Seurattu SDK 848/2018 saakka.

12.6.2003/543

Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään valtioneuvostosta 28 päivänä helmikuuta 2003 annetun lain (175/2003) 2, 7 ja 25 §:n 2 momentin nojalla:

1 § (5.2.2015/106)
Ministeriön tehtävät

Oikeusministeriön tehtäviä ovat:

1) lainvalmistelu valtiosääntöoikeuden, yleisen hallinto-oikeuden, yksityisoikeuden sekä rikos- ja prosessioikeuden alalla, sekä muut lainsäädäntöasiat, jotka eivät kuulu toisen ministeriön toimialaan;

2) valtioneuvoston lainvalmistelun kehittäminen ja EU-oikeudellinen neuvonta;

3) tuomioistuimet, oikeudenkäyntimenettely ja oikeudellinen jaotus;

4) oikeusapu ja yleinen asianajajayhdistys;

5) yleinen edunvalvonta;

6) syyttäjäntoimi;

7) ulosottotoimi ja konkurssipesien hallinnon valvonta;

8) sakkorangaistusten, yhdyskuntaseuraamusten ja vankeusrangaistusten täytäntöönpano;

9) rikoksentorjunnan ja muun kriminaalipolitiikan yleinen suunnittelu;

10) rikoksen uhrien aseman kehittäminen, jos asia ei kuulu toisen ministeriön toimialaan;

11) rikosrekisteri ja muut oikeusrekisterit;

12) armahdusasiat;

13) holhoustoimen sisällön kehittäminen;

14) avioliitto-oikeudelliset hakemukset;

15) kansainvälinen oikeudenhoito, jos asia ei kuulu toisen ministeriön toimialaan;

16) oikeuskanslerinvirasto lukuun ottamatta sen taloushallintoa;

17) valtiolliset vaalit, kunnalliset vaalit ja kansanäänestykset sekä kansalaisvaikuttamisen edistäminen;

18) puoluerekisteri sekä puolueiden tilinpidon ja varojen käytön tarkastaminen;

19) kielilain täytäntöönpanon seuranta;

20) Suomen säädöskokoelma;

21) onnettomuuksien tutkinta;

22) Ahvenanmaan maakunnan itsehallinto;

23) saamelaisten kulttuuri-itsehallinto ja saamelaisasioiden yhteensovittaminen;

24) Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssi;

25) yhdenvertaisuus ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen.

2 § (13.10.2016/867)
Ministeriön toimialaan kuuluvat virastot, laitokset ja toimielimet

Oikeusministeriön toimialaan kuuluvat:

1) korkein oikeus;

2) korkein hallinto-oikeus;

3) hovioikeudet;

4) hallinto-oikeudet;

5) Ahvenanmaan hallintotuomioistuin;

6) käräjäoikeudet;

7) markkinaoikeus;

8) työtuomioistuin;

9) vakuutusoikeus;

10) Rikosseuraamuslaitos;

11) Rikosseuraamusalan koulutuskeskus;

12) Valtakunnansyyttäjänvirasto;

13) syyttäjänvirastot;

14) Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjänvirasto;

15) Valtakunnanvoudinvirasto;

16) ulosottovirastot;

17) Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirasto;

18) valtion oikeusaputoimistot;

19) konkurssiasiamiehen toimisto;

20) Oikeusrekisterikeskus;

21) Onnettomuustutkintakeskus;

22) lapsiasiavaltuutetun toimisto;

23) tasa-arvovaltuutetun toimisto;

24) tietosuojavaltuutetun toimisto ja tietosuojalautakunta;

25) yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto;

26) yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta;

27) saamelaiskäräjät;

28) Yhdistyneiden kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti;

29) kuluttajariitalautakunta;

30) tuomarinvalintalautakunta;

31) tuomarinkoulutuslautakunta;

32) oikeudenkäyntiavustajalautakunta;

33) rikosvahinkolautakunta;

34) nimilautakunta.

3 § (16.2.2012/73)
Ministeriön organisaatio

Oikeusministeriössä on oikeushallinto-osasto, lainvalmisteluosasto ja kriminaalipoliittinen osasto.

Ministeriössä on osastoihin kuulumattomina yksikköinä hallintoyksikkö, demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö, talousyksikkö, sisäisen tarkastuksen yksikkö, tietohallintoyksikkö ja viestintäyksikkö.

Tarkempia säännöksiä ministeriön organisaatiosta annetaan työjärjestyksessä.

4 §
Asioiden valmistelu

Kansliapäällikkö voi määrätä ministeriön virkamiehen valmisteltavaksi ja esiteltäväksi tai ottaa itse valmisteltavakseen ja esiteltäväkseen asian, joka muutoin olisi muun virkamiehen käsiteltävä. Sama oikeus on osastopäälliköllä asiassa, joka muutoin olisi hänen alaisensa virkamiehen käsiteltävä.

5 §
Asioiden ratkaiseminen

Ministeriössä päätettävät asiat ratkaisee ministeri.

Virkamiehet voivat ratkaista ministeriössä muita kuin yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittäviä asioita. Tarkemmat säännökset virkamiesten ratkaisuvallasta annetaan ministeriön työjärjestyksessä.

Ministeriössä päätettävät asiat ratkaistaan esittelystä, lukuun ottamatta valtioneuvoston ohjesäännön 38 §:ssä lueteltuja asioita.

6 § (10.12.2015/1458)
Virkamiesten kelpoisuusvaatimukset

Sen lisäksi, mitä valtion virkamieslain (750/1994) 8 §:ssä säädetään, kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäälliköllä muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto;

2) oikeushallinto-osaston osastopäälliköllä 1 kohdassa tarkoitettu tutkinto;

3) lainvalmisteluosaston osastopäälliköllä 1 kohdassa tarkoitettu tutkinto ja hyvä perehtyneisyys lainvalmisteluun.

Sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 43 §:ssä säädetään, lainvalmisteluosaston apulaisosastopäälliköllä lainsäädäntöjohtajana on kelpoisuusvaatimuksena 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu tutkinto ja hyvä perehtyneisyys lainvalmisteluun.

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) oikeushallinto-osaston muun kuin koulutusyksikön päällikön tehtävään määrätyllä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu tutkinto ja perehtyneisyys yksikön toimialaan;

2) lainsäädäntöneuvoksella yksikön johtajana 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu tutkinto, hyvä perehtyneisyys lainvalmisteluun ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

3) lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikön lainsäädäntöneuvoksella 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu tutkinto ja suomenkielistä säädöstarkastusta suorittavalla lainsäädäntöneuvoksella hyvä perehtyneisyys lainvalmisteluun ja ruotsinkielistä säädöstarkastusta suorittavalla lainsäädäntöneuvoksella suomen ja ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä hyvä perehtyneisyys lainvalmisteluun tai ruotsinkieliseen lakikieleen;

4) kriminaalipoliittisen osaston lainsäädäntöneuvoksella 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu tutkinto sekä lainvalmistelussa tarvittava tutkimus- ja suunnittelutaito;

5) muulla lainsäädäntöneuvoksella kuin edellä tässä momentissa tarkoitetulla lainsäädäntöneuvoksella ylempi korkeakoulututkinto sekä lainvalmistelussa tarvittava tutkimus- ja suunnittelutaito;

6) neuvottelevalla virkamiehellä ja suunnittelupäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto;

7) kielilain (423/2003) täytäntöönpanon ja soveltamisen seurannasta vastaavalla kieliasiainneuvoksella ylempi korkeakoulututkinto ja suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

7 § (16.2.2012/73)
Virkamiesten nimittäminen

Ministeriön virkamiehet nimittää ministeriö, jollei nimitystoimivallasta erikseen muuta säädetä.

8 § (24.5.2007/613)
Arvonimet

Osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan 22 päivänä maaliskuuta 2001 annettu valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä (265/2001).

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

18.12.2003/1125:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

3.3.2005/130:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2005.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

15.6.2006/486:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2006.

24.5.2007/613:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2007.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

28.5.2009/347:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2009.

25.6.2009/465:

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä kesäkuuta 2009.

3.12.2009/1007:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

16.2.2012/73:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2012.

12.4.2012/168:

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä huhtikuuta 2012.

5.2.2015/106:

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä helmikuuta 2015.

10.12.2015/1458:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2015.

13.10.2016/867:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.