Seurattu SDK 1066/2019 saakka.

18.12.1992/1391

Asetus Huoltovarmuuskeskuksesta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu VNa:lla Huoltovarmuuskeskuksesta 25.6.2008/455.

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään huoltovarmuuden turvaamisesta 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1390/92) nojalla:

Huoltovarmuuskeskuksen tehtävät
1 § (15.9.2005/753)

Huoltovarmuuskeskuksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä huoltovarmuuden turvaamisesta annetussa laissa (1390/1992) säädetään, toimialallaan:

1) toimia puolustustaloudellisen suunnittelukunnan sihteeristönä ja suorittaa sen antamat tehtävät;

2) hoitaa valtion varmuusvarastointiin liittyvä suunnittelu, rakennuttaminen, kauppatoimet ja hallinto sekä huolehtia varastojen hoidosta ja valvonnasta;

3) edistää turvavarastointia, tehdä valtion puolesta sopimukset, myöntää vapautukset varmuusvarastointimaksusta ja valvoa sopimusten noudattamista;

4) hoitaa tuontipolttoaineiden velvoitevarastointiin liittyvät hallintotehtävät ja valvoa lainsäädännön noudattamista;

5) edistää sekä seurata ja yhteensovittaa viranomaisten valmiutta ohjata maan talouselämää poikkeuksellisissa oloissa;

6) edistää toimiala- ja toimipaikkakohtaista valmiussuunnittelua ja varautumista poikkeusolojen toimintaan;

7) koota tietoa sekä teettää ja julkaista tutkimuksia ja selvityksiä huoltovarmuuden alalta;

8) huolehtia tiedottamisesta ja koulutuksen järjestämisestä;

9) seurata kansainvälistä kehitystä ja pitää yhteyttä kotimaisiin ja ulkomaisiin viranomaisiin ja laitoksiin; sekä

10) hoitaa muut laitokselle säädetyt ja määrätyt tehtävät.

Huoltovarmuuskeskuksen organisaatio
2 §

Huoltovarmuuskeskuksen toimintayksiköistä määrätään työjärjestyksessä.

3 §

Huoltovarmuuskeskuksen johtokunnan tehtävänä on:

1) vahvistaa Huoltovarmuuskeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelma sekä työjärjestys ja muut toimintaa koskevat yleiset ohjeet;

2) laatia huoltovarmuusrahaston tilinpäätös ja toimintakertomus;

3) päättää valtion varmuusvarastointiin liittyvistä kauppatoimista ja muista sitoumuksista, jollei päätösvaltaa ole työjärjestyksessä annettu ylijohtajalle tai muulle toimihenkilölle;

4) kantaa ja vastata valtion puolesta Huoltovarmuuskeskuksen toimialaan liittyvissä asioissa sekä valvoa valtion etua ja oikeutta;

5) hinnoitella Huoltovarmuuskeskuksen suoritteet;

6) määrätä Huoltovarmuuskeskuksen tilinpidon hoitamisesta; sekä

7) muutoinkin ohjata ja valvoa Huoltovarmuuskeskuksen toimintaa.

4 § (12.12.2001/1259)

Valtioneuvosto määrää johtokunnan jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Jäsenistä kolmen tulee edustaa kauppa- ja teollisuusministeriön, yhden ulkoasiainministeriön, yhden valtiovarainministeriön, yhden maa- ja metsätalousministeriön, yhden liikenne- ja viestintäministeriön ja yhden sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaa, yhden puolustushallintoa sekä kolmen elinkeinoelämää. Elinkeinoelämän edustajat asetetaan puolustustaloudellisen suunnittelukunnan esityksestä.

Huoltovarmuuskeskuksen ylijohtajalla on oikeus olla läsnä johtokunnan kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa, jollei johtokunta toisin päätä.

Valtioneuvosto määrää johtokunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

5 § (12.12.2001/1259)

Edellä 3 §:n 3 kohdassa tarkoitettuja asioita käsitellessään johtokunta voi toimia supistetussa kokoonpanossa, johon kuuluvat johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä valtioneuvoston määräämää muuta johtokunnan jäsentä.

6 §

Kauppa- ja teollisuusministeriö vahvistaa johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkiot.

Henkilöstö ja sen tehtävät
7 §

Huoltovarmuuskeskuksen päällikkönä on ylijohtaja. Johtokunta määrää ylijohtajan sijaisen.

Keskuksessa on lisäksi muuta työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.

8 §

Ylijohtaja kehittää ja johtaa Huoltovarmuuskeskuksen toimintaa ja vastaa siitä, että Huoltovarmuuskeskus toteuttaa sille annetut tehtävät.

9 §

Huoltovarmuuskeskuksessa johtotehtävissä olevat henkilöt vastaavat siitä, että heidän toimialaansa kuuluville yksiköille asetetut tavoitteet saavutetaan.

10 §

Huoltovarmuuskeskuksen työsopimussuhteiseen henkilöstöön sovelletaan valtion työsopimussuhteisen henkilökunnan palkka- ja työehdoista kulloinkin voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä.

Toimien täyttäminen ja vapauttaminen työstä
11 §

Ylijohtajan ottaa valtioneuvosto.

Muun henkilöstön ottaa ylijohtaja.

Ylijohtajan toimen väliaikaisesta hoitamisesta päättää kauppa- ja teollisuusministeriö. Muiden tehtävien väliaikaisesta hoitamisesta päättää ylijohtaja.

Vapautuksen työstä myöntää se, joka päättää tehtävän väliaikaisesta hoitamisesta.

Asioiden ratkaiseminen
12 §

Huoltovarmuuskeskukselle kuuluvat asiat ratkaisee:

1) johtokunta;

tai

2) ylijohtaja tai muu toimihenkilö, jos sellainen ratkaisuvalta on tälle työjärjestyksessä uskottu.

Johtokunnassa käsiteltävät asiat ratkaistaan esittelystä. Työjärjestyksessä määrätään, mitkä muut asiat ratkaistaan esittelystä.

13 §

Asiat ratkaistaan johtokunnassa erimielisyyden sattuessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisuksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. (12.12.2001/1259)

Tarkemmat määräykset johtokunnan koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta sekä asioiden käsittelystä johtokunnassa annetaan työjärjestyksessä.

Huoltovarmuuskeskuksen ohjaus ja valvonta
14 § (14.12.2000/1139)

Kauppa- ja teollisuusministeriö asettaa kalenterivuodeksi Huoltovarmuuskeskuksen hallintoa, taloutta ja tilejä tarkastamaan vähintään kaksi tilintarkastajaa, joista vähintään yhden on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.

15 §

Huoltovarmuuskeskuksen tilikausi on kalenterivuosi.

16 § (15.9.2005/753)

Johtokunnan on annettava tilinpäätös tilintarkastajille kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilintarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa kuukauden kuluessa siitä, kun tilinpäätös on heille annettu. Johtokunnan on toimitettava tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus kauppa- ja teollisuusministeriölle viiden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

17 § (13.10.1995/1180)

Huoltovarmuuskeskuksen rahaliikenteestä ja tilinpidosta määrätään tarkemmin johtokunnan vahvistamassa taloussäännössä.

Erinäisiä säännöksiä
18 §

Huoltovarmuuskeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyy vuosittain puolustustaloudellisen suunnittelukunnan käyttöön määräraha puolustustustaloudellisesta suunnittelukunnasta annetun lain (238/60) 1 §:n mukaisia tehtäviä varten.

19 §

Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Voimaantulo
20 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Tällä asetuksella kumotaan puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta 20 päivänä toukokuuta 1960 annetun asetuksen (239/60) 10, 11, 11 a ja 12 §, sellaisina kuin ne ovat, 10 § 16 päivänä tammikuuta 1981 annetussa asetuksessa (42/81), 11 § muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella ja 15 päivänä tammikuuta 1988 annetulla asetulla (19/88), 11 a § viimeksi mainitussa asetuksessa ja 12 § muutettuna mainitulla 16 päivänä tammikuuta 1981 annetulla asetuksella ja 6 päivänä heinäkuuta 1983 annetulla asetuksella (610/83).

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

17.12.1993/1165:

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä joulukuuta 1993.

13.10.1995/1180:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

20.11.1998/843:

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä marraskuuta 1998.

14.12.2000/1139:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

12.12.2001/1259:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

15.9.2005/753:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2005.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.