101/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1988

Asetus Suomen elokuva-arkistosta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään Suomen elokuva-arkistosta 24 päivänä marraskuuta 1978 annetun lain (891/78) 2 ja 6 §:n nojalla:

1 luku

Elokuva-arkiston tehtävät

1 §

Suomen elokuva-arkiston, jäljempänä elokuva-arkisto, tehtävänä on hankkia, entisöidä ja säilyttää elokuvia ja elokuvaan liittyvää aineistoa, harjoittaa ja edesauttaa elokuvan tutkimusta ja edistää elokuvataiteen tuntemusta sekä harjoittaa taiteellisesti, historiallisesti tai muutoin merkittävien elokuvien esitystoimintaa.

2 luku

Elokuva-arkiston johtokunta ja sen tehtävät

2 §

Elokuva-arkistolla on johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kahdeksan muuta jäsentä, jotka samoin kuin heidän varajäsenensä valtioneuvosto määrää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Tämän lisäksi johtokuntaan kuuluu elokuva-arkiston johtaja.

Johtokunnassa tulee olla vähintään yksi edustaja opetusministeriöstä, museovirastosta ja valtionarkistosta sekä elokuva-arkiston henkilökunnan edustaja. Tämän lisäksi johtokunnassa tulee olla riittävästi edustettuna muu elokuva-arkiston toimintaan liittyvien alojen asiantuntemus.

Opetusministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

3 §

Johtokunnan tehtävänä on:

1) johtaa, kehittää ja valvoa elokuva-arkiston toimintaa sekä tehdä tätä koskevia aloitteita ja uudistusehdotuksia;

2) antaa elokuva-arkiston toimintaa ja elokuvien arkistointia koskevia määräyksiä ja ohjeita;

3) ohjata ja kehittää elokuva-arkiston yhteistoimintaa sen alalla toimivien virastojen, laitosten ja yhteisöjen kanssa;

4) päättää opetusministeriön vahvistamien suuntaviivojen mukaisesti elokuva-arkistotoiminnan periaatteista sekä valvoa niiden toteuttamista;

5) hyväksyä opetusministeriölle vuosittain annettava toimintasuunnitelma;

6) tehdä ehdotukset elokuva-arkiston taloussuunnitelmaksi sekä tulo- ja menoarvioksi;

7) ottaa elokuva-arkiston henkilökunta siltä osin kuin jäljempänä säädetään;

8) päättää elokuva-arkistolle lahjoitettujen ja testamentattujen varojen vastaanottamisesta ja niiden käytöstä siten kuin siitä on erikseen määrätty;

9) päättää elokuva-arkistossa julkisesti esitettävien elokuvien tarkastuksesta; sekä

10) päättää niistä muista asioista, jotka on säädetty tai määrätty sen tehtäväksi tai jotka muutoin ovat laajakantoisia tai tärkeitä.

3 luku

Elokuva-arkiston henkilökunta ja sen tehtävät

4 §

Elokuva-arkistossa on johtajan virka. Tämän lisäksi elokuva-arkistossa voi olla apulaisjohtajan, kamreerin, erikoistutkijan, tutkijan, kirjastonhoitajan, arkisto-avustajan ja muita virkoja sekä työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

5 §

Kelpoisuusvaatimuksena elokuva-arkiston virkaan tai tehtävään on sellainen taito ja kyky, jota viran tai tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa on säädetty, vaaditaan:

1) johtajan virkaan siihen soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys elokuvakulttuuriin sekä hallinnollista kokemusta;

2) apulaisjohtajan virkaan siihen soveltuva korkeakoulututkinto tai taideteollisuusopiston loppututkinto, riittävä perehtyneisyys elokuvakulttuurin eri alueisiin ja hallinnollista kokemusta;

3) erikoistutkijan virkaan ylempi korkeakoulututkinto ja viran toimialan hyvä tuntemus;

4) kirjastonhoitajan virkaan siihen soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja sen lisäksi suoritettu kirjasto- tai tietopalvelualan koulutus; sekä

5) muihin virkoihin niihin soveltuva tutkinto taikka muu viran edellyttämä pätevyys, siten kuin työjärjestyksessä määrätään.

6 §

Johtajan nimittää valtioneuvosto ja apulaisjohtajan opetusministeriö johtokunnan esityksestä.

Niihin virkoihin, joihin erityisenä kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto, sekä vastaavan työsopimussuhteisen henkilökunnan nimittää tai ottaa johtokunta.

Muihin virkoihin nimittää ja muun henkilökunnan ottaa johtaja.

7 §

Avoinna olevan johtajan ja apulaisjohtajan viran väliaikaisen hoitajan määrää enintään kolmeksi kuukaudeksi johtokunta ja sitä pitemmäksi ajaksi opetusministeriö. Muun avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan määrää nimittävä viranomainen.

8 §

Johtajalle ja apulaisjohtajalle myöntää virkavapautta enintään kolmeksi kuukaudeksi johtokunta ja sitä pitemmäksi ajaksi opetusministeriö. Elokuva-arkiston muille virkamiehille myöntää virkavapautta nimittävä viranomainen, kolmea kuukautta lyhyemmäksi ajaksi kuitenkin johtaja.

Viran hoidosta virkavapauden aikana päättää virkavapauden myöntänyt viranomainen.

9 §

Johtajan tehtävänä on johtokunnan alaisena:

1) johtaa, kehittää ja valvoa elokuva-arkiston toimintaa;

2) seurata elokuva-arkistotoiminnan yleistä kehitystä;

3) huolehtia elokuva-arkiston järjestysmuotoa ja henkilökuntaa koskevista asioista;

4) huolehtia johtokunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja johtokunnan päätösten toimeenpanosta;

5) huolehtia toiminta- ja taloussuunnittelua, tulo- ja menoarviota sekä tilinpitoa koskevista asioista;

6) vastata elokuvien hankinnasta sekä elokuvien luovuttamisesta tutkimuksen, esitystoiminnan tai opetuksen käyttöön taikka muuhun hyväksyttävään tarkoitukseen;

7) vastata elokuva-arkistossa julkisesti esitettävien elokuvien tarkastuksesta siten kuin johtokunta määrää;

8) vastata elokuva-arkiston kansainvälisestä yhteistyöstä; sekä

9) huolehtia niistä muista tehtävistä, jotka johtokunta hänelle määrää tai joista ei ole toisin säädetty tai määrätty.

10 §

Apulaisjohtajan tehtävänä on johtajan alaisena erityisesti valvoa elokuvien arkistointia koskevan lainsäädännön toteuttamista ja suorittaa muut hänelle työjärjestyksessä määrätyt tehtävät.

Muiden virkamiesten ja työsopimussuhteessa olevan henkilökunnan tehtävistä määrätään työjärjestyksessä.

Vahvistetusta työnjaosta riippumatta elokuva-arkiston virkamies ja työsopimussuhteessa oleva henkilökunta on johtajan tai apulaisjohtajan määräyksestä velvollinen suorittamaan muitakin kuin työjärjestyksessä mainittuja tehtäviä.

4 luku

Asioiden ratkaiseminen

11 §

Elokuva-arkistolle kuuluvat asiat ratkaisee, sen mukaan kuin tässä asetuksessa säädetään, joko johtokunta tai johtaja. Päätökset tehdään asianomaisen virkamiehen esittelystä.

12 §

Johtokunta kokoontuu, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kolme johtokunnan jäsentä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään viisi muuta jäsentä on läsnä.

Johtokunnan kokouksessa ratkaistaan asiat erimielisyyden sattuessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaalissa kuitenkin arpa.

13 §

Asian esittelee johtokunnalle johtaja tai johtajan määräämä muu virkamies.

14 §

Johtaja ratkaisee ne asiat, joita ei ole säädetty tai määrätty johtokunnan päätettäväksi. Johtajan ratkaistavaksi kuuluvia asioita voidaan työjärjestyksessä määrätä apulaisjohtajan ratkaistavaksi. Johtaja voi yksittäistapauksessa ottaa ratkaistavakseen myös tällaisen asian.

15 §

Johtokunta voi asettaa keskuudestaan työjaoston. Työjaoston puheenjohtajana toimii johtokunnan puheenjohtaja ja muina jäseninä varapuheenjohtaja ja kolme johtokunnan keskuudestaan valitsemaa jäsentä. Johtokunnalle kuuluvia asioita voidaan siirtää työjärjestyksessä työjaoston ratkaistaviksi.

16 §

Johtajan ollessa estynyt toimii hänen sijaisenaan apulaisjohtaja.

Muun virkamiehen ollessa estynyt toimii hänen sijaisenaan johtajan määräämä virkamies.

5 luku

Erinäisiä säännöksiä

17 §

Tarkempia määräyksiä elokuva-arkiston hallinnosta ja toiminnasta annetaan työjärjestyksessä, jonka johtokunta hyväksyy.

18 §

Opetusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

19 §

Virastodemokratian toteuttamista varten elokuva-arkistossa on henkilöstön kokous. Tällä on oikeus antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä henkilöstöä koskevissa asioissa. Henkilöstön kokouksen tehtävistä määrätään tarkemmin johtokunnan vahvistamassa virastodemokratiaohjesäännössä.

20 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1988.

Tällä asetuksella kumotaan Suomen elokuva-arkistosta 9 päivänä helmikuuta 1979 annettu asetus (168/79).

21 §

Sen estämättä, mitä 5 §:n 2 momentissa on säädetty erikoistutkijan viran kelpoisuusvaatimuksista, voidaan erikoistutkijan virkaan nimittää henkilö, joka tämän asetuksen voimaan tullessa on tutkijan virassa tai työsopimussuhteisena tutkijana.

Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Piipari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.