39/1889

19.12.1889

Rikoslaki

Me Aleksander Kolmas, Jumalan Armosta, koko Venäjänmaan Keisari ja Itsevaltias, Puolanmaan Zsaari, Suomen Suuriruhtinas, y. m., y. m., y. m. Teemme tiettäväksi: Suomenmaan Valtiosäätyjen alamaisesta esityksestä tahdomme Me täten armosta vahvistaa seuraavan rikoslain Suomen Suuriruhtinaanmaalle, jonka voimaanpanemisesta, niinkuin myöskin rangaistusten täytäntöönpanosta erityinen asetus annetaan:

- - - - - - - - - - - - - -

2 LUKU

Rangaistuksista

- - - - - - - - - - - - - -

6 §

Jos rangaistus on erityisen omaisuuden arvon mukaan määrättävä; olkoon se arvo määräävänä, joka omaisuudella oli silloin, kun rikos tehtiin.

- - - - - - - - - - - - - -

15 §

Aika, joka tämän lain jälkeen määrätään vuosin tahi kuukausin, luetaan kalenteriajan mukaan. Päivä on pidettävä samana kuin vuorokausi.

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

17 §

Jos painotuote, kirjoitus tahi kuvallinen esitys on julistettu sisällykseltään loukkaavaksi; ovat ne kappaleet, jotka ovat tekijän, julkaisijan, kustantajan, valmistajan, levittäjän, näytteillepanijan tahi julkisen myyjän hallussa, samoin myös laatat ja kaavat, jotka olivat yksinomaisesti aiotut sen tuotteen valmistamiseen, olkootpa kenenkä omat hyvänsä, tuomittavat menetetyiksi ja käyttämättömyyteen saatettaviksi. Jos ainoastaan joku osa mainitusta tuotteesta havaitaan loukkaavaksi, ja jos sen vähällä vaivalla saattaa muista osista erottaa; tuomittakoon ainoastaan loukkaava osa sekä sitä vastaava laatan ja kaavan osa menetetyksi ja käyttämättömyyteen saatettavaksi.

18 §

Muutamissa tapauksissa käytetään rikoksen rangaistukseksi muitakin kuin nyt sanotuita seurauksia, sen mukaan kuin siitä tässä laissa erittäin säädetään.

3 LUKU

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

3 §

Mielipuolen teko, taikka semmoisen, joka ikäheikkouden tahi muun samanlaisen syyn takia on ymmärrystään vailla, jääköön rankaisematta.

Jos joku on joutunut sellaiseen satunnaiseen mielenhäiriöön, ettei hän ole tunnossaan; jääköön teko, jonka hän tässä tunnottomassa tilassa tekee, niinikään rankaisematta.

4 §

Jos jonkun harkitaan rikosta tehdessään olleen täyttä ymmärrystä vailla, vaikkei häntä 3 §:n mukaan voida syyhyn mahdottomaksi katsoa; olkoon yleistä lajia oleva rangaistus se, mikä 2 §:ssä on säädetty.

Älköön tässä tapauksessa päihtymystä taikka muuta senkaltaista mielenhäiriötä, johon rikoksentekijä on itsensä saattanut, yksinään pidettäkö syynä tällaiseen rangaistuksen vähentämiseen.

5 §

Teosta, joka harkitaan tapahtuneeksi pikemmin tapaturmasta, kuin tuottamuksesta, älköön rangaistusta tuomittako.

- - - - - - - - - - - - - -

6 §

Jos joku, suojellaksensa itseään tahi toista taikka omaansa tai toisen omaisuutta aloitetulta tahi kohta päätä uhkaavalta oikeudettomalta hyökkäykseltä, on tehnyt teon, joka, vaikka muuten rangaistava, oli hyökkäyksen torjumiseksi välttämätön; älköön häntä tästä hätävarjeluksesta rangaistukseen tuomittako.

7 §

Jos joku luvattomasti tunkeutuu toisen huoneeseen, taloon, kartanoon tahi alukseen, taikka tekee vastarintaa sille, joka verekseltä tahtoo omansa ottaa takaisin, olkoon hätävarjelus niinikään oikeutettu.

- - - - - - - - - - - - - -

10 §

Jos joku, pelastaakseensa itseään tahi toista taikka omaansa tai toisen omaisuutta pakottavasta vaarasta, on tehnyt rangaistuksenalaisen teon, ja jos pelastus ilman sitä olisi ollut mahdoton; tutkikoon oikeus, teon ja asianhaarain mukaan, onko hän teostaan jääpä rankaisematta, vai onko hän siitä ansainnut täyden tahi 2 §:n 1 momentin mukaan vähennetyn rangaistuksen.

- - - - - - - - - - - - - -

4 LUKU

Yrityksestä

1 §

Kun yritys lain mukaan on rangaistava, eikä erityistä rangaistusta siitä ole määrätty; tuomittakoon rangaistus sen lainpaikan mukaan, joka säätää rangaistuksen täytetystä rikoksesta, kuitenkin vähentämällä yleistä lajia olevan rangaistuksen niin, kuin 3 luvun 2 §:n mukaan vähennetään siltä, joka on täyttänyt viisitoista, vaan ei kahdeksaatoista vuotta.

- - - - - - - - - - - - - -

2 §

Jos tekijä omasta tahdostaan, eikä ulkonaisten esteiden tähden, on luopunut rikoksen täyttämisestä, taikka ehkäissyt sen vaikutuksen, joka tekee rikoksen täytetyksi; jääköön yritys rankaisematta.

Jos sellainen yritys käsittää teon, joka semmoisenaan on eri rikos; tuomittakoon siitä rikoksesta rangaistus.

3 §

Rikoksen valmistelu rangaistaan ainoastaan silloin kuin siitä on laissa erittäin määrätty.

Rangaistavasta valmistelusta noudatettakoon mitä 2 §:ssä yrityksestä on säädetty.

5 LUKU

Osallisuudesta

1 §

Jos kaksi tahi useammat ovat yhdessä tehneet rikoksen; rangaistakoon itsekukin rikoksen tekijänä.

2 §

Joka käskee, palkkaa, kiusaa tahi muuten tahallansa taivuttaa tai viettelee toista rikokseen, tuomittakoon, joko rikos tulee täytetyksi, taikka vaan jää rangaistavaan yritykseen, yllytyksestä ikäänkuin hän itse olisi ollut tekijä.

3 §

Joka, toisen rikosta tehdessä taikka sitä ennen, tahallansa on neuvolla, toimella tahi kehotuksella tekoa edistänyt, on avunannosta rikokseen, jos se saatettiin täytäntöön, taikka, yrityksen ja täytetyn rikoksen saman rangaistuksen alaisina ollessa, jäi yritykseen, tuomittava sen lainpaikan mukaan, jota olisi pitänyt käyttää, jos hän olisi ollut rikoksen tekijä, mutta yleistä lajia oleva rangaistus kuitenkin sillä tavalla vähennettävä, kuin 3 luvun 2 §:n mukaan vähennetään siltä, joka on täyttänyt viisitoista, vaan ei kahdeksaatoista vuotta. Jos rikos jäi sellaiseen yritykseen, joka on 4 luvun 1 §:n mukaan rangaistava; tuomittakoon auttajalle korkeintaan puoli siitä rangaistuksesta, joka hänelle olisi voitu tuomita, jos tekijä olisi rikoksen täyttänyt.

- - - - - - - - - - - - - -

Yllytys rangaistavaan avunantoon on avunantona rangaistava.

Mitä tässä §:ssä on avunannosta säädetty, älköön käytettäkö [41,] 42, 43 ja 44 luvussa mainittuja ja niihin verrattavia rikoksia rangaistaessa.

4 §

Kun jonkun erityinen olosuhde poistaa jonkin teon rangaistavaisuuden taikka sitä vähentää tahi enentää; koskekoon se ainoastaan sitä tekijää, yllyttäjää tahi auttajaa, joka on mainitussa suhteessa.

5 §

Mitä tässä edellä on sanottu rikoksessa osallisen rankaisemisesta, älköön käytettäkö niissä tapauksissa, joista tässä laissa on toisin säädetty.

- - - - - - - - - - - - - -

16 LUKU

Rikoksista julkista viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan

- - - - - - - - - - - - - -

2 §

Joka tahallansa, väkivaltaa kuitenkaan käyttämättä tahi uhkaamatta, tekee haittaa virantoimituksessa olevalle virkamiehelle, rangaistakoon vankeudella korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi tahi [enintään kolmensadan markan] sakolla.

Sama olkoon laki, jos rikos tehdään jotakuta 1 §:n 2 momentissa mainittua vastaan, taikka sitä vastaan, joka on saanut luvan pitää kotietsintöä.

- - - - - - - - - - - - - -

4 §

Jos kokoontunut väkijoukko yksin toimin tekee 1 §:ssä sanotun rikoksen; rangaistakoon yllyttäjä ja johtaja sekä jokainen, joka sellaisen rikoksen tekemiseen on ottanut osaa, kapinasta [kuritushuoneella] vähintään yhdeksi ja enintään yhdeksäksi vuodeksi, taikka, jos asianhaarat ovat erittäin lieventävät, vankeudella vähintään kuudeksi kuukaudeksi. Muu kapinassa osallinen tuomittakoon [kuritushuoneeseen] tahi vankeuteen korkeintaan kolmeksi vuodeksi, taikka, jos asianhaarat ovat erittäin lieventävät, [vähintään sadan markan] sakkoon.

5 §

Jos kokoontunut väkijoukko yksin toimin on muissa kuin 1 §:ssä mainituissa tapauksissa jotakuta väkivaltaisesti pidellyt, taikka väkivallalla ryhtynyt yleiseen tahi yksityiseen omaisuuteen, taikka riistänyt omaisuutta; tuomittakoon yllyttäjä ja johtaja sekä jokainen väkivallassa tahi riistämisessä osallinen [kuritushuoneeseen] korkeintaan kahdeksaksi vuodeksi, taikka, jos asianhaarat ovat erittäin lieventävät, vankeuteen vähintään kolmeksi kuukaudeksi, sekä muut kukin vankeuteen korkeintaan kuudeksi kuukaudeksi tahi sakkoon.

- - - - - - - - - - - - - -

10 §

Joka tahallansa vapauttaa vangin rangaistuslaitoksesta, vankilasta tahi muusta säilystä, taikka sen huostasta, joka häntä vartioitsee, saattaa tahi kuljettaa, taikka auttaa vangin tahi karanneen ja kiinni otettavan karkuun pääsemään, rangaistakoon [kuritushuoneella] korkeintaan kolmeksi vuodeksi tahi vankeudella vähintään kahdeksi kuukaudeksi ja enintään kolmeksi vuodeksi.

Jos rikoksentekijä on vangin kanssa suoraan ylenevässä tai alenevassa sukulaisuudessa tahi lankoudessa, hänen puolisonsa, kasvatusisänsä, kasvatusäitinsä tai kasvattinsa, taikka hänen veljensä tai sisarensa tahi jommankumman puoliso, taikka hänen kihlattunsa; olkoon rangaistus vankeutta enintään kaksi vuotta taikka sakkoa [vähintään sata markkaa].

Yritys on rangaistava.

- - - - - - - - - - - - - -

14 §

Joka luvattomasti itse tekee ulosoton taikka muuta omankädenoikeutta, rangaistakoon [enintään kahdensadan markan] sakolla tahi vankeudella korkeintaan kahdeksi kuukaudeksi, ellei rikoksesta toisessa lainpaikassa ole kovempaa rangaistusta säädetty.

Jos joku muuten ilman laillista oikeutta on ryhtynyt toimeen, jonka ainoastaan asianomainen virkamies saa tehdä; rangaistakoon vankeudella korkeintaan kuudeksi kuukaudeksi taikka [enintään kolmensadan markan] sakolla. Jos hän sen teki petollisessa aikomuksessa; olkoon rangaistus vankeutta korkeintaan kaksi vuotta.

15 §

Jos joku tahallansa hävittää, turmelee, kätkee tahi anastaa yleisen peruskirjan, pöytäkirjan, pöytäkirjan, oikeudenkäyntikirjan tahi muun asiakirjan tai kirjoituksen, joka säilytetään yleisessä arkistossa taikka virastossa tahi virkamiehen luona, taikka joka viran puolesta on virastolle tahi virkamiehelle annettu; rangaistakoon, ellei rikos ole 12 luvun alainen, vankeudella.

- - - - - - - - - - - - - -

17 §

Joka, ilman lupaa, tahallansa murtaa viraston tahi virkamiehen sinetin, jolla esine tahi kirjoitus on suljettu, rangaistakoon sakolla tahi vankeudella korkeintaan kuudeksi kuukaudeksi.

- - - - - - - - - - - - - -

18 §

Jos joku vastoin laillista kieltoa hukkaa tahi luovuttaa irtainta tahi kiinteätä omaisuutta taikka antaa toisen omaisuutta ulos; rangaistakoon sakolla tahi vankeudella korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi.

19 §

- - - - - - - - - - - - - -

Sellaisesta laiminlyömisestä älköön kuitenkaan ketään rangaistukseen tuomittako, jos hänen olisi rikoksen estämiseksi täytynyt ilmaista joku 10 §:n 2 momentissa mainituista henkilöistä.

20 §

Jos joku, saatuansa tietää rikoksen tapahtuneeksi, on kätkenyt rikoksentekijän tahi ollut hänen kätkemistään auttamassa, taikka edistänyt rikoksentekijän pakoa taikka ollut hänelle apuna rikoksen salaamisessa tahi sitä koskevain todisteiden hävittämisessä; rangaistakoon [enintään viidensadan markan] sakolla tahi vankeudella korkeintaan yhdeksi vuodeksi. Jos hän sen teki oman voiton pyynnöstä; olkoon rangaistus vankeutta enintään kaksi vuotta tahi sakkoa. Älköön kuitenkaan rangaistusta määrättäkö korkeampaa, kuin mikä syylliselle olisi voitu tuomita avunannosta siihen rikokseen.

Tässä §:ssä säädettyä rangaistusta älköön kuitenkaan tuomittako kenellekään 10 §:n 2 momentissa mainituista henkilöistä, älköönkä myöskään milloin rikos on [41], 42, 43 ja 44 luvussa nimitetty tahi niihin verrattava.

- - - - - - - - - - - - - -

22 §

Joka pestaa Suomen [tahi Venäjän] miehen vieraan vallan sotapalvelukseen, rangaistakoon vankeudella enintään yhdeksi vuodeksi taikka [vähintään viidenkymmenen markan] sakolla.

Sille, joka hankkii viholliselle sotaväkeä, säädetään rangaistus 12 luvussa.

23 §

Joka väärällä ilmoituksella tahi muulla petollisella keinolla viettelee Suomen miehen maasta muuttamaan, rangaistakoon vankeudella enintään kahdeksi vuodeksi taikka [vähintään viidenkymmenen markan] sakolla.

Yritys on rangaistava.

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

18 LUKU

Rikoksista sukuoikeuksia vastaan

1 §

Jos joku sanoo nimensä tahi säätynsä muuksi, kuin se on, ja jos toinen siten aviosopimukseen petetään; taikka jos joku toisen viettelee aviosopimukseen siten, että salaa laillisen avioliitonesteen taikka seikan, joka voi saattaa avioliiton purkautumaan; rangaistakoon vankeudella korkeintaan yhdeksi vuodeksi taikka sakolla.

Jos siihen tulee vihkiminen lisäksi, taikka jos pettäjä makaa naisen, joka on aviosopimukseen vietelty; olkoon rangaistus [kuritushuonetta] korkeintaan kaksi vuotta taikka vankeutta vähintään kuusi kuukautta ja enintään kaksi vuotta, taikka, jos asianhaarat ovat erittäin raskauttavat, [kuritushuonetta] korkeintaan neljä vuotta.

Tässä mainitusta rikoksesta älköön virallinen syyttäjä tehkö syytettä, ellei asianomistaja ole ilmoittanut rikosta syytteeseen pantavaksi taikka oikeudessa hakenut aviosopimuksen tahi avioliiton purkamista.

2 §

Joka tahallansa tuo esiin pettolapsen taikka vaihtaa lapsen, taikka muulla tavalla tahallansa muuttaa tahi polkee toisen sukuoikeutta, rangaistakoon vankeudella.

Jos hän tämän rikoksen tekee hankkiaksensa itselleen tahi toiselle hyötyä taikka toista vahingoittaakseen; tuomittakoon [kuritushuoneeseen] korkeintaan viideksi vuodeksi [sekä kansalaisluottamuksensa menettäneeksi].

Yritys on rangaistava.

3 §

Jos joku, ottamalla väärän nimen taikka muulla vilpillisellä menettelyllä, on hankkinut itselleen perinnön taikka muun sukuoikeuden; tuomittakoon [kuritushuoneeseen] korkeintaan viideksi vuodeksi [ja kansalaisluottamuksensa menettäneeksi], taikka, jos asianhaarat ovat erittäin lieventävät, vankeuteen vähintään kuudeksi kuukaudeksi.

Yritys on rangaistava.

19 LUKU

Aviorikoksista

- - - - - - - - - - - - - -

4 §

Jos nainut mies menee avioliittoon naimattoman naisen kanssa, taikka naitu nainen naimattoman miehen kanssa; rangaistakoon kaksinnaimisesta [kuritushuoneella] korkeintaan neljäksi vuodeksi. Jos asianhaarat ovat erittäin lieventävät, olkoon rangaistus vankeutta vähintään kaksi kuukautta ja enintään kaksi vuotta.

Jos naimaton tiesi toisen olevan naimisissa; rangaistakoon naimaton [kuritushuoneella] tahi vankeudella korkeintaan kahdeksi vuodeksi.

5 §

Jos mies ja nainen, jotka kumpikin ovat naimisissa, menevät keskenänsä kaksinnaimiseen; rangaistakoon kumpikin [kuritushuoneella] korkeintaan kuudeksi vuodeksi. Jos asianhaarat ovat erittäin lieventävät; olkoon rangaistus vankeutta vähintään kuusi kuukautta.

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

22 LUKU

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

4 § (6.6.1914/21c)

4 § on kumottu A:lla 6.6.1914/21.

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

24 LUKU

Rauhan rikkomisesta

1 §

Joka ilman laillista syytä, vastoin toisen tahtoa, tunkeutuu hänen asuntoonsa, olkoonpa huoneeseen, taloon, kartanoon tahi alukseen, joko hänen omaansa taikka luvalla tai vuokralla asumaansa, taikka ilman syytä jättää noudattamatta käskyä lähteä sieltä pois, taikka ilman otollista aihetta hiipii sisään tahi kätkeytyy sinne, rangaistakoon kotorauhan rikkomisesta [enintään viidensadan markan] sakolla taikka vankeudella korkeintaan kuudeksi kuukaudeksi.

Joka vastasanotulla tavalla rikkoo rauhan siinä talossa, kartanossa tahi aluksessa, jossa [Keisari ja Suuriruhtinas] oleskelee, taikka siinä talossa, jossa [maan Valtiosäädyt tahi joku sääty] tai valiokunta valtiopäivillä pitävät kokousta, taikka virkahuoneessa, taikka siinä huoneessa, jossa virkatoimitusta pidetään, rangaistakoon sakolla taikka vankeudella korkeintaan yhdeksi vuodeksi.

Jos tässä §:ssä mainittu rikos tapahtuu aikomuksessa pidellä jotakuta väkivaltaisesti taikka vahingoittaa omaisuutta, taikka jos sen tekee joku aseella tahi hengenvaarallisella astalolla tahi muulla vahingoittamisen välikappaleella varustettu, taikka jos kaksi tahi useammat tekevät sen yhdessä; olkoon rangaistus vankeutta korkeintaan kaksi vuotta.

2 §

Jos kotietsintöä pitää se, jolla ei ole siihen valtaa taikka, jos se, jolla valta on, pitää sitä laittomassa järjestyksessä; rangaistakoon sakolla taikka vankeudella korkeintaan yhdeksi vuodeksi.

3 §

Joka tahallansa lyö sisään toisen akkunan, taikka hänen huoneeseensa, taloonsa, kartanoonsa tahi alukseensa heittää kiven tai muuta, taikka ampuu sinne aseella; rangaistakoon [enintään viidensadan markan] sakolla taikka vankeudella korkeintaan kuudeksi kuukaudeksi.

Joka vastasanotulla tavalla rikkoo rauhan siinä talossa, kartanossa tahi aluksessa, jossa [Keisari ja Suuriruhtinas] oleskelee, taikka siinä talossa, jossa [maan Valtiosäädyt tahi joku sääty] tai valiokunta valtiopäivillä pitävät kokousta, taikka virkahuoneessa, taikka siinä huoneessa, jossa virkatoimitusta pidetään, rangaistakoon sakolla taikka vankeudella korkeintaan yhdeksi vuodeksi.

- - - - - - - - - - - - - -

4 §

Joka luvattomasti haudasta ottaa ruumiin tahi osan siitä, taikka luvatta hävittää, kätkee tahi silpoo hautaamattoman ruumiin, taikka pitelee ruumista ilkivaltaisesti, taikka laittomasti turmelee tai vahingoittaa hautaa, taikka haudalla harjoittaa ilkivaltaa, rangaistakoon vankeudella korkeintaan yhdeksi vuodeksi taikka sakolla.

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

26 LUKU

Väärästä ja todistamattomasta ilmiannosta

- - - - - - - - - - - - - -

2 §

Jos joku, saattaakseen toisen rangaistuksen alaiseksi, vastoin parempaa tietoansa on tuonut esiin häntä koskevan perättömän ja raskauttavan seikan, joka on matkaan saattanut syytteen, taikka poistanut todisteita hänen syyttömyydestään, taikka myöskin, sittenkun syyte on aljettu, hävittänyt todisteita syytetyn syyttömyydestä, taikka tuonut esiin häntä koskevan perättömän ja raskauttavan seikan; rangaistakoon niin kuin 1 §:ssä sanotaan.

3 §

Joka vastoin parempaa tietoansa, rikoksesta tekee perättömän ilmiannon sille, jonka asiana on panna rikos syytteeseen, rangaistakoon, vaikkei syytettä tehdäkään, vankeudella vähintään yhdeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi taikka [vähintään viidenkymmenen markan] sakolla.

4 §

Jos joku, ei kuitenkaan vastoin parempaa tietoansa, toista vastaan on tehnyt tahi matkaan saattanut syytteen rikoksesta, vaan ei ole voinut ilmiantoansa toteen näyttää; rangaistakoon sakolla tahi vankeudella korkeintaan yhdeksi vuodeksi.

Jos hän ilmiantonsa tueksi on tuonut esiin todennäköisiä syitä olkoon rangaistuksesta vapaa.

5 §

Joka tuomitaan rangaistukseen tämän luvun mukaan, on samalla velvoitettava asianomistajalle korvaamaan kulut tuomion painattamisesta yleiseen tahi paikkakunnan sanomalehteen, jos asianomistaja sitä vaatii.

27 LUKU

- - - - - - - - - - - - - -

1 §

Joka, vastoin parempaa tietoansa, perättömästi sanoo toisen syypääksi nimitettyyn rikokseen, taikka nimitettyyn rikoksen lajiin, taikka muuhun sellaiseen tekoon, joka voi saattaa hänet halveksimisen alaiseksi tahi haitata hänen elinkeinoansa tahi menestystään, taikka sellaisesta levittää valheen tahi perättömän kulkupuheen, rangaistakoon herjauksesta vankeudella vähintään yhdeksi kuukaudeksi ja enintään yhdeksi vuodeksi taikka [vähintään sadan markan] sakolla.

Jos herjaus tehdään julkisesti, taikka painotuotteen, kirjoituksen tahi kuvallisen esityksen kautta, jota syyllinen levittää tahi levityttää; olkoon rangaistus vankeutta vähintään kaksi kuukautta ja enintään kaksi vuotta taikka sakkoa [vähintään kaksisataa markkaa].

2 §

Joka tahallansa, ei kuitenkaan vastoin parempaa tietoansa, sanoo toisen syypääksi nimitettyyn rikokseen, taikka nimitettyyn rikoksen lajiin, taikka muuhun sellaiseen tekoon, joka voi saattaa hänet halveksimisen alaiseksi tahi haitata hänen elinkeinoansa tai menestystään, taikka sellaisesta levittää kulkupuheen, rangaistakoon, ellei hän soimauksen tahi kulkupuheen tueksi saata esiin tuoda todennäköisiä syitä, [vähintään viidenkymmenen ja enintään viidensadan markan] sakolla taikka vankeudella korkeintaan kuudeksi kuukaudeksi.

Jos semmoinen herjaus tehdään julkisesti, taikka painotuotteen, kirjoituksen tahi kuvallisen esityksen kautta, jota syyllinen levittää tahi levityttää; olkoon rangaistus sakkoa [vähintään sata markkaa] taikka vankeutta korkeintaan yksi vuosi.

3 §

Joka muulla kuin edellä sanotulla tavalla loukkaa toista häväisevällä lauseella, uhkauksella, taikka muulla halventavalla teolla, rangaistakoon solvauksesta [enintään kahdensadan markan] sakolla tahi vankeudella korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi.

Jos solvaus tehdään julkisesti, taikka painotuotteen, kirjoituksen tahi kuvallisen esityksen kautta, jota syyllinen levittää tahi levityttää; olkoon rangaistus sakkoa [enintään viisisataa markkaa] taikka vankeutta korkeintaan neljä kuukautta.

- - - - - - - - - - - - - -

4 §

Joka häväisee kuolleen miehen muistoa siten, että vastoin parempaa tietoansa perättömästi sanoo hänen olleen syypään nimitettyyn rikokseen, tahi nimitettyyn rikoksen lajiin, tai muuhun sellaiseen tekoon, joka, jos vainaja olisi elänyt, olisi voinut saattaa hänet halveksimisen alaiseksi, taikka sellaisesta levittää valheen tahi perättömän kulkupuheen, rangaistakoon vankeudella korkeintaan kuudeksi kuukaudeksi taikka sakolla.

Jos se, jota vastaan soimaus tehtiin, on ollut kuolleena kaksikymmentä vuotta taikka enemmän aikaa; olkoon oikeus syyttää kunnianloukkauksesta rauennut.

5 §

Sillä, jota syytetään tässä luvussa mainitusta kunnianloukkauksesta, olkoon oikeus näyttää soimauksensa toteen, jos hän tarjoutuu todistamaan nimitetyn teon; ja tapahtukoon toteennäyttö kunnianloukkausasian yhteydessä. Todistajaa kuulustettakoon kuitenkin toisessakin oikeudessa, kuin missä asia on vireille pantu, niin kuin Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun [4 §] säätää.

Jos soimaus käsittää syytöksen rikoksesta, josta päätös jo on annettu ja lain voiman saanut; on soimaus katsottava toteen näytetyksi, jos soimattu on julistettu rikokseen syypääksi, mutta todistamattomaksi, jos hän on vapautettu. Jos rikos on syytteeseen pantu, mutta tuomio vielä antamatta tahi lain voimaan saamatta; on kunnianloukkausasian käytteleminen lykättävä siksi kuin se on tapahtunut. Jos soimauksen tekijä tahtoo panna tahi ilmiantaa rikoksen syytteeseen, ja jos hän on asianomistaja, taikka jos rikos on virallisen syytteen alainen; olkoon laki sama, jos hän todistaa, että asia on oikeuden määräämässä ajassa vireelle pantu.

Jos rikoksen syyttämisoikeus on rauennut sen mukaan, kuin 8 luvussa säädetään; älköön se seikka estäkö tuomasta esiin näytteitä soimauksen totuudesta.

6 §

Jos kunnianloukkauksesta syytetty näyttää soimauksensa toteen, mutta soimauksen muodosta tahi sen ohellisista asianhaaroista näkyy, että hän tahtoi loukata; on hän kuitenkin solvauksesta rangaistava.

Jos joku, toista loukatakseen, on soimannut häntä rikoksesta, josta hän jo on rangaistu; tuomittakoon niinikään solvauksesta.

7 §

Joka kunnianloukkauksesta rangaistukseen tuomitaan, on samalla velvoitettava asianhaarain mukaan, korvaamaan asianomistajalle kulut tuomion painattamisesta viralliseen tahi paikkakunnan sanomalehteen, jos asianomistaja sitä vaatii.

- - - - - - - - - - - - - -

42 LUKU

Valtion turvallisuutta tahi yleistä järjestystä varten annettujen määräysten rikkomisesta

- - - - - - - - - - - - - -

5 a § (16.4.1919/44a)

Joka julkisesti tai seurassa käyttää sellaista virkapukua, joka ei vastaa hänen arvoaan tahi tointaan, tahi ritari- tai muuta kunniamerkkiä, olematta siihen oikeutettu, rangaistakoon [enintään sadan markan] sakolla. Jos hän sen teki johtaakseen toista tai viranomaista harhaan tahi jos siviilihenkilö ilman asianomaista lupaa käyttää sotilaspukua, rangaistakoon sakolla tahi enintään kolmen kuukauden vankeudella.

- - - - - - - - - - - - - -

8 §

Joka maksusta harjoittaa tietäjäntointa, loihtimista tahi muuta senkaltaista taikausta, vetäköön sakkoa [enintään kaksisataa markkaa].

43 LUKU

Hyviä tapoja koskevain määräysten rikkomisesta

- - - - - - - - - - - - - -

7 §

Joka viettelee kahdeksaatoista vuotta nuoremman nauttimaan päihdyttävää juomaa, niin että tämä siitä juopuu, rangaistakoon [enintään kahdensadan markan] sakolla.

- - - - - - - - - - - - - -

44 LUKU

Hengen, terveyden tahi omaisuuden suojelemiseksi annettujen määräysten rikkomisesta

1 § (16.4.1919/44)

Joka jättää ladatun ampuma-aseen taikka räjähdysainetta, myrkkyä tahi muuta hengenvaarallista ainetta sellaiseen paikkaan, että lapsi tahi muu ihminen ymmärtämättömyydestä saattaa sillä vahinkoa tehdä, taikka muuten varomattomasti pitelee sellaista asetta tahi ainetta, rangaistakoon sakolla.

- - - - - - - - - - - - - -

4 § (16.4.1919/44)

Joka ilman laillista oikeutta valmistaa, pitää kaupan tahi muulla tavoin toiselle jättää myrkkyä tahi muuta sellaista hengenvaarallista ainetta, rangaistakoon [enintään viidensadan markan] sakolla taikka vankeudella korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi.

Joka ilman laillista oikeutta valmistaa tahi pitää varastossa tahi kaupan ruutia tahi muuta räjähdysainetta, rangaistakoon sakolla tahi enintään yhden vuoden vankeudella.

Luvattomasti valmistettu tai kaupan tai varastossa pidetty aine menetettäköön.

5 §

Joka pitää kaupan tahi myy ruokatavaraa tahi juomaa, joka pilaantumisen tähden tahi muuten hänen tietensä on terveydelle vahingollista, vetäköön sakkoa [enintään viisisataa markkaa].

Kaupan pidetty tavara menetettäköön.

6 §

Jos joku rikkoo ohjeen, joka ihmisissä liikkuvan kulkutaudin estämiseksi tahi ehkäisemiseksi on annettu; rangaistakoon [enintään viidensadan markan] sakolla.

Joka rikkoo ohjeen, joka kotoeläimissä liikkuvan kulkutaudin estämiseksi tahi ehkäisemiseksi on annettu, vetäköön sakkoa [enintään kaksisataa markkaa].

7 §

Jos jollakulla on omanaan tahi vartioitavana kotoeläin tahi kesytön eläin, joka hänen tietensä on ihmisille vaarallinen, ja jos hän ei pidä sitä suljetussa paikassa tahi tarkasti kytkettynä; vetäköön sakkoa [enintään kaksisataa markkaa], ja eläin tapettakoon, jos siihen on aihetta.

8 §

Joka ilman pakkoa usuttaa koiraa ihmisten, taikka juhdan tahi muun kotoeläimen päälle, vetäköön sakkoa [enintään sata markkaa].

Sama olkoon laki, jos koiran omistaja tahi hoitaja ei pidätä tahi koeta pidättää koiraa ihmisiä tahi kotoeläimiä hätyyttämästä.

9 §

Jos joku rikkoo ohjeen, joka laivain yhteentörmäyksen estämiseksi on annettu; rangaistakoon [enintään viidensadan markan] sakolla taikka vankeudella korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi.

- - - - - - - - - - - - - -

10 §

Joka johtaa tahi toimittaa rakennustyötä, kaivon-, sillan- tahi tientekoa, taikka muuta senkaltaista eikä ryhdy tarpeellisiin varokeinoihin estääksensä vaaran ihmisiltä, taikka rakentaa niin, että siitä sellainen vaara syntyy, rangaistakoon sakolla taikka vankeudella korkeintaan neljäksi kuukaudeksi.

11 §

Joka sellaiseen paikkaan, missä ihmisiä tavallisesti liikkuu, taikka sen ääreen jättää kellarin, kaivon, kuopan, avannon tai muun sellaisen aukon tahi jyrkänteen peittämättä, aitaamatta, taikka vaarinpitoa tahi tarpeenmukaista merkkiä vaille, niin että siitä syntyy muille vaara, vetäköön sakkoa [enintään sata markkaa].

12 §

Jos yleisellä tiellä tahi kadulla olevaan siltaan tahi rumpuun, taikka tien varrella olevaan käsipuuhun ilmestyy sellainen vika, joka on kulkeville vaaraksi, ja jos vikaa ei heti korjata; taikka jos sellaista vikaa yleisellä tiellä olevasta lossista tahi lautasillasta ei heti paranneta; taikka jos talvitietä ei johdeta avannon tai railon ohitse tahi siltaa panna sen ylitse; vetäköön se, jonka tulee pitää tie kunnossa, sakkoa [enintään sata markkaa].

Jos yleisen lossin tahi lauttasillan kulku lakkautetaan; vetäköön se, joka on velvollinen sitä pitämään, sakkoa [enintään viisisataa markkaa].

13 §

Joka yleiselle tielle, kadulle tahi torille taikka sen ääreen viskaa, kaataa, ripustaa tahi pystyttää jotakin, josta toinen taikka toisen rakennus tahi aitaus saattaa vahingoittua tahi ryvettyä, vetäköön sakkoa [enintään sata markkaa].

- - - - - - - - - - - - - -

15 §

Joka avaa toisen veräjän tahi hilan, eikä sitä jälleen sulje, vetäköön sakkoa, jos asianomistaja rikoksesta syyttää tahi sen syytteeseen ilmoittaa, [enintään kaksikymmentä markkaa].

- - - - - - - - - - - - - -

18 §

Jos seppä avaa lukon, taikka tekee siihen avaimen, ilman sen lupaa, jolla on oikeus se lukko avata, taikka jos hän uskoo tiirikan tahi väärän avaimen sille, jota hänellä on syytä epäillä; vetäköön sakkoa [enintään kaksisataa markkaa].

Jos hän pitää tiirikan tahi väärän avaimen huonossa tallessa, niin että toinen voi sen käsiinsä saada; vetäköön sakkoa [enintään sata markkaa].

19 §

Irtolainen, jolta tavataan tiirikka tahi väärä avain, rangaistakoon [enintään kahdensadan markan] sakolla.

Sama olkoon laki, jos [palkollisella], ilman isäntänsä lupaa, on tiirikka, väärä avain, vara-avain tahi pääavain isännän huostassa olevaan lukkoon.

20 §

Jos joku kaupungissa, kauppalassa, kylässä tahi talossa huolimattomasti pitelee tulta tahi herkästi syttyvää ainetta, niinkuin jos hän itse vie tahi sallii toisen viedä ulos palavan kynttilän ilman lyhtyä, taikka muuta tulta ulkohuoneeseen tahi ullakkoon, taikka huoneeseen, missä tulenarkoja esineitä säilytetään, taikka tekee tulen uuniin tahi liedelle ja jättää sen hoitamatta, taikka polttaa tupakkaa riihessä, rehuhuoneessa tahi muussa sellaisessa paikassa, taikka tekee tahi antaa tehdä tulen tulisijalle, jonka hän tietää tulenvaaralliseksi; vetäköön sakkoa [enintään viisikymmentä markkaa].

Jos joku huolimattomasti pitelee tulta aluksessa, jossa on väkeä, taikka joka on satamassa; olkoon sama laki.

21 §

Joka luvattomasti ampuu laukauksen tahi polttaa leikkitulitusta asumuksen tahi tulenarkain esineiden läheisyydessä, vetäköön sakkoa [enintään sata markkaa].

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -


Suomen Senaatti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.