130/1988

Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1988

Asetus aluksen miehityksestä ja laivahenkilökunnan pätevyydestä annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan aluksen miehityksestä ja laivahenkilökunnan pätevyydestä 16 päivänä maaliskuuta 1984 annetun asetuksen (250/84) 13, 14 ja 15§, näistä 13 ja 14§ sellaisina kuin ne ovat osittain muutettuina 31 päivänä lokakuuta 1986 annetulla asetuksella (779/86), sekä

lisätään 34§:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi sekä 47§:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyiset 3 ja 4 momentit siirtyvät 4 ja 5 momenteiksi, seuraavasti:

13§
Miehitys kaukoliikenteen vähintään 500 brt:n lastialuksella

Kansipäällystö

Bruttovetoisuus brt 500-1 599 1) 1 600-6 999 7 000-19 999 20 000-
päällikkö merikapteeni merikapteeni merikapteeni merikapteeni
yliperämies yliperämies yliperämies merikapteeni merikapteeni
perämies perämies perämies perämies yliperämies
perämies perämies 2) perämies perämies perämies
radiosähköttäjä radiosähköttäjä radiosähköttäjä radiosähköttäjä

Konepäällystö

Koneteho kW enintään 750 751-3 000 yli 3 000
konepäällikkö konemestari ylikonemestari ylikonemestari
konemestari alikonemestari konemestari konemestari
konemestari alikonemestari

Kansi- ja konemiehistö

Bruttovetoisuus brt 500-1 599 1 600-6 999 7 000-19 999 20 000-
sähkömies 1 3) 1 3) 1 3)
korjausmies 1 1
pumppumies 1 4) 1 4)
pursimies 1 1
matruusi 2 3 3 3
puolimatruusi 1 2 2 5) 2 5)
konemies 1 6) 1 7) 2 8) 2 8)

Taloushenkilökunta

Muuta laivahenkilökuntaa yhteensä enintään 10 11-15 16-
kokkistuertti 1 1 1
kokki 1
II-kokki 1
laivahuoltaja 1 1

1) Alusta voidaan kuljettaa päällikön lisäksi kahdella kansipäällystöön kuuluvalla, jos aluksella noudatetaan merityöaikalain säännösten mukaista kaksivuorojärjestelmää.

2) Jos päällikkö osallistuu vahdinpitoon, ei perämiestä tarvita.

3) Aluksessa, jonka generaattoriteho on enintään 750 kVA, voidaan luopua sähkömiehestä.

4) Vain säiliöaluksilla.

5) Toinen puolimatruusi voidaan korvata konevahtimiehellä.

6) Konemiestä ei vaadita, jos toinen matruuseista on yleistoimihenkilö.

7) Konemiestä ei vaadita, jos kaikki kolme matruusia ovat yleistoimihenkilöitä.

8) Yhdestä konemiehestä voidaan luopua, jos kaikki kolme matruusia ovat yleistoimihenkilöitä ja molemmista, jos myös molemmat puolimatruusit ovat yleistoimihenkilöitä.

14§
Miehitys lähi- ja itämerenliikenteen vähintään 500 brt:n lastialuksella

Kansipäällystö

Bruttovetoisuus brt 500-1 599 1) 1 600-6 999 7 000-19 999 20 000-
päällikkö yliperämies merikapteeni merikapteeni merikapteeni
yliperämies yliperämies yliperämies merikapteeni merikapteeni
perämies perämies 2) 4) perämies perämies yliperämies
perämies laivuri 3) 4) perämies 3)) perämies perämies
radiosähköttäjä radiosähköttäjä radiosähköttäjä radiosähköttäjä

Konepäällystö

Koneteho kW enintään 1 500 1 501-3 000 yli 3 000
konepäällikkö konemestari 5) ylikonemestari ylikonemestari
konemestari alikonemestari 4) konemestari
konemestari alikonemestari

Kansi- ja konemiehistö

Bruttovetoisuus brt 500-1 599 1 600-6 999 7 000-19 999 20 000-
sähkömies 1 6) 1 1
korjausmies 1 1
pumppumies 1 7) 1 7)
pursimies 1 1
matruusi 1 3 3 3
puolimatruusi 2 8) 2 2 9) 2 9)
konemies 1 1 10) 2 11) 2 11)

Taloushenkilökunta

Muuta laivahenkilökuntaa yhteensä enintään 10 11-15 16-
kokkistuertti 1 12) 1 1
kokki 1
II-kokki 1
laivahuoltaja 1 1

1) Alusta voidaan kuljettaa kahdella kansipäällystöön kuuluvalla, jos aluksella noudatetaan merityöaikalain säännösten mukaista kaksivuorojärjestelmää. Milloin matka aluksen päätesatamien välillä ei ylitä 12 tuntia ja laivaväelle varataan vähintään 8 tunnin yhtäjaksoinen lepoaika, ei päällikön lisäksi tarvita kuin yksi perämies.

2) Perämiehestä voidaan luopua itämerenliikenteessä.

3) Jos päällikkö osallistuu vahdinpitoon, ei perämiestä tarvita.

4) Aluksessa, jonka bruttovetoisuus on enintään 1 599, ei vaadita konemestaria, jos päälliköllä tai jollakin perämiehellä on 47§:n 3 momentin mukainen yhtenäispäällystöpätevyys. Vastaavasti perämiestä ei vaadita, jos konepäälliköllä aluksessa, jonka koneteho on enintään 1 500 kW, tai konemestarilla on 34§:n 3 momentin mukainen yhtenäispäällystöpätevyys. Alaviitettä voidaan soveltaa sellaisessa 1.1.1988 jälkeen valmistuvassa aluksessa, jota voidaan ajaa miehittämättömällä konehuoneella ja joka rakenteensa ja teknisen varustelunsa suhteen muutoinkin on sellainen, että siinä merenkulkuhallituksen harkinnan mukaan voidaan käyttää yhtenäispäällystöä.

5) Jotta konemestari voisi toimia konepäällikkönä, vaaditaan häneltä 12 kuukauden meripalvelu konemestarina.

6) Aluksessa, jonka generaattoriteho on enintään 750 kVA, voidaan luopua sähkömiehestä.

7) Vain säiliöaluksilla.

8) Toista puolimatruusia ei vaadita, jos konemies on yleistoimihenkilö.

9) Toinen puolimatruusi voidaan korvata konevahtimiehellä.

10) Konemiestä ei tarvita, jos yksi matruuseista on yleistoimihenkilö.

11) Yhdestä konemiehestä voidaan luopua, jos kaikki kolme matruusia ovat yleistoimihenkilöitä tai jos yhden konemiehen lisäksi koneosastossa on kaksi konevahtimiestä. Molemmista konemiehistä voidaan luopua, jos myös molemmat puolimatruusit ovat yleistoimihenkilöitä.

12) Aluksessa, jossa on laivahenkilökuntaa yhteensä enintään seitsemän (7) ja jossa yhdellä laivaväestä on hyväksytty talousalan koulutus, ei vaadita kokkistuerttia.

15§
Miehitys alle 500 brt:n lastialuksella kauko-, lähi- ja itämerenliikenteessä

Kansipäällystö

Liikennealue lähiliikenne kaukoliikenne
päällikkö yliperämies 1) merikapteeni
yliperämies perämies 2) yliperämies
perämies laivuri 3) 5) perämies

Konepäällystö

Koneteho kW enintään 1 500 yli 1 500
konepäällikkö alikonemestari 4) ylikonemestari
konemestari alikonemestari 5)

Kansi- ja konemiehistö

Liikennealue lähiliikenne kaukoliikenne
matruusi 1 2
puolimatruusi 2 1
Taloushenkilökunta
kokkistuertti 1 6) 1

1) Itämerenliikenteessä laivuri, jolla on merenkulkuhallituksen antama päällikkötodistus.

2) Itämerenliikenteessä laivuri.

3) Jos päällikkö osallistuu vahdinpitoon, ei perämiestä tarvita.

4) Jotta alikonemestari voisi toimia konepäällikkönä, vaaditaan häneltä 12 kuukauden meripalvelu konemestarina.

5) Lähiliikenteessä koneteholtaan enintään 3 000 kW:n aluksessa ei vaadita konemestaria, jos päälliköllä tai jommallakummalla perämiehellä on 47§:n 3 momentin mukainen yhtenäispäällystöpätevyys. Vastaavasti ei vaadita perämiestä, jos konepäälliköllä aluksessa, jonka koneteho on enintään 1 500 kW, tai konemestarilla on 34§:n 3 momentin mukainen yhtenäispäällystöpätevyys. Alaviitettä voidaan soveltaa sellaisessa 1.1.1988 jälkeen valmistuvassa aluksessa, jota voidaan ajaa miehittämättömällä konehuoneella ja joka rakenteensa ja teknisen varustelunsa suhteen muutoinkin on sellainen, että siinä merenkulkuhallituksen harkinnan mukaan voidaan käyttää yhtenäispäällystöä.

6) Aluksessa, jossa yhdellä laivaväestä on hyväksytty talousalan koulutus, ei vaadita kokkistuerttia.

34§
Laivurinkirja

Pätevyyden yhtenäispäällystötehtäviin saa myös vähintään konemestarin pätevyyden omaava henkilö, joka on suorittanut ammattikasvatushallituksen hyväksymän laivurin jatkokoulutusjakson, johon sisältyy vähintään 6 kuukautta ohjattua harjoittelua kansiosastossa merivahdinpitoon liittyvissä tehtävissä.


47§
Alikonemestarinkirja

Pätevyyden yhtenäispäällystötehtäviin saa myös vähintään perämiehen pätevyyden omaava henkilö, joka on suorittanut ammattikasvatushallituksen hyväksymän alikonemestarin jatkokoulutusjakson, johon sisältyy laivakoneiden käyttöön ja huoltoon perehdyttävä vähintään 6 kuukauden ohjattu harjoittelujakso.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1988.

Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.