299/1987

Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1987

Asetus eräistä sairaanhoitolaitosten maksuista, korvauksista ja palkkioista annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan eräistä sairaanhoitolaitosten maksuista, korvauksista ja palkkioista 30 päivänä maaliskuuta 1961 annetun asetuksen 4 §:n A-C kohdat, D kohdan 1 ja 2 kappale, E kohdan 1 kappale, F ja G kohta, H kohdan 1 kappale, I kohta ja J kohdan 1 kappale sekä 6 § ja 9 §:n 1 momentti, sellaisena kuin ne ovat 22 päivänä helmikuuta 1985 annetussa asetuksessa (216/85), näin kuuluviksi:

4 §

Edellä 3 §:ssä tarkoitetussa erikoismaksuluokassa peritään potilaalta lisämaksuja hoitopäivältä ja erityisistä toimenpiteistä enintään seuraavat määrät:

A. Konservatiivinen hoito

Konservatiivisesta hoidosta peritään potilaalta 36 markkaa kultakin hoitopäivältä kymmenen ensimmäisen päivän ajan, 29 markkaa kahdenkymmenen seuraavan päivän aikana ja 15 markkaa tämän jälkeisiltä päiviltä, kuitenkin niin, että vähintään saadaan periä 85 markkaa.

B. Konsultaatiot

Jos muu kuin potilasta erikoismaksuluokassa hoitava lääkäri kutsutaan tutkimaan tai hoitamaan potilasta tai hänen vastasyntynyttä lastaan, peritään potilaalta 70 markkaa konsultoivan erikoislääkärin ensimmäisestä tai sitä vastaavasta myöhemmästä käynnistä ja 43 markkaa muusta myöhemmästä käynnistä. Mikäli konsultaatioon kutsuttu lääkäri joutuu tekemään erityisen matkan sairaalaan, peritään potilaalta edellä mainitun 70 tai 43 markan sekä todellisten matkakulujen lisäksi 55 markkaa. Näitä maksuja ei kuitenkaan saa periä, jos konsultaatioon kutsuttu lääkäri suorittaa toimenpiteen, josta potilaalta peritään tässä pykälässä jäljempänä tarkoitettu lisämaksu.

C. Eräät tutkimus- ja hoitotoimenpiteet

Vaativista ja aikaavievistä tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä peritään potilaalta lisämaksu toimenpiteen laadusta riippuen esim.:

901 Perusteellinen sienianalyysi, ihokokeiden arvostelu ja valvonta, herkkyyden alentaminen (spesifinen hyposensibilointi) 43 markkaa
910 Endoskooppinen tutkimus, joka ei vaadi puudutusta, esimerkiksi peräsuolen tähystys 70,,
911 Nesteen poisto kehon ontelosta 70,,
912Luuydinpunktio 70,,
913 Verenotto tai nesteen tiputus (infuusio) alle 2-vuotiaalle 70,,
914 Aivokäyrän tulkinta mahdollisine lausuntoineen (EEG) 70,,
915Sähköshokkihoito 70,,
920 Endoskooppinen tutkimus, joka vaatii puudutuksen, esimerkiksi virtsarakon, mahalaukun tai suora keuhkoputkien tähystys 112,,
921 Elinpunktio, kuten maksa- tai munuaisbiopsia 112,,
922 Sydämen rytmin palauttaminen defibrillaattorilla 112,,
923 Perusteellinen neurologinen tutkimus 112,,
924Perusteellinen psykiatrinen tutkimus 112,,
925 Vaativa psykoterapeuttinen käsittely 112,,
926Narkoanalyysi 112,,
927 Lääkärin henkilökohtaisesti hoitama normaali synnytys 112,,
930Täydellinen elvytyshoito 140,,
940 Lääkärin henkilökohtaisesti hoitama aikaavievä synnytys 169,,

D. Leikkaukset ja niihin verrattavat toimenpiteet

Leikkauksista ja niihin verrattavista toimenpiteistä peritään potilaalta lisämaksu leikkauksen tai toimenpiteen laadun ja vaikeusasteen perusteella seuraavasti:

X ryhmässä 112 markkaa
XI ,, 227,,
XII ,, 338,,
XIII ,, 453,,
XIV ,, 564,,
XV ,, 677,,
XVI ,, 1 017,,

Edellisessä kappaleessa tarkoitettu lisämaksu käsittää myös leikkaukseen tai siihen verrattavaan toimenpiteeseen kuuluvan konservatiivisen hoidon X ja XI ryhmässä kolmelta hoitopäivältä, XII ryhmässä viideltä hoitopäivältä, XIII ryhmässä seitsemältä hoitopäivältä, XIV ja XV ryhmässä kymmeneltä hoitopäivältä sekä XVI ryhmässä neljältätoista hoitopäivältä. Muilta hoitopäiviltä peritään potilaalta saman suuruinen lisämaksu kuin konservatiivisen hoidon osalta on määrätty kohdassa A.


E. Anestesiologiset toimenpiteet

Anestesiologisista toimenpiteistä peritään potilaalta lisämaksu toimenpiteen laadusta riippuen seuraavasti:

X ryhmässä 112 markkaa
XI ,, 155,,
XII ,, 198,,
XIII ,, 242,,
XIV ,, 297,,
XV ,, 338,,
XVI ,, 509,,

F. Röntgentutkimukset

Röntgentutkimuksista potilaalta perittävät lisämaksut ovat seuraavat:

1.Henkitorven kuvaus 29markkaa
2.Rintaontelon kuvaus
a)tavallinen 29,, b)perusteellinen 38,,
3. Keuhkoputkien varjoainetutkimus 65,,
4.Ruokatorven tutkimus 38,,
5.Mahalaukun tutkimus 65,,
6. Mahalaukun ja siihen liittyvä ohutsuolen tutkimus 77,,
7.Paksusuolen tavallinen tutkimus 65,,
8. Paksusuolen kaksoisvarjoainetutkimus 77,,
9. Vatsaontelon yleiskuvaus 46,,
10.Sappirakon tutkimus 38,,
11. Sappirakon tutkimus kolekystokiniinillä 46,,
12. Sappitutkimus suoneen annetulla varjoaineella
a)leikatulle potilaalle 65,,
b)muissa tapauksissa 65,,
13. Sappiteiden tutkimus leikkauksen yhteydessä 46,,
14.Virtsaelinten erityistutkimus 65,,
15.Molempien munuaisten tutkimus 38,,
16.Yhden munuaisen tutkimus 29,,
17.Virtsaputken tutkimus 38,,
18.Virtsaputken ja rakon tutkimus 46,,
19. Yksinkertainen vatsa-aortan varjoainetutkimus 112,,
20. Muun aortan tai sen keskeisten haarojen tai aivovaltimoiden varjoainetutkimus 206markkaa
21.Raajan valtimon varjoainetutkimus 112,,
22.Laskimon varjoainetutkimus a)pinnallinen 55,,
b)luun kautta 77,,
23.Perna-maksalaskimotutkimus 112,,
24.Selkäydintutkimus 112,,
25.Ilmakallotutkimus 140,,
26. Kohdun ja munanjohtimien tutkimus 77,,
27.Sikiö-lantiotutkimus 38,,
28.Nivelen varjoainetutkimus 77,,
29.Sylkiteiden varjoainetutkimus 46,,
30.Avanteen tutkimus 38,,
31.Kerroskuvaus yhdessä suunnassa 38,,
32.Kerroskuvaus useammassa suunnassa 55,,
33.Kaularangan kuvaus 38,,
34.Rintarangan kuvaus 29,,
35.Lannerangan kuvaus 29,,
36.Kallon kuvaus 29,,
37. Säären, reiden, kyynärvarren tai olkavarren kuvaus 29,,
38.Lantion tai virtsaelinten yleiskuvaus 29,,
39.Lonkan kuvaus 29,,
40.Nenän sivuonteloiden kuvaus 29,,
41.Korvan kuvaus 29,,
42.Ranteen kuvaus 29,,
43. Nilkan, käden, kyynärnivelen tai olkapään kuvaus 29,,
44.Polven tai jalkaterän kuvaus 29,,
45.Hammaskuvaus 17,,
46.Rintaontelon pienoiskuvaus 17,,

G. Sädehoito

Sädehoidosta peritään potilaalta lisämaksua seuraavasti:

1.Yksinkertainen sädehoito
a)ensimmäinen hoitokerta 38markkaa
b) muut hoitokerrat, kultakin kerralta 10,,
2.Radikaalinen röntgenhoito
a)ensimmäinen hoitokerta 55,,
b)muut käynnit, kultakin kerralta 10,,
3. Palliatiivinen tai radikaalinen miljoonavolttihoito
a)ensimmäinen hoitokerta 55,,
b) muut hoitokerrat, kultakin kerralta 17,,
4. Radikaalinen, kuratiivinen, miljoonavolttihoito täydellisine hoitosuunnitelmineen
a)ensimmäinen hoitokerta 85,,
b) muut hoitokerrat, kultakin kerralta 17,,
5.Radioisotooppihoito
a)yksinkertainen hoito 46,,
b)vaativa hoito 85,,
6. Radioaktiivisen aineen sijoitus kudokseen
a)yksinkertainen toimenpide 94,,
b)vaativa toimenpide 140,,

H. Laboratoriotutkimukset

Laboratoriotutkimuksista, jotka laboratoriolääkäri on henkilökohtaisesti suorittanut, peritään potilaalta lisämaksu sen mukaan, mihin ryhmään tutkimus kuuluu, seuraavasti:

I ryhmässä ei maksua
II ,, 7markkaa
III ,, 15,,
IV ,, 21,,
V ,, 49,,
VI ,, 99,,

I. Fysiatriset toimenpiteet

Fysiatrisista toimenpiteistä, jotka alan erikoislääkäri on suorittanut, peritään potilaalta lisämaksu seuraavasti:

1. Hoitokoneella annettu käsittely, kuten sähköärsytys, syvälämpö, ultraviolettivalo, ultraäänihoito tai verenkierron elvyttäminen taikka mobilisoiva hoito 15markkaa
2. Ilman esivalmistelua suoritettu manipulaatio 43,,
3.Narkoosissa suoritettu manipulaatio 85,,
4.Sähköärsytystutkimus lihasta kohti 7,,
5. Elektromyografiatutkimus lausuntoineen
a)1-3 lihaksesta 55,,
b)useammasta lihaksesta 85,,
6.Lihastestaus
a)yhdestä raajasta 21,,
b)useammista raajoista 55,,
c)koko lihaksistosta 99,,
7.Hermon johtoajan määritys elektromyografian (EMG) avulla 85,,
8. Apuneuvon, kuten proteesin, tukisidoksen, pyörätuolin jne. käytön arviointi 70,,
9. Päivittäisten toimintojen tutkiminen lausuntoineen
a)enintään kaksi toimintoa 49,,
b) seuraavat toiminnot, kustakin toiminnosta 21,,

J. Patologian alan tutkimukset

Patologian alaan kuuluvista tutkimuksista, jotka alan erikoislääkäri on suorittanut, peritään potilaalta lisämaksu seuraavasti:

1. Kudosnäytteen mikroskooppinen tutkimus 36markkaa
2.Gynekologinen irtosolututkimus 29,,
3.Muut solututkimukset 36,,
4.Jääleiketutkimus 85,,

6§ Lääkärintodistuksesta ja -lausunnosta, joka ei liity potilaan hoitoon, peritään todistuksen ja lausunnon laadusta riippuen 11-107 markkaa.

9 §

Tapaturmavakuutuslain 29 §:ssä tarkoitettu vakuutuslaitos on velvollinen suorittamaan 5 §:n 1 ja 2 momentissa mainitun perusmaksun lisäksi valtion omistamalle ja lakisääteistä valtionosuutta saavalle sairaanhoitolaitokselle korvausta vakuutettujen potilaiden tutkimuksista ja hoidosta poliklinikalla sekä lääkärintodistuksista ja -lausunnoista seuraavien perusteiden mukaan:

A. Tutkimukset ja hoito poliklinikalla

Ryhmään I kuuluvista toimenpiteistä 24 mk.

Aikaavievä kliininen perustutkimus, suuren sidoksen asettaminen, haavan ompelu puudutuksineen, laaja paikallispuudutus, vaikea rikan poisto silmän pinnasta mahdollisine kaavintoineen, poskionteloiden punktio tai sivuonteloiden huuhtelu ja vastaava toimenpide.

Ryhmään II kuuluvista toimenpiteistä 49 mk.

Aikaavievä sisätautialan kliininen tutkimus ekg-tuloksineen, nesteenpoisto kehon onteloista, suuren haavan hoito, stellaatumblokadi, thorax-tutkimus, kudosnäyte, aikaavievä silmän tutkiminen esim. binokulaarioftalmoskopia, polyypin poisto nenästä tai korvasta tai vastaava toimenpide.

Ryhmään III kuuluvista toimenpiteistä 72 mk.

Perusteellinen kliininen tutkimus tai aikaavievä monisairauspotilaan tutkiminen, terapeuttinen käsittely psykiatriassa, suuren komplisoidun haavan hoito, laaja ihokokeen valvonta, spinaalipuudutus, vatsaontelon yleiskuvaus, silmien sopeutumislaajuuden ja erilaisnäkemisen tutkiminen, täydellinen kuulon ja tasapainoelimen tutkimus sekä otomikroskopia tai vastaava toimenpide.

Ryhmään IV kuuluvista toimenpiteistä 119 mk.

Mahalaukun tähystys, potilaan leikkauskelpoisuuden tai työkykyisyyden aikaavievä selvittely, perusteellinen psykiatrinen tai lastenpsykiatrinen tutkimus, vaativa psykoterapeuttinen käsittely, perusteellinen neurologinen tutkimus, rinta- tai olkavarsikipsisidoksen asettaminen, kohdun tyhjennys ja kaavinta, mahalaukun kuvaus, pikaleike, silmän elektrofysiologinen tutkimus, kattorisan poisto ja nielurisojen typistys tai vastaava toimenpide.

Ryhmään V kuuluvista toimenpiteistä 193 mk.

Vaativa ekspositio tai inhallaatiokoe, sosiaalista sopeutuvuutta ja kuntouttamisedellytyksiä koskeva psykiatrinen, neurologinen tai sisämediisinen selvittely, operatiivinen rakon tähystys esim. kasvaimen poltto ja kiven murskaus, aortagrafia, näkökentän kvantitatiivinen analyysi, vieraan esineen aikaavievä poisto kurkunpäästä, henkitorvesta, keuhkoputkesta tai ruokatorvesta tai vastaava toimenpide.

Ryhmään VI kuuluvista toimenpiteistä 290 mk.

Suonikohjujen poisnyhtäisy, silmien perusteellinen tutkiminen piilolasisovitusta varten ja piilolasien sovittaminen, nielurisojen poisto tai vastaava toimenpide.

Vähäisemmistä tutkimus- tai hoitotoimenpiteistä kuten tavanomaisesta kliinisestä tutkimuksesta tai vastaavasta toimenpiteestä ei peritä tässä tarkoitettua korvausta.

B. Lääkärintodistukset ja -lausunnot

Lääkärintodistuksesta tai -lausunnosta, joka annetaan sairaalassa tai sen poliklinikalla tapahtuneen tutkimuksen tai hoidon perusteella, peritään seuraavat korvaukset:

a)Tavallinen lääkärintodistus 17-31 markkaa
b) Perusteellinen lääkärintodistus tai -lausunto 32-46,,
c) Laaja ja aikaavievä lääkärintodistus tai -lausunto 46-70,,


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1987.

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Esko Ollila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.