866/1987

Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 1987

Laki suvereniteettisaariin ja valtakunnanrajan tarkistamiseen liittyvistä kiinteistöjaotuksellisista toimenpiteistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Suomen ja Ruotsin välillä 19 päivänä kesäkuuta 1986 tehdyssä suvereniteettisaaria koskevassa sopimuksessa tarkoitettuihin Ruotsissa sijaitseviin suomalaisten suvereniteettisaariin kuuluvat alueet ja niihin Suomessa sijaitseviin ruotsalaisten suvereniteettisaariin kuuluvat alueet, joilta suvereniteettisaaren erityisasema on poistettu, sekä Suomen ja Ruotsin välisen valtakunnanrajan rajalinjan muutoksista tehtyjen sopimusten perusteella Ruotsin valtakunnasta Suomen valtakuntaan siirtyneet alueet liitetään Suomen kiinteistöjärjestelmään muodostamalla ne tiloiksi tai yhteisiksi alueiksi taikka liittämällä ne ennestään oleviin tiloihin tai yhteisiin alueisiin sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

2 §

Edellä 1§:ssä tarkoitettuja alueita tiloiksi muodostettaessa tai niitä tiloihin liitettäessä katsotaan omistajiksi ne, jotka hallitsevat alueita omistajina.

Jos suvereniteettisaaren jokin alue on samaan saareen muodostettavien tilojen omistajien yhteisessä hallinnassa taikka saari tai saaren jokin alue on muuhun saareen muodostettavien tilojen omistajien tai ennestään olevan jakokunnan hallinnassa, muodostetaan tällainen yhteisessä hallinnassa oleva saari tai saaren alue edellä tarkoitettujen tilojen tai jakokuntaan kuuluvien tilojen yhteiseksi alueeksi manttaalien mukaisessa suhteessa tai siitä poikkeavan hallinnan jakaantumisen mukaisessa suhteessa. Jos jotain saareen kuuluvaa aluetta ei kukaan hallitse omistajana, alue muodostetaan manttaalien mukaisessa suhteessa yhteiseksi alueeksi saaren muista alueista muodostettaville tiloille. Mikäli saaren mitään osaa ei kukaan hallitse omistajana, saari muodostetaan manttaalien mukaisessa suhteessa niiden tilojen yhteiseksi alueeksi, joille kuuluvat lähimmän saaren alueet.

Jos valtakunnanrajan rajalinjan muutoksen johdosta Suomen alueeseen on siirtynyt vesialuetta, joka ei ole yksityisessä omistuksessa, se liitetään niihin rekisteriyksiköihin, joiden vesialueisiin se rajoittuu. Liitetyn vesialueen omistus määräytyy saman perusteen mukaan kuin sen vesialueen, johon vesialue on liitetty. Jos sanotunlaisen vesialueen ohella Suomeen on siirtynyt myös vesialueeseen rajoittuva saari, vesialue muodostetaan manttaalien mukaisessa suhteessa niiden tilojen yhteiseksi alueeksi, joille saaressa olevat tilukset kuuluvat.

3 §

Edellä 1§:ssä tarkoitetut toimenpiteet tehdään maanmittaustoimituksessa, jota koskevan toimitusmääräyksen maanmittaustoimisto antaa maanmittaushallituksen kehotuksesta. Tästä toimituksesta samoin kuin alueiden saannon selvittämisestä ja moittimisesta on soveltuvin kohdin voimassa, mitä jakolaissa on säädetty vesijätön järjestelystä.

4 §

Kun Ruotsissa sijaitsevan suvereniteettisaaren erityisasema on lakkautettu, poistetaan saareen kuuluva alue Suomen maarekisteristä tai kiinteistörekisteristä. Sama koskee aluetta, joka valtakunnanrajan rajalinjan muutoksen johdosta on siirtynyt Suomen valtakunnan alueesta Ruotsin valtakunnan alueeseen.

Jos 1 momentissa tarkoitettu alue on rekisteriyksikön osa, on alueen maarekisteristä tai kiinteistörekisteristä poistamista varten suoritettava maanmittaustoimitus, jossa laaditaan kartta ja lasketaan pinta-ala rekisteriin jäävästä alueesta. Maanmittauskonttorin kehotuksesta maanmittaustoimisto antaa määräyksen tässä tarkoitetun toimituksen suorittamiseen. Muutoin menettelystä toimituksessa on soveltuvin kohdin voimassa, mitä jakolaissa on säädetty lohkomisesta.

5 §

Tässä laissa tarkoitetuista toimituksista johtuvat kustannukset maksetaan valtion varoista.

6 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1987.

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.