Seurattu SDK 1003/2019 saakka.

25.2.2010/128

Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista 21 päivänä elokuuta 2009 annetun lain (661/2009) nojalla:

1 luku

Väestötietojärjestelmään talletettavat henkilötiedot

1 §
Täydellinen nimi

Rekisteröinnin kohteena olevan henkilön täydellisenä nimenä talletetaan väestötietojärjestelmään:

1) hänen kaikki etunimensä;

2) sukunimensä;

3) avioliittoon vihkimisen yhteydessä tai avioliiton aikana henkilökohtaiseen käyttöön ottamansa sukunimi;

4) vieraan valtion nimikäytännön mukainen välinimensä tai muu vastaava nimi;

5) ilmoittamansa kutsumanimi, jos se on jokin hänen virallisista etunimistään.

Rekisteröinnin kohteena olevan henkilön vanhempia, lapsia ja puolisoa koskevina nimitietoina talletetaan heidän 1 momentin 1–4 kohdissa mainitut nimensä.

Väestötietojärjestelmään voidaan tilapäisesti merkitä sukunimen sijasta sukunimetön ja etunimen sijasta etunimetön, jos rekisteröitävällä ei ole nimiä tietoja ensimmäisen kerran talletettaessa.

2 §
Henkilötunnuksen määräytyminen

Henkilötunnus muodostuu syntymäajasta, yksilönumerosta ja tarkistusmerkistä mainitussa järjestyksessä.

Syntymäaika merkitään kuudella numerolla, joista ensimmäinen ja toinen ilmaisevat päivän, kolmas ja neljäs kuukauden, viides vuosikymmenen ja kuudes vuoden. Syntymäajan jäljessä on 1 päivänä tammikuuta 2000 tai sen jälkeen syntyneillä A-kirjain, 1900-luvulla syntyneillä yhdysmerkki (-) ja 1800-luvulla syntyneillä plusmerkki (+).

Yksilönumerolla erotetaan toisistaan henkilöt, joilla on sama syntymäaika. Yksilönumeron antamista varten väestötietojärjestelmään talletetaan henkilön sukupuolitiedoksi mies tai nainen. Yksilönumeroksi annetaan kolminumeroinen luku, joka on miespuolisilla pariton ja naispuolisilla parillinen.

Tarkistusmerkki on numero tai kirjain. Se saadaan jakamalla syntymäajan ja yksilönumeron muodostama yhdeksännumeroinen luku 31:llä, jolloin tarkistusmerkki määräytyy jakojäännöksen mukaan seuraavasti:

Jakojäännös Tarkistusmerkki
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 A
11 B
12 C
13 D
14 E
15 F
16 H
17 J
18 K
19 L
20 M
21 N
22 P
23 R
24 S
25 T
26 U
27 V
28 W
29 X
30 Y
3 §
Teknisen tunnistetiedon ja sähköisen asiointitunnuksen tarkistusmerkki

Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 63 §:ssä tarkoitetun teknisen tunnistetiedon ja sähköisen asiointitunnuksen tarkistusmerkki on numero tai kirjain. Tarkistusmerkki saadaan jakamalla kahdeksannumeroinen luku 31:llä, jolloin tarkistusmerkki määräytyy siten kuin 2 §:n 4 momentissa säädetään.

4 §
Henkilön kotikuntaa ja asuinpaikkaa koskevat tiedot

Kotikuntaa ja siellä olevaa asuinpaikkaa sekä tilapäistä asuinpaikkaa yksilöivinä tietoina talletetaan väestötietojärjestelmään: (30.10.2014/852)

1) kotikunnan numero ja nimi;

2) asuinpaikan ja tilapäisen asuinpaikan osoittava rakennustunnus, rakennuksen osoitenumero ja huoneistotunnus; (30.10.2014/852)

3) vakinaisen ja tilapäisen asuinpaikan osoite.

Lisäksi väestötietojärjestelmään talletetaan Suomesta muuttaneen osoite ulkomailla ja tieto siitä, onko oleskelu ulkomailla vakinaista vai tilapäistä.

5 §
Siviilisääty

Siviilisäätytietoina talletetaan väestötietojärjestelmään:

1) naimaton, jos rekisteröinnin kohteena oleva henkilö ei ole koskaan ollut avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa;

2) avioliitossa, jos avioliitto on voimassa;

3) rekisteröidyssä parisuhteessa, jos rekisteröity parisuhde on voimassa;

4) eronnut, jos viimeinen avioliitto tai rekisteröity parisuhde on päättynyt sen purkautumiseen;

5) leski, jos viimeinen avioliitto tai rekisteröity parisuhde on päättynyt toisen puolison kuollessa;

6) asumuserossa, jos asumusero on voimassa.

6 §
Avioliiton solmimista ja parisuhteen rekisteröintiä koskevat tiedot

Avioliiton solmimista ja purkautumista tai parisuhteen rekisteröintiä ja rekisteröidyn parisuhteen purkautumista koskevina tietoina talletetaan väestötietojärjestelmään vihkipäivä, vihkitapa, rekisteröidyn parisuhteen rekisteröimispäivä, avioliiton ja rekisteröidyn parisuhteen purkautumispäivä sekä purkautumistapa.

7 § (1.11.2018/847)
Perheoikeudellista asemaa koskevat tiedot

Lapsen ja vanhemman perheoikeudellista asemaa koskevina tietoina talletetaan väestötietojärjestelmään tieto siitä, että:

1) lapsi on syntynyt avioliiton aikana;

2) lapsi on syntynyt avioliiton ulkopuolella;

3) lapsen isyys on vahvistettu;

4) lapsen äitiys on vahvistettu;

5) lapsi on kihlalapsi;

6) lapsi on annettu adoptiolapseksi;

7) lapsi on otettu adoptiolapseksi;

8) adoptio on purettu.

8 § (24.5.2012/257)
Lapsen huoltoa koskevat tiedot

Lapsen huoltoa koskevina tietoina talletetaan väestötietojärjestelmään:

1) huoltajien täydelliset nimet ja henkilötunnukset tai sen puuttuessa syntymäaika;

2) huollon alkamispäivä, jos huollosta on tehty sopimus tai annettu tuomioistuimen päätös, ja huollon päättymispäivä;

3) tiedot huoltajan tehtävistä ja oikeuksista tai toiselle vanhemmalle myönnetystä erityisestä oikeudesta, jos niistä on määrätty tuomioistuimen päätöksessä;

4) tieto lapsen asumisesta toisen vanhempansa luona, jos siitä on määrätty tuomioistuimen päätöksessä tai sosiaalilautakunnan vahvistamassa huoltosopimuksessa;

5) kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 56 §:n 3 momentin perusteella ilmoitettu tieto oleskeluluvan saaneen lapsen edustajan määräämistä tai vapauttamista koskevasta tuomioistuimen päätöksestä ja päätöksen antopäivästä sekä lapsen edustajan täydellinen nimi ja henkilötunnus.

9 § (24.5.2012/257)
Vahvistettua adoptiota koskevat tiedot

Vahvistettua adoptiota koskevina tietoina talletetaan väestötietojärjestelmään adoption alkamispäivä ja mahdollinen päättymispäivä sekä tuomioistuimen ilmoittama tieto siitä, että ennen 1 päivänä tammikuuta 1980 perustettuun ottolapsisuhteeseen on vahvistettu sovellettavaksi lapseksi ottamisesta annetun lain (153/1985) tai adoptiolain (22/2012) säännöksiä.

L lapseksiottamisesta 153/1985 on kumottu AdoptioL:lla 22/2012.

10 §
Edunvalvontaa koskevat tiedot

Edunvalvontaa koskevina tietoina talletetaan väestötietojärjestelmään:

1) edunvalvonnan, toimintakelpoisuuden rajoituksen ja edunvalvontavaltuutuksen alkamis- ja lakkaamisajankohta;

2) tieto siitä, onko henkilön toimintakelpoisuutta rajoitettu;

3) tieto siitä, onko edunvalvonnan tai edunvalvontavaltuutuksen tehtäviä jaettu;

4) edunvalvojan tai valtuutetun nimi ja henkilötunnus tai syntymäaika taikka yritys- ja yhteisötunnus;

5) edunvalvojan tai valtuutetun tehtävän alkamis- ja lakkaamisajankohta.

11 §
Vahvistettua huostaanottoa koskevat tiedot

Lapsen huostaanottoa koskevina tietoina talletetaan väestötietojärjestelmään huostaanoton alkamispäivä sekä tieto kunnasta, jonka huostassa lapsi on.

Lapsen huostaanottoa koskevan tiedon poistamisesta väestötietojärjestelmästä säädetään väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 20 §:ssä.

12 §
Syntymäkotikuntaa sekä syntymävaltiota ja -paikkaa koskevat tiedot

Suomessa syntyneen lapsen syntymäkotikunnaksi väestötietojärjestelmään talletetaan äidin kotikunta, jos lapsen äidillä oli kotikunta Suomessa lapsen syntyessä. Jos lapsi, jonka äidillä oli kotikunta Suomessa lapsen syntyessä, on syntynyt ulkomailla, hänelle voidaan syntymäkotikunnan lisäksi tallettaa tieto syntymävaltiosta ja ulkomaisesta syntymäpaikasta.

Väestötietojärjestelmään rekisteröitävälle ulkomaan kansalaiselle ja lapselle, jonka äidillä ei ollut kotikuntaa Suomessa lapsen syntyessä, talletetaan väestötietojärjestelmään syntymäkotikunnan sijasta tieto syntymävaltiosta ja syntymäpaikasta.

13 §
Kansalaisuus

Kansalaisuutta koskevina tietoina talletetaan väestötietojärjestelmään tieto rekisteröinnin kohteena olevan henkilön Suomen ja ulkomaan kansalaisuudesta sekä tieto siitä, onko Suomen kansalainen, jolla on myös vieraan valtion kansalaisuus, säilyttänyt Suomen kansalaisuuden 22 vuotta täyttäessään. Jos henkilö on saanut kansalaisuuden muutoin kuin syntymänsä perusteella, talletetaan myös kansalaisuuden saamispäivä. Jos henkilö menettää väestötietojärjestelmään merkityn kansalaisuutensa, talletetaan väestötietojärjestelmään tieto kansalaisuuden päättymispäivästä.

14 §
Kuolinaikaa tai kuolleeksi julistamisaikaa koskevat tiedot

Kuolinaikaa ja kuolleeksi julistamisaikaa koskevina tietoina talletetaan väestötietojärjestelmään kuolinpäivä tai kuolleeksi julistamispäätöksen antopäivä ja päätöksessä määrätty kuolinpäivä.

15 §
Paikallista rekisteriviranomaista koskevat tiedot

Paikallista rekisteriviranomaista koskevana tietona talletetaan väestötietojärjestelmään tieto siitä maistraatista, jonka toimialueella rekisteröinnin kohteena olevan henkilön kotikunta tai väestökirjanpitokunta on.

16 §
Tiedot jäsenyydestä uskonnollisessa yhdyskunnassa

Uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyyttä koskevana tietona talletetaan väestötietojärjestelmään tieto uskonnonvapauslaissa (453/2003) tarkoitetusta uskonnollisesta yhdyskunnasta tai seurakunnasta, jonka jäsen rekisteröinnin kohteena oleva henkilö on, sekä jäsenyyden alkamispäivä ja päättymispäivä.

17 §
Äidinkieli ja asiointikieli

Väestötietojärjestelmään talletetaan rekisteröinnin kohteena olevan henkilön ilmoituksen perusteella tiedot äidinkielestä ja asiointikielestä, suomesta tai ruotsista, jos kumpikaan näistä ei ole henkilön äidinkieli.

18 § (24.5.2012/257)
Henkilötietojen luovutusta koskevat kiellot

Väestötietojärjestelmään talletettavat henkilötietojen luovutuksen rajoituksia koskevat luovutuskiellot ovat:

1) suoramarkkinointikielto;

2) yhteystietojen luovutuskielto;

3) asiakasrekisterin päivityskielto;

4) henkilömatrikkelikielto;

5) sukututkimuskielto;

6) turvakielto.

19 §
Yhteystiedot ja ammatti

Väestötietojärjestelmään talletetaan rekisteröinnin kohteena olevan henkilön ilmoituksen perusteella postiosoite ja sähköpostiosoite sekä tieto ammatista.

20 § (21.2.2013/164)
Ulkomaan kansalaisesta talletettavat tiedot

Ulkomaan kansalaisesta, joka oleskelee Suomessa tilapäisesti, voidaan tallettaa täydellinen nimi, sukupuoli, henkilötunnus, äidinkieli, kansalaisuus, osoite Suomessa, tilapäisen oleskelun alkamis- ja päättymispäivä sekä ne muut tiedot, jotka hän on ilmoittanut maistraatille.

Ulkomaan kansalaisesta, joka ei asu Suomessa ja jonka tiedot talletetaan väestötietojärjestelmään viranomaisen aloitteesta, voidaan tallettaa täydellinen nimi, sukupuoli, henkilötunnus sekä ne muut tiedot, jotka viranomainen on ilmoittanut maistraatille.

Verohallinto ja Maahanmuuttovirasto saavat tallettaa väestötietojärjestelmään ulkomaan kansalaisesta sukunimen ja etunimet, sukupuolen, henkilötunnuksen, ulkomaisen henkilönumeron, äidinkielen, kansalaisuuden, ammatin, osoitteen ulkomailla, osoitteen Suomessa sekä tilapäisen oleskelun alkamis- ja päättymispäivän. (1.11.2018/847)

20 a § (8.10.2015/1256)
Ulkomaan kansalaisen oleskeluoikeutta koskevat tiedot

Väestötietojärjestelmään voidaan tallettaa rekisteröinnin kohteena olevan ulkomaan kansalaisen oleskeluoikeutta koskevina tietoina:

1) myönnetty oleskelulupa, sen laji ja voimassaoloaika sekä oleskeluluvan myöntämisen pääperuste ja oleskelulupaan perustuvan työnteko-oikeuden peruste;

2) muuta kuin ensimmäistä oleskelulupaa koskeva hakemus, haetun oleskeluluvan laji, pääperuste ja voimassaoloaika, hakemuksen vireilletulopäivä sekä tällaiseen hakemukseen annettu lainvoimainen kielteinen päätös ja sen pääperuste;

3) Euroopan unionin kansalaisen ja häneen rinnastettavan sekä näiden perheenjäsenten ja muiden omaisten oleskeluoikeuden rekisteröinti, päätös pysyvästä oleskeluoikeudesta, oleskelukortista tai pysyvästä oleskelukortista sekä rekisteröinnin tai kortin voimassaoloaika;

4) oleskeluluvan, oleskeluoikeuden rekisteröinnin ja oleskelukortin peruuttamista koskeva lainvoimainen päätös sekä peruuttamisen pääperuste;

5) maasta karkottamista koskeva päätös sekä sen lainvoimaisuuden ja täytäntöönpanon päivämäärä.

2 luku

Väestötietojärjestelmään talletettavat muut tiedot

21 §
Kiinteistöä ja muuta rekisteriyksikköä koskevat tiedot

Kiinteistötunnuksen ja määräalatunnuksen muodostumisesta säädetään kiinteistörekisteriasetuksessa (970/1996).

Kiinteistön ja muun rekisteriyksikön tunnistetietoina sekä omistamista ja hallintaa koskevina tietoina talletetaan väestötietojärjestelmään:

1) kiinteistötunnus, määräalatunnus tai kiinteistölle tai muulle rekisteriyksikölle mahdollisesti annettu muu tunniste;

2) kiinteistön tai muun rekisteriyksikön nimi;

3) tieto siitä, onko kyse kiinteistöstä vai sen määräalasta;

4) kiinteistön tai muun rekisteriyksikön osoitetiedot;

5) kiinteistön tai muun rekisteriyksikön hallintalaji;

6) omistajan ja haltijan täydellinen nimi ja henkilötunnus tai syntymäaika taikka yritys- ja yhteisötunnus tai mahdollinen muu haltijan yksilöivä tieto;

7) omistajan ja haltijan osoite tai muut yhteystiedot;

8) saantopäivä ja hallintaosuus.

(1.11.2018/847)
22 §
Rekisteröitävät rakennukset ja huoneistot

Väestötietojärjestelmään talletetaan tietoja rakennuslupaa edellyttävistä rakennuksista sekä niissä olevista asuinhuoneistoista ja toimitiloista lukuun ottamatta seuraavia rakennuksia:

1) kokonaan vieraan valtion lähetystön, kaupallisen edustuston tai lähetetyn konsulin viraston käytössä olevat rakennukset ja hallinnassa olevat erilliset huoneistot;

2) puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen hallinnassa olevat muut kuin henkilökunnan asuinrakennukset;

3) maanalaiset rakennukset, joita käytetään pääasiassa varastotiloina tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen;

4) yksinomaan nesteiden säilyttämiseen tarkoitetut rakennukset;

5) tilapäiset ja kevytrakenteiset rakennukset.

23 § (30.10.2014/852)
Rakennustunnus

Kun rakennushankkeen tai rakennuksen tiedot talletetaan ensimmäisen kerran väestötietojärjestelmään, Väestörekisterikeskuksen on annettava sille rakennustunnus. Rakennustunnus muodostuu numerolla yksi alkavasta yhdeksännumeroisesta luvusta ja luvun perään liitettävästä tarkistusmerkistä. Tarkistusmerkki muodostetaan jakamalla luku 31:llä, jolloin saatu jakojäännös osoittaa 2 §:n 4 momentissa tarkoitetun taulukon mukaisesti tarkistusmerkin. Rakennustunnus on yksilöllinen ja pysyvä.

23 a § (30.10.2014/852)
Rakennuksen ja rakennushankkeen muut tunnistetiedot

Rakennuksesta talletetaan muina tunnistetietoina rakennuksen sijaintikunta, sijaintikiinteistön tai muun rekisteriyksikön kiinteistötunnus taikka määräalalla sijaitsevasta rakennuksesta määräalatunnus.

Rakennushankkeesta talletetaan tunnistetietoina tieto kunnasta, joka on myöntänyt hanketta koskevan luvan, luvan myöntämisajankohta sekä luvan tunnus. Rakennushankkeen tunnistetietona voidaan lisäksi tallettaa luvan järjestysnumero.

24 § (30.10.2014/852)
Rakennustiedot

Rakennuksen omistamista ja hallintaa, sijaintia, käyttöä, rakenteita ja ominaisuuksia sekä rakennustietojen ilmoittajaa koskevina tietoina talletetaan väestötietojärjestelmään:

1) omistajan tai haltijan henkilötunnus, yritys- ja yhteisötunnus tai mahdollinen muu haltijan yksilöivä tieto taikka täydellinen nimi ja syntymäaika sekä osoite tai muut yhteystiedot;

2) omistajan edustajan nimi ja osoite;

3) tieto siitä, onko rakennuksen haltija rakennuksen omistaja vai omistajan edustaja;

4) omistajalaji;

5) rakennuksen koordinaatit, osoite ja äänestysalue;

6) kiinteistötunnukseen perustuva rakennustunnus;

7) rakennuksen, sen perusparannuksen, laajennuksen tai muun lupaa edellyttävän muutostyön valmistumispäivä;

8) rakennuksen käyttötarkoitus, käytössäolotilanne ja käytöstäpoistumispäivä;

9) rakennuksen julkisivumateriaali, kantavien rakenteiden rakennusaine, rakennusrungon rakennustapa ja pääasiallinen rakentaja;

10) rakennuksen pääasialliset varusteet ja väestönsuoja;

11) rakennuksen pääasiallinen lämmitystapa ja lämmitysaine;

12) rakennuksen liittymät alueen vesi-, viemäri-, kaasu-, sähkö- ja kaapeliverkostoon;

13) rakennuksen tilavuus, kerrosluku ja kerrosala;

14) rakennuksen kokonaisala ja kellariala;

15) rakennuksen kokonaishuoneistoala;

16) rakennuksen rahoitusta koskevat tiedot;

17) tieto rakennuksesta talletettujen tietojen ilmoittajasta.

25 § (30.10.2014/852)
Rakennushanketta kuvaavat tiedot

Rakennushanketta kuvaavina tietoina talletetaan väestötietojärjestelmään:

1) rakennuspaikan kaavatilanne ja hallintaperuste;

2) syy poikkeamispäätöksen tarpeelle;

3) rakennusluvassa tarkoitettu rakentamistoimenpide ja muutostyön laji;

4) rakennusluvan myöntämis- ja raukeamispäivä sekä luvalle myönnetyn jatkoajan määräpäivä;

5) rakennustöiden aloittamispäivä ja rakennushankkeen valmistumispäivä;

6) rakennuksessa olevien asuntojen lukumäärä;

7) rakennuksen laajennuksen tilavuus, kerrosala ja kokonaisala.

26 § (1.11.2018/847)
Huoneistotunnus

Kun huoneiston tiedot talletetaan ensimmäistä kertaa väestötietojärjestelmään, Väestörekisterikeskuksen on annettava huoneistolle ja toimitilahuoneistolle huoneistotunnus. Huoneistotunnus muodostuu numerolla kaksi alkavasta yhdeksännumeroisesta luvusta ja luvun perään liitettävästä tarkistusmerkistä. Tarkistusmerkki muodostetaan jakamalla luku 31:llä, jolloin saatu jakojäännös osoittaa 2 §:n 4 momentissa tarkoitetun taulukon mukaisesti tarkistusmerkin. Huoneistotunnus on yksilöllinen ja pysyvä.

26 a § (1.11.2018/847)
Huoneiston muut tunnistetiedot

Huoneiston tunnistetietoina talletetaan väestötietojärjestelmään huoneiston osoitteeseen kuuluva porraskirjain sekä huoneistonumero tai asunnon numero. Lisäksi voidaan tallettaa huoneiston jakamista osoittava kirjain, joka liitetään huoneiston tunnisteeseen jaettaessa alun perin yhteen huoneistoon kuulunut tila kahdeksi tai useammaksi erilliseksi huoneistoyksiköksi.

27 § (30.10.2014/852)
Huoneistoa koskevat tiedot

Huoneistoa ja sen ominaisuuksia, hallintaperustetta, käytössäoloa sekä tietojen ilmoittajaa koskevina tietoina talletetaan väestötietojärjestelmään:

1) huoneistotunnus;

2) tieto siitä, onko huoneisto tarkoitettu asuinkäyttöön vai toimitilakäyttöön;

3) huoneiston pinta-ala ja huoneiden lukumäärä;

4) keittiötyyppi;

5) tieto huoneiston pääasiallisista varusteista;

6) hallintaperuste;

7) osoitenumero;

8) käytössäolotilanne;

9) tieto huoneistosta talletettujen tietojen ilmoittajasta.

Edellä 1 momentin 6 ja 8 kohdassa tarkoitettuja tietoja ei kuitenkaan talleteta huoneistosta, joka on tarkoitettu toimitilakäyttöön.

28 § (8.9.2016/808)
Väestötietojärjestelmään talletettavat aluejaot

Väestötietojärjestelmään talletetaan seuraavat hallinnolliset ja muut vastaavat aluejaot:

1) kuntajako;

2) vaalipiiri- ja äänestysaluejako;

3) evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon seurakuntajako;

4) postinumeroaluejako;

5) maistraattien ja niiden yksiköiden toimialuejako.

Lisäksi väestötietojärjestelmään voidaan tallettaa väestötietojärjestelmän tietoja hyväksikäyttävien julkisyhteisöjen ilmoittamat muut hallinnolliset aluejaot.

3 luku

Ulkomaan kansalaista koskevien tietojen ylläpito

29 §
Ulkomaan kansalaista koskevien tietojen tarkistaminen

Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetusta ulkomaan kansalaisen tietojen tarkistamisesta ulkomaalaisrekisteristä voidaan poiketa, jos ulkomaan kansalainen on esittänyt maistraatille:

1) kansalaisuusvaltionsa viranomaisen antaman voimassa olevan matkustusasiakirjan, josta hänet voidaan luotettavasti tunnistaa;

2) Suomen viranomaisen myöntämän voimassa olevan oleskeluluvan tai viisumin, jos ulkomaan kansalaisella on se oltava ulkomaalaislain (301/2004) mukaan; sekä

3) väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 19 §:n 1 momentin mukaisesti luotettaviksi varmistetut asiakirjat tiedoista, jotka hän on ilmoittanut maistraatille ja jotka koskevat hänen siviilisäätyään, avioliittoaan tai rekisteröityä parisuhdettaan sekä puolisoaan ja lapsiaan.

Tietojen tarkistamisesta ulkomaalaisrekisteristä voidaan poiketa myös, jos tietojen tallettaminen tapahtuu viranomaisen aloitteesta ilman ulkomaan kansalaisen myötävaikutusta. (24.1.2019/142)

Muissa kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa maistraatin on tarkistettava ulkomaalaisrekisteristä annetussa laissa (1270/1997) tarkoitetusta ulkomaalaisrekisteristä ainakin seuraavat ulkomaan kansalaisen maistraatille ilmoittamat tiedot:

1) nimet;

2) syntymäaika;

3) sukupuoli;

4) syntymävaltio ja syntymäpaikka;

5) kansalaisuus;

6) siviilisääty, avioliitto tai rekisteröity parisuhde;

7) puoliso ja lapset sekä alaikäisen vanhemmat.

30 § (30.10.2014/852)
Viranomaisten tehtävät ulkomaan kansalaisen tietojen tallettamispyyntöjä vastaanotettaessa ja tietoja talletettaessa

Ulkomaan kansalaisen tietojen tallettamispyynnön vastaanottavan viranomaisen on tarkastettava ulkomaan kansalaisen henkilöllisyys voimassa olevasta passista tai muusta luotettavasta henkilötodistuksesta sekä Suomessa oleskelun laillisuus voimassa olevasta oleskelun laillisuuden osoittavasta asiakirjasta, jos ulkomaan kansalaisella on ulkomaalaislain mukaan sellainen oltava. Jos tietojen tallettamisen perusteena on tilapäinen työskentely Suomessa, tallettamispyynnön vastaanottavan viranomaisen on tarkastettava työsuhteen olemassaolo työnantajan antamasta työsuhteen osoittavasta asiakirjasta.

Tietojen tallettamispyynnön vastaanottavan viranomaisen on liitettävä tietojen tallettamista varten lähetettävään ilmoitukseen varmentamansa jäljennös 1 momentissa tarkoitetuista asiakirjoista. Jos ulkomaan kansalainen ei ole esittänyt 1 momentissa tarkoitettua asiakirjaa, on viranomaisen liitettävä tietojen tallettamista varten lähetettävään ilmoitukseen selvitys siitä, onko ulkomaan kansalaisen henkilöllisyydestä tai muusta tietojen tallettamisen perusteesta voitu varmistautua väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 19 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Tietoja tallettavan viranomaisen on tarkastettava, että ulkomaan kansalaista koskevia tietoja ei ole aikaisemmin talletettu väestötietojärjestelmään. Tietoja tallettavan viranomaisen on lisäksi varmistettava, että ulkomaan kansalainen on esittänyt tietojen tallettamispyynnön yhteydessä 1 momentissa tarkoitetut asiakirjat tai näiden puuttuessa selvitettävä, voidaanko tiedot tallettaa väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 19 §:n 2 momentissa tarkoitetun selvityksen perusteella.

31 §
Ulkomaan kansalaista koskevien tietojen ylläpidon lopettaminen

Ulkomaan kansalaisen tietojen ylläpito väestötietojärjestelmässä voidaan lopettaa, kun tietojen ylläpidon peruste on lakannut maastamuuton tai muun syyn vuoksi.

4 luku

Eräiden tietojen ilmoittaminen väestötietojärjestelmään

32 §
Syntymän ilmoittaminen

Terveydenhuollon toimintayksikön, jossa synnytys on tapahtunut, on ilmoitettava elävänä syntyneestä lapsesta väestötietojärjestelmään.

Lääkärin, kätilön, terveydenhoitajan, sairaanhoitajan tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön, joka on avustanut äitiä muualla kuin terveydenhuollon toimintayksikössä tapahtuneessa synnytyksessä, on ilmoitettava elävänä syntyneestä lapsesta väestötietojärjestelmään.

Jos lapsi on syntynyt muissa kuin 1 tai 2 momentissa tarkoitetuissa olosuhteissa, äidin tai sen, jonka hoidossa lapsi on, on ilmoitettava tieto syntymästä terveydenhuollon toimintayksikölle taikka lääkärille, kätilölle, terveydenhoitajalle tai sairaanhoitajalle, jonka on ilmoitettava syntymästä edelleen väestötietojärjestelmään.

Syntymästä on ilmoitettava väestötietojärjestelmään viimeistään synnytystä seuraavana päivänä tai viimeistään seuraavana päivänä siitä, kun tieto lapsen syntymästä on ilmoitettu toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle. Jos syntymästä ei ilmoiteta väestötietojärjestelmään teknisen käyttöyhteyden avulla, terveydenhuollon toimintayksikön tai edellä mainitun terveydenhuollon ammattihenkilön on tehtävä 1–3 momentissa tarkoitettu ilmoitus lapsen syntymästä kirjallisesti sille maistraatille, jonka toimialueella äidillä on kotikunta. Jos äidillä ei ole kotikuntaa Suomessa tai siitä ei ole tietoa, ilmoitus on tehtävä lapsen syntymäpaikan maistraatille.

33 §
Laitoksessa olevan tietojen ilmoittaminen

Rikosseuraamusviraston sekä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksikön on ilmoitettava henkilön kotikunnan ja siellä olevan asuinpaikan tarkistamista varten tammikuun aikana maistraatille rangaistuslaitoksessa tai toimintayksikössä ilmoitushetkellä yli kolme kuukautta olleet henkilöt. Ilmoitus on toimitettava sille maistraatille, jonka toimialueella henkilöllä on kotikunta. Jos henkilöllä ei ole kotikuntaa Suomessa, ilmoitus on toimitettava sille maistraatille, jonka toimialueella rangaistuslaitos tai toimintayksikkö sijaitsee.

34 §
Suomen ulkomaan edustustojen välittämät ilmoitukset

Suomen kansalaisen toimitettua Suomen ulkomaan edustustolle Suomen kansalaisen ulkomailla tapahtunutta syntymää, avioliittoon vihkimistä tai kuolemaa koskevan ulkomaisen asiakirjan toimitettavaksi Suomeen maistraatille edustuston on varmistuttava, että sille toimitettu ulkomainen asiakirja on alkuperäinen tai luotettavasti oikeaksi todistettu. Asiakirjan on lisäksi oltava laillistettu tai siihen on oltava liitettynä asianomaisen valtion toimivaltaisen viranomaisen todistus sen alkuperästä, jollei Suomea sitovan kansainvälisen sopimuksen velvoitteiden täyttämisestä muuta johdu.

Jos 1 momentissa tarkoitettua asiakirjaa, asiakirjan laillistamista tai asianomaisen valtion toimivaltaisen viranomaisen todistusta asiakirjan alkuperästä ei voi saada, on Suomen ulkomaan edustuston toimitettava maistraatille selvitys siitä, onko tietojen tallettamisen perusteesta voitu varmistautua väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 19 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. (30.10.2014/852)

35 § (30.10.2014/852)
Rakennushanketta ja rakennusta koskevat ilmoitukset

Kunnan on ilmoitettava myönnetyistä rakennusluvista väestötietojärjestelmään vähintään kerran kuukaudessa 23 a ja 24–27 §:ssä tarkoitetut, kunnan ilmoitusvelvollisuuteen kuuluvat tiedot, jotka ovat kunnan tiedossa ilmoitusta annettaessa.

Maanmittauslaitoksen tai kunnan tulee ilmoittaa väestötietojärjestelmään niiden ilmoitusvelvollisuuteen kuuluvat 23 a §:ssä ja 24 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetut tiedot sekä näiden tietojen muutokset.

Maistraatin on toimitettava Maanmittauslaitokselle tai kunnalle kiinteistötunnukseen perustuvan rakennustunnuksen antamiseksi tarvittavat tiedot.

36 § (30.10.2014/852)

36 § on kumottu A:lla 30.10.2014/852.

5 luku

Erinäiset säännökset

37 §
Henkilötietojen otantaperusteet

Luovutettaessa tietoja väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 32 §:n 2 momentissa mainittuihin tarkoituksiin voidaan henkilötietojen otantaperusteena käyttää edellä mainitussa lainkohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi tämän asetuksen 21 ja 24–27 §:ssä mainittuja kiinteistö-, rakennus- ja huoneistotietoja sekä aluejakotietoja.

38 §
Asiakirjapalvelu

Väestötietojärjestelmästä ja väestötietojärjestelmään kuuluvasta tietoaineistosta annettaviin todistuksiin ja otteisiin merkitään niiden käyttötarkoitus ja tarvittavat tiedot väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 4 luvussa säädetyin rajoituksin.

Todistukseen merkitään henkilön aikaisemmat suku- ja etunimet vain hakijan pyynnöstä. Jos nimi on muutettu henkilön täytettyä 15 vuotta, aikaisempi nimi on kuitenkin aina merkittävä todistukseen, joka annetaan:

1) esitettäviksi tuomioistuimelle oikeudenkäyntiä tai hakemusasian käsittelyä varten;

2) sosiaali-, ulosotto-, syyttäjä-, poliisi- tai sotilasviranomaisia varten;

3) yksityiselle henkilölle rikosrekisterin otteen hankkimista varten.

Aikaisemmat nimet on aina merkittävä todistukseen, joka annetaan liitettäväksi hakemukseen nimen muuttamisesta.

Väestötietojärjestelmästä annettava asiakirja voidaan allekirjoittaa koneellisesti. Tästä on oltava maininta asiakirjassa. Todistuksessa ei saa olla korjauksia tai lyhenteitä, jotka voivat aiheuttaa epäselvyyttä.

39 §
Todistus lapsen syntymästä

Jos lapsen tietoja ei ole merkitty väestötietojärjestelmään, maistraatti, jolle 32 §:n 4 momentissa tarkoitettu ilmoitus lapsen syntymästä on toimitettu, voi pyynnöstä antaa lapsen äidille tai sille, jonka hoidossa lapsi on, ilmoituksen perusteella todistuksen lapsen syntymästä.

40 §
Eräät väestötietojärjestelmän tietoihin liittyvät kirjaamistiedot

Sen lisäksi mitä 1 ja 2 luvussa säädetään väestötietojärjestelmään talletettavista tiedoista, voidaan väestötietojärjestelmään tallettaa myös tieto järjestelmään talletettuihin tietoihin ja niitä koskeviin lisäyksiin, muutoksiin ja korjauksiin liittyvistä päivämääristä ja tapahtumalajista.

41 §
Varmenteen hakijan tunnistaminen

Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 67 §:n 2 momentissa tarkoitetussa varmenteen hakijan tunnistamisessa käytettävistä henkilöllisyyden osoittavista asiakirjoista säädetään vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetussa laissa (617/2009).

42 §
Tietojenkäsittelypalvelua koskevan toimeksiantosopimuksen sisältö

Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 70 §:ssä tarkoitetusta tietojenkäsittelypalvelusta on sovittava kirjallisesti. Sopimuksessa on sovittava ainakin palvelun saajan vastuista ja tehtävistä, sopimukseen kuuluvista henkilötietojen käsittelyn vaiheista ja menettelytavoista, henkilötietojen suojaamisesta ja tietoturvasta, palveluun kuuluvista tiedoista ja niiden ylläpidosta, säilyttämisestä ja hävittämisestä, palvelun hinnoittelusta sekä sopimuksen voimassaolosta.

43 §
Toimivallan järjestely virheellisen tiedon korjaamisessa

Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 21 §:n 1 momentista poiketen se maistraatti, jonka toimialueen tiedoista on kysymys, vastaa toimialueellaan sijaitsevaa kiinteistöä, rakennusta ja huoneistoa koskevan, teknisen käyttöyhteyden avulla ilmoitetun tiedon virheselvittelystä sekä virheellisen tiedon korjaamisesta.

44 § (21.2.2013/164)
Toimivallan järjestely eräissä väestötietojärjestelmän tietojen ylläpitoa koskevissa maistraatin tehtävissä

Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 21 §:n 1 momentissa säädetystä maistraatin alueellisesta toimivallasta poiketen:

1) Länsi-Suomen maistraatti, Pohjois-Suomen maistraatti ja Sisä-Suomen maistraatti huolehtivat väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 9 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen ulkomaan kansalaisten tietojen tallettamisesta väestötietojärjestelmään niissä tapauksissa, joissa tiedot talletetaan viranomaisen aloitteesta ilman ulkomaan kansalaisen myötävaikutusta; (24.1.2019/142)

2) maistraatti, joka vastaa toisen maistraatin toimialueelle kohdistuvia muuttoja koskevien muuttoilmoitusten käsittelystä, vastaa samalla tämän toisen maistraatin toimialueen kiinteistöjä, rakennuksia ja huoneistoja koskevien tietojen tallettamisesta niissä tapauksissa, joissa tarve näitä tietoja koskevien lisäysten, muutosten tai korjausten tekemiseen väestötietojärjestelmään tulee ilmi edellä tarkoitettujen muuttoilmoitusten käsittelyn yhteydessä; (12.9.2013/677)

3) Kaakkois-Suomen maistraatti vastaa Verohallinnon ja Maahanmuuttoviraston tallettamia tietoja koskevien korjausten tallettamisesta väestötietojärjestelmään sekä näiden viranomaisten neuvonnasta; (1.11.2018/847)

4) Länsi-Suomen maistraatti toimii yhteysmaistraattina ulkomailla asuvien Suomen kansalaisten henkilötietojen ylläpitoon liittyvissä asioissa ja vastaa tietojen ylläpitoon liittyvästä selvittelystä sekä mainittuja tietoja koskevien lisäysten, muutosten ja korjausten tallettamisesta väestötietojärjestelmään;

5) Pohjois-Suomen maistraatti vastaa kansalaisuuslain (359/2003) 38 §:ssä tarkoitetusta, Suomen kansalaisuuden säilyttämiseen ja menettämiseen liittyvästä selvittelystä ja asiaa koskevien merkintöjen tekemisestä väestötietojärjestelmään sekä merkinnöistä ilmoittamisesta asianosaiselle.

Alueellisesti toimivaltainen maistraatti käsittelee 1 momentin 3–5 kohdan estämättä yksittäisen, suoraan maistraatille tehdyn ilmoituksen tai selvittely- taikka korjauspyynnön ja tekee tästä aiheutuvat tarvittavat merkinnät väestötietojärjestelmään.

Uudenmaan maistraatti käsittelee 1 momentin 4 ja 5 kohdan estämättä yksittäisen, suoraan maistraatille tehdyn ilmoituksen tai selvittely- taikka korjauspyynnön ja tekee tästä aiheutuvat tarvittavat merkinnät väestötietojärjestelmään myös niissä tapauksissa, joissa henkilön kotikunta tai väestökirjanpitokunta on muun maistraatin toimialueella. (10.12.2015/1470)

Tämän pykälän nojalla tiedot väestötietojärjestelmään tallettanut maistraatti vastaa tallettamistaan tiedoista.

45 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2010.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

15.12.2011/1292:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

24.5.2012/257:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2012. Asetuksen 7 ja 9 § tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä heinäkuuta 2012, 8 § 1 päivänä syyskuuta 2012 ja 18 § 1 päivänä tammikuuta 2013.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

21.2.2013/164:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2013. Asetuksen 20 § tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä lokakuuta 2013.

12.9.2013/677:

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä syyskuuta 2013.

20.2.2014/137:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2014.

30.10.2014/852:

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä marraskuuta 2014. Asetuksen 20 §:n 3 momentti, 30 §, 34 §:n 2 momentti ja 44 §:n 1 momentin 3 kohta tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä joulukuuta 2014.

8.10.2015/1256:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

10.12.2015/1470:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

8.9.2016/808:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2016.

1.11.2018/847:

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä marraskuuta 2018. Sen 7 § tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä huhtikuuta 2019.

24.1.2019/142:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2019.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.