117/1988

Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1988

Laki svenska handelshögskolan nimisestä korkeakoulusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan svenska handelshögskolan nimisestä korkeakoulusta 3 päivänä heinäkuuta 1974 annetun lain (582/74) 6§ sekä

muutetaan lain nimike sekä 8, 10 ja 12§,

sellaisina kuin näistä lainkohdista ovat 8§ osittain muutettuna 21 päivänä tammikuuta 1983 annetulla lailla (125/83) ja 10§ viimeksi mainitussa laissa, näin kuuluviksi:

Laki
Svenska handelshögskolan -nimisestä korkeakoulusta
8 §

Korkeakoulun opettajan virkaan vaaditaan, että virkaan pyrkivä riittävästi hallitsee ruotsin kieltä. Opettajalta vaaditaan lisäksi kyky ymmärtää suomen kieltä. Ruotsin ja suomen kielen taidon osoittamisesta säädetään asetuksella.

Ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää opettajan virkaan sen estämättä, että hän ei ole osoittanut 1 momentissa säädettyä ruotsin ja suomen kielen taitoa.

Muuhun kuin opettajan virkaan vaadittavasta kielitaidosta on voimassa, mitä valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetussa laissa (149/22) on säädetty.

10 §

Sen estämättä, mitä valtion virkamieslain (755/86) 10§:n 1 momentissa ja valtion virkamieslain voimaanpanolain (756/86) 8§:n 1 momentissa on säädetty, voidaan avoinna olevaan professorin virkaan kutsusta nimittää henkilö, jonka pätevyys on todettu ja kiistaton ja jonka nimittäminen virkaan on korkeakoulun tehtävän kannalta tarkoituksenmukaista.

12 §

Professorin tai muun viran perustamisesta korkeakouluun 11 §:ssä tarkoitetuilla varoilla säädetään kussakin tapauksessa annettavalla asetuksella.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun viran haltijalla on soveltuvin osin samat oikeudet ja velvollisuudet kuin korkeakoulun muulla vastaavan viran haltijalla.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1988.

Hallituksen esitys 182/87
Sivistysvaliok. miet. 9/87
Suuren valiok. miet. 146/87

Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.