1220/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Asetus tulliasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1978 annetun tulliasetuksen (574/78) 3§:n 3 momentti, 21 ja 24§ sekä 30 a§:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 21§ 29 päivänä huhtikuuta 1980 annetussa asetuksessa (282/80) ja 30 a§:n 1 momentti 9 päivänä heinäkuuta 1982 annetussa asetuksessa (548/82), sekä

lisätään 25§:ään uusi 3 momentti ja 27§:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

3 §

Jos piiritullikamari sallii ulkomaanliikenteen tapahtua muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun liikennepaikkaan, sen on sisällytettävä lupaehtoihin tarpeelliset tullivalvontaa ja tulliselvitystä koskevat määräykset.

21 §

Vapaa-alueella olevasta tavarasta on pidettävä sellaista kirjanpitoa, joka luotettavalla tavalla osoittaa varaston tilan ja siinä tapahtuvat muutokset. Tavara on varastoitava siten, että se voidaan helposti inventoida. Piiritullikamari voi tarvittaessa vaatia varastonpitäjältä vakuuden tullilain 44§:ssä säädetyn vastuun varalta.

24 §

Milloin ennakkotietoasian selvittäminen tullihallituksessa vaatii huomattavan kalliita tutkimuksia, joista johtuvat kustannukset hakijan olisi korvattava valtiolle sen mukaan kuin erikseen on säädetty, on tästä hänelle etukäteen ilmoitettava.

25 §

Tullirikosasiassa suoritettavassa haastamisessa ja muun tiedoksiannon toimittamisessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä haastemieslaissa (505/86) ja haastemiesasetuksessa (506/86) on säädetty.

27 §

Tullilain 63§:n 1 momentissa tarkoitettu kehotus on annettava, mikäli mahdollista, tavaranhaltijalle kirjallisesti vähintään kaksi kuukautta ennen mainitussa lainkohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

30 a §

Tullilain 41§:ssä tarkoitettu pienin saman tullauspäätöksen mukaan kannettava tullinmäärä on 20 markkaa, tullinoikaisussa ja jälkitullauksessa kuitenkin 50 markkaa. Pienin tullinpalautuksen ja aiheettoman suorituksen palautuksen määrä on 10 markkaa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.