387/1987

Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 1987

Asetus saaristoasiain neuvottelukunnasta

Sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään saariston kehityksen edistämisestä 26 päivänä kesäkuuta 1981 annetun lain (494/81) 14§:n nojalla:

1 §

Saariston kehityksen edistämisestä annetun lain (494/81) 14§:ssä tarkoitetussa saaristoasiain neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä enintään kahdeksantoista muuta jäsentä sekä kullekin heistä henkilökohtainen varajäsen. Valtioneuvosto kutsuu jäsenet ja varajäsenet eduskunnan vaalikaudeksi kerrallaan. Neuvottelukunta toimii siihen asti, kunnes uusi neuvottelukunta on asetettu.

Puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla tulee olla saaristoasiain tuntemusta. Muista jäsenistä tulee yhden edustaa sisäasiainministeriötä, yhden puolustusministeriötä, yhden valtiovarainministeriötä, yhden maa- ja metsätalousministeriötä, yhden liikenneministeriötä sekä yhden kauppa- ja teollisuusministeriötä. Muiden kuin edellä mainittujen jäsenten tulee edustaa eri saaristoalueita ja kieliryhmiä. Viimeksi mainittujen tulee olla saaristoalueiden oloihin perehtyneitä.

Jos neuvottelukunnan jäsen tai varajäsen saa eron tehtävästään ennen toimikauden päättymistä, valtioneuvosto kutsuu hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen.

2 §

Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjotaja ja vähintään yhdeksän muuta jäsentä on saapuvilla.

Päätökseksi tulee se mielipide jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

3 §

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) seurata saariston kehityksen edistämisestä annetun lain toteutumista;

2) seurata jatkuvasti saariston oloja ja hankkia niitä koskevia, tarpeellisiksi katsottavia tietoja sekä siinä tarkoituksessa olla yhteistoiminnassa saaristokuntien ja muiden saaristoalueiden sekä niillä toimivien järjestöjen kanssa;

3) käsitellä 2 kohdassa mainittujen kuntien ja järjestöjen neuvottelukunnalle tekemiä esityksiä sekä

4) tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja ministeriöille sekä muille viranomaisille.

4 §

Neuvottelukunta voi asioiden valmistelua varten asettaa jaostoja.

Neuvottelukunnalla voi olla pääsihteeri, muita sihteereitä, tutkijoita ja muuta tarvittavaa henkilökuntaa. Neuvottelukunnalla on oikeus kuulla asiantuntijoita ja se voi tarvittaessa tutustua saariston olosuhteisiin. Se voi myös teettää selvityksiä.

5 §

Muilta osin saaristoasiain neuvottelukunnasta on voimassa, mitä valtion komiteoista on määrätty.

6 §

Tarkemmat määräykset saaristoasiain neuvottelukunnasta ja sen toiminnasta antaa tarvittaessa sisäasiainministeriö.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 1987.

Tällä asetuksella kumotaan saaristoasiain neuvottelukunnasta 23 päivänä joulukuuta 1964 annettu asetus (625/64) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Valtioneuvoston päätöksellä 21 päivänä maaliskuuta 1984 asetettu neuvottelukunta toimii siihen saakka kunnes uusi tämän asetuksen mukainen neuvottelukunta on asetettu.

Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Ahde

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.