Seurattu SDK 30/2019 saakka.

15.9.1995/1116

Asetus poliisin henkilörekistereistä (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.10.2003 alkaen. Ks. L henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa 761/2003

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään poliisin henkilörekistereistä 7 päivänä huhtikuuta 1995 annetun lain (509/95) 5 §:n 1 momentin, 24 §:n 2 momentin ja 25 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Rekisteriseloste

Henkilörekisteriasetuksen (476/87) 6 §:ssä mainittujen tietojen lisäksi rekisteriselosteesta on käytävä ilmi:

1) rekisteriasioista vastaavan henkilön nimi ja virka-asema;

2) mistä talletettavat henkilötiedot säännönmukaisesti hankitaan;

3) mihin talletettuja henkilötietoja säännönmukaisesti luovutetaan;

4) rekisteriselosteen nähtävilläpito; sekä

5) rekisteritietojen säilytysaika.

2 luku

Valtakunnalliset pysyvät automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävät henkilörekisterit

2 § (23.12.1998/1144)
Poliisiasiain tietojärjestelmä

Poliisin henkilörekistereistä annetun lain (509/1995) 1 a §:ssä tarkoitetun poliisiasiain tietojärjestelmän tietokantaan ja erillisiin osarekistereihin saa tallettaa poliisilain (493/1995) 1 §:n 1 momentissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi tarpeellisia tietoja seuraavasti:

1) tietojärjestelmän yhteiskäyttöön ja erillisten osarekisterien yhteyteen rikoksesta epäillyn tai esitutkinnan, poliisitutkinnan taikka pakkokeinon kohteena olevan henkilön henkilöllisyyttä koskevista tiedoista nimi, henkilötunnus, sukupuoli, äidinkieli, kansalaisuus, syntymämaa, kotipaikka, osoite ja puhelinnumerot, poliisilaitos ja poliisiyksikkö, syyttäjänvirasto ja syyttäjäosasto, ulkomaalaisen henkilön matkustusasiakirjan tiedot sekä henkilöä koskevat hänen omaan turvallisuuteensa tai poliisin työturvallisuuteen vaikuttavat tiedot;

2) tutkinta- ja virka-apujärjestelmästä rikoksista epäillyistä henkilöistä rikosilmoituksen numero, rikoksen tekopäivä, rikosnimike, tutkijan nimi ja yhteystiedot sekä rikoksen syyteoikeuden vanhentumisaika (rikosilmoitushakemisto);

3) esitutkintalaissa (449/1987) ja esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetussa asetuksessa (575/1988) tarkoitetussa esitutkinnassa sekä poliisilaissa tarkoitetussa tutkinnassa tai poliisitoimenpiteiden yhteydessä taikka virka-aputehtävässä saadut tiedot:

a) rikoksesta epäillyistä henkilöistä, ilmoittajina, todistajina ja asianomistajina esiintyvistä tai muutoin ilmoitukseen liittyvistä henkilöistä sekä poliisi-, syyttäjä- ja oikeushenkilöistä;

b) esineistä, ajoneuvoista ja kulkuneuvoista, veneistä, eläimistä, huumausaineista ja onnettomuuksien olosuhteista;

c) rikosilmoitusten ja muiden ilmoitusten nimikkeistä, pakkokeinoista, alkometri- ja tarkkuusalkometripuhalluskokeista, esitutkinnan ja poliisitutkinnan päättämisestä; sekä

d) muista tarpeellisista seikoista vapaan tekstin muodossa ilmoituksen selostusosassa (tutkinta- ja virka-apujärjestelmä);

4) tutkinta- ja virka-apujärjestelmästä henkilöistä jutun ja tapauksen tunnistetiedot, selostusosan tiivistelmä sekä pakkokeinoja koskevat tiedot (tutkinta- ja virka-apujärjestelmän arkistohakemisto);

5) etsintäkuulutetuista, liiketoiminta-, lähestymis- tai matkustuskieltoon määrätyistä sekä lähestymiskiellolla suojattavista tai tarkkailtavista henkilöistä toimenpiteen syy, pyydetyt toimenpiteet, kuuluttava viranomainen, kuulutuksen vanhentuminen ja kuulutusten valvonnassa tarvittavat lisätiedot (etsintäkuulutusrekisteri);

6) kadonneista henkilöistä henkilöiden löytämiseksi ja tuntemattomista vainajista vainajien tunnistamiseksi tarpeellisia tietoja (tunnistettavien rekisteri);

7) rikoksella menetetystä, poliisin haltuun otetusta taikka kadonneesta tai kadonneella henkilöllä olleesta omaisuudesta tarpeellisia tietoja omaisuuden palauttamiseksi omistajalleen tai katoamistapauksen selvittämiseksi (omaisuusrekisteri);

8) esitutkintalain, pakkokeinolain (450/1987), poliisilain taikka pakkokeinolain säännöksiin rinnastettavan säännöksen perusteella kiinniotetuista, pidätetyistä tai vangituista henkilöistä esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun asetuksen 22 §:ssä tarkoitetut pidättämistä koskevat tiedot, rikosilmoituksiin ja kiinniottoon liittyviä tietoja sekä yksittäistapauksissa vapautensa menettäneen säilytysturvallisuuteen vaikuttavia tietoja (pidätettyjen rekisteri);

9) rikoksesta epäillyistä henkilöistä pakkokeinolain 6 luvun 4 ja 5 §:ssä säädetyt henkilötuntomerkit, henkilön videokuvat ja jalkineenjäljet, epäilyn kohteena olevaan rikokseen liittyviä tietoja sekä rekisteröintiä ja henkilön luokitusta koskevia keskusrikospoliisin tietoja (tuntomerkkirekisteri);

10) epäilyn kohteena olevista rikoksista rikosilmoituksiin ja tutkintapöytäkirjoihin perustuvia ilmoitustietoja, asianomistajatietoja, rikoksesta epäiltyä koskevia tietoja, rikoksen yksilöintiin ja tapahtumakuvaukseen liittyviä tietoja, rikoksella saatua omaisuutta koskevia tietoja, tekijän, tapauksen tai teon luokitteluja kuvaavia tietoja sekä rikosten sarjoittamiseen ja tekniseen tutkintaan tarvittavia tietoja (tekotaparekisteri);

11) anastetuista tai muusta syystä etsittävistä moottoriajoneuvoista ja rekisterikilvistä yksilöintitietoja sekä moottoriajoneuvoilla liikkuvista etsittävistä tai tarkkailtavista henkilöistä henkilötietoja samoin kuin tietoja, joita tarvitaan omaisuuden palauttamiseksi omistajalleen (etsittävien moottoriajoneuvojen rekisteri); sekä

12) muihin rekistereihin talletettavia tietoja, joista asian kiireellisyyden, vaaratilanteen, rikosten ennalta estämisen tai tutkinnallisten syiden vuoksi on tarpeen erityisesti tiedottaa (sanomanvälitysrekisteri).

3 §
Hallintoasiain tietojärjestelmä

Poliisin henkilörekistereistä annetun lain 1 b §:ssä tarkoitetun hallintoasiain tietojärjestelmän tietokantaan ja erillisiin osarekistereihin saa tallettaa poliisilain 1 §:n 3 momentissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi tarpeellisia tietoja seuraavasti: (7.2.2002/102)

1) tietojärjestelmän yhteiskäyttöön ja erillisten osarekisterien yhteyteen henkilön henkilöllisyyttä koskevista tiedoista nimi, henkilötunnus, sukupuoli, äidinkieli, kansalaisuus, syntymäpaikka, kotipaikka, asuinkunta, osoite ja poliisipiiri sekä ulkomaalaisen henkilön matkustusasiakirjan tiedot;

2) ampuma-aselain (1/1998) 113 §:ssä säädettyjen tehtävien suorittamiseksi tietoja annetusta, rauenneesta ja peruutetusta luvasta, ennakkosuostumuksesta, suostumuksesta, Euroopan ampuma-asepassista, vastuuhenkilölle, asevastaavalle ja asekeräilijälle annetusta hyväksynnästä sekä niitä koskevasta hakemuksesta, hylätystä hakemuksesta, hankittua aseen osaa koskevasta ilmoituksesta, esteestä ja varoituksesta, ase- ja lupa-asiaa sekä hyväksyntää koskevista huomautuksista, ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden ja erityisten vaarallisten ammusten luovuttamisesta ja haltuunotosta sekä ase-elinkeinolu-pien valvontaan liittyviä tietoja poliisin suorittamien aseliikkeiden tarkastuksista; yhteisön tai säätiön ollessa luvan, hyväksynnän tai ennakkosuostumuksen hakijana talletetaan yhteisön tai säätiön nimi, yritys- ja yhteisötunnus, kieli, kotipaikka ja jakeluosoite sekä vastuuhenkilön ja asevastaavan nimi ja henkilötunnus (aseluparekisteri); (7.2.2002/102)

3) henkilöllisyyden todentamista varten henkilökorttiasetuksessa (867/90) säädetyt henkilökorttiin merkittävät tiedot sekä henkilön valokuva (henkilökorttirekisteri);

4) passeihin liittyvien passilaissa (642/86) säädettyjen poliisin lupahallinto- ja valvontatehtävien suorittamiseksi tiedot myönnetystä passista tai muusta Suomen viranomaisen antamasta matkustusasiakirjasta, tiedot hylätystä passihakemuksesta, passin peruuttamisesta, passin antamisen esteistä ja ulkoasiainministeriölle annetusta lausunnosta ulkomailla annettavaa passia varten, tiedot passiasiaan liittyvästä huomautuksesta sekä henkilön valokuva (passirekisteri);

5) passintarkastuksen poistamisesta pohjoismaiden välisillä rajoilla tehdyn sopimuksen (SopS 10/58) 2 ja 3 artiklassa tarkoitettujen ulkomaalaisten maahantulon, maassa oleskelun ja maasta lähdön valvomiseksi ulkomaalaisen passin, viisumin ja tarkastuskortin tiedot, oleskeluluvan voimassaoloaika, maahantuloon käytetyn kulkuneuvon tiedot, mukana seuranneiden henkilöiden tiedot, tieto passin mahdollisesta valokuvaamisesta, kutsujaa koskevat tiedot sekä kutsujan osoitetiedot Suomessa (tarkastuskorttirekisteri);

6) maahan saapuvien ulkomaalaislain (378/91) 53 a §:ssä tarkoitettujen ulkomaalaisten henkilöllisyyden varmentamiseksi sekä maahantulon, maassa oleskelun ja maasta lähdön valvomiseksi ulkomaalaisen matkustusasiakirjan tiedot, sormenjäljet, henkilön valokuva sekä muut henkilötuntomerkkitiedot (ulkomaalaisten tunnistamisrekisteri);

7) vartioimisliikeasetuksen (743/83) 1 §:ssä tarkoitetun vartijan asetuksen 12 §:ssä tarkoitettuun vartijakorttiin merkityt tiedot sekä henkilön valokuva (vartijarekisteri); sekä

8) julkisista huvitilaisuuksista annetun asetuksen (687/68) 10 §:ssä tarkoitetun järjestysmiehen asetuksen 11 §:n 3 momentissa tarkoitettuun järjestysmieskorttiin merkityt tiedot sekä henkilön valokuva (järjestyksenvalvojarekisteri).

3 luku (23.12.1998/1144)

(23.12.1998/1144)

3 luku on kumottu A:lla 23.12.1998/1144.

4 luku

Erinäiset säännökset

9 § (22.8.2002/717)

9 § on kumottu A:lla 22.8.2002/717.

10 §
Määräystenantovaltuus

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa poliisin ylijohto.

Rekisterinpitäjä voi antaa tarkempia rekisteriä koskevia määräyksiä.

Poliisin ylijohto antaa tarkemmat määräykset niistä tiedoista, jotka on mainittava poliisin valtakunnalliseen käyttöön perustettuihin henkilörekistereihin annettavissa ilmoituksissa, sekä vahvistaa tarvittavat lomakkeiden kaavat.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1995.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

27.2.1998/146:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1998.

23.12.1998/1144:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

7.2.2002/102:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2002.

22.8.2002/717:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2002.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.