Seurattu SDK 1350/2018 saakka.

18.12.1998/1057

Asetus Kuluttajavirastosta (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.1.2013 alkaen. Ks. L 661/2012 17 §.

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään Kuluttajavirastosta 18 päivänä joulukuuta 1998 annetun lain (1056/1998) 3 ja 12 §:n nojalla:

1 §
Kuluttajaviraston tehtävät

Kuluttajaviraston tehtävänä on:

1) huolehtia valmismatkaliikkeistä annetussa laissa (1080/1994) ja kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa annetussa asetuksessa (1359/1999) virastolle säädetyistä tehtävistä;

2) huolehtia kuluttajavalistuksesta ja kuluttajaneuvonnan ohjauksesta;

3) tehdä kuluttajakysymysten hoitamiseen liittyviä selvityksiä ja vertailuja;

4) seurata kuluttajien asemaan vaikuttavaa kehitystä;

5) osallistua standardointiin;

6) suorittaa muut Kuluttajavirastolle säädetyt tai määrätyt tehtävät sekä huolehtia muista sellaisista kuluttajakysymyksistä, jotka eivät kuulu muiden kuluttajaviranomaisten tehtäviin.

(29.12.2009/1624)

Kuluttaja-asiamiehelle kuuluvista lainsäädännön valvontatehtävistä on voimassa, mitä niistä erikseen säädetään.

2 § (29.12.2009/1624)
Aluehallintoviraston asema

Kuluttajavirasto ja kuluttaja-asiamies ohjaavat kumpikin omalla toimialallaan aluehallintovirastoa.

3 §
Johtokunta

Kuluttajaviraston johtokuntaa kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä, jotka valtioneuvosto nimittää enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Yhden jäsenistä tulee olla viraston henkilöstön keskuudestaan valitsema.

Asianomainen ministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

4 §
Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on:

1) asettaa tavoitteet viraston toiminalle ja päättää toimintalinjoista;

2) ohjata ja valvoa asetettujen tavoitteiden toteutumista;

3) päättää talousarvioehdotuksesta sekä ehdotuksesta toiminta- ja taloussuunnitelmaksi;

4) käsitellä muut viraston toiminnan kannalta laajakantoiset ja periaatteellisesti merkittävät asiat, jotka se ottaa käsiteltäväkseen tai jotka ylijohtaja saattaa sen käsiteltäväksi.

5 §
Johtokunnan päätösvaltaisuus

Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

Asiat ratkaistaan johtokunnassa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisuksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide.

6 §
Kuluttajaviraston johto ja organisaatio

Kuluttajaviraston ylijohtaja vastaa tulostavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan tuloksellisuudesta.

Ylijohtajan sijaisen määrää asianomainen ministeriö.

Kuluttajaviraston johtoryhmästä ja muusta organisaatiosta määrätään työjärjestyksessä.

7 §
Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) ylijohtajalla oikeustieteen kandidaatin tutkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä hyvä perehtyneisyys kuluttaja-asioihin;

2) ylijohtajan välittömässä alaisuudessa toimivalla johtajalla, apulaisjohtajalla tai virka-asemaltaan vastaavalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan.

8 § (16.3.2000/307)
Virkojen täyttäminen

Ylijohtajan nimittää valtioneuvosto.

Muut virkamiehet nimittää ja työsopimussuhteisen henkilökunnan ottaa Kuluttajavirasto.

9 §
Asioiden ratkaiseminen

Ne Kuluttajavirastolle kuuluvat asiat, joita ei käsitellä johtokunnassa, ratkaisee ylijohtaja tai muu virkamies, jolle on työjärjestyksessä annettu ratkaisuvalta.

Johtokunnassa käsiteltävät asiat ratkaistaan esittelystä.

Asian saattamisesta tuomioistuimen käsiteltäväksi ja markkinointitoimenpiteen tai sopimusehdon tai muun lainvastaisen menettelyn kieltämisestä kuluttaja-asiamiehen toimivaltaan kuuluvassa asiassa sekä kuluttajan avustamisesta yksittäisen asian hoitamisessa päättää aina kuluttaja-asiamies. Kuluttajavirastolle kuuluvasta valmismatkaliikkeistä annetun lain 14 §:ssä tarkoitetusta kiellosta päättää aina ylijohtaja. Ylijohtajan esteellisyydestä säädetään kuluttajavirastosta annetun lain (1056/1998) 8 §:n 1 momentissa. (29.12.2009/1624)

10 §
Kertomus

Kuluttajavirasto antaa vuosittain kertomuksen viraston toiminnasta, havannoista kuluttajansuojaa ja tuoteturvallisuutta koskevan lainsäädännön noudattamisesta sekä uudistamistarpeista.

11 §
Opastus

Kuluttajaviraston on annettava kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille tietoja viraston ja kuluttaja-asiamiehen toimialaan kuuluvan lainsäädännön sisällöstä ja soveltamiskäytännöstä. Tärkeimmät ratkaisut on sopivalla tavalla julkaistava.

12 §
Työjärjestys

Tarkemmat määräykset asioiden käsittelystä sekä kuluttaja-asiamiehen ja Kuluttajaviraston muusta toiminnasta ja organisaatiosta annetaan työjärjestyksessä, jonka vahvistaa ylijohtaja.

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Toimenpiteisiin tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi voidaan ryhtyä jo ennen sen voimaantuloa.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

16.3.2000/307:

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä maaliskuuta 2000.

29.12.2009/1624:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.