845./1969

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1969.

Asetus taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista.

Opetusministerin esittelystä säädetään taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista 28 päivänä marraskuuta 1969 annetun lain (734/69) 3 ja 5 §:n nojalla:

1 luku

Taitelijaprofessorit.

1 §

Taitelijaprofessorin tulee harjoittaa alansa luovaa taiteellista työtä. Hän voi myös luennoida korkeakouluissa ja antaa opastusta taiteenharjoittajille.

2 §

Taiteilijaprofessorin virkaan nimitettävältä vaaditaan, että hän voidaan siihen astisen toimintansa perusteella pitää erityisen etevänä taiteenharjoittajana.

3 §

Taiteilijaprofessorin nimittää tasavallan presidentti taiteen keskustoimikunnan esittämistä henkilöistä joko pysyväisesti tai enintään viiden vuoden ajaksi.

Kun taiteilijaprofessorin virka on täytettävänä, tulee taiteen keskustoimikunnan kehottaa valtion taidetoimikunta tekemään keskustoimikunnalle perusteltuja ehdotuksia kysymykseen tulevista henkilöistä. Ehdotukset saatuaan keskustoimikunta päättää tasavallan presidentille tehtävästä esityksestä ja, jollei keskustoimikunta päätä jättää esitystä tekemättä, sen on kuhunkin virkaan esitettävä kolme ehdokasta.

Tehdessään esityksen taitelijaprofessorin virkojen täyttämistä taiteen keskustoimikunnan on huolehdittava siitä, että eri taiteen alat mahdollisuuksien mukaan tulevat edustetuiksi.

2 luku

Valtion taitelija-apurahat.

4 §

Valtion taiteilija-apurahoista jaetaan:

1) kirjailijoille 18 yksivuotista, 6 kolmivuotista ja 3 viisivuotista apurahaa;

2) kääntäjille 4 yksivuotista ja 1 kolmivuotinen apuraha;

3) kuvataiteilijoille 14 yksivuotista, 7 kolmivuotista ja 5 viisivuotista apurahaa;

4) säveltäjille 4 yksivuotista, 3 kolmivuotista ja 1 viisivuotinen apuraha;

5) esittäville säveltaiteilijoille 16 yksivuotista ja 2 kolmivuotista apurahaa;

6) näyttämötaitelijoille 22 yksivuotista ja 1 kolmivuotinen apuraha;

7) tanssitaitelijoille 5 yksivuotista apurahaa;

8) rakennustaiteen edustajille 4 yksivuotista ja 1 kolmivuotinen apuraha;

9) taideteollisuuden edustajille 5 yksivuotista ja 1 kolmivuotinen apuraha;

10) kamerataiteen edustajille 7 yksivuotista ja 1 komivuotinen apuraha ja

11) arvostelijoille 5 yksivuotista apurahaa.

5 §

Valtion taitelija-apurahoja ja kohdeapurahoja voidaan myöntää taiteenharjoittajille ja arvostelijoille sekä erityisestä syystä taiteen oppilaitosten ja muillekin taiteen opettajille ja taiteen ja taidehistorian tutkijoille.

Apurahoja myönnettäessä on huolehdittava siitä, että myös kielelliset ja alueelliset näkökohdat otetaan huomioon.

Säveltaiteelle varatut apurahat voidaan, milloin syytä siihen on, jakaa säveltäjien ja esittävien säveltaitelijoiden kesken toisinkin kuin edellä on säädetty.

6 §

Valtion taiteilija-apuraha voidaan myöntää työskentelyedellytysten turvaamiseen ja parantamiseen sekä kotimaassa ja ulkomailla tapahtuviin opintoihin ja jatkokoulutukseen.

Kohdeapurahat voidaan myöntää määräaikaisina tai kertakaikkisina apurahoina ja avustuksina taiteenharjoittajalle, kahdelle tai useammalle taiteenharjoittajalle yhteisesti tai työryhmälle, jonka muodostaa yksi tai useampi taiteenharjoittaja avustajineen, tietyn työsuunnitelman toteuttamiseen, työkustannusten korvaamiseen, esitys-, esittely- ja julkistamiskustannuksiin sekä taiteen piiriin luettavaan tutkimustyöhön.

7 §

Valtion taitelija-apurahat myöntää asianomainen valtion myöntää taiteen keskustoimikunta, kääntäjien apurahat valtion kirjallisuustoimikunta ja tanssitaiteilijan apurahat valtion näyttämötaidetoimikunta.

Kohdeapurahat myöntää taiteen keskustoimikunta hankittuaan asianomaisten valtion taidetoimikuntien lausunnot.

Taiteilija-apurahat julistetaan taiteen keskustoimikunnan toimesta haettaviksi. Hakuaika on syyskuu.

Kohdeapurahat julistetaan taiteen keskustoimikunnan toimesta haettaviksi vähintään kerran vuodessa.

Hakemusten oheen on liitettävä suunnitelma apurahan tai avustuksen käytöstä sekä taiteen keskustoimikunnan määräämät muut selvitykset.

8 §

Asianomainen taidetoimikunta voi määrätä, ettei valtion taiteilija-apurahan tai kohdeapurahan saajalla ole lupa pitää palkattua tointa, sekä asettaa apurahoja ja avustuksia myönnettäessä muitakin niiden tarkoituksenmukaisen käytön turvaavia ehtoja.

9 §

Valtion taitelija-apuraha maksetaan kalenterikuukausittain etukäteen noudattaen soveltuvin osin valtion peruspalkkaisen viran tai toimen haltijan palkkauksen maksattamista koskevia määräyksiä.

Asianomainen taidetoimikunta voi määrätä taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 3 §:n 3 momentissa tarkoitetun apurahan osan sekä poikkeustapauksessa erityisestä syystä myös muun yksivuotisen apurahan maksettavaksi yhdessä erässä.

Kohdeapuraha maksetaan siinä järjestyksessä kuin apurahaa myönnettäessä määrätään.

Apurahat ja avustukset maksaa opetusministeriö asianomaisen toimikunnan esityksestä.

10 §

Valtion taitelija-apurahan ja kohdeapurahan saajan tulee asianomaisen taidetoimikunnan määräämällä tavalla antaa selostus apurahan ja avustuksen käytöstä.

11 §

Jos apurahan tai avustuksen saamiseksi havaitaan esitetyn virheellisiä tietoja tai salatun seikkoja, jotka olisivat voineet vaikuttaa apurahan tai avustuksen saaja ei täytä myöntämispäätöksessä asetettuja ehtoja, voi asianomainen taidetoimikunta, apurahan tai avustuksen saaja kuultuaan, keskeyttää toistaiseksi tai kokonaan ja, milloin syytä on, peruuttaa apurahan tai avustuksen kokonaan tai osan siitä ja määrätä jo maksetun osan suoritettavaksi takaisin.

Jos apurahan tai avustuksen saaja kuolee tai muusta syystä estyy apurahaa tai avustusta käyttämästä taikka jos apuraha tai avustus peruutetaan, voidaan apurahan tai avustuksen käyttämätön osa asianomaisen taidetoimikunnan harkitsemalta osalta saattaa uudelleen haettavaksi.

3 luku

Erinäisiä säännöksiä.

12 §

Taiteen keskustoimikunnan päätökseen, joka koskee ehdotusta taiteilijaprofessorin nimittämiseksi, tai asianomaisen toimikunnan päätökseen, joka koskee apurahan tai avustuksen myöntämistä, ei saa hakea muutosta valittamalla.

13 §

Opetusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen toimeenpanosta ja soveltamisesta.

14 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1970.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1969.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Opetusministeri
Johannes Virolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.