Seurattu SDK 1066/2019 saakka.

1.3.2000/260

Oikeusministeriön asetus EY-säädöksiin viittaavien tietojen merkintätavoista (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 17.12.2010/1198, joka on voimassa 1.1.2011 alkaen.

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta 2000 annetun lain (188/2000) 16 §:n sekä ministeriöiden ja valtion muiden viranomaisten määräyskokoelmista samana päivänä annetun lain (189/2000) 8 §:n nojalla:

1 §

Kirjoitettaessa Suomen säädöskokoelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen (258/2000) 2 §:ssä sekä ministeriöiden ja valtion muiden viranomaisten määräyskokoelmista annetun valtioneuvoston asetuksen (259/2000) 4 §:ssä tarkoitettuja Euroopan yhteisöjen säädöksiin (EY-säädös) viittaavia merkintöjä noudatetaan tämän asetuksen säännöksiä.

VNa Suomen säädöskokoelmasta 258/2000 on kumottu L:lla 1197/2010.

2 §

Säädöskokoelmassa viittaus EY-säädökseen kirjoitetaan Suomen säädöskokoelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:ssä tarkoitettujen viittausten alle. Jos säädökseen sisältyy ainoastaan yksittäisiä säännöksiä EY-säädösten täytäntöönpanosta tai täydentämisestä, viittaus voidaan kuitenkin tehdä kyseisen säännöksen kohdalle.

Määräyskokoelmassa julkaistavassa määräyksessä viittaus kirjoitetaan noudattaen soveltuvin osin 1 momentin säännöksiä.

3 §

Viittauksessa mainitaan se EY-säädös, jonka säännöksiä pannaan täytäntöön taikka jonka täytäntöönpanosta annetaan tarkempia säännöksiä tai määräyksiä. Lisäksi viittauksessa mainitaan se Euroopan yhteisöjen virallisen lehden numero, jossa EY-säädös on julkaistu, sekä julkaisupäivämäärä ja sivunumero, josta säädös alkaa.

4 §

Viittaus kirjoitetaan siten, että ensin mainitaan, mikä yhteisön toimielin on antanut säädöksen ja mikä säädös on kyseessä.

Direktiivin ja päätöksen osalta tämän jälkeen kirjoitetaan tunnus, joka muodostuu vuosiluvusta, direktiivin tai päätöksen numerosta ja yhteisöä tarkoittavasta lyhenteestä.

Asetuksen osalta toimielimen ja säädöstyypin jälkeen mainitaan suluissa yhteisöä tarkoittava lyhenne, lyhenne "N:o" sekä asetuksen numero ja vuosiluku.

Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettu vuosiluku merkitään nelinumeroisena, kun EY-säädös on julkaistu vuonna 1999 tai sen jälkeen, ja kaksinumeroisena, kun EY-säädös on julkaistu ennen vuotta 1999.

Tunnuksen jälkeen mainitaan suluissa säädöksen CELEX-numero, joka muodostuu CELEX-tietokannan lainsäädäntösektoriin viittaavasta tunnuksesta 3, vuosiluvusta nelinumeroisena, säädöstyyppiä tarkoittavasta tunnuksesta sekä säädöksen juoksevasta numerosta nelinumeroisena.

Kaikissa viittauksissa viimeiseksi mainitaan puolipisteen jälkeen Euroopan yhteisöjen virallisen lehden (EYVL) lyhenne, lehden numero, sen julkaisupäivämäärä sekä sivunumero, josta mainittu säädös alkaa.

5 §

Viittaus kirjoitetaan noudattaen soveltuvin osin seuraavia malleja:

1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/71/EY (31996L0071); EYVL N:o L 18, 21.1.1997, s. 1

2) neuvoston direktiivi 89/130/ETY, Euratom (31989L0130); EYVL N:o L 49, 21.2.1989, s. 26

3) komission direktiivi 2000/1/EY (32000L0001); EYVL N:o L 21, 26.1.2000, s. 16

4) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1182/1999 (31999R1182); EYVL N:o L 144, 9.6.1999, s. 1

5) neuvoston asetus (Euratom, ETY) N:o 1588/90 (31990R1588); EYVL N:o L 151, 15.6.1990, s. 1

6) komission asetus (EY) N:o 3425/93 (31993R3425); EYVL N:o L 312, 15.12.1993, s. 12

7) neuvoston päätös 90/683/ETY (31990D0683); EYVL N:o L 380, 31.12.1990, s. 13

8) komission päätös 1999/253/EY (31999D0253); EYVL N:o L 98, 13.4.1999, s. 15.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä maaliskuuta 2000.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.