995/1983

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1983

Laki geologian tutkimuskeskuksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Geologian tutkimusta varten on kauppa- ja teollisuusministeriön alainen geologian tutkimuskeskus.

2 §

Geologian tutkimuskeskuksen tehtävänä on suorittaa geologian, geofysiikan ja geokemian tutkimusta sekä niihin liittyviä tehtäviä sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin määrätään.

3 §

Geologian tutkimuskeskuksessa voi olla ylijohtajan, tutkimusjohtajan, osastonjohtajan, hallintojohtajan, tutkimusprofessorin, valtiongeologin, valtiongeofyysikon, valtiongeokemistin, toimistopäällikön, geologin, kemistin ja kirjastonhoitajan virkoja sekä työnjohtajan, hieteknikon, laboratoriomestarin, kirjaajan, preparaattorin, pääkartanpiirtäjän, kirjanpitäjän, kartanpiirtäjän, vanhemman vahtimestarin, toimistoapulaisen ja konekirjoittajan toimia. Ylijohtajan, tutkimusjohtajan ja tutkimusprofessorin virat voivat olla sopimuspalkkaisia.

Tutkimuskeskuksessa voi tulo- ja menoarvion rajoissa olla myös ylimääräisiä toimenhaltijoita, tilapäisiä toimihenkilöitä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

4 §

Geologian tutkimuskeskus voi toimialallaan tulo- ja menoarvion rajoissa tehdä yhteistyötä koskevia sopimuksia yhteisöjen, säätiöiden ja yksityisten henkilöiden kanssa.

5 §

Geologian tutkimuskeskuksella on oikeus periä pyynnöstä suoritetuista selvityksistä, tutkimuksista ja muista palveluista maksuja. Niitä määrättäessä on noudatettava, mitä valtion maksuperusteIaissa (980/73) on säädetty.

6 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan asetuksella.

7 §

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 198. Sillä kumotaan geologisesta tutkimuslaitoksesta 21 päivänä joulukuuta 1961 annettu laki (559/61) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Mitä geologisesta tutkimuslaitoksesta on muualla säädetty tai määrätty, koskee tämän lain tultua voimaan vastaavasti geologian tutkimuskeskusta.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 126/83
Talousvaliok. miet. 10/83
Suuren valiok. miet. 89/83

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1983

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Lindblom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.