Seurattu SDK 1096/2019 saakka.

19.8.2004/799

Valtioneuvoston asetus kansalaisuudesta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 18.4.2013/293, joka on voimassa 1.5.2013 alkaen.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, säädetään 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 51 §:n nojalla:

1 § (29.11.2007/1105)
Isyyden kumoamista koskeva ilmoitus

Kun lapsi on saanut Suomen kansalaisuuden isän Suomen kansalaisuuden perusteella ja miehen isyys lapseen on kumottu, maistraatti ilmoittaa asiasta tiedon saatuaan Maahanmuuttovirastolle.

2 § (29.11.2007/1105)
Tiedusteluvelvollisuus kansalaisuusasemasta

Maistraatti pyytää lapsen syntymästä tiedon saatuaan Maahanmuuttovirastoa määrittämään lapsen kansalaisuusaseman silloin, kun:

1) lapsen vanhemmat eivät ole avioliitossa keskenään ja he eivät ole Suomen kansalaisia tai toinen heistä ei ole Suomen kansalainen; tai

2) avioliitossa syntyneen lapsen vanhemmat eivät ole Suomen kansalaisia, eikä heillä ole saman maan kansalaisuutta.

Jos maistraatilla, kihlakunnan poliisilaitoksella tai Suomen edustustolla on perusteltua aihetta olettaa, että väestötietojärjestelmään Suomen kansalaiseksi merkitty henkilö ei ole Suomen kansalainen, sen on pyydettävä Maahanmuuttovirastoa määrittämään henkilön kansalaisuusasema.

3 §
Henkilöllisyyden tarkastaminen

Suomen kansalaisuutta koskevan hakemuksen tai kansalaisuusilmoituksen vastaanottanut viranomainen tarkastaa hakijan henkilöllisyyden voimassa olevasta passista tai muusta luotettavasta henkilötodistuksesta. Jos lapsella ei ole henkilökohtaista passia tai muuta luotettavaa henkilötodistusta, hänen henkilöllisyytensä on varmistettava hakemuksen tai kansalaisuusilmoituksen tekijältä pyydettävin lisäselvityksin, tätä kuulemalla tai muulla luotettavalla tavalla.

4 §
Vireillepano kihlakunnan poliisilaitoksessa

Kihlakunnan poliisilaitos tarkistaa hakijaa ja kanssahakijaa koskevat tiedot väestötietojärjestelmästä. Poliisilaitos tarkistaa myös, onko hakemuksen tehneellä hakijalla tai siinä olevalla kanssahakijalla ulosotossa elatusvelvollisuuteen tai julkisoikeudelliseen maksuvelvollisuuteen perustuvia erääntyneitä saatavia. Jos hakijasta tai kanssahakijasta on merkintöjä rikosrekisterissä, poliisilaitos liittää hakemukseen tai kansalaisuusilmoitukseen näitä koskevat rikosrekisteri-ilmoitukset, jos rangaistavaan tekoon syyllistymisellä voi olla merkitystä hakemuksen tai kansalaisuusilmoituksen hyväksymiselle.

Kihlakunnan poliisilaitos liittää hakemukseen tarpeelliset tiedot myös muista kuin rikosrekisterissä olevista hakijan ja kanssahakijan saamista rangaistuksista, syyllistymisistä rangaistaviin tekoihin, lähestymiskieltoon määräämisestä sekä vireillä olevista rikosasioista.

Kihlakunnan poliisilaitos kuulee hakijaa, jos hakemuksessa tai kansalaisuusilmoituksessa annetut tiedot ovat ristiriidassa asian käsittelyssä esille tulleiden tietojen kanssa.

5 § (29.11.2007/1105)
Vireillepano kunniakonsulaatissa

Pantaessa hakemus tai kansalaisuusilmoitus vireille kunniakonsulaatissa siihen liitetään selvitys Maahanmuuttoviraston käsittelymaksun suorittamisesta.

6 § (29.11.2007/1105)
Vastaanottajaviranomaisen lausunto

Hakemuksen tai kansalaisuusilmoituksen vastaanottanut viranomainen ilmoittaa Maahanmuuttovirastolle lausunnossaan tiedossaan olevat seikat, joilla voi olla merkitystä asian ratkaisulle.

Kansalaisuusilmoitukseen ja -hakemukseen annetaan lausunto, kun asiakirjat lähetetään Maahanmuuttovirastolle.

Vastaanottajaviranomainen mainitsee lausunnossaan 1 momentissa mainitun lisäksi toimivallastaan, siitä, miten hakijan ja kanssahakijan henkilöllisyys on tarkastettu sekä hakijan hakemukseen tai kansalaisuusilmoitukseen liittämien asiakirjojen luotettavuudesta. Vastaanottajaviranomainen mainitsee myös ristiriitaisuuksista hakemuksessa tai kansalaisuusilmoituksessa ilmoitettujen tietojen ja asian käsittelyssä vastaanottoviranomaisessa esille tulleiden tietojen välillä.

7 § (29.11.2007/1105)
Kielitaidon osoittaminen

Kansalaisuuslain (359/2003) 13 §:n 1 momentin 6 kohdassa säädetyn kielitaitoedellytyksen täyttyminen voidaan osoittaa suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun valtioneuvoston asetuksen (481/2003) 15―17 §:ssä säädetyin tavoin.

Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 11 §:n 2 momentissa mainitut kielitutkintolautakunnat voivat antaa Maahanmuuttovirastolle suositusluontoisia yleislausuntoja siitä, että kielitaito vastaa laissa edellytettyä kielitaitovaatimusta, tai poikkeuksellisissa tapauksissa antaa lausunnon myös yksittäisen hakemuksen johdosta.

8 § (29.11.2007/1105)
Viranomaisten välinen yhteistyö

Maahanmuuttovirasto, Väestörekisterikeskus, maistraatit, poliisi, rajavartiolaitos, Pääesikunta, siviilipalveluskeskus, ulkoasiainministeriö sekä edustustot sopivat yhteistyön järjestämisestä asioissa, jotka koskevat toimien tarkoituksenmukaista yhteensovittamista ja tiedonvälitystä Suomen kansalaisuutta koskevissa asioissa.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2004.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

29.11.2007/1105:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.