1260/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Asetus merentutkimuslaitoksesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään merentutkimuslaitoksesta 31 päivänä joulukuuta 1987 annetun lain (1259/87) 6§:n nojalla:

Merentutkimuslaitoksen tehtävät

Merentutkimuslaitoksesta annetun lain (1259/87) 1§:ssä mainitun tehtävän toteuttamiseksi merentutkimuslaitoksen tulee:

1) suorittaa edellä mainitussa säännöksessä tarkoitetun tutkimus- ja kokeilutoiminnan lisäksi mahdollisuuksien mukaan ja yhteistyössä eri viranomaisten ja tieteellisten laitosten kanssa näiden tarvitsemia merta koskevia tutkimuksia;

2) huolehtia maan merialueiden jää-, vedenkorkeus- ja muusta tiedotustoiminnasta kotimaata ja ulkomaita varten, tarvittaessa yhteistyössä muiden viranomaisten ja tieteellisten laitosten kanssa;

3) julkaista alansa tutkimusten tuloksia;

4)huolehtia Suomen osanotosta laitoksen alaan kuuluvaan kansainväliseen yhteistyöhön;

5) tehdä alaansa koskevia aloitteita sekä antaa viranomaisille, tieteellisille laitoksille ja tieteellisille järjestöille lausuntoja ja selvityksiä;

6) varata mahdollisuuksien mukaan tutkijoille ja opiskelijoille tilaisuuksia harjoitteluun ja erityiskoulutuksen saamiseen sekä tutkimusten suorittamiseen laitoksen toimialalla; sekä

7) suorittaa muut tehtävät, jotka kauppa- ja teollisuusministeriö sille antaa, sekä ne muut tehtävät, jotka sille muiden säännösten tai määräysten mukaan kuuluvat.

Toimialaansa kuuluvan aineiston keräämiseksi merentutkimuslaitos järjestää kenttätutkimusmatkoja.

Tutkimus- ja koetoimintaa sekä tiedotuspalvelua varten laitoksella voi olla kiinteitä ja tilapäisiä havaintoasemia. Samaa tarkoitusta varten laitoksen käytössä voi olla tutkimusaluksia.

Merentutkimuslaitoksen osastot ja toimisto sekä niiden tehtävät

Merentutkimuslaitoksessa on:

1) fysiikan osasto;

2) kemian osasto;

3) biologian osasto; sekä

4) erillisenä toimistona yleinen toimisto.

Laitoksessa suoritettavia tutkimuksia ja muita hankkeita varten voidaan muodostaa osasto- ja toimistojaosta riippumattomia tutkimus- ja toimintaryhmiä työjärjestyksessä tarkemmin määrättävällä tavalla.

Fysiikan osaston tehtävänä on:

1) suorittaa meren ja merijään fysiikan sekä muita fysikaalisen meritieteen alaan kuuluvia tutkimuksia; ja

2) kehittää alansa tutkimuksiin liittyviä ennuste- ja havaintomenetelmiä.

Osaston tehtävänä on lisäksi huolehtia yhteistyössä merenkulkuhallituksen kanssa jäätiedotuspalvelusta.

Kemian osaston tehtävänä on:

1) suorittaa hydrografian, meriveden ja sedimenttien kemian sekä muita kemiallisen meritieteen alaan kuuluvia tutkimuksia; ja

2) kehittää tässä työssä tarvittavia mittausmenetelmiä sekä mallinmuodostusta.

Biologian osaston tehtävänä on:

1) suorittaa meren eliöstöä ja ekosysteemin rakennetta ja toimintaa koskevia sekä muita biologisen meritieteen alaan kuuluvia tutkimuksia; ja

2) kehittää alansa mittaus- ja havaintomenetelmiä sekä meren ekosysteemiä koskevia malleja.

Yleisen toimiston tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat:

1) laitoksen yleistä hallintoa, työjärjestystä sekä lainsäädäntöä ja oikeudellisia asioita;

2) virka- ja työsuhteita sekä muuta henkilöstöhallintoa;

3) toiminnan ja talouden suunnittelua, tulo- ja menoarviota, laskentatointa sekä muita tilivirasto- ja taloushallintotehtäviä;

4) automaattista tietojenkäsittelyä sekä laitoksen kirjastonhoitoa, kirjallisuuspalvelua ja julkaisutoimintaa; sekä

5) muita laitoksen toimialaan kuuluvia asioita, jotka eivät tämän asetuksen tai työjärjestyksen mukaan kuulu laitoksen osastoille.

Virkamiehet ja heidän tehtävänsä

Merentutkimuslaitoksessa on ylijohtajan sopimuspalkkainen virka sekä osastonjohtajan, erikoistutkijan, toimistopäällikön, tutkijan, kamreerin, kirjastonhoitajan, toimistosihteerin, mekaanikon, laboratorioapulaisen, tutkimusapulaisen, konekirjoittajan, puhelinkeskuksen hoitajan ja vahtimestarin virkoja.

Lisäksi laitoksessa voi olla tulo- ja menoarvion rajoissa tilapäisiä virkamiehiä sekä työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

Laitoksen päällikkönä toimii ylijohtaja, kunkin osaston päällikkönä osastonjohtaja ja yleisen toimiston päällikkönä toimistopäällikkö.

Ylijohtajalla ja osastonjohtajalla on professorin arvonimi.

10§

Ylijohtajan tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa laitoksen toimintaa niin, että laitos toimii tehokkaasti, sekä siinä tarkoituksessa:

1) seurata merentutkimuksen samoin kuin sen lähialojen kehitystä sekä perehtyä esiintyviin tutkimustarpeisiin;

2) huolehtia laitoksen osastojen ja tutkimusryhmien yhteistyöstä;

3) valvoa laitoksen toimialaan kuuluvaa tiedotustoimintaa ja lausuntojen laatimista sekä laitoksen varainkäyttöä ja omaisuuden hoitoa;

4) ylläpitää ja edistää laitoksen yhteistoimintaa muiden virastojen ja laitosten sekä korkeakoulujen kanssa;

5) huolehtia Suomen edustuksesta kansainvälisessä yhteistyössä laitoksen toimialalla; sekä

6) suorittaa laitoksen alaan kuuluvia tieteellisiä tutkimuksia.

11§

Osastonjohtajan tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa osaston toimintaa sekä seurata yleistä kehitystä omalla toimialallaan. Tämän lisäksi osastonjohtajan tulee suorittaa tutkimustyötä osaston toimialalla.

12§

Yleisen toimiston toimistopäällikön tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa toimiston toimintaa ja seurata omalla toimialallaan tapahtuvaa kehitystä sekä huolehtia, että toimistolle kuuluvat 7§:ssä mainitut tehtävät hoidetaan tehokkaasti.

13§

Laitoksen muiden virkamiesten tehtävistä määrätään työjärjestyksessä, jossa myös annetaan täydentäviä määräyksiä 10-12§:ssä mainittujen virkamiesten tehtävistä.

14§

Laitoksen virkamies tai työntekijä on velvollinen ylijohtajan määräyksestä suorittamaan sellaisenkin tehtävän, joka työjärjestyksen mukaan ei kuulu hänelle.

Asioiden käsitteleminen ja ratkaiseminen
15§

Merentutkimuslaitokselle kuuluvat asiat ratkaisee johtokunta, ylijohtaja tai osastonjohtaja taikka muu virkamies, jolle on työjärjestyksessä annettu ratkaisuvalta. Asia ratkaistaan asianomaisen virkamiehen esittelystä, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

16§

Laitoksen johtokuntaan kuuluvat ylijohtaja puheenjohtajana sekä muina jäseninä viisi kauppa- ja teollisuusministeriön kolmeksi vuodeksi kerrallaan nimeämää jäsentä.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

Jos johtokunnassa ilmenee erimielisyyttä asian ratkaisemisesta, päätetään asia äänestämällä noudattaen samaa menettelyä kuin monijäsenisessä tuomioistuimessa.

17§

Laitoksen johtokunnan tulee:

1) käsitellä laitoksen johtamista ja kehittämistä koskevia periaatteellisia kysymyksiä;

2) päättää kauppa- ja teollisuusministeriölle tehtävistä ehdotuksista, jotka koskevat toiminta- ja taloussuunnitelmaa, tulo- ja menoarvioehdotusta sekä muita tärkeitä tai periaatteellista laatua olevia, ministeriölle kuuluvia asioita;

3) hyväksyä vuosittain toimintakertomus ja tutkimussuunnitelma;

4) päättää viran täyttämistä koskevasta lausunnosta, virkaan nimittämisestä, virkavapaudesta sekä irtisanomisesta, milloin asiasta päättäminen ei kuulu muulle viranomaiselle tai ylijohtajalle;

5) käsitellä virkarikoksia koskevat asiat; sekä

6) käsitellä muut periaatteellisesti merkittävät asiat, jotka koskevat viranomaisille annettavia lausuntoja, tutkimus- ja yhteistyösopimuksia ja asioita, jotka työjärjestyksessä määrätään tai, jotka ylijohtaja niiden tärkeyden vuoksi määrää johtokunnassa käsiteltäväksi.

18§

Johtokunnan istunnossa esittelee asian sen osaston osastonjohtaja, jonka toimialaan käsiteltävä asia kuuluu, yleisen toimiston toimistopäällikkö tai ylijohtajan määräämä virkamies, joka on asian valmistellut.

Istunnossa pitää pöytäkirjaa ylijohtajan määräämä virkamies.

19§

Johtokunnan istunnossa käsiteltävistä asioista laaditaan esittelylistat, joihin on kunkin asian kohdalle merkittävä siitä tehty päätös ja asian käsittelyyn osallistuneet. Esittelijä ja pöytäkirjan pitäjä allekirjoittavat listat, jolloin päätös katsotaan tarkastetuksi ja syntynyt asiakirja pöytäkirjaksi.

Milloin asiasta on äänestetty tai esittelijä on ilmoittanut eriävän mielipiteensä taikka milloin puheenjohtaja muuten katsoo tarpeelliseksi, laaditaan erityinen pöytäkirja, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja pöytäkirjan pitäjä varmentaa.

20§

Kun esittelijän mielipide eroaa päätöksestä, on hänellä oikeus saada mielipiteensä merkityksi johtokunnan istunnossa pöytäkirjaan. Muussa esittelyssä ratkaistavia asioita käsiteltäessä merkitään esittelijän eriävä mielipide päätöksen perusteella laadittavan asiakirjan tallekappaleeseen tai, milloin sellaista ei laadita, erikseen tehtävään pöytäkirjaan. Eriävä mielipide on näissä tapauksissa esittelijän allekirjoitettava ja asian ratkaisijan merkinnällään todettava.

Viranomaisille annettaviin lausuntoihin ja esityksiin, jotka on käsitelty johtokunnan istunnossa, on liitettävä pöytäkirjanote, milloin asiassa on äänestetty tai esittelijä on ilmoittanut eriävän mielipiteensä. Vastaavasti on mukaan liitettävä ote toimituskirjan tallekappaleesta, milloin asia on ratkaistu muussa esittelyssä ja esittelijä on ilmoittanut eriävän mielipiteensä.

Johtokunnan istunnossa käsitellyistä asioista laaditun toimituskirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa asian esittelijä. Asioissa, jotka ratkaistaan muussa esittelyssä, allekirjoittaa toimituskirjan se, joka on asian päättänyt, ja varmentaa esittelijä.

Tarkemmat määräykset asiakirjojen allekirjoittamisesta annetaan työjärjestyksessä ja tiliohjesäännössä.

21§

Ylijohtaja ratkaisee ne asiat, joita 17§:n mukaan ei ole käsiteltävä johtokunnan istunnossa ja joita työjärjetyksessä ei ole annettu osastonjohtajan, toimistopäällikön tai muun virkamiehen ratkaistavaksi.

Ylijohtaja voi, jos katsoo asian laadun sitä vaativan, ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen myös sellaisen asian, joka muutoin olisi muun virkamiehen ratkaistava.

22§

Tarkemmat määräykset laitoksessa käsiteltävistä asioista, niiden esittelystä ja käsittelymenettelystä sekä siitä, kenelle asian ratkaiseminen kuulu, annetaan työjärjestyksessä.

Työjärjestyksen vahvistaa laitoksen ylijohtaja.

23§

Ylijohtajan ollessa estynyt toimii hänen sijaisenaan virkaiältään vanhin osastonjohtaja, jollei kauppa- ja teollisuusministeriö toisin määrää.

Osastonjohtajan ja muun virkamiehen sijaisen määrää ylijohtaja.

24§

Ylijohtajan poissa ollessa ei ilman painavia syitä saa päättää sellaisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä, jotka saattavat poiketa hänen toiminnassaan noudattamista periaatteista. Ylijohtajan poissa ollessa ei ilman hänen suostumustaan myöskään saa täyttää virkoja tai antaa lausuntoa avoinna olevan viran täyttämisestä.

25§

Henkilöstön osallistumisesta sitä itseään koskevaan päätöksenteon valmisteluun määrätään tarkemmin virastodemokratiaohjesäännössä, jonka ylijohtaja vahvistaa.

Kelpoisuus virkoihin
26§

Yleisenä kelpoisuusvaatimuksena merentutkimuslaitoksen virkoihin vaaditaan sellainen kyky ja taito, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Tämän lisäksi vaaditaan:

1) ylijohtajalta tohtorin tutkinto tai vastaavat opinnäytteet virkaan soveltuvalta alalta ja erinomaista kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön alallaan sekä hyvää perehtyneisyyttä hallintotoimiin;

2) osastonjohtajalta tohtorin tutkinto tai vastaavat opinnäytteet virkaan soveltuvalta alalta ja erinomaista kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön alallaan sekä perehtyneisyyttä hallintotoimiin;

3) erikoistutkijalta tohtorin tutkinto tai vastaavat opinnäytteet virkaan soveltuvalta alalta;

4) yleisen toimiston toimistopäälliköltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvää perehtyneisyyttä hallinnollisiin tehtäviin;

5) tutkijalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto;

6) kamreerilta virkaan soveltuva korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä tilivirastotehtäviin; sekä

7) kirjastonhoitajalta virkaan soveltuva korkeakoulututkinto ja soveltuva kirjastokoulutus.

Virkojen täyttäminen sekä virkavapauden myöntäminen
27§

Ylijohtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä.

Osastonjohtajan nimittää valtioneuvosto johtokunnan annettua asiassa lausunnon.

Erikoistutkijan, yleisen toimiston toimistopäällikön, tutkijan ja kirjastonhoitajan nimittää laitoksen johtokunta.

Laitoksen muun henkilökunnan nimittää tai ottaa ylijohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

28§

Ylijohtajalle myöntää virkavapauden kauppa- ja teollisuusministeriö, kun on kysymys:

1)virkavapaudesta, jonka saamiseen virkamiehellä on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla oikeus; tai

2)muusta virkavapaudesta, joka kestää enintään yhden vuoden.

Yli vuoden kestävän harkinnanvaraisen virkavapauden myöntää ylijohtajalle valtioneuvosto.

Osastonjohtajalle myöntää virkavapauden 1 momentissa mainituissa tapauksissa johtokunta. Yli vuoden kestävän harkinnanvaraisen virkavapauden myöntää osastonjohtajalle kauppa- ja teollisuusministeriö. Muille virkamiehille myöntää virkavapauden ylijohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

29§

Avoinna olevan viran hoitamisesta päättää se viranomainen, joka siitä myöntää virkavapauden.

Virkavirheet
30§

Ylijohtajaa ja osastonjohtajaa syytetään virkavirheestä Helsingin hovioikeudessa.

Erinäisiä säännöksiä
31§

Muutosta merentutkimuslaitoksen päätökseen haetaan, sikäli kuin erikseen ei ole toisin säädetty, korkeimmalta hallinto-oikeudelta siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) on säädetty.

32§

Laitoksen tulee antaa toiminnastaan kultakin kalenterivuodelta kauppa- ja teollisuusministeriölle kertomus seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä, jollei kauppa- ja teollisuusministeriö toisin määrää.

33§

Laitos voi tulo- ja menoarvion puitteissa tarvittaessa käyttää asiantuntijoita sekä tehdä viranomaisten, yksityisten ja yhteisöjen kanssa tutkimus- ja yhteistyösopimuksia toimialaansa kuuluvien tutkimusten ja selvitysten suorittamisesta.

34§

Laitoksen saamien lahjoitusten tekijöiden asettamat ehdot hyväksyy johtokunta.

35§

Laitoksen virkamies ei saa ilman kauppa- ja teollisuusmiministeriön lupaa osallistua laitoksen toimialaan kuuluvaa toimintaa harjoittavan yrityksen hallintoon taikka ilman ylijohtajan lupaa suorittaa tällaiselle yritykselle tehtäviä.

36§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan asettaa laitoksen johtokunta sekä ryhtyä muihin asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.