3) että vahtipäällikkö voi toimia ainoana tähystäjänä päivänvalon aikana vain, milloin:

a) tilanne on huolellisesti arvioitu ja on täysin varmistauduttu siitä, että on turvallista tähystää yksin;

b) on otettu huomioon kaikki asiaan vaikuttavat tekijät, kuten säätila, näkyvyys, liikenteen tiheys, merenkulullisten vaarojen läheisyys ja erityisesti liikennejakoalueilla tai niiden läheisyydessä navigoitaessa välttämätön tarkkaavaisuus; ja

c) lisähenkilökuntaa voidaan välittömästi kutsua aluksen komentosillalle, kun tilanteen muutos sitä vaatii.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1988.

Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.