Seurattu SDK 1054/2019 saakka.

10.10.1969/632

Asetus lapsen hoitotuesta (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla vammaisetuuksista 11.5.2007/570, joka on voimassa 1.1.2008 alkaen.

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään lapsen hoitotuesta 4 päivänä heinäkuuta 1969 annetun lain (444/69) 10 §:n nojalla:

1 §

1 momentti on kumottu A:lla 13.12.1974/919.

Hoitotukea koskevan hakemuksen vastaanottamisesta ja virkatodistuksen hankkimisvelvollisuudesta on vastaavasti voimassa, mitä kansaneläkeasetuksen 68 ja 69 §:ssä on säädetty kansaneläkelain mukaisen edun hakijan tai saajan osalta.

2 §

Hoitotuen hakemisesta, hakijan velvollisuudesta antaa hakemuksen ratkaisemiseksi tarpeellisia tietoja sekä lapsen huoltajan ja hoitotuen nostajan ilmoitusvelvollisuudesta on soveltuvin osin voimassa, mitä kansaneläkeasetuksen 5 luvussa on säädetty.

Hakija on velvollinen lisäksi antamaan kansaneläkelaitoksen tarpeelliseksi katsoman muunkin selvityksen. Niin ikään lapsen huoltajan ja hoitotuen nostajan on ilmoitettava hoitotukea saavan lapsen terveydentilan olennaisesta parantumisesta tahi erityisen hoidon ja kuntoutuksen tarpeen merkittävästä vähenemisestä sekä lapsen siirtymisestä lapsen hoitotuesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettuun hoitoon. Samoin on tehtävä ilmoitus hoitotukea saavan lapsen huoltajan vaihtumisesta. (1.2.1974/114)

3 §

Hoitotuen maksamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä kansaneläkeasetuksen 6 luvussa on eläkkeen maksamisesta säädetty.

3 a § (29.12.1994/1406)

Mitä kansaneläkeasetuksen 22 ja 23 §:ssä säädetään, sovelletaan vastaavasti lapsen hoitotuen kustannuksiin.

4–6 §

4–6 § on kumottu L:lla 9.8.2002/687.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1970.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

1.2.1974/114:

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1974.

13.12.1974/919:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1975.

18.11.1988/990:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

29.12.1994/1406:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

9.8.2002/687:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002.

Tällä lailla kumotaan lapsen hoitotuesta 10 päivänä lokakuuta 1969 annetun asetuksen (632/1969) 4–6 §, sellaisena kuin niistä on 5 § asetuksessa 990/1988.

HE 9/2002, StVM 16/2002, EV 96/2002

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.