636/1969

Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 1969

Asetus patenttiasiamiehistä

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään patenttiasiamiehistä 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun lain (552/67) 1 §:n nojalla:

1 §

Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään patenttiasiamiesrekisteriin merkitään patenttiasiamieheksi henkilö tai yhteisö, joka ammattimaisesti harjoittaa patenttiasiamiehen tointa.

Patenttiasiamiehen rekisteriin merkitsemistä on haettava kirjallisesti patentti- ja rekisterihallitukselta.

2 §

Patenttiasiamieheksi voidaan hyväksyä vain maassa vakinaisesti asuva suomen kansalainen, jolla on sellainen yleinen asiamieskelpoisuus, mikä oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 §:ssä on säädetty oikeudenkäyntiasiamiehiin nähden, ja joka on suorittanut diplomi-insinööritutkinnon taikka yliopistossa tai kauppakorkeakoulussa sellaisen loppututkinnon, jonka patentti ja rekisterihallitus pitää riittävänä osoittamaan patenttiasiamieheltä vaadittavaa teknillisen alan tuntemusta sekä jolla on kokemusta patenttiasioissa. Patentti- ja rekisterihallitus voi hyväksyä ulkomaisessakin teknillisessä korkeakoulussa tai yliopistossa suoritetun loppututkinnon teknisen alan tuntemuksen näytteeksi.

Milloin henkilö, jolla ei ole riittävänä pidettävää teknillisen alan tuntemusta, mutta joka muutoin täyttää 1 momentissa mainitut kelpoisuusvaatimukset, taikka suomalainen yhteisö, haluaa tulla hyväksytyksi patenttiasiamieheksi patenttiasiamiesrekisteriin, tulee sellaisen henkilön tai yhteisön palveluksessa olla patenttiasiain hoitamista varten henkilö, joka täyttää 1 momentissa mainitut kelpoisuusvaatimukset, ja on hänet ilmoitettava patenttiasiamiesrekisteriin.

3 §

Jos 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu patenttiasiamies tai 2 momentissa mainittu patenttiasioita hoitava henkilö on sairauden, sotapalveluksen, matkoillaolon tai muun sellaisen syyn vuoksi estynyt hoitamasta tehtäviään, voi niistä huolehtia sijainen. Sellainen sijainen on merkittävä patenttiasiamiesrekisteriin ja tulee hänen täyttää 2 §:ssä 1 momentissa säädetyt kelpoisuusvaatimukset.

4 §

Patenttiasiamiesrekisterissä on mainittava patenttiasiamiehen, 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun palvelussuhteessa olevan henkilön ja ilmoitetun sijaisen täydellinen nimi ja osoite, asianomaisen henkilön syntymäaika ja -paikka sekä hänen suorittamansa tutkinnot.

5 §

Tehty merkintä poistetaan patenttiasiamiesrekisteristä:

1) kun patenttiasiamies tekee siitä ilmoituksen tai, milloin kysymys on 2 §:n 2 momentissa tai 3 §:ssä tarkoitettua henkilöä koskevasta merkinnästä, kun tämä siitä itse ilmoittaa:

2) kun patenttiasiamiestointa harjoittava yhteisö lopettaa toimintansa, tahi asiamies tai sellainen palvelussuhteessa oleva henkilö, jota 2 §:n 2 momentissa tarkoitetaan tai sijainen ei enää täytä 1, 2 ja 3 §:ssä säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

6 §

Hakemuksen yhteydessä, joka koskee patenttiasiamiehen merkitsemistä patenttiasiamiesrekisteriin, on suoritettava rekisteröimismaksuna 200 markkaa. Patenttiasiamiesrekisteriin tehtävästä muutoksesta sekä muusta erillisestä ilmoituksesta on suoritettava 20 markan maksu.

Ilmoitus patenttiasiamiesrekisteriin tehdyn merkinnän poistamisesta on maksuton.

7 §

Tällä asetuksella kumotaan patenttiasiamiehistä 19 päivänä marraskuuta 1943 annettu asetus (917/43).

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 1969

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Vt. kauppa- ja teollisuusministeri
Väinö Leskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.