Seurattu SDK 30/2019 saakka.

11.1.1991/38

Yhteismetsäasetus (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.3.2003 alkaen. Ks. L 109/2003.

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään 11 päivänä tammikuuta 1991 annetun yhteismetsälain (37/91) 8, 14 ja 57 §:n nojalla:

1 §

Maanmittauskonttorin on viivytyksettä ilmoitettava metsälautakunnalle yhteismetsän merkitsemisestä kiinteistörekisteriin. Metsälautakunnan tulee kutsua osakkaat ensimmäiseen kokoukseen kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun yhteismetsä on merkitty kiinteistörekisteriin.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta kokouksesta on ilmoitettava osakkaille osakaskunnan kustannuksella vähintään neljätoista päivää ennen kokousta lähetetyllä kirjeellä. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettava neljätoista päivää ennen sen pitämistä paikkakunnalla leviävässä sanomalehdessä ja kunnan ilmoitustaululla niissä kunnissa, joissa tilat, joihin kuuluu osuus yhteismetsään, sijaitsevat.

2 §

Osakkaiden ensimmäisessä kokouksessa on valittava hoitokunta. Hoitokunnan on huolehdittava siitä, että yhteismetsälle laaditaan viivytyksettä ohjesääntö ja metsätaloussuunnitelma. Hoitokunnan tulee lisäksi ryhtyä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin yhteismetsää koskevan toiminnan aloittamiseksi.

3 §

Yhteismetsän hoitokunnan jäsenet, varajäsenet ja ne, joilla on oikeus kirjoittaa yhteismetsän nimi sekä heidän kotipaikkansa ja osoitteensa, on viivytyksettä ilmoitettava yhteismetsälain (37/91) 56 §:ssä tarkoitettuun metsälautakunnan pitämään rekisteriin.

4 § (24.6.1999/767)

Yhteismetsän metsätalouteen käytettävän alueen luovuttamisen tai käyttämisen yhteismetsän yhteydessä muuhun tarkoitukseen kuin metsätalouden harjoittamiseen ei katsota merkittävästi heikentävän yhteismetsän kestävän metsätalouden harjoittamisen edellytyksiä yhteismetsälain 4 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetulla tavalla, jos yhteismetsään kuuluvan metsämaan puuntuotos ja pinta-ala eivät luovutuksen tai muun käytön seurauksena vähene 5 prosenttia enempää lakisääteisen metsäsuunnitelman mukaisesta tuotoksesta ja pinta-alasta suunnitelman voimassaoloaikana.

Yhteismetsän on annettava luovutuksensaajalle kauppakirjan tai muun luovutuskirjan allekirjoittamisen yhteydessä metsäsuunnitelmaan perustuva kirjallinen selvitys siitä, että luovutus ei vähennä yhteismetsän metsämaan puuntuotosta ja pinta-alaa 1 momentissa säädettyä enempää. Selvitykseen on liitettävä asianomaisen metsäkeskuksen antama lausunto.

5 §

Tilalle, johon kuuluu osuus yhteismetsään, tuleva osuus ylijäämästä jaetaan sille, joka jakopäätöstä tehtäessä omistaa tilan, jollei saannon yhteydessä ole muuta sovittu tai määrätty.

6 §

Yhteismetsälain 52 §:ssä tarkoitetusta puiden ulosmittauksesta ulosottomiehen on viivytyksettä ilmoitettava metsälautakunnalle merkinnän tekemistä varten yksityismetsälain (412/67) 11 §:ssä tarkoitettuun, rauhoitetuista metsistä pidettävään luetteloon. Kun ulosmittaus raukeaa tai muutoin lakkaa olemasta voimassa, on siitäkin tehtävä ilmoitus.

7 §

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriö.

8 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1991.

Tällä asetuksella kumotaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annettu yhteismetsäasetus (488/69) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

24.6.1999/767:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1999.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.