Seurattu SDK 836/2017 saakka.

29.12.2009/1766

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 29 päivänä joulukuuta 2009 annetun lain (1705/2009) nojalla:

1 luku

Käyttökustannukset

Lukion yksikköhinnat
1 § (14.8.2014/656)
Lukiokoulutuksen yksikköhinnan laskeminen

Lukiokoulutuksen yksikköhinta lasketaan kunnalle ja kuntayhtymälle siten, että asianomaisen kunnan ja kuntayhtymän lukioiden lukiokoulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärän perusteella 2 ja 3 momentin mukaan laskettu tunnusluku kerrotaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 23 §:n nojalla säädetyllä lukion keskimääräisellä yksikköhinnalla, ja näin laskettu euromäärä jaetaan luvulla 100. Tunnuslukua laskettaessa ei oteta huomioon niitä opiskelijoita, jotka opiskelevat aikuisille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa eikä lukiolain (629/1998) 20 §:n 3 momentissa tarkoitettuja yhtä tai useampaa lukion oppiainetta suorittamaan otettuja opiskelijoita. (9.11.2017/735)

A:lla 735/2017 muutettu 1 momentti tulee voimaan 1.1.2018. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Lukiokoulutuksen yksikköhinta lasketaan kunnalle ja kuntayhtymälle siten, että asianomaisen kunnan ja kuntayhtymän lukioiden lukiokoulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärän perusteella 2 ja 3 momentin mukaan laskettu tunnusluku kerrotaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 §:n nojalla säädetyllä lukion keskimääräisellä yksikköhinnalla, ja näin laskettu euromäärä jaetaan luvulla 100. Tunnuslukua laskettaessa ei oteta huomioon opintonsa 18 vuotta täytettyään aloittaneita opiskelijoita eikä lukiolain (629/1998) 20 §:n 3 momentissa tarkoitettuja yhtä tai useampaa lukion oppiainetta suorittamaan otettuja opiskelijoita.

Kunnan ja kuntayhtymän tunnusluku on 100. Kunnassa ja kuntayhtymässä, jossa lukiossa opiskelevien lukiokoulutuksen opiskelijoiden määrä on alle 200, tunnuslukua korotetaan luvulla 0,4 jokaista opiskelijaa kohden, jolla opiskelijamäärä alittaa 200, ja lisäksi luvulla 2,1 jokaista opiskelijaa kohden, jolla opiskelijamäärä alittaa 60. Tunnuslukua korotetaan kuitenkin enintään luvulla 106. Kunnassa ja kuntayhtymässä, joka järjestää lukiokoulutusta sekä suomen että ruotsin kielellä, tunnusluku lasketaan erikseen suomenkielistä ja erikseen ruotsinkielistä koulutusta varten. Tunnusluku on kieliryhmittäin laskettujen tunnuslukujen opiskelijamäärillä painotettu keskiarvo.

Vaikka lukiokoulutus, joka kuuluu 2 momentissa tarkoitetun korotetun tunnusluvun piiriin, siirtyy kuntien yhdistymisellä syntyvälle kunnalle taikka koulutuksen järjestämisluvan muutoksella osaksi toisen kunnan tai kuntayhtymän lukiokoulutusta, tunnusluku lasketaan erikseen kullekin entiselle lukiokoulutuksen järjestäjälle. Yhdistyneen koulutuksen järjestäjän tunnusluku saadaan laskettujen tunnuslukujen opiskelijamäärien painotettuna keskiarvona. Tunnuslukua korotetaan tässä momentissa tarkoitetulla tavalla vain, jos lukiokoulutus yhdistyy viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2012 ja tässä momentissa tarkoitettu lukio sekä sen tunnusluvun korottamisen edellytykset säilyvät.

Lukiokoulutuksen yksikköhintaa määrättäessä tunnusluku lasketaan varainhoitovuotta edeltävän vuoden syyskuun 20 päivän opiskelijamäärätietojen mukaan.

1 a § (14.8.2014/656)
Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen yksikköhinnan laskeminen

Lukiokoulutuksen järjestäjän yksikköhinta lukiokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 §:n nojalla säädetty lukiokoulutuksen keskimääräinen yksikköhinta kerrottuna luvulla 1,21.

1 b § (28.6.2017/487)
Erityisen koulutustehtävän painokertoimet

Erityisen koulutustehtävän opiskelijamäärää painotetaan seuraavilla kertoimilla:

1) koulutus, joka tähtää International Baccalaureate -tutkinnon suorittamiseen 0,22;

2) liikunta- tai urheilupainotteinen koulutus, kuvataidepainotteinen koulutus, musiikkipainotteinen koulutus, tanssipainotteinen koulutus 0,15;

3) muu koulutus 0,05.

Erityiseen koulutustehtävään sisältyvän valtakunnallisen kehittämistehtävän perusteella tehtävästä korotuksesta päätettäessä otetaan huomioon:

1) kehittämistehtävän laajuus;

2) kehittämistehtävän vaikuttavuus;

3) kehittämistehtävään suunnatut ammatilliset ja taloudelliset voimavarat;

4) kehittämistehtävän kansallinen ja kansainvälinen merkittävyys;

5) muut valtakunnallisen kehittämisen tukemisen kannalta merkitykselliset seikat.

L:lla 487/2017 lisätty 1 b § tulee voimaan 1.1.2019.

2 § (19.12.2013/1079)
Ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen yksikköhinnat

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella säädetään lukiolain 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun luvan nojalla ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen yksikköhinnaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 23 §:n nojalla säädetty lukiokoulutuksen keskimääräinen yksikköhinta taikka mainittu yksikköhinta korotettuna tai alennettuna enintään 20 prosentilla.

3 § (9.11.2017/735)
Sisäoppilaitoksessa järjestettävän lukiokoulutuksen ja lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen yksikköhinnat

Jos lukiokoulutuksen järjestäjän tehtäväksi on lukiolain 4 §:n 2 momentin nojalla määrätty järjestää lukiolaissa tarkoitettua koulutusta sisäoppilaitoksessa, yksikköhintaa korotetaan sisäoppilaitokseen kuuluvan majoituksen ja ruokailun saavien opiskelijoiden osalta euromäärällä, joka on 44 prosenttia opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 §:n nojalla säädetystä lukiokoulutuksen keskimääräisestä yksikköhinnasta.

A:lla 735/2017 muutettu 3 § tulee voimaan 1.1.2018. Aiempi sanamuoto kuuluu:

3 § (23.1.2014/50)
Sisäoppilaitoksessa järjestettävän lukiokoulutuksen ja lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen yksikköhinnat

Jos lukiokoulutuksen järjestäjän tehtäväksi on lukiolain 4 §:n 2 momentin nojalla määrätty järjestää lukiolaissa tarkoitettua koulutusta sisäoppilaitoksessa, yksikköhintaa korotetaan sisäoppilaitokseen kuuluvan majoituksen ja ruokailun saavien opiskelijoiden osalta euromäärällä, joka on 26 prosenttia opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 §:n nojalla säädetystä ammatillisen koulutuksen keskimääräisestä yksikköhinnasta.

Ammatillisen koulutuksen rahoitus (9.11.2017/735)

A:lla 735/2017 muutettu väliotsikko tulee voimaan 1.1.2018. Aiempi sanamuoto kuuluu: Ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnat

4 § (9.11.2017/735)
Ammatillisen koulutuksen indeksi

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 §:n 2 momentissa tarkoitetun ammatillisen koulutuksen indeksin vuotuista kustannustason nousua määriteltäessä yleisessä ansiotasoindeksissä tapahtuneen muutoksen paino on 62 prosenttia, kuluttajahintaindeksissä tapahtuneen muutoksen paino on 15 prosenttia ja tukkuhintaindeksissä tapahtuneen muutoksen paino on 23 prosenttia.

Ammatillisen koulutuksen indeksin pisteluku on 100 vuonna 2015. Edellä 1 momentissa tarkoitettujen kustannusten painotus tarkistetaan määräajoin, vähintään joka kahdeksas vuosi.

A:lla 735/2017 muutettu 4 § tulee voimaan 1.1.2018. Aiempi sanamuoto kuuluu:

4 § (26.3.2015/332)
Yksikköhinnan porrastaminen koulutusaloilla ja ammatilliseen koulutukseen valmentavissa koulutuksissa sekä oppisopimuskoulutuksessa

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 25 §:ssä tarkoitetut ammatillisen peruskoulutuksen koulutusalakohtaiset yksikköhinnat ovat korkeammat kuin yksikköhinnat muussa saman koulutusalan koulutuksessa seuraavasti:

1) kulttuurialalla musiikkialan perustutkintoon johtavassa koulutuksessa 40 prosenttia;

2) tekniikan ja liikenteen alalla elintarvikealan perustutkintoon johtavalla meijerialan osaamisalalla 35 prosenttia, merenkulkualan perustutkintoon johtavassa koulutuksessa 25 prosenttia, logistiikan perustutkintoon johtavassa kuljetuspalvelujen osaamisalan autonkuljettajan koulutuksessa 35 prosenttia sekä linja-autonkuljettajan ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajan koulutuksessa 70 prosenttia, lentokoneasennuksen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa 55 prosenttia sekä rakennusalan perustutkintoon johtavalla maanrakennuskoneenkuljetuksen osaamisalalla 70 prosenttia;

3) luonnonvara- ja ympäristöalalla metsäalan perustutkintoon johtavalla metsäkoneenkuljetuksen osaamisalalla 90 prosenttia, muussa metsäalan perustutkintoon johtavassa koulutuksessa 40 prosenttia sekä hevostalouden perustutkintoon johtavassa koulutuksessa 25 prosenttia; sekä

4) sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla liikunnanohjauksen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa 55 prosenttia.

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoitukseen sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 §:n nojalla säädettyä ammatillisen koulutuksen keskimääräistä yksikköhintaa kerrottuna luvulla 0,80.

Kaikkien koulutusalojen sekä ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen yksikköhintaa korotetaan erityisopetuksessa 47 prosenttia.

Ammatillisen koulutuksen yksikköhinta määrätään varainhoitovuotta edeltävän vuoden syyskuun 20 päivän opiskelijamäärien mukaan.

Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen rahoitukseen sovelletaan erityisopetuksessa oppisopimuskoulutuksen yksikköhintaa korotettuna 50 prosentilla.

5 § (9.11.2017/735)
Kustannustason muutos

Mitoitettaessa ammatillisen koulutuksen varainhoitovuodelle osoitettavaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettua ammatillisen koulutuksen määrärahaa otetaan huomioon valtiovarainministeriön varainhoitovuodelle arvioima kustannustason nousu sekä varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneen vuoden ammatillisen koulutuksen indeksin mukaisen toteutuneen kustannustason muutoksen ja valtiovarainministeriön mainitulle vuodelle arvioiman kustannustason muutoksen erotus. Kustannustason muutosta koskevan arvion tulee perustua uusimpiin käytettävissä oleviin tietoihin.

A:lla 735/2017 muutettu 5 § tulee voimaan 1.1.2018. Aiempi sanamuoto kuuluu:

5 §
Yksikköhinnan porrastaminen toiminnan tuloksellisuuden perusteella

Ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhintaa porrastetaan toiminnan tuloksellisuuden perusteella käyttäen koulutuksen järjestäjille laskettua tulosindeksiä. Tulosindeksin pistemäärä lasketaan yhdistämällä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 25 §:n 2 momentissa säädetyistä tuloksellisuutta kuvaavista tekijöistä muodostettujen tulosmittareiden yhteismitallisiksi standardoidut arvot.

Opiskelijoiden työllistymistä, jatko-opintoihin sijoittumista, opintojen läpäisyä ja keskeyttämistä mitataan vaikuttavuusmittarilla. Tulosindeksiä laskettaessa vaikuttavuusmittarin painoarvo on 90 prosenttia, opettajien kelpoisuusmittarin painoarvo on 7 prosenttia ja henkilöstön kehittämismittarin painoarvo 3 prosenttia.

Tuloksellisuuden perusteella porrastus tehdään neljälle viidesosalle tulosindeksin laskennassa mukana olevista koulutuksen järjestäjistä määräämällä se tulosindeksin arvo (pistemäärä), josta lähtien yksikköhintaa porrastetaan. Koulutuksen järjestäjän yksikköhintaa porrastetaan euromäärällä, joka saadaan, kun koulutuksen järjestäjän tulosindeksin edellä mainitun arvon ylittävä pistemäärä kerrotaan koulutuksen järjestäjän opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 25 §:n 2 momentissa tarkoitetun yksikköhinnan ja opiskelijamäärän tulolla sekä jäljempänä tämän pykälän 4 momentissa tarkoitetulla tulosindeksin yhden pisteen euromääräisellä arvolla, jaettuna koulutuksen järjestäjän kokonaisopiskelijamäärällä. Kun tuloksellisuuden perusteella tehtävä porrastus ylittää 10 prosenttia laskettuna koulutuksen järjestäjälle määrätystä edellä mainitun lain 25 §:n 4 momentissa tarkoitetusta yksikköhinnasta, ylittävästä osuudesta otetaan huomioon 33 prosenttia.

Tulosindeksin pisteen euromääräinen arvo saadaan jakamalla opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 25 §:n 2 momentissa tarkoitetut koulutusaloittain lasketut kustannukset tulosindeksin laskennassa olevien ammatillisen koulutuksen järjestäjien koulutusaloittain painotettujen yksikköhintojen ja koulutusalojen opiskelijamäärien sekä tulosindeksin alarajan ylittävien pistemäärien tulojen yhteenlasketulla arvolla.

6 § (9.11.2017/735)

6 § on kumottu A:lla 9.11.2017/735, joka tulee voimaan 1.1.2018. Aiempi sanamuoto kuuluu:

6 §
Vaikuttavuusmittarin laskennassa käytettävä perusjoukko ja mittarin laskenta

Vaikuttavuusmittarin koulutuksen järjestäjäkohtaiset arvot lasketaan käyttäen viimeisiä Tilastokeskuksen henkilöpohjaisia tilastoaineistoja ja Opetushallituksen yhteishakuaineistoja.

Vaikuttavuusmittarin laskennassa perusjoukon pohja-aineiston muodostavat koulutuksen järjestäjän ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat opiskelijat tulosrahoituksen määräämisvuotta edeltäneenä viidentenä vuotena. Mittarin arvot perustuvat näiden opiskelijoiden tilanteeseen kolmen ja puolen vuoden pituisen seurantajakson aikana. Vaikuttavuusmittarin laskennassa perusjoukkoon eivät kuulu ne, joilla ei ole perusjoukon pohja-aineistossa henkilötunnusta seurantajakson alussa tai joilla ei työssäkäyntitilastoaineistossa ole kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettua kotikuntaa Suomessa seurantajakson lopussa tai jotka edellä mainitun tilastoaineiston mukaan ovat suorittamassa varusmies- tai siviilipalvelua seurantajakson lopussa.

Vaikuttavuusmittarin laskennassa opiskelijat ryhmitellään seurantajakson lopussa viiteen ryhmään seuraavasti:

1) opiskelija on suorittanut ammatillisen perustutkinnon seurantajakson aikana ja on työllinen seurantajakson viimeisellä viikolla (läpäissyt, työllinen);

2) opiskelija on suorittanut ammatillisen perustutkinnon seurantajakson aikana ja on suorittamassa tai suorittanut korkeakoulututkinnon seurantajakson aikana (läpäissyt, jatko-opiskelija);

3) opiskelija on suorittanut ammatillisen perustutkinnon seurantajakson aikana, mutta ei ole suorittanut tai suorittamassa korkeakoulututkintoa eikä ole työllinen seurantajakson viimeisellä viikolla (läpäissyt, ei työllinen eikä jatko-opiskelija);

4) opiskelija ei ole suorittanut ammatillista perustutkintoa seurantajakson aikana, mutta on vielä suorittamassa ammatillista perustutkintoa tai suorittanut tai suorittamassa muuta tutkintoa seurantajakson aikana tai on työllinen seurantajakson viimeisellä viikolla (ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija);

5) opiskelija ei ole suorittanut ammatillista perustutkintoa eikä ole suorittanut tai suorittamassa muuta tutkintoa seurantajakson aikana eikä ole työllinen seurantajakson viimeisellä viikolla (keskeyttänyt, ei työllinen eikä opiskelija).

Vaikuttavuusmittarin laskennassa koulutuksen järjestäjälle lasketaan kullekin edellä 3 momentin mukaiselle ryhmälle regressiomallilla parametriarvo, joka ilmaisee koulutuksen järjestäjän itsenäisen vaikutuksen opiskelijoiden sijoittumiseen kyseiseen ryhmään. Parametriarvoja laskettaessa vakioidaan koulutuksen järjestäjän omasta toiminnasta riippumattomien olosuhdetekijöiden vaikutukset. Olosuhdetekijöinä otetaan huomioon opiskelijan taustatekijät, koulutukseen liittyvät ominaisuudet sekä aluetekijät. Opiskelijoiden taustatekijöinä otetaan huomioon opiskelijan ikä, äidinkieli, sukupuoli, perhetyyppi, perusopetuksen päättötodistuksen keskiarvo sekä opetuksen antaminen erityisopetuksena. Koulutukseen liittyvinä ominaisuuksina otetaan huomioon opintojen aloittamislukukausi, koulutusala, ennen tarkastelujaksoa suoritetut tutkinnot, tarkastelujaksolla suoritetut lukio-opinnot, opiskelu näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa sekä opiskelu oppisopimuskoulutuksessa. Aluetekijänä otetaan huomioon opiskelijan seutukunta.

Vaikuttavuusmittarin koulutuksen järjestäjäkohtainen arvo lasketaan edellä 4 momentissa tarkoitetuista parametriarvoista kertomalla kukin parametriarvo edellä 3 momentissa tarkoitetulle ryhmälle määrätyllä painoarvolla. Painoarvot ovat ensimmäisessä ryhmässä 10, toisessa ryhmässä 6, kolmannessa ryhmässä 3, neljännessä ryhmässä 1 ja viidennessä ryhmässä 0. Painoarvoilla kerrottujen parametriarvojen summa on vaikuttavuusmittarin arvo.

7 § (9.11.2017/735)

7 § on kumottu A:lla 9.11.2017/735, joka tulee voimaan 1.1.2018. Aiempi sanamuoto kuuluu:

7 §
Henkilöstömittarien laskennassa käytettävä perusjoukko ja mittarien laskenta

Henkilöstömittarien koulutuksen järjestäjäkohtaiset arvot lasketaan käyttäen Opetushallituksen käytössä olevia viimeisiä tilastoaineistoja.

Opettajien kelpoisuusmittarin laskennassa perusjoukon muodostavat ne päätoimiset opettajat, jotka päätehtävänään opettavat ammatillisessa peruskoulutuksessa. Opettajien kelpoisuusmittarin arvo on muodollisesti kelpoisten opettajien prosenttiosuus näistä opettajista.

Henkilöstön kehittämismittarin laskennassa kustannuksiin luetaan vuoden aikana ammatillisesta peruskoulutuksesta vastaavan henkilöstön kehittämisestä aiheutuneet menot. Henkilöstön kehittämismittarin arvo on henkilöstön kehittämismenojen prosenttiosuus kaikista henkilöstömenoista.

8 § (9.11.2017/735)

8 § on kumottu A:lla 9.11.2017/735, joka tulee voimaan 1.1.2018. Aiempi sanamuoto kuuluu:

8 §
Tulosindeksin laskennan ulkopuolelle jäävät koulutuksen järjestäjät

Tulosindeksi lasketaan ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille lukuun ottamatta niitä järjestäjiä, joista tulosindeksin laskennan edellyttämää tietoa ei ole saatavissa tai joiden opiskelijamäärä on niin vähäinen, että tulosindeksiä ei voida tilastollisesti luotettavalla tavalla laskea. Tulosindeksiä ei myöskään lasketa koulutuksen järjestäjälle siltä osin kun sille on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 9 §:n nojalla määrätty erityinen koulutustehtävä järjestää erityisopetusta.

9 § (9.11.2017/735)

9 § on kumottu A:lla 9.11.2017/735, joka tulee voimaan 1.1.2018. Aiempi sanamuoto kuuluu:

9 § (18.11.2010/976)
Erityisopetuksen yksikköhinnat eräissä tapauksissa

Poiketen siitä, mitä 4 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään, koulutuksen järjestäjän yksikköhintaa korotetaan koulutuksessa, joka perustuu koulutuksen järjestäjälle ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain (630/1998) 20 §:n 2 momentin nojalla määrättyyn erityiseen koulutustehtävään erityisopetuksessa, siten kuin jäljempänä 2–4 momentissa säädetään. (26.3.2015/332)

Laskettaessa 1 momentissa tarkoitetun koulutuksen yksikköhintaa korotetaan ammatillisen koulutuksen koulutusaloittain opiskelijaa kohden laskettuja yksikköhintoja euromäärällä, joka saadaan, kun mainitut koulutusalakohtaiset yksikköhinnat kerrotaan luvulla 1,31.

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen rahoitukseen sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 §:n nojalla säädettyä ammatillisen koulutuksen keskimääräistä yksikköhintaa kerrottuna luvulla 1,65. (26.3.2015/332)

Koulutuksen järjestäjälle 2 ja 3 momentin mukaan laskettua yksikköhintaa korotetaan vaikeasti vammaisten opiskelijoiden osalta euromäärällä, joka saadaan, kun opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 §:n nojalla vahvistettu ammatillisen koulutuksen keskimääräinen yksikköhinta kerrotaan luvulla 1,12. Jos koulutuksen järjestäminen edellyttää, että opiskelijalla on henkilökohtainen koulunkäyntiavustaja, yksikköhintaa korotetaan tällaisen opiskelijan osalta lisäksi euromäärällä, joka saadaan, kun mainittu keskimääräinen yksikköhinta kerrotaan luvulla 2,72.

10 § (9.11.2017/735)

10 § on kumottu A:lla 9.11.2017/735, joka tulee voimaan 1.1.2018. Aiempi sanamuoto kuuluu:

10 §
Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävä korotus

Koulutuksen järjestäjän yksikköhintaa korotetaan majoitusedun saaneiden opiskelijoiden osalta euromäärällä, joka on 15 prosenttia opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 §:n nojalla säädetystä ammatillisen koulutuksen keskimääräisestä yksikköhinnasta, jollei 2 tai 3 momentissa toisin säädetä.

Jos koulutuksen järjestäjän erityiseksi koulutustehtäväksi on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 20 §:n 2 momentin nojalla määrätty huolehtia erityisopetuksen järjestämisestä ja muista mainitussa säännöksessä tarkoitetuista palveluista, koulutuksen järjestäjän yksikköhintaa korotetaan kaikkien koulutustehtävässä määrättyjen majoitusedun saaneiden opiskelijoiden osalta euromäärällä, joka on 63 prosenttia 1 momentissa tarkoitetusta ammatillisen koulutuksen keskimääräisestä yksikköhinnasta.

Jos koulutuksen järjestäjän tehtäväksi on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 9 §:n 2 momentin nojalla määrätty järjestää koulutusta sisäoppilaitoksessa, yksikköhintaa korotetaan sisäoppilaitokseen kuuluvan majoituksen ja ruokailun saaneiden opiskelijoiden osalta euromäärällä, joka on 26 prosenttia 1 momentissa tarkoitetusta ammatillisen koulutuksen keskimääräisestä yksikköhinnasta.

Väliotsikko on kumottu A:lla 9.11.2017/735, joka tulee voimaan 1.1.2018. Aiempi sanamuoto kuuluu: Ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhinnat (9.11.2017/735)
11 § (9.11.2017/735)

11 § on kumottu A:lla 9.11.2017/735, joka tulee voimaan 1.1.2018. Aiempi sanamuoto kuuluu:

11 §
Oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhinnat

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 27 §:n 1 momentissa tarkoitetut ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhinnat opiskelijatyövuotta kohden lasketaan siten, että lain 23 §:n nojalla säädetty ammatillisen peruskoulutuksen keskimääräinen yksikköhinta kerrotaan koulutusaloittain muodostettujen hintaryhmien mukaan määräytyvällä luvulla seuraavasti:

Hintaryhmä Kertojana käytettävä luku
1) näyttötutkintoon valmistava koulutus humanistisella ja kasvatusalalla 0,9
2) näyttötutkintoon valmistava koulutus kulttuurialalla 1,0
3) näyttötutkintoon valmistava koulutus yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla 0,8
4) näyttötutkintoon valmistava koulutus luonnontieteiden alalla 0,9
5) näyttötutkintoon valmistava koulutus tekniikan ja liikenteen alalla lukuun ottamatta 9 kohdan koulutuksia 1,0
6) näyttötutkintoon valmistava koulutus luonnonvara- ja ympäristöalalla lukuun ottamatta 9 kohdan koulutuksia 1,1
7) näyttötutkintoon valmistava koulutus sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla lukuun ottamatta 10 kohdan koulutuksia 0,9
8) näyttötutkintoon valmistava koulutus matkailu-, ravitsemus- ja talousalalla 0,9
9) puutavaran autonkuljetuksen, maarakennusalan, ajoneuvonosturinkuljettajan, yhdistelmäajoneuvonkuljettajan, linja- autonkuljettajan, metsäkoneenkuljettajan sekä lentoasemapalvelujen ja ammattisukeltajan näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa 1,8
10) hierojan, liikunnan, liikuntapaikkojenhoitajan, liikuntapaikkamestarin, valmentajan, jalkojenhoidon, puhevammaisten tulkin ja kipsimestarin näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa 1,0
11) muussa kuin näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa 0,8
(21.12.2016/1367)

Ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhintaa korotetaan niiden opiskelijoiden osalta, joille annetaan erityisiä opetus- ja oppilashuoltopalveluita opiskelijan vamman, sairauden tai niihin rinnastettavan syyn vuoksi. Korotus on 50 prosenttia opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 §:n nojalla säädetystä ammatillisen koulutuksen keskimääräisestä yksikköhinnasta.

Ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjän yksikköhinnat opiskelijatyövuotta kohden lasketaan erikseen omaehtoiseen ja henkilöstökoulutukseen. Yksikköhinnat saadaan, kun hintaryhmittäisten opiskelijatyövuosien ja hintaryhmittäin porrastettujen yksikköhintojen tulojen summa jaetaan myönnettävien opiskelijatyövuosien kokonaismäärällä ottaen lisäksi huomioon opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 27 §:n 3 momentissa tarkoitettu tuloksellisuuden perusteella tehtävä porrastuksen määrä sekä 2 momentissa tarkoitetut porrastukset.

12 § (9.11.2017/735)

12 § on kumottu A:lla 9.11.2017/735, joka tulee voimaan 1.1.2018. Aiempi sanamuoto kuuluu:

12 §
Oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuuden perusteen porrastaminen toiminnan tuloksellisuuden perusteella

Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuuden perustetta porrastetaan toiminnan tuloksellisuuden perusteella käyttäen kahden rahoituksen määräämistä edeltävän vuoden aikana suoritettujen ammatti- ja erikoisammattitutkintojen määrien keskiarvoa ja samana ajankohtana toteutuneiden opiskelijatyövuosien keskiarvoja. Porrastus myönnetään niille ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjille, joiden järjestämän valmistavan koulutuksen perusteella tutkinnot on suoritettu.

Tuloksellisuusrahoituksena jaettavan valtionosuuden perusteen määrän laskennassa tarvittavat valtakunnalliset koulutusala- ja hintaryhmäkohtaiset tuloskertoimet saadaan kertomalla 11 §:ssä tarkoitetuissa hintaryhmissä toteutuneiden opiskelijatyövuosien ja suoritettujen tutkintojen kokonaismäärien suhde 11 §:n mukaisten hintaryhmien porrastuskertoimella.

Koulutuksen järjestäjän osuus tuloksellisuuden perusteella jaettavan valtionosuuden perusteen kokonaismäärästä saadaan, kun järjestäjän 1 momentissa tarkoitettujen tutkintojen hintaryhmittäiset määrät kerrotaan 2 momentissa tarkoitetuilla valtakunnallisilla koulutusala- ja hintaryhmäkohtaisilla tuloskertoimilla ja tulojen summa jaetaan koko maan vastaavalla koulutusala- ja hintaryhmäkohtaisilla tuloskertoimilla painotetuilla tutkintojen kokonaismäärällä. Koulutuksen järjestäjän osuus lasketaan erikseen omaehtoista ja henkilöstökoulutusta varten.

Jos koulutuksen järjestäjän tuloksellisuuden perusteella porrastettu valtionosuuden peruste ylittää viisi prosenttia sille porrastamattomana lasketun valtionosuuden perusteen määrän, otetaan porrastusta määrättäessä ylittävästä osuudesta huomioon yksi kolmasosa.

13 § (9.11.2017/735)

13 § on kumottu A:lla 9.11.2017/735, joka tulee voimaan 1.1.2018. Aiempi sanamuoto kuuluu:

13 §
Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhintojen porrastaminen

Koulutuksen järjestäjän tuloksellisuusrahoituksen peruste saadaan, kun opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 27 §:n 3 momentissa tarkoitettu tuloksellisuusrahoituksena jaettava euromäärä suhteutettuna kahden rahoituksen määräämistä edeltäneen vuoden aikana toteutuneiden opiskelijamäärien keskiarvoon jaetaan vastaavana ajankohtana suoritettujen ammatti- ja erikoisammattitutkintojen määrien keskiarvolla ja kerrotaan koulutuksen järjestäjän vastaavalla tavalla lasketulla tutkintojen määrällä. Tutkinto kirjataan sille ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjälle, jonka järjestämän valmistavan koulutuksen perusteella tutkinto on suoritettu.

Tuloksellisuuden perusteella määräytyvän ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuuden perusteen määrää tasoitetaan siten kuin 12 §:n 4 momentissa säädetään.

Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhintoja porrastetaan tuloksellisuuden perusteella erikseen tutkintotavoitteisessa ja muussa koulutuksessa. Yksikköhinnat saadaan, kun opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 27 §:n 2 momentissa tarkoitettua oppisopimuskoulutuksen yksikköhintaa alennetaan mainitun 27 §:n 3 momentin mukaisella tuloksellisuuden perusteella jaettavan rahoituksen osuudella. Näin saatua yksikköhintaa korotetaan euromäärällä, joka saadaan kertomalla yksikköhinta 4 momentin mukaisesti määräytyvällä koulutuksen järjestäjäkohtaisen tulosrahoituksen porrastuskertoimella.

Koulutuksen järjestäjän yksikköhinnan porrastuskerroin saadaan, kun 1 ja 2 momenttien mukaisesti määräytyvä koulutuksen järjestäjän tulosrahoituksen peruste jaetaan summalla, joka saadaan laskemalla yhteen tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärän ja tutkintotavoitteisen koulutuksen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 27 §:n 2 momentin mukaisesti määrätyn yksikköhinnan tulo ja muun lisäkoulutuksen opiskelijamäärän ja muun lisäkoulutuksen vastaavasti määrätyn yksikköhinnan tulo.

Erityisopetuksena järjestettävän lisäkoulutuksen rahoitukseen sovelletaan 3 momentin mukaista yksikköhintaa korotettuna 50 prosentilla.

14 § (9.11.2017/735)

14 § on kumottu A:lla 9.11.2017/735, joka tulee voimaan 1.1.2018. Aiempi sanamuoto kuuluu:

14 § (16.8.2012/471)
Ammatillisten erikoisoppilaitosten yksikköhinnat ja etäopetuksena järjestetyn koulutuksen opiskelijatyöpäivät

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 27 §:n 4 momentissa tarkoitetut ammatillisten erikoisoppilaitosten yksikköhinnat opiskelijatyöpäivää kohti porrastetaan kertomalla yksikköhinta erikoisoppilaitoksittain tämän asetuksen 11 §:n 1 momentissa säädetyllä koulutusaloittain muodostettujen hintaryhmien mukaan määräytyvällä luvulla. Tekniikan ja liikenteen alalla ansio- ja liikennelentäjän ammattiin valmistavassa koulutuksessa, jota järjestetään ammatillisessa erikoisoppilaitoksessa, edellä tarkoitettu kertojana käytettävä luku on kuitenkin 8,5.

Ammatilliset erikoisoppilaitokset sijoitetaan yksikköhintojen laskemista varten 1 momentissa tarkoitettuihin koulutusaloittain muodostettuihin hintaryhmiin erikoisoppilaitoksen pääasiallisen koulutusalan perusteella. Hintaryhmiin sijoittelua tarkistetaan neljän vuoden välein.

Etäopetuksena toteutetun koulutuksen yksikköhinta on 1 momentissa tarkoitetusta koulutusaloittain muodostetusta hintaryhmästä riippumatta 50 prosenttia opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 27 §:n 4 momentissa tarkoitetusta yksikköhinnasta.

Etäopetuksena järjestetyn koulutuksen opiskelijatyöpäivien määrästä otetaan valtionosuuden laskennassa huomioon enintään 40 prosenttia erikoisoppilaitoksen muutoin kuin etäopetuksena toteuttamien opiskelijatyöpäivien määrästä. Edellytyksenä on lisäksi, että koulutus on ohjattua ja perustuu erikoisoppilaitoksen koulutussuunnitelmaan.

Väliotsikko on kumottu A:lla 12.3.2015/212. (12.3.2015/212)
15 § (12.3.2015/212)

15 § on kumottu A:lla 12.3.2015/212.

16 § (9.11.2017/735)

16 § on kumottu A:lla 9.11.2017/735, joka tulee voimaan 1.1.2018. Aiempi sanamuoto kuuluu:

16 § (12.3.2015/212)
Ammatillisen koulutuksen järjestäjien poistot ja arvonlisävero

Laskettaessa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 25 §:n 1 momentissa tarkoitettuja yksikköhintoja valtakunnallisiin kokonaiskustannuksiin sisältyvistä yksityisten ammatillisen koulutuksen järjestäjien kirjanpidon mukaisista poistoista vähennetään niihin sisältyvänä arvonlisäverojen suhteellisena osuutena näiden ammatillisen koulutuksen järjestäjien investointeihin edellä mainitussa säännöksessä tarkoitettuna vuonna sisältynyt arvonlisäveron suhteellinen osuus. Arvonlisäverojen osuus otetaan huomioon laskettaessa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 §:ssä tarkoitettuja arvonlisäverojen osuuksia yksityisten koulutuksen järjestäjien arvonlisäverottomista kustannuksista.

17 § (29.12.2016/1537)
Ulkomailla järjestettävän perusopetuksen yksikköhinnat

Perusopetuslain (628/1998) 7 §:n 1 momentissa tarkoitetun luvan nojalla ulkomailla järjestettävän perusopetuksen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 29 §:n mukaisesti määräytyvää oppilaskohtaista yksikköhintaa voidaan alentaa tai korottaa enintään 20 prosentilla.

Oppilas-, opiskelija-, suorite ja asukasmäärät (29.12.2016/1537)
18 § (29.12.2016/1537)

18 § on kumottu A:lla 29.12.2016/1537.

19 § (23.1.2014/50)
Lukion opiskelijamäärän laskeminen

Lukion rahoitus myönnetään ja tarkistetaan mainittua toimenpidettä edeltävän tammikuun 20 päivän ja syyskuun 20 päivän opiskelijamäärien painotetun keskiarvon perusteella.

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä ja lukiokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa opiskelevien määrä lasketaan erikseen. Lukiokoulutuksen opiskelijamäärään lasketaan lukion koko oppimäärää opiskelevat. Yksityisopiskelijoita ja maksullisena palvelutoimintana järjestettävään koulutukseen osallistuvia opiskelijoita ei oteta lukuun tässä pykälässä tarkoitettuja opiskelijamääriä laskettaessa. (14.8.2014/656)

Opiskelijamääriä laskettaessa tammikuun 20 päivän opiskelijamäärät painotetaan luvulla 7/12 ja syyskuun 20 päivän opiskelijamäärät painotetaan luvulla 5/12.

20 §
Lukion yksittäisten oppiaineiden muuntaminen opiskelijamääräksi

Lukion opiskelijaksi yhtä tai useampaa oppiainetta suorittamaan otettujen opiskelijoiden kurssit muunnetaan opiskelijamääräksi jakamalla varainhoitovuotta edeltävänä lukuvuonna suoritettujen lukion oppimäärään kuuluvien pakollisten ja syventävinä opintoina tarjottujen valtakunnallisten kurssien määrä luvulla 15. Näin saatu opiskelijamäärä lisätään 19 §:ssä tarkoitettuun lukion painotetun keskiarvon mukaiseen opiskelijamäärään. (12.3.2015/212)

Laskettaessa lukion keskimääräistä yksikköhintaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 24 §:n 1 momentissa tarkoitettuna vuonna opiskelijamääräksi muuntamisen perusteena käytetään kuitenkin kustannusten laskentavuonna suoritettujen kurssien määrää.

21 § (9.11.2017/735)

21 § on kumottu A:lla 9.11.2017/735, joka tulee voimaan 1.1.2018. Aiempi sanamuoto kuuluu:

21 §
Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärien laskeminen

Ammatillisen koulutuksen käyttökustannusten rahoitus myönnetään ja tarkistetaan mainittua toimenpidettä edeltävän tammikuun 20 päivän ja syyskuun 20 päivän opiskelijamäärien painotetun keskiarvon perusteella. Opiskelijamäärään lasketaan ammatillisessa peruskoulutuksessa tutkintoa suorittavat ja oppisopimuskoulutusta saavat opiskelijat, näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon valmistavaa koulutusta saavat opiskelijat, ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta saavat opiskelijat sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta saavat opiskelijat. Jos oppisopimuskoulutus järjestetään siten, että vähintään neljän kuukauden päätoimisia opintoja vastaava koulutus ei tulisi otetuksi huomioon rahoituksessa, mainittua koulutusta saaneet opiskelijat luetaan opintojen päättymistä seuraavan laskentapäivän opiskelijamääriin. (26.3.2015/332)

Opiskelijamääriä laskettaessa tammikuun 20 päivän opiskelijamäärät painotetaan luvulla 7/12 ja syyskuun 20 päivän opiskelijamäärät painotetaan luvulla 5/12. Oppisopimuskoulutuksessa mainittujen päivien opiskelijamäärät painotetaan kuitenkin luvulla 6/12.

22 § (21.11.2013/822)

22 § on kumottu A:lla 21.11.2013/822.

23 § (12.3.2015/212)
Opiskelijaksi lukemista koskevat rajoitukset

Opiskelijamääriä laskettaessa opiskelija voidaan lukea opiskelijaksi enintään niin kauan kuin opiskelu voisi päätoimisesti suoritettuna kestää.

23 § a (9.11.2017/735)
Rahoituksen perusteeksi lukemista koskevat rajoitukset

Jos opiskelija opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 48 §:n 4 momentin perusteella luetaan lukiokoulutuksen rahoituksen perusteeksi tammikuun 20 päivänä, opiskelijan opiskeluoikeuden perusteella määräytyviä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 b §:ssä tarkoitettuja opiskelijavuosia ei voida lukea rahoituksen perusteeksi kyseisenä vuonna tammikuun 1 päivän ja heinäkuun viimeisen päivän välisenä aikana. Jos opiskelija luetaan lukiokoulutuksen rahoituksen perusteeksi syyskuun 20 päivänä, opiskelijavuosia ei voida lukea rahoituksen perusteeksi kyseisenä vuonna elokuun 1 päivän ja joulukuun viimeisen päivän välisenä aikana. Opiskelijavuodet voidaan kuitenkin lukea rahoituksen perusteeksi sen ajankohdan jälkeen, kun opiskelija on päättänyt lukiokoulutuksen.

Jos opiskelijan opiskeluoikeuden perusteella määräytyvät opiskelijavuodet opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 48 §:n 4 momentin perusteella luetaan ammatillisen koulutuksen rahoituksen perusteeksi 20 päivänä tammikuuta tai 20 päivänä syyskuuta, opiskelijaa ei voida samana ajankohtana lukea lukiokoulutuksen rahoituksen perusteeksi.

A:lla 735/2017 lisätty 23 a § tulee voimaan 1.1.2018.

24 § (9.11.2017/735)
Opiskelijamäärien laskentapäivän soveltaminen eräissä tapauksissa

Lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen alkaessa uuden tai muutetun koulutuksen järjestämisluvan perusteella sovelletaan koulutuksen aloittamisajankohtaa seuraavan laskentapäivän mukaista opiskelijamäärää sen kuukauden alusta, josta lukien koulutus on alkanut. Koulutuksen päättyessä uuden tai muutetun koulutuksen järjestämisluvan vuoksi sovelletaan koulutuksen päättymisajankohtaa edeltävän laskentapäivän mukaista opiskelijamäärää koulutuksen päättymisajankohtaa edeltävän kuukauden loppuun. Mitä edellä tässä pykälässä säädetään, koskee soveltuvin osin tapauksia, joissa koulutuksen järjestäjän koulutustehtävä muuttuu olennaisesti.

A:lla 735/2017 muutettu 24 § tulee voimaan 1.1.2018. Aiempi sanamuoto kuuluu:

24 § (23.1.2014/50)
Opiskelijamäärien laskentapäivän soveltaminen eräissä tapauksissa

Lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen taikka ammatillisen koulutuksen alkaessa uuden tai muutetun koulutuksen järjestämisluvan perusteella sovelletaan koulutuksen aloittamisajankohtaa seuraavan laskentapäivän mukaista opiskelijamäärää sen kuukauden alusta, josta lukien koulutus on alkanut. Koulutuksen päättyessä uuden tai muutetun koulutuksen järjestämisluvan vuoksi sovelletaan koulutuksen päättymisajankohtaa edeltävän laskentapäivän mukaista opiskelijamäärää koulutuksen päättymisajankohtaa edeltävän kuukauden loppuun. Mitä edellä tässä pykälässä säädetään, koskee soveltuvin osin tapauksia, joissa koulutuksen järjestäjän koulutustehtävä muuttuu olennaisesti.

25 § (9.11.2017/735)
Tietojen ilmoittaminen

Koulutuksen tai toiminnan järjestäjän tulee ilmoittaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetut rahoituksen määräämiseksi tarvittavat kustannuksia ja toiminnan laajuutta koskevat tiedot opetus- ja kulttuuriministeriölle Opetushallituksen ja Tilastokeskuksen lomakkeilla siten kuin 2–4 momentissa säädetään.

Lukiokoulutuksen, opetustuntikohtaisesti rahoitettavan taiteen perusopetuksen sekä museoiden, teatterien ja orkestereiden kustannuksia ja tuloja koskevat tiedot tulee ilmoittaa vuosittain Opetushallituksen ja Tilastokeskuksen lomakkeilla kustannustiedonkeruuseen viimeistään seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä, ellei opetus- ja kulttuuriministeriö toisin päätä.

Toiminnan laajuutta koskevat tiedot tulee ilmoittaa Opetushallituksen ja Tilastokeskuksen lomakkeilla 10 päivän kuluessa tilastointipäivästä, jollei opetus- ja kulttuuriministeriö toisin päätä.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 11 §:ssä tarkoitetun opetuksen ja 19 §:ssä tarkoitetun toiminnan rahoituksen määräämiseksi tarkoitetut oppilas- ja suoritemäärätiedot opetuksen järjestäjän tulee vuosittain ilmoittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle Tilastokeskuksen lomakkeilla tilastointipäivän tilanteen mukaisesti.

Poiketen siitä, mitä 1–4 momentissa säädetään, ammatillisen koulutuksen järjestäjän tulee ilmoittaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetut rahoituksen määräämiseksi tarvittavat kustannuksia ja toiminnan laajuutta koskevat tiedot opetus- ja kulttuuriministeriölle Opetushallituksen järjestelmän tai muun tiedonkeruun kautta ministeriön päättämällä tavalla.

A:lla 735/2017 muutettu 25 § tulee voimaan 1.1.2018. Aiempi sanamuoto kuuluu:

25 § (19.12.2013/1079)
Tietojen ilmoittaminen

Koulutuksen tai toiminnan järjestäjän tulee ilmoittaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetut rahoituksen määräämiseksi tarvittavat kustannuksia ja toiminnan laajuutta koskevat tiedot opetus- ja kulttuuriministeriölle Opetushallituksen ja Tilastokeskuksen lomakkeilla siten kuin 2–4 momentissa säädetään.

Lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, opetustuntikohtaisesti rahoitettavan taiteen perusopetuksen sekä museoiden, teatterien ja orkestereiden kustannuksia ja tuloja koskevat tiedot tulee ilmoittaa vuosittain Opetushallituksen ja Tilastokeskuksen lomakkeilla kustannustiedonkeruuseen viimeistään seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä, ellei opetus- ja kulttuuriministeriö toisin päätä. (12.3.2015/212)

Toiminnan laajuutta koskevat tiedot tulee ilmoittaa Opetushallituksen ja Tilastokeskuksen lomakkeilla 10 päivän kuluessa tilastointipäivästä, jollei opetus- ja kulttuuriministeriö toisin päätä.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 11 ja 19 §:ssä säädetyn opetuksen- ja toiminnan rahoituksen määräämiseksi tarkoitetut oppilas- ja suoritemäärätiedot opetuksen järjestäjän tulee vuosittain ilmoittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle Tilastokeskuksen lomakkeilla tilastointipäivän tilanteen mukaisesti. (29.12.2016/1537)

2 luku

Perustamishankkeet

26 §
Perustamishanke

Perusopetuslaissa (628/1998), lukiolaissa, taiteen perusopetuksesta annetussa laissa (633/1998) ja kirjastolaissa (904/1998) tarkoitetun toiminnan edellyttämänä perustamishankkeena pidetään sellaista opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 36 §:n 1 momentissa tarkoitettua toimenpidettä, jonka arvioidut kokonaiskustannukset ovat vähintään 400 000 euroa. Lasten päivähoidosta annetussa laissa (36/1973) tarkoitetun toiminnan edellyttämänä perustamishankkeena pidetään sellaista opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 36 §:n 1 momentissa tarkoitettua toimenpidettä, jonka arvioidut kokonaiskustannukset ovat vähintään 300 000 euroa. (28.12.2012/1033)

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetussa laissa (728/1992) tarkoitettujen kulttuuritoimintaa varten tarvittavien tilojen, museolaissa (729/1992) tarkoitetun museon sekä teatteri- ja orkesterilaissa (730/1992) tarkoitetun teatterin ja orkesterin perustamishankkeena pidetään sellaista opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 36 §:n 1 momentissa tarkoitettua toimenpidettä, jonka arvioidut kokonaiskustannukset ovat vähintään 80 000 euroa.

Liikuntalaissa (1054/1998) tarkoitettujen liikuntapaikkojen sekä niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeena pidetään sellaista opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 36 §:n 1 momentissa tarkoitettua toimenpidettä, jonka arvioidut kokonaiskustannukset ovat vähintään 20 000 euroa.

Tässä pykälässä perustamishankkeen määrittelemiseksi säädettyinä kokonaiskustannuksina pidetään hankkeiden arvonlisäverottomia kustannuksia.

LiikuntaL 1054/1998 on kumottu LiikuntaL:lla 390/2015.

27 §
Hankkeen aloittaminen

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 36 §:n 1 momentissa tarkoitettu rakentaminen katsotaan aloitetuksi, kun uudisrakennuksen perusmuurin valaminen tai muun perustuksen rakentaminen taikka muutos- ja peruskorjaustyöhön liittyvät purkutyöt tai pysyvien rakenteiden teko on aloitettu.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 36 §:n 1 momentissa tarkoitettu tilojen hankinta sekä pykälän 3 momentissa tarkoitettu irtaimen omaisuuden hankinta katsotaan aloitetuksi, kun hankintaa koskeva sitova sopimus on tehty.

28 §
Hankeselvitys

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 41 §:ssä tarkoitetussa hankeselvityksessä tulee olla:

1) selvitys hankkeen aloittamis- ja valmistumisajankohdasta;

2) selvitys hankkeen rakennuskustannuksista ja hankkeeseen liittyvän irtaimen omaisuuden hankintakustannuksista;

3) rakennushankkeen pääpiirustukset;

4) hankkeen toteutunut tila- ja hankintaohjelma.

28 a § (20.8.2015/1078)
Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden merkkihankkeen valtionavustuksen hakeminen ja maksaminen vuosina 2015–2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää valtionavustuksen Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden merkkihankkeeseen valtion talousarvioon vuosina 2015–2018 otetun määrärahan rajoissa.

Valtionavustus myönnetään hakemuksesta. Hakemukseen on sisällytettävä hankkeen hankesuunnitelma, kustannusarvio ja toteutusaikataulu.

Vuosien 2014 ja 2015 valtion talousarviossa merkkihankkeelle otettua määrärahaa koskeva hakemus on toimitettava viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2015. Vuosia 2016–2018 koskeva hakemus on toimitettava sen vuoden loppuun mennessä, joka edeltää sitä vuotta, jonka talousarvion perusteella valtionavustusta haetaan.

Valtionavustus maksetaan toteutusaikana kahdessa erässä vuosittain ja loppueränä. Loppuerän maksamisen edellytyksenä on, että valtionavustuksen saaja on toimittanut opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 41 §:ssä tarkoitetun hankeselvityksen merkkihankkeen toteutumisesta. Selvitys on toimitettava kuuden kuukauden kuluessa merkkihankkeen valmistumisesta, kuitenkin viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2019.

Merkkihankkeelle suoritetun valtionavustuksen palautukseen ja maksatuksen keskeytykseen sovelletaan muilta osin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 7 luvun säännöksiä.

A:lla 1078/2015 lisätty 28 a § on väliaikaisesti voimassa 1.9.2015–31.12.2019.

3 luku

Erinäiset säännökset

29 § (12.3.2015/212)
Valtionapuviranomainen eräissä tapauksissa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valtionapuviranomainen:

1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1 §:n 1 momentin 4–7 kohdassa mainittujen lakien sekä kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain mukaisissa perustamishankkeita koskevissa asioissa;

2) esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan ja taiteen perusopetuksen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 44 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa koulutuspoliittisten tavoitteiden toteuttamiseen, opetuksen ja toiminnan strategiseen kehittämiseen, kokeiluun, toiminnan käynnistämiseen ja toimintaan liittyviin tarpeellisiin erityistehtäviin myönnettävissä valtionavustuksissa sekä mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitetuissa valtionavustuksissa;

3) ammatillisen koulutuksen 2 kohdassa mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitetuissa koulutuspoliittisten tavoitteiden toteuttamista varten myönnettävissä valtionavustuksissa ja mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitetuissa valtionavustuksissa;

4) kulttuuritoimen, museoiden, teattereiden ja orkestereiden sekä liikuntatoiminnan ja nuorisotyön 2 kohdassa mainitun pykälän 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa valtionavustuksissa;

5) yleisten kirjastojen 2 kohdassa mainitun pykälän 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa valtioavustuksissa, jotka liittyvät kansalliseen kokeilu- ja kehittämistoimintaan;

6) kirjastolaissa tarkoitetun keskuskirjasto- ja maakuntakirjastotehtävän hoitamiseen 2 kohdassa mainitun pykälän 3 momentissa tarkoitetuissa valtionavustuksissa.

Opetushallitus on valtionapuviranomainen:

1) esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan ja taiteen perusopetuksen toiminnalliseen kehittämiseen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 44 §:n 1 momentin nojalla myönnettävissä valtionavustuksissa;

2) 1 kohdassa mainitun lain 44 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa ammatillisen koulutuksen kehittämistä, kokeilua ja toiminnan käynnistämistä sekä toimintaan liittyviä tarpeellisia erityistehtäviä koskevissa valtionavustuksissa.

Aluehallintovirasto on valtionapuviranomainen yleisten kirjastojen 1 momentin 2 kohdassa mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitetuissa valtionavustuksissa, jotka liittyvät alueelliseen ja paikalliseen kehittämistoimintaan. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on toimivaltainen valtionapuviranomainen oppilaitosten perustamishankkeita koskevissa asioissa, kun opetus järjestetään ulkomailla. Lapin aluehallintovirasto on valtionapuviranomainen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 45 §:n 1 momentin mukaisissa asioissa.

30 § (9.11.2017/735)

30 § on kumottu A:lla 9.11.2017/735, joka tulee voimaan 1.1.2018. Aiempi sanamuoto kuuluu:

30 §
Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijatyövuosi

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun ammatillisen lisäkoulutuksen valtionrahoituksen perusteena käytettävä opiskelijatyövuosi on 190 vähintään seitsemän tunnin mittaista työpäivää opiskelijaa kohden.

Näyttötutkinnon osa, joka suoritetaan osallistumatta tutkintoon valmistavaan koulutukseen, vastaa rahoitusta määrättäessä kahdeksaa prosenttia täydestä opiskelijatyövuodesta.

31 § (9.11.2017/735)

31 § on kumottu A:lla 9.11.2017/735, joka tulee voimaan 1.1.2018. Aiempi sanamuoto kuuluu:

31 §
Ilman valmistavaa koulutusta suoritettavien näyttötutkintojen järjestämiseen myönnettävä valtionavustus

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 46 §:ssä tarkoitettu valtionavustus ilman valmistavaa koulutusta suoritettavien näyttötutkintojen järjestämiseen voi olla tutkinnon osaa kohti enintään yhtä suuri kuin ilman valmistavaa koulutusta suoritettavan kyseisen tutkinnon osan arvo on ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoitusta määrättäessä.

4 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

32 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 6 päivänä elokuuta 1998 annettu asetus (806/1998) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran myönnettäessä ja maksettaessa rahoitusta vuodelle 2010.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita rahoitusta koskevia säännöksiä sovelletaan vuoden 2009 ja sitä edeltävien vuosien rahoitukseen.

Sen estämättä mitä 4 §:n 1–5 momentissa säädetään ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnan porrastamisesta ja 5–8 §:ssä säädetään ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuteen perustuvasta rahoituksesta, vuonna 2010 sovelletaan ennen tämän asetuksen voimaan tuloa voimassa olleita säännöksiä.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

25.3.2010/200:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

18.11.2010/976:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä yksikköhintoja vuodelle 2011.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnettyyn rahoitukseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

2.12.2010/1033:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä yksikköhintoja vuodelle 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

13.10.2011/1074:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran laskettaessa yksikköhintoja vuodelle 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

16.8.2012/471:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä yksikköhintoja vuodelle 2013.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

28.12.2012/1033:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

21.11.2013/822:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Sen estämättä, mitä 15 §:ssä säädetään ammattikorkeakoululain (351/2003) 8 §:n 2 momentissa tarkoitetussa sopimuksessa tutkinnoittain sovitusta opiskelijamäärästä, tutkinnoittain käytettävistä kertoimista ja tutkinnoittain lasketuista kustannuksista, vuosina 2014 ja 2015 yksikköhinnat lasketaan käyttäen koulutusalojen opiskelijamääriä, koulutusaloittaisia kertoimia ja koulutusaloittain laskettuja kustannuksia.

19.12.2013/1079:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

23.1.2014/50:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2014.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran myönnettäessä ja maksettaessa 1 päivänä elokuuta 2014 alkavan maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävän lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen rahoitusta.

14.8.2014/656:

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä elokuuta 2014.

Asetusta sovelletaan kuitenkin jo 1 päivänä elokuuta 2014 alkavan koulutuksen rahoitukseen.

12.3.2015/212:

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä maaliskuuta 2015. Sitä sovelletaan kuitenkin jo 1 päivästä tammikuuta 2015.

26.3.2015/332:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2015.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä varainhoitovuoden 2016 yksikköhintoja. Varainhoitovuoden 2015 ja sitä aiempien varainhoitovuosien yksikköhinnan määräämiseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Jos 21 §:ssä tarkoitetussa opiskelijamäärän laskennassa käytetään vuoden 2015 tai sitä aiempien vuosien opiskelijoita koskevia tietoja, otetaan huomioon myös tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisen ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen, vammaisille opiskelijoille järjestettävän valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen, maahanmuuttajille järjestettävän ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen sekä muuna kuin ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävän kotitalousopetuksen opiskelijat.

20.8.2015/1078:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2015 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2019 saakka.

21.12.2016/1367:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

29.12.2016/1537:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

28.6.2017/487:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

9.11.2017/735:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Poiketen siitä, mitä 5 §:ssä säädetään kustannustason muutoksesta, mitoitettaessa ammatillisen koulutuksen varainhoitovuodelle osoitettavaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettua ammatillisen koulutuksen määrärahaa varainhoitovuosina 2020–2021 otetaan huomioon valtionvarainministeriön varainhoitovuodelle arvioima kustannustason nousu.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.