769/1987

Annettu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 1987

Asetus luonnontieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta

Helsingin yliopiston konsistorin annettua Helsingin yliopiston osalta lausuntonsa opetusministerin esittelystä

muutetaan luonnontieteellisistä tutkinnoista 22 päivänä joulukuuta 1978 annetun asetuksen (1081/78) 5§:n 3 momentti, 6§:n 1 momentti, 7§:n 1 momentti, 10§:n 1 momentti, sekä

lisätään 11§:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

5 §

Koulutusohjelmassa painotetaan yleisiä teoreettisia ja metodologisia sisältöjä sekä luonnontieteellisiä tai matemaattisia tietokokonaisuuksia. Koulutuksessa opetus ja opiskelu kytketään tieteelliseen tutkimukseen.


6 §

Koulutusohjelman laajuus on 160 opintoviikkoa tai, jos on kysymys aineenopettajien koulutuksesta, 180 opintoviikkoa. Koulutusohjelmat suunnitellaan ja järjestetään siten, että tutkinto voidaan suorittaa 4-5 vuodessa.


7 §

Koulutusohjelma koostuu yleisopinnoista, aineopinnoista ja syventävistä opinnoista. Yleisopintojen laajuus on vähintään 15 opintoviikkoa.


10 §

Yleisopintojen tavoitteena on:

1) tutustuttaa opiskelija opiskeluympäristöön ja koulutuksen tavoitteisiin sekä antaa hänelle valmiuksia opintojen suunnitteluun;

2) antaa opiskelijalle yleiskuva koulutusohjelmaan kuuluvien tieteenalojen historiasta, kehityksestä ja merkityksestä;

3) perehdyttää opiskelija koulutusohjelman kannalta tärkeimpien tieteenalojen perusteisiin;

4) perehdyttää opiskelija koulutusohjelman kannalta tärkeimpiin tiedonhankinta- ja tietojenkäsittelymenetelmiin; sekä

5) perehdyttää opiskelija tieteellisen viestinnän perusteisiin ja antaa hänelle 11§:ssä tarkoitettu kielitaito.


11 §

Yleisopintoihin sisältyvät kieliopinnot voidaan osittain suorittaa osallistumalla asianomaisella kielellä järjestettyyn opetukseen tai muilla koulutusyksikön hyväksymillä opinnoilla edellyttäen, että 1 ja 2 momenttien mukaiset tavoitteet saavutetaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimiin.

Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.