1085/1987

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Asetus liikenneministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan liikenneministeriöstä 15 päivänä helmikuuta 1985 annetun asetuksen (198/85) 21 a§, sellaisena kuin se on lisättynä 28 päivänä helmikuuta 1986 annetussa asetuksessa (184/86),

muutetaan 8-10§ sekä 21, 22 ja 26§,

sellaisina kuin niistä ovat 8§:n 1 momentti ja 10§:n 2 momentti 13 päivänä helmikuuta 1987 annetussa asetuksessa (120/87), 9§ osittain muutettuna 10 päivänä toukokuuta 1985 annetussa asetuksessa (380/85), 28 päivänä helmikuuta 1986 annetussa asetuksessa (184/86) ja mainitussa 13 päivänä helmikuuta 1987 annetussa asetuksessa sekä 10§:n 3 momentti mainitussa 28 päivänä helmikuuta 1986 annetussa asetuksessa, ja

lisätään asetuksen 11§:ään uusi 3 momentti, seuraavasti:

Ministeriön virkamiehet ja heidän tehtävänsä
8 §

Ministeriössä voi olla

kansliapäällikön sopimuspalkkainen virka sekä neuvottelevan virkamiehen, osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, yli-insinöörin toimistopäällikkönä, toimistopäällikön, rakennusneuvoksen, yli-insinöörin, erikoistutkijan ja tutkijan sopimuspalkkaisia virkoja, sekä

hallitusneuvoksen osastopäällikkönä, hallitusneuvoksen toimistopäällikkönä, hallitusneuvoksen, vanhemman ja nuoremman hallitussihteerin, yli-insinöörin, ylitarkastajan, tutkijan, taloussihteerin, tiedotuspäällikön, liikennetarkastajan, esittelijän, tiedotussihteerin, kielenkääntäjän, kansainvälisten asioiden sihteerin, tarkastajan, kamreerin, osastosihteerin, kirjaajan, ministerin sihteerin, toimistosihteerin, apulaiskirjaajan, pääkirjanpitäjän, ylivirastomestarin, toimistovirkailijan, virastomestarin, vahtimestarin, vahtimestari-autonkuljettajan, konekirjoittajan ja puhelunvälittäjän peruspalkkaisia virkoja.

Lisäksi ministeriössä voi tulo- ja menoarvion rajoissa olla tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.

9 §

Kelpoisuusvaatimuksena ministeriön virkoihin vaaditaan, että asianomainen on aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut omaavansa sellaisen taidon ja kyvyn, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Lisäksi kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäälliköllä, osastopäälliköllä, apulaisosastopäälliköllä, toimistopäälliköllä, neuvottelevalla virkamiehellä, hallitusneuvoksella ja hallitussihteerillä mitä valtioneuvoston ohjesäännön 29§:n 1 momentissa, sellaisena kuin se on 4 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (929/87), on säädetty. Sen lisäksi vaaditaan:

kansliapäälliköltä perehtyneisyyttä liikenne- ja viestintäasioihin;

osastopäälliköltä, hallitusneuvokselta osastopäällikkönä ja apulaisosastopäälliköltä perehtyneisyyttä osaston toimialaan kuuluviin tehtäviin;

toimistopäälliköltä, hallitusneuvokselta toimistopäällikkönä ja yli-insinööriltä toimistopäällikkönä perehtyneisyyttä toimiston toimialaan kuuluviin tehtäviin; sekä

neuvottelevalta virkamieheltä hyvä perehtyneisyys viestintäasioihin;

2) yleiselle osastolle sijoitetulla yli-insinöörillä virkaan soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto sekä hyvä perehtyneisyys tietoliikenteen teknisiin kysymyksiin;

3) rakennusneuvoksella ja liikennetalousosastolle sijoitetulla yli-insinöörillä virkaan soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto;

4) tieliikenneosastolle sijoitetuista yli-insinööreistä toisella virkaan soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto sekä hyvä perehtyneisyys autoteknisiin kysymyksiin ja toisella virkaan soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto sekä hyvä perehtyneisyys tieliikenneturvallisuusasioihin;

5) erikoistutkijalla virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys liikennetaloudellisiin asioihin;

6) ylitarkastajista yleiselle osastolle sijoitetulla ylitarkastajalla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viestintään, liikennetalousosastolle sijoitetulla ylitarkastajalla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys liikenneoloihin ja taloudellisiin kysymyksiin sekä tieliikenneosastolle sijoitetulla ylitarkastajalla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto ja virkaan kuuluvien tehtävien edellyttämä perehtyneisyys tieliikenteeseen, autoteknisiin kysymyksiin tai vaarallisten aineiden kuljetuksiin;

7) taloussihteerillä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys julkiseen taloushallintoon ja -suunnitteluun;

8) tiedotuspäälliköllä ja tiedotussihteerillä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tiedotustoimintaan;

9) tutkijalla, liikennetarkastajalla, tarkastajalla ja kamreerilla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto sekä liikennetarkastajalla lisäksi perehtyneisyys tieliikenteeseen ja kamreerilla lisäksi kirjanpidon ja valtion tililaitoksen tuntemus;

10) esittelijällä oikeustieteen kandidaatin tutkinto;

11) kielenkääntäjällä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja sellainen kielitaito, jota viran hoitaminen edellyttää;

12) kansainvälisten asioiden sihteerillä virkaan soveltuva korkeakoulututkinto ja sellainen kielitaito, jota viran hoitaminen edellyttää;

13) osastosihteerillä ja kirjaajalla varanotaarin tutkinto tai muu virkaan soveltuva korkeakoulututkinto; sekä

14) ministerin sihteerillä ja pääkirjanpitäjällä virkaan soveltuva tutkinto.

10 §

Kansliapäällikön, neuvottelevan virkamiehen, osastopäällikön, hallitusneuvoksen osastopäällikkönä ja apulaisosastopäällikön nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä virkaa haettavaksi julistamatta.

Hallitusneuvoksen toimistopäällikkönä, yli-insinöörin toimistopäällikkönä, toimistopäällikön, hallitusneuvoksen, rakennusneuvoksen ja hallitussihteerin nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä.

Muut virat ja tilapäiset virat täyttää sekä työsopimussuhteessa olevan henkilöstön ottaa ministeriö.

11 §

Sen lisäksi mitä valtioneuvoston ohjesäännön 33§:ssä on säädetty, kansliapäällikkö ratkaisee kirjaajan ja sitä alempien virkojen täyttämistä sekä niiden työsopimussuhteisten henkilöiden, joilta ei edellytetä korkeakoulututkintoa, työsuhteeseen ottamista ja irtisanomista koskevat asiat.

21 §

Tieliikenneosaston osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat ammattimaisen moottoriajoneuvoliikenteen ja kuljettajaopetustoiminnan harjoittamista.

22 §

Tieliikenneosaston teknillisen toimiston toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) rekisteröimättömän ajoneuvon käyttämistä liikenteessä;

2) ajoneuvojen jaottelua ja siitä johtuvia erikoisohjeita; sekä

3) ajoneuvojen rakenteeseen, varusteisiin, kytkentään ja kuormitukseen liittyviä lupia sekä poikkeuksia annetuista määräyksistä.

26 §

Sen estämättä, mitä 9§:ssä on säädetty kelpoisuusvaatimuksista, säilyttävät asetuksen voimaan tullessa ministeriön palveluksessa olevat viran tai ylimääräisen toimen haltijat kelpoisuutensa niihin virkoihin tai valtion virkamieslain voimaanpanolain (756/86) 9§:n nojalla peruspalkkaisiksi viroiksi muuttuviin ylimääräisiin toimiin, joita he tällöin hoitavat.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin sen täytäntöönpanemiseksi.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.