1042/1987

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Asetus eräistä sairaanhoitolaitosten maksuista, korvauksista ja palkkioista annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan eräistä sairaanhoitolaitosten maksuista, korvauksista ja palkkioista 30 päivänä maaliskuuta 1961 annetun asetuksen 1§:n 1 momentti, 1 a§:n 1 momentti ja 5§:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat 19 päivänä joulukuuta 1986 annetussa asetuksessa (984/86) näin kuuluviksi:

1 §

Valtion yleissairaaloissa samoin kuin keskus-, alue- ja paikallissairaaloissa sekä muissa kunnallisissa sairaaloissa hoidettavilta potilailta peritään seuraavat hoitopäivämaksut:

I luokassa, hoitopaikasta yhden hengen huoneessa, valtion yleissairaaloissa ja keskussairaaloissa 220 markkaa sekä aluesairaaloissa ja paikallissairaaloissa 170 markkaa;

II luokassa, hoitopaikasta kahden hengen huoneessa, valtion yleissairaaloissa ja keskussairaaloissa 130 markkaa sekä aluesairaaloissa ja paikallissairaaloissa 110 markkaa; sekä

III luokassa, hoitopaikasta useamman kuin kahden hengen huoneessa, valtion yleissairaaloissa ja keskussairaaloissa sekä aluesairaaloissa ja paikallissairaaloissa 60 markkaa.


1 a §

Keskus-, alue- ja paikallissairaalassa sekä muussa kunnallisessa sairaalassa hoidettavalta pysyvästi laitoshoidossa olevalta potilaalta peritään 1§:ssä säädetyn maksun sijasta kunnallisista yleissairaaloista annetun lain 24 §:n 2 momentissa ja 32 §:n 2 momentissa tarkoitettuna maksuna potilaan maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu, joka on hänen kuukautta kohti laskettujen tulojensa määrä, kuitenkin enintään 4 463 markkaa kalenterikuukaudelta. Maksua määrättäessä noudatetaan soveltuvin osin, mitä sosiaalipalveluista perittävistä maksuista annetussa asetuksessa (887/83) on säädetty laitoshuollon maksuista. Vaatimus kuntainliiton liittohallituksen tai kunnanhallituksen alaisen viranhaltijan tekemän maksua koskevan päätöksen saattamisesta liittohallituksen tai kunnanhallituksen käsiteltäväksi on tehtävä kirjallisesti liittohallitukselle tai kunnanhallitukselle.


5 §

Sairaalan poliklinikalla tutkittavalta tai hoidettavalta potilaalta peritään 45 markkaa käynniltä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.