Seurattu SDK 945/2019 saakka.

9.10.1998/745

Laki valtion televisio- ja radiorahastosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §
Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on järjestää Yleisradio Oy:n toiminnan rahoitus ja «valtion» «televisio»- ja radiorahaston hoito sekä muutoinkin edistää «televisio»- ja radiotoimintaa.

2 § (10.8.2012/475)

2 § on kumottu L:lla 10.8.2012/475.

2 luku

«Valtion» «televisio»- ja radiorahasto

3 § (23.11.2018/1010)
«Valtion» «televisio»- ja radiorahasto ja sen varat

Edellä 1 §:ssä säädettyä tarkoitusta varten on «valtion» talousarvion ulkopuolinen «valtion» «televisio»- ja radiorahasto, jota hoitaa Liikenne- ja viestintävirasto.

Rahastolle suoritetaan rahoitusta «valtion» talousarvioon otettavasta määrärahasta Yleisradio Oy:stä annetun lain (1380/1993) 7 §:ssä säädetyn julkisen palvelun kustannusten kattamiseksi. Vuonna 2013 määräraha on 500 miljoonaa euroa. Määrärahan suuruus tarkistetaan vuosittain kustannustason muutosta vastaavasti. Tarkistuksen perusteena on indeksi, joka muodostuu elinkustannusindeksistä, jonka painoarvo on yksi kolmasosa, sekä ansiotasoindeksistä, jonka painoarvo on kaksi kolmasosaa.

Mitä 2 momentissa säädetään määrärahan suuruuden tarkistamisesta vuosittain, ei sovelleta vuosina 2017 ja 2018.

4 § (23.11.2018/1010)
Kirjanpito, tilinpäätös ja tilintarkastajat

Rahaston kirjanpidon ja tilinpäätöksen osalta noudatetaan «valtion» talousarviosta annettua lakia (423/1988) ja sen nojalla annettuja säännöksiä. Rahaston tilinpäätöslaskelmiin kuuluu myös rahaston käyttösuunnitelman toteutumalaskelma. Liikenne- ja viestintävirasto hyväksyy ja allekirjoittaa rahaston tilinpäätöksen ja toimittaa sen liikenne- ja viestintäministeriölle vahvistettavaksi.

Valtiontalouden tarkastusvirasto suorittaa vuosittain rahaston tilintarkastuksen.

Tilintarkastajan on tarkastettava rahaston hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan on annettava kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomus, jossa on erityisesti lausuttava:

1) siitä, onko tilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti;

2) siitä, antaako tilinpäätös oikeat ja riittävät tiedot rahaston toiminnan tuloksesta ja tuloksellisuudesta sekä taloudellisesta asemasta;

3) siitä, onko rahaston hallintoa ja toimintaa hoidettu sitä koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti;

4) tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Kun tilintarkastus on tehty, tilintarkastajan on tehtävä siitä tilinpäätökseen merkintä, jossa viitataan tilintarkastuskertomukseen sekä lausutaan siitä, onko tilinpäätös laadittu sen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

Jos tilintarkastaja kesken tilikauden havaitsee merkittävää huomauttamista tarkastettavan yhteisön hallinnosta ja taloudesta, on asiasta viipymättä ilmoitettava liikenne- ja viestintäministeriölle.

Liikenne- ja viestintävirasto on velvollinen avustamaan tarvittaessa tilintarkastajaa tarkastuksen suorittamisessa.

5 §
«Valtion» «televisio»- ja radiorahaston varojen käyttö

Rahaston varat muodostuvat «valtion» talousarvioon otettavasta määrärahasta suoritetuista varoista, kerättävistä maksuista ja edellisiltä tilikausilta kertyneistä ylijäämistä, jotka ovat rahaston «valtion» keskuskirjanpidossa olevalla yhdystilillä. (10.8.2012/475)

Rahaston varoista käytetään Yleisradio Oy:n toiminnan rahoittamiseen vuosittain 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu määrä. Varoja voidaan käyttää myös Yleisradio Oy:stä annetun lain 6 a §:ssä tarkoitetun ennakkoarvioinnin laatimisesta aiheutuvien palkkioiden maksamiseen ja rahaston hallinnoimiseen. Rahaston varoja voidaan käyttää muutoinkin «televisio»- ja radiotoiminnan edistämiseen. (10.8.2012/475)

Valtioneuvosto päättää kalenterivuosittain käyttösuunnitelmassa rahaston varojen jakamisesta eri käyttötarkoituksiin. Erityisestä syystä varojen käyttösuunnitelmaa voidaan muuttaa myös kesken kalenterivuoden.

Rahaston varoja suoritetaan Yleisradio Oy:lle käyttösuunnitelman ja yhtiön rahoitustarpeen mukaisesti. (10.8.2012/475)

«Valtion» «televisio»- ja radiorahastosta «televisio»- ja radiotoiminnan edistämiseen myönnettävään avustukseen sovelletaan lisäksi, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään. (14.6.2002/491)

3 luku (10.8.2012/475)

(10.8.2012/475)

3 luku on kumottu L:lla 10.8.2012/475.

4 luku (10.8.2012/475)

(10.8.2012/475)

4 luku on kumottu L:lla 10.8.2012/475.

5 luku (19.8.2005/636)

(19.8.2005/636)

5 luku on kumottu L:lla 19.8.2005/636.

6 luku (10.8.2012/475)

(10.8.2012/475)

6 luku on kumottu L:lla 10.8.2012/475.

7 luku (10.8.2012/475)

(10.8.2012/475)

7 luku on kumottu L:lla 10.8.2012/475.

8 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

39 §
Voimaantulo

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

40 § (10.8.2012/475)

40 § on kumottu L:lla 10.8.2012/475.

HE 34/1998, SuVM 3/1998, LiVM 6/1998, EV 87/1998

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

14.6.2002/491:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2002.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Vuoden 2002 toimilupamaksu määräytyy siten, että se lasketaan erikseen ajalle 1.1.–30.6.2002 (jäljempänä alkuvuosi) ja 1.7.–31.12.2002 (jäljempänä loppuvuosi). Kummankin maksun osan määräämiseksi lasketaan lain 24 §:ssä tarkoitetun kalenterivuoden liikevaihdon perusteella se maksu, joka määrättäisiin, jos koko vuoden ajan sovellettaisiin tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, ja se maksu, joka määrättäisiin, jos koko vuoden ajan sovellettaisiin tämän lain 25 §:n mukaista toimilupamaksuasteikkoa. Näillä perusteilla lasketaan alkuvuoden maksuprosentti tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten ja loppuvuoden maksuprosentti tämän lain 25 §:n toimilupamaksuasteikon mukaan. Vuoden 2002 toimilupamaksun määrä saadaan kertomalla alkuvuoden aikana kertynyt liikevaihto alkuvuoden maksuprosentilla ja loppuvuoden osuus kertomalla vastaavasti loppuvuoden aikana kertynyt liikevaihto loppuvuoden maksuprosentilla. Näin saadut alku- ja loppuvuoden toimilupamaksumäärät lasketaan yhteen.

Ennen tämän lain voimaantuloa «televisio»- ja radiorahastosta annetun lain mukaisesti perityt digitaalisen televisiotoiminnan toimilupamaksut tilitetään takaisin toimiluvanhaltijalle kolmen kuukauden kuluessa tämän lain voimaantulosta.

HE 241/2001, PeVL 8/2002, LiVM 5/2002, EV 66/2002

23.5.2003/395:

Tämä «laki» tulee voimaan 25 päivänä heinäkuuta 2003.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä oleva hallintoasia käsitellään tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti. Ennen tämän lain voimaantuloa todetusta lain 9 §:n mukaisen ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä ja muista ennen lain voimaantuloa tapahtuneista, lain mukaisen päätöksen vaativista seikoista johtuva käyttöönottoilmoituksen peruuttamista, takautuvaa televisiomaksua tai tarkastusmaksua koskeva Viestintäviraston päätös voidaan kuitenkin lain voimaantulon jälkeen lähettää maksuvelvolliselle television käyttäjälle tiedoksi noudattaen tämän lain 35 a §:n mukaista menettelyä.

HE 112/2002, LiVM 26/2002, EV 272/2002, Puitedirektiivi 2002/21/EY; EYVL N:o L 108, Valtuutusdirektiivi 2002/20/EY; EYVL N:o L 108, Käyttöoikeusdirektiivi 2002/19/EY; EYVL N:o L 108, Yleispalveludirektiivi 2002/22/EY; EYVL N:o L 108

19.8.2005/636:

HE 43/2005, LiVM 16/2005, EV 80/2005

2.9.2005/713:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2005.

Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintoviranomaisen päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 112/2004, HE 5/2005, HaVM 13/2005, EV 91/2005

23.11.2007/1069:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 49/2007, LiVM 6/2007, EV 53/2007

10.8.2012/475:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Viestintävirastolla on ennen lain voimaantuloa oikeus:

1) periä kaikki ajalle ennen tämän lain voimaantuloa kohdentuvat televisiomaksut siten, että ne erääntyvät maksettaviksi viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2012; ja

2) periä joulukuussa 2012 tehtyihin käyttöönottoilmoituksiin perustuvat televisiomaksut soveltamatta 8 §:ssä säädettyä lyhintä maksuvelvollisuusaikaa.

Tämän lain voimaan tullessa suorittamatta olevien televisiomaksujen perimiseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä 31 päivään joulukuuta 2014. Saatavien perinnästä luovutaan ja ne poistetaan «valtion» «televisio»- ja radiorahaston liikekirjanpidon tileistä 1 päivänä tammikuuta 2015. (25.5.2014/348)

Vuodelle 2013 kohdistuneet maksetut televisiomaksut palautetaan vähentämättä summasta 17 §:n mukaista palautusmaksua.

Tämän lain voimaan tullessa palauttamatta olevat televisiomaksut, joita ei vuoden 2014 loppuun mennessä ole saatu palautettua, tuloutetaan «valtion» «televisio»- ja radiorahastoon 1 päivänä tammikuuta 2015. (25.4.2014/348)

Kumotussa 18 §:ssä tarkoitetun television käyttäjärekisterin tiedot hävitetään henkilötietolain (523/1999) 34 §:n mukaisesti.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 29/2012, LiVM 8/2012, EV 64/2012

25.4.2014/348:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

HE 2/2014, LiVM 2/2014, EV 12/2014

12.12.2014/1045:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2015.

HE 142/2014, LiVM 15/2014, EV 132/2014

19.12.2014/1216:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

HE 237/2014, LiVM 24/2014, EV 186/2014

17.12.2015/1501:

Tämä «laki» tulee voimaan päivänä 1 tammikuuta 2016 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2016.

HE 44/2015, LiVM 9/2015, EV 61/2015

16.12.2016/1170:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2018.

HE 146/2016, LiVM 24/2016, EV 156/2016

23.11.2018/1010:

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.

L 1010/2018 tuli voimaan L:n 937/2018 mukaisesti 1.1.2019.

HE 61/2018, HE 104/2018, LiVM 21/2018, EV 102/2018

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.