481/1987

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1987

Laki pankkitarkastuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 29 päivänä elokuuta 1969 annetun pankkitarkastuslain (548/69) 1 ja 6§,7§:n 1 ja 3 kohta, 10§:n 1 momentti sekä 13, 14 ja 19§,

sellaisina kuin niistä ovat 1 ja 6§, 7§:n 1 kohta, 10§:n 1 momentti sekä 13 ja 14§ 8 päivänä joulukuuta 1978 annetussa laissa (937/78) ja 19§ 31 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa (685/78), sekä

lisätään 8§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 8 päivänä joulukuuta 1978 annetulla lailla, uusi 4 momentti seuraavasti:

1 §

Liikepankkien, säästöpankkien, osuuspankkien, kiinnitysluottopankkien, hypoteekkiyhdistysten, luotto-osakeyhtiöiden, rahastoyhtiöiden, pankkien vakuusrahastojen ja ulkomaisten luottolaitosten edustustojen toiminnan valvontaa varten on valtiovarainministeriön alainen pankkitarkastusvirasto.

6 §

Pankkitarkastusviraston tehtävänä on valvoa, että sen valvonnassa olevat yhteisöt ja ulkomaisten luottolaitosten edustustot toimivat lain ja yhtiöjärjestyksensä tai sääntöjensä mukaisesti, ja suorittaa näiden yhteisöjen ja edustustojen tarkastus niin usein ja siinä laajuudessa kuin valvontatehtävien hoito vaatii.

7 §

Pankkitarkastusviraston on erityisesti:

1) annettava valvonnassaan oleville yhteisöille ja edustustoille tarkastuksen suorittamiseksi tarpeelliset yleiset ohjeet;


3) seurattava valvonnassaan olevien yhteisöjen ja edustustojen toimialoilla vallitsevia olosuhteita sekä tehtävä esityksiä kehityksen kulloinkin vaatimiksi toimenpiteiksi ja erityisesti yleiseltä kannalta hyväksyttävän kilpailun edistämiseksi valvonnassaan olevien yhteisöjen ja edustustojen toimialalla.


8 §

Mitä 1-3 momentissa on säädetty, on vastaavasti sovellettava sijoitusrahastolaissa (480/87) mainittuun rahasto-osuuden omistajien kokoukseen.
10 §

Pankkitarkastusvirastolla on oikeus kieltää valvonnassaan olevan yhteisön yhtiökokouksen, osuuskunnan tai hypoteekkiyhdistyksen taikka sijoitusrahaston rahasto-osuuden omistajien kokouksen taikka isäntien, hallintoneuvoston, hallituksen tai johtokunnan päätöksen toimeenpano, jos se on ristiriidassa lain tai yhteisön yhtiöjärjestyksen taikka sääntöjen kanssa. Jos tällainen päätös on pantu täytäntöön, pankkitarkastusvirasto voi velvoittaa yhteisön ryhtymään toimenpiteisiin oikaisun aikaansaamiseksi. Sama oikeus pankkitarkastusvirastolla on, milloin havaitaan sen valvonnassa olevan yhteisön muutoin menetelleen lain tai yhteisön yhtiöjärjestyksen taikka sääntöjen vastaisesti.


13 §

Jos pankkitarkastusviraston valvonnassa olevan yhteisön ja edustuston hoidossa on olennaisesti poikettu lain tai yhtiöjärjestyksen tahi sääntöjen määräyksistä taikka muuten on syytä varoa yhteisön ja edustuston toiminnan voivan vakavasti vahingoittaa yleistä etua, pankkitarkastusviraston on esitettävä valtiovarainministeriölle, että ministeriö peruuttaisi pankkitarkastusviraston valvonnassa olevan yhteisön toimiluvan tai edustustolle annetun luvan.

Valtiovarainministeriön on kuultava yhteisöä ja edustustoa ennen kuin päätös peruuttamisesta tehdään.

14 §

Pankkitarkastusvirastolla on tämän lain mukainen velvollisuus ja oikeus valvoa sen valvonnassa olevaa yhteisöä ja edustustoa myös yhteisön ja edustuston toiminnan ollessa keskeytettynä taikka sen ollessa suljettuna tai selvitystilassa.

19 §

Pankkitarkastusviraston toiminnasta johtuvien kustannusten peittämiseksi on sen valvonnassa olevien yhteisöjen vuosittain suoritettava valtiovarainministeriön määräämä maksu. Kustannuksia eri yhteisöryhmien kesken jaettaessa on otettava huomioon kunkin yhteisöryhmän aiheuttaman valvontatyön laajuus. Yksityisen yhteisön osalta on sen suoritettavan valvontamaksun määräämisperusteena yhteisön taseen loppusumma kalenterivuoden lopussa. Rahastoyhtiön ja ulkomaisen luottolaitoksen edustuston valvonnasta perittävän maksun määräämisperusteena on yhteisön ja edustuston aiheuttaman valvontatyön laajuus.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1987.

Hallituksen esitys 238/86
Lakivaliok. miet. 5/86
Suuren valiok. miet. 271/86

Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.