Seurattu SDK 476/2019 saakka.

24.1.1974/75

Valtioneuvoston päätös ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä päätös on kumottu L:lla 18.3.2016/194, joka on voimassa 1.4.2016 alkaen.

Valtioneuvosto on opetusministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Taiteilijaeläkkeenä annettava ylimääräinen eläke voidaan myöntää valtion tulo- ja menoarvioon tarkoitusta varten otetun määrärahan rajoissa sen mukaan kuin tässä päätöksessä määrätään.

2 §

Eläke myönnetään taiteilijalle, joka asuu tai on asunut pysyvästi Suomessa, tunnustukseksi hänen ansiokkaasta toiminnastaan luovana tai esittävänä taiteilijana. (29.10.1992/974)

Eläkettä ei ilman erityistä syytä myönnetä kuuttakymmentä vuotta nuoremmalle henkilölle.

3 §

Eläke voidaan myöntää täytenä tai osaeläkkeenä. Täyden eläkkeen määrä vastaa valtion A 14 palkkausluokan mukaista täyttä eläkettä ja osaeläke puolta täydestä eläkkeestä. (27.12.1984/929)

Eläkettä myönnettäessä on otettava huomioon hakijan varallisuusasema sekä hänen toimeentulomahdollisuutensa. (29.10.1992/974)

4 §

Eläkkeen myöntää opetusministeriö.

Eläke myönnetään hakemuksesta, joka on tehtävä opetusministeriön vahvistaman kaavan mukaiselle lomakkeelle.

Eläkehakemukseen on liitettävä:

1) hakijan virkatodistus;

2) selvitys hakijan taiteellisesta toiminnasta;

3) selvitys hakijan muista eläkkeistä;

4) selvitys hakijan tulosta ja omaisuudesta;

5) lääkärintodistus hakijan terveydentilasta, milloin hän hakemuksessaan viittaa sairauteen, vikaan tai vammaan; ja

6) muu opetusministeriön tarpeelliseksi katsoma selvitys.

5 § (27.12.1984/929)

Eläkkeitä koskevat hakemukset käsitellään kerran vuodessa. Kunakin vuonna myönnettäviä eläkkeitä koskevat hakemukset on jätettävä edellisen vuoden syyskuun loppuun mennessä opetusministeriölle. Hakemuksista opetusministeriön tulee hankkia taiteen keskustoimikunnan lausunto.

6 §

Eläke myönnetään maksettavaksi aikaisintaan myöntämisvuoden alusta.

Eläkkeen suorittaa valtiokonttori määräajoin niin kuin vakinaisesta eläkkeestä on säädetty. Eläke suoritetaan koko siltä kuukaudelta, minkä aikana eläkkeen lakkaamisen aiheuttanut tapahtuma on sattunut.

Eläkkeen saaja menettää oikeutensa eläke-erään, jota ei ole nostettu kolmen vuoden kuluessa sen erääntymispäivästä.

7 §

Jos päätöksen perusteena olleet olosuhteet sen antamisen jälkeen ovat olennaisesti muuttuneet tai eläkehakemuksessa on vipillisesti ilmoitettu väärin taikka salattu jokin seikka, jolla on merkitystä eläkettä myönnettäessä, opetusministeriö voi ottaa asian uudelleen käsiteltäväkseen sekä muuttaa tai peruuttaa aikaisemman päätöksensä.

8 §

Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen soveltamisesta antaa tarvittaessa opetusministeriö.

Milloin siihen on erityisiä syitä, opetusministeriö voi myöntää ylimääräisen eläkkeen tämän päätöksen määräysten estämättä.

9 §

Tätä päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 1974 eläkkeitä myönnettäessä.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

27.12.1984/929:

Tämä päätös tulee voimaan 27 päivänä joulukuuta 1984.

Tämän päätöksen 3 §:n 1 momenttia sovelletaan ensi kerran vuonna 1984 myönnettyihin eläkkeisiin ja 5 §:n vuoden 1986 eläkkeitä myönnettäessä. Ennen vuotta 1984 myönnettyihin eläkkeisiin sovelletaan edelleen 3 §:n 1 momenttia sellaisena kuin se on tämän päätöksen voimaan tullessa.

29.10.1992/974:

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 1992.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.