285/1987

Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuutakuuta 1987

Laki yleisen alioikeuden, maistraatin ja julkisen notaarin suoritteista perittävien maksujen perusteista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Yleisen alioikeuden, maistraatin ja julkisen notaarin suoritteista voidaan periä maksuja valtiolle sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

2 §

Maksun suuruus määrätään suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten perusteella. Kokonaiskustannuksissa otetaan huomioon suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvat palkkakustannukset, niihin liittyvät muut henkilökustannukset sekä muut kustannukset.

3 §

Palkkakustannuksiin lasketaan suoritteen tuottamiseen osallistuneiden eri henkilöstöryhmien tehollisen työajan keskimääräinen palkka.

Muilla henkilökustannuksilla tarkoitetaan kustannuksia, jotka johtuvat sosiaaliturvamaksuista, eläkekustannuksista, vuosilomapalkoista tai -korvauksista, lomarahoista, sairaus- ja äitiysloman sekä muiden vastaavien palkallisten poissaolojen palkkakustannuksista. Muiden henkilökustannusten määrä vahvistetaan asetuksella määrättäväksi prosenttiosuudeksi tehollisen työajan palkkakustannuksista.

Muilla kustannuksilla tarkoitetaan virastojen tarvike-, huoneisto-, kalusto- ja muista käyttömenoista aiheutuvia kustannuksia. Muiden kustannusten määrä vahvistetaan asetuksella määrättäväksi prosenttiosuudeksi tehollisen työajan palkka- ja muiden henkilökustannusten yhteismäärästä.

4 §

Samanlaatuisista suoritteista peritään asetuksella säädettävät kiinteät maksut. Kiinteän maksun suuruuden tulee perustua samanlaatuisten suoritteiden keskimääräisiin kokonaiskustannuksiin.

Kiinteän maksun suuruus määrätään siten, että se kattaa yleisessä alioikeudessa käsiteltävissä riita- ja rikosasioissa vähintään 20 prosenttia ja muissa asioissa vähintään 60 prosenttia suoritteen keskimääräisistä kokonaiskustannuksista. Suoritteen keskimääräisen kokonaiskustannuksen ylittävää maksua ei saada määrätä.

5 §

Sellaisista viranomaisen tehtävistä, joita suorittavat myös muut kuin tässä laissa mainitut viranomaiset, maksu voidaan määrätä samansuuruiseksi kuin se muualla laissa tai asetuksessa on säädetty.

6 §

Maksuvelvollinen on hakemus-, riita- ja rikosasiassa asian vireille pannut tai hänen sijaansa tullut asianosainen ja muiden suoritteiden osalta suoritteen tilaaja. Konkurssiasiassa maksu peritään konkurssin alettua konkurssipesän varoista.

7 §

Tämän lain nojalla säädettävien maksujen suorittamisesta voidaan asetuksella vapauttaa valtion viranomaiset, Ahvenanmaan maakunnan itsehallintoviranomaiset, sosiaali- ja holhousasioita hoitavat kunnalliset viranomaiset sekä vieraan valtion viranomaiset, kansalaiset ja kansainväliset elimet asioissa, joissa vapautus voidaan perustaa Suomea velvoittavaan kansainväliseen sopimukseen. Myös muutoin voidaan asetuksella säätää vapautus maksuvelvollisuudesta, jos se on oikeudenhoidollisesta syystä erityisen tärkeää.

8 §

Maksut peritään suoritteen valmistumisen jälkeen. Asetuksella voidaan säätää ajasta, jonka kuluessa maksu voidaan suorittaa sekä ennakkomaksujen perimisestä.

Maksun suorittamisen laiminlyömisestä voidaan asetuksella säätää perittäväksi viivästyskorkoa ja perimiskuluja. Viivästyskoron ja perimiskulujen sijaan voidaan asetuksella säätää perittäväksi kiinteä viivästysmaksu.

9 §

Tarkemmat säännökset perittävistä maksuista sekä lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

10 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1987.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 145/86
Lakivaliok. miet. 8/86
Suuren valiok. miet. 136/86

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.