Seurattu SDK 223/2018 saakka.

30.12.2004/1284

Valtioneuvoston asetus nuorisorangaistuksesta (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.5.2015 alkaen. Ks. L 400/2015 95 §.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään nuorisorangaistuksesta 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun lain (1196/2004) 7 ja 22 §:n nojalla:

1 §
Toimeenpanosuunnitelman laatiminen

Nuorisorangaistuksesta annetun lain (1196/2004) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun pyynnön saavuttua Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimiston on viipymättä ilmoitettava rikoksesta epäillylle päivä, jonka kuluessa tämän on viimeistään ilmoittauduttava kyseisessä aluetoimistossa toimeenpanosuunnitelman laatimista varten. Samalla varataan epäillyn huoltajalle, edunvalvojalle tai muulle lailliselle edustajalle tilaisuus tulla kuulluksi.

Kriminaalihuoltolaitoksen on viipymättä toimitettava laatimansa toimeenpanosuunnitelma sitä pyytäneelle viralliselle syyttäjälle tai tuomioistuimelle ja jäljennös siitä epäillylle.

2 §
Täytäntöönpanokirja

Nuorisorangaistuksen tuominnut tuomioistuin tallentaa ratkaisun tiedot tuomiolauselmajärjestelmään. Täytäntöönpanokirjana on ratkaisun tiedot sisältävä tuloste. Täytäntöönpanokirjasta on voimassa, mitä vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen (447/1975) 3 a ja 8 a §:ssä säädetään.

Korkeimman oikeuden tuomitessa nuorisorangaistuksen täytäntöönpanokirjana on jäljennös tuomiosta.

A vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta 447/1975 on kumottu VNa:lla vankeudesta 509/2006.

3 §
Ilmoitukset tuomioistuimen ratkaisusta

Käräjäoikeuden on ilmoitettava nuorisorangaistuksesta tuomiolauselmajärjestelmän välityksellä Rikosseuraamusvirastolle ja Oikeusrekisterikeskukselle viimeistään tyytymättömyyden ilmoittamiselle säädetyn määräajan päättymistä seuraavalla viikolla, jos tyytymättömyyttä ei ole ilmoitettu. Ilmoittamisesta on muuten voimassa, mitä vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 §:ssä säädetään.

Rikosseuraamusviraston on saatuaan selvityksen siitä, että tuomio on täytäntöönpanokelpoinen, viipymättä toimitettava täytäntöönpanokirja nuorisorangaistuksen täytäntöönpanosta vastaavalle Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistolle.

Korkeimman oikeuden antamasta hovioikeuden tuomion täytäntöönpanon kielto- tai keskeytysmääräyksestä Rikosseuraamusviraston on heti ilmoitettava 2 momentissa tarkoitetulle aluetoimistolle.

A vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta 447/1975 on kumottu VNa:lla vankeudesta 509/2006. Ks. myös L oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä 372/2010.

4 §
Ilmoitus suostumuksesta

Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimiston on viipymättä ilmoitettava nuorisorangaistuksesta annetun lain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetusta täytäntöönpanon aloittamiseen annetusta tuomitun suostumuksesta Rikosseuraamusvirastolle, jonka on ilmoitettava suostumuksesta edelleen asian ratkaisseelle tuomioistuimelle tai, jos suostumus on annettu valitusajan päättymisen jälkeen, muutoksenhakutuomioistuimelle.

5 §
Ilmoitus tuomitulle

Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimiston on 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun täytäntöönpanokirjan saatuaan viipymättä ilmoitettava tuomitulle päivä, jonka kuluessa tämän on viimeistään ilmoittauduttava kyseisessä aluetoimistossa nuorisorangaistuksen täytäntöönpanon aloittamista varten.

6 §
Toimeenpanokirja

Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimisto pitää kunkin nuorisorangaistuksen suorittamisesta toimeenpanokirjaa, johon merkitään tarvittavien tuomittavaa ja rangaistusta koskevien tietojen lisäksi:

1) asiakirjojen saapuminen Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistolle nuorisorangaistuksen täytäntöönpanoa varten;

2) nuorisorangaistuksen suorittamisen alkaminen;

3) nuorisorangaistukseen tuomitulle annettu kirjallinen huomautus ja kirjallinen varoitus;

4) nuorisorangaistuksen täytäntöönpanon kieltäminen tai keskeyttäminen;

5) nuorisorangaistuksen suorittaminen loppuun tai sen sijasta tuomittu muu rangaistus.

7 §
Epäiltyä päihtymystilaa koskevien havaintojen kirjaaminen

Nuorisorangaistukseen tuomitun nuorisorangaistuksesta annetun lain 13 §:ssä tarkoitettua epäiltyä päihtymystilaa koskevat havainnot kirjataan todistajan läsnä ollessa oikeusministeriön vahvistamalle päihtymystilan toteamislomakkeelle.

8 §
Tehtävien ja ohjelmien hyväksyminen

Kriminaalihuoltolaitos hyväksyy nuorisorangaistuksesta annetun lain 2 §:n 2 momentissa tarkoitettujen sosiaalista toimintakykyä edistävien tehtävien ja ohjelmien sisällön.

9 §
Perehtymispaikat

Nuorisorangaistukseen tuomittu perehtyy työelämään ja työn tekemiseen julkisyhteisön tai julkisoikeudellisen yhdistyksen taikka muun voittoa tavoittelemattoman yhteisön tai säätiön tehtävissä. Perehtymispaikan järjestäjänä voi lisäksi olla sellainen yhteisö tai säätiö, joka julkisen valvonnan alaisena tuottaa palveluja julkisyhteisölle, vaikka yhteisö tai säätiö tavoittelisi voittoa.

Kriminaalihuoltolaitos hyväksyy perehtymispaikan järjestäjän.

Kriminaalihuoltolaitoksen on tehtävä 1 momentissa tarkoitetun yhteisön tai säätiön kanssa työelämään ja työn tekemiseen perehtymisestä sopimus, jossa määritellään osapuolten oikeudet ja velvollisuudet sekä perehtymispaikan yhdyshenkilö.

10 §
Nuorisorangaistuksen täytäntöönpanon päättymiseen liittyvät toimenpiteet

Nuorisorangaistuksen täytäntöönpanon päätyttyä täytäntöönpanosta huolehtineen Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimiston on arvioitava nuorisorangaistuksen täytäntöönpano.

Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimiston on lisäksi nuorisorangaistuksen täytäntöönpanon päätyttyä lähetettävä täytäntöönpanokirja ja toimeenpanokirja Rikosseuraamusvirastolle sekä ilmoitus Oikeusrekisterikeskukselle nuorisorangaistuksen suorittamisesta loppuun.

11 §
Ilmoitukset rangaistuksen uutta käsittelyä koskevassa asiassa

Virallisen syyttäjän on ilmoitettava nuorisorangaistuksesta annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitetun selvityksen tehneelle Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistolle päätöksestään olla esittämättä tuomioistuimessa vaatimusta muun rangaistuksen tuomitsemisesta suorittamatta jääneen nuorisorangaistuksen osan sijasta.

Jos syyttäjä vaatii muun rangaistuksen tuomitsemista suorittamatta jääneen nuorisorangaistuksen osan sijasta asiassa, jossa on haettu muutosta, tuomioistuimen tulee ilmoittaa vaatimuksesta muutoksenhakutuomioistuimelle.

Tuomioistuimen tulee lähettää Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistolle, Rikosseuraamusvirastolle ja Oikeusrekisterikeskukselle ilmoitus ratkaisustaan, jolla se on tuominnut suorittamatta jääneen nuorisorangaistuksen osan sijasta muun rangaistuksen tai rikoslain (39/1889) 7 luvun 8 §:n mukaisesti yhteisen ehdottoman vankeusrangaistuksen.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.