Seurattu SDK 871/2019 saakka.

27.2.1998/145

Ampuma-aseasetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään 9 päivänä tammikuuta 1998 annetun ampuma-aselain (1/1998) nojalla:

1 §
Ampuma-aseen pituuden mittaaminen

Ampuma-aseen kokonaispituudella tarkoitetaan sen suurinta pituutta piipun tai putken suunnassa mitattuna. Jos ampuma-aseessa on taitettava, kokoontyönnettävä tai muuten helposti irrotettava lisäperä tai muu laite, kokonaispituus mitataan perä taitettuna, kokoontyönnettynä tai irrotettuna.

Piipun tai putken pituudella tarkoitetaan sen suurinta pituutta mitattuna iskupohjasta piipun suuhun. Jos ampuma-aseen piippuun on kiinnitetty osa tai laite, joka on työkalulla tai muuten helposti irrotettavissa, aseen kokonaispituus sekä piipun tai putken pituus mitataan ilman tällaista osaa tai laitetta.

1 a § (16.11.2017/747)
Ampuma-aseen sarja- ja tunnistenumero

Jos aseluvan nojalla hankitussa, valmistetussa tai muunnetussa ampuma-aseessa ei ole merkittynä sarja- tai tunnistenumeroa, poliisilaitoksen on ennen tietojen merkitsemistä aselupaan toimitettava se Poliisihallitukselle tunnistenumeron merkitsemistä varten.

Jos ampuma-aseella on poikkeuksellista keräilyarvoa, jota tunnistenumeron merkitseminen alentaisi, poliisilaitos voi antaa aseluvan ilman, että siihen merkitään tunnistenumeroa.

1 b § (26.5.2011/572)
Merkintöjen tekeminen

Ampuma-aselain (1/1998) 110 a §:ssä tarkoitettu ampuma-aseen valmistus-, täydennys- ja tuontimerkintä katsotaan tehdyksi näkyvään paikkaan myös, jos se on luettavissa ampuma-aseesta purkamalla ase käyttäjän tekemäksi tarkoitetun huollon yhteydessä.

Merkintä on tehtävä aseen runkoon, piippuun tai sulkulaitteeseen taikka niitä toiminnallisesti vastaavaan aseen osaan. Merkinnän eri osiot voivat olla aseessa erillisinä.

Tuontimerkinnän Suomen maatunnuksena käytetään merkintää FI.

1 c § (5.11.2015/1305)
Asetuksen soveltaminen tehokkaisiin ilma-aseisiin

Mitä tässä asetuksessa säädetään ampuma-aseista, sovelletaan myös tehokkaisiin ilma-aseisiin, lukuun ottamatta 1 ja 1 b §:ää, 10 §:n 1 momentin 6 kohtaa, 12 §:n 1 kohtaa, 13 §:n 1 kohtaa, 14 §:n 1 kohtaa, 19–22, 25, 26, 26 a–26 c, 27 ja 28 §:ää, 32 §:n 1 momentin 3 kohtaa, 37 §:n 1 momentin 4 kohtaa, 43 §:n 1 momentin 3 kohtaa, 47 §:n 1 momentin 5 kohtaa, 50 §:n 1 momentin 4 kohtaa, 54 §:n 1 momentin 1 a kohtaa ja 61 §:n 2 kohtaa.

2 §
Pysyvästi ampumakelvoton ampuma-ase

Ampuma-asetta pidetään pysyvästi ampumakelvottomana, kun se on romutettu tai deaktivoitu.

Romutettuna pidetään ampuma-asetta, jota ei enää voida muuttaa ampumakelpoiseksi.

Deaktivoituna pidetään ampuma-asetta, jos aseen osat on muutettu siten, että aseella ampuminen on pysyvästi estetty. Ampuma-asetta ei pidetä deaktivoituna, jos se on ilman erityistietoja ja -taitoja muutettavissa ampumakelpoiseksi. Deaktivoituna pidetään tehokasta ilma-asetta, jonka piippu ja laukauksen paineen tuottamiseen tarkoitetut osat on muutettu siten, että aseella ampuminen on pysyvästi estetty. (5.11.2015/1305)

3 §
Pysyvästi toimintakelvoton aseen osa

Aseen osaa pidetään pysyvästi toimintakelvottomana, kun se ei siihen tehtyjen muutosten seurauksena enää sovellu käytettäväksi siinä tarkoituksessa, johon se on suunniteltu ja valmistettu.

4 §
Panssarin lävistämiseen suunniteltu ja valmistettu patruuna

Panssarin lävistämiseen suunnitellulla ja valmistetulla patruunalla tarkoitetaan patruunaa, jonka ammus on panssarilevyn lävistämiseksi varustettu vaipalla ja kovametallista tai vastaavasta materiaalista valmistetulla ytimellä.

5 §
Räjähtävällä ammuksella varustettu patruuna

Räjähtävällä ammuksella varustetulla patruunalla tarkoitetaan patruunaa, jonka ammuksen sisältämä aine räjähtää ammuksen osuessa kohteeseen.

6 §
Sytyttävällä ammuksella varustettu patruuna

Sytyttävällä ammuksella varustetulla patruunalla tarkoitetaan patruunaa, jonka ammuksen sisältämä aine syttyy tuleen sen joutuessa kosketuksiin ilman kanssa tai ammuksen osuessa kohteeseen.

7 §
Reikäpäinen ammus

Reikäpäisellä ammuksella tarkoitetaan ammusta, jonka kärjessä on vähintään 3 millimetrin syvyinen reikä ammuksen laajenemiseksi sen osuessa kohteeseen.

8 §
Laajeneva ammus

Kohteeseen osuessaan vaikutukseltaan laajenevuuteen perustuvalla ammuksella tarkoitetaan ammusta, jonka kärjessä oleva leikkaus, ontelo tai vastaava rakenne aikaansaa ammuksen laajenemisen sen osuessa gelatiiniin tai vastaavaan pehmeään aineeseen siten, että ammus laajenee vähintään 30 prosenttia halkaisijaansa suuremmaksi.

9 §
Toisiaan vastaavat aseen osat

Aseen osaa pidetään ampuma-aselain (1/1998) 19 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla vastaavana aseen osana, jollei aseen tyyppi, toimintatapa tai kaliiperi muutu, kun aseen osa korvataan tällaisella aseen osalla. Aseen osaa ei kuitenkaan pidetä vastaavana aseen osana, jos muusta aseesta kuin taskuaseesta tulee osan vaihdon seurauksena taskuase.

10 §
Asealan elinkeinoluvan hakeminen

Asealan elinkeinolupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, osoite ja henkilötunnus tai liike- ja yhteisötunnus;

2) toiminta, jota halutaan harjoittaa;

3) toimipaikan sijainti; (7.2.2002/101)

4) ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten säilytystilojen sijaintipaikka;

5) vastuuhenkilön nimi, osoite ja henkilötunnus;

6) kaupan pidettävien, säilytettävien, valmistettavien, korjattavien tai muunneltavien ampuma-aseiden tyyppi ja toimintatapa sekä aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten ja kaasusumuttimien laji. (5.11.2015/1305)

Hakemukseen on liitettävä poliisin laatima ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten säilytystilojen tarkastusta koskeva pöytäkirja tai muu asiakirja, selvitys hakijan taloudellisesta tilasta sekä jäljennös vastuuhenkilön aseenkäsittelylupaa koskevasta todistuksesta. Jos hakija on luonnollinen henkilö, hakemukseen on liitettävä jäljennös myös hänen aseenkäsittelylupaa koskevasta todistuksestaan.

Hakemukseen on liitettävä sen kunnan palo- ja pelastusviranomaisen sekä poliisilaitoksen lausunto, jonka alueella asealan elinkeinoa aiotaan harjoittaa. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä. (5.11.2015/1305)

11 §
Asealan elinkeinolupaa koskeva todistus

Asealan elinkeinolupaa koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) luvanhaltijan nimi ja osoite;

2) luvan voimassaoloaika;

3) toiminta, jota lupa koskee;

4) 10 §:n 1 momentin 3–6 kohdassa tarkoitetut tiedot;

5) mahdolliset lupaehdot.

12 § (5.11.2015/1305)
Kaupan harjoittamiseen tai säilyttämiseen oikeutetun ase-elinkeinonharjoittajan velvollisuus pitää tiedostoa

Ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten kaupan harjoittamiseen tai säilyttämiseen oikeutetun ase-elinkeinonharjoittajan pitämään tiedostoon merkitään:

1) hankittujen, säilytettävien ja luovutettujen ampuma-aseiden lukumäärä, tyyppi, toimintatapa ja kaliiperi, aseessa oleva valmistus- tai täydennysmerkintä sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero sekä sarja- tai tunnistenumero;

2) hankittujen, säilytettävien ja luovutettujen tehokkaiden ilma-aseiden lukumäärä, piipun pienin sisähalkaisija sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero sekä sarja- tai tunnistenumero;

3) hankittujen, säilytettävien ja luovutettujen aseen osien lukumäärä, laji, piipun tai putken kaliiperi, aseen osassa oleva valmistus- tai täydennysmerkintä sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero;

4) hankittujen, säilytettävien ja luovutettujen patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten määrä, laji ja kaliiperi;

5) hankittujen, säilytettävien ja luovutettujen kaasusumuttimien lukumäärä, laji ja pitoisuus;

6) luovuttajan ja luovutuksensaajan sekä säilytettävän aseen hallussapitoluvan haltijan ja säilytykseen antajan nimi;

7) hankkimis-, säilytettäväksi ottamis- ja luovutusaika;

8) luovuttajan ja luovutuksensaajan oikeutta pitää hallussa ampuma-asetta, aseen osia, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia tai asealan elinkeinolupaa koskevat tiedot.

13 §
Valmistamiseen oikeutetun ase-elinkeinonharjoittajan velvollisuus pitää tiedostoa

Ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten valmistamiseen oikeutetun ase-elinkeinonharjoittajan pitämään tiedostoon merkitään: (26.5.2011/572)

1) valmistettujen ampuma-aseiden lukumäärä, tyyppi, toimintatapa, kaliiperi, aseessa oleva valmistusmerkintä, tehtaan merkki ja malli tai mallinumero sekä sarja- tai tunnistenumero; (26.5.2011/572)

1 a) valmistettujen tehokkaiden ilma-aseiden lukumäärä, piipun pienin sisähalkaisija, tiedossa oleva tehtaan merkki ja malli tai mallinumero sekä sarja- tai tunnistenumero; (5.11.2015/1305)

2) valmistettujen aseen osien lukumäärä, laji, piipun tai putken kaliiperi, aseen osassa oleva valmistusmerkintä, tehtaan merkki, malli tai mallinumero sekä tiedossa oleva sarjanumero; (26.5.2011/572)

3) valmistettujen patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten määrä, laji ja kaliiperi;

4) valmistettujen kaasusumuttimien lukumäärä, laji ja pitoisuus;

5) luovutuksensaajan nimi;

6) luovutusaika;

7) luovutuksensaajan asealan elinkeinolupaa koskevat tiedot.

14 §
Korjaamiseen tai muuntamisen oikeutetun ase-elinkeinonharjoittajan velvollisuus pitää tiedostoa

Ampuma-aseiden ja aseen osien korjaamiseen ja muuntamiseen oikeutetun ase-elinkeinonharjoittajan pitämään tiedostoon merkitään: (26.5.2011/572)

1) korjattavien tai muunnettavien ampuma-aseiden lukumäärä, tyyppi, toimintatapa ja kaliiperi, aseessa oleva valmistus- tai täydennysmerkintä sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero sekä sarja- tai tunnistenumero; (26.5.2011/572)

1 a) korjattavien tehokkaiden ilma-aseiden lukumäärä, piipun pienin sisähalkaisija, tiedossa oleva tehtaan merkki ja malli tai mallinumero sekä sarja- tai tunnistenumero; (5.11.2015/1305)

2) korjattavien tai muunnettavien aseen osien lukumäärä, laji, piipun tai putken kaliiperi, osassa oleva valmistus- tai täydennysmerkintä sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero; (26.5.2011/572)

3) korjattavien tai muunnettavien kaasusumuttimien lukumäärä, laji ja pitoisuus;

4) toimeksiantajan nimi;

5) vastaanotto- ja luovutusaika;

6) toimeksiantajan ampuma-aseen tai aseen osan hallussapidon oikeutta tai asealan elinkeinolupaa koskevat tiedot.

15 §
Ase-elinkeinonharjoittajan pitämän tiedoston muoto

Ase-elinkeinonharjoittaja voi pitää 12–14 §:ssä tarkoitettuja tiedostoja merkitsemällä tiedot erilliseen kirjaan tai automaattisen tietojenkäsittelyn avulla laadittuun tiedostoon. Jos tiedot on merkitty automaattisen tietojenkäsittelyn avulla laadittuun tiedostoon, tiedosto on esitettävä poliisin vaatimuksesta paperitulosteena sekä luovutettava lupaviranomaiselle paperitulosteena, kun asealan elinkeinolupa raukeaa tai jos se peruutetaan.

16 § (5.11.2015/1305)
Vastuuhenkilöä koskeva selvitys

Lupaviranomaisen on tarvittaessa hankittava ase-elinkeinonharjoittajan vastuuhenkilöksi ehdotetusta henkilöstä tämän kotikunnan poliisilaitoksen lausunto. Lupaviranomainen voi tarvittaessa vaatia hakijaa esittämään muitakin vastuuhenkilöksi hyväksymisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

16 a § (5.11.2015/1305)
Vastuuhenkilön koe

Poliisihallitus järjestää vuosittain vähintään kaksi koetta, joissa voi suorittaa ase-elinkeinonharjoittajan vastuuhenkilöltä edellytettävän kokeen.

Koe sisältää kaksi vaihtoehtoista osiota. Osion hyväksytty suorittaminen antaa kelpoisuuden kyseisen asealan elinkeinon vastuuhenkilönä toimimiseen. Osiot ovat:

1) ase-alan kaupan harjoittaminen ja ampuma-aseiden kaupallinen säilyttäminen;

2) ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten valmistaminen sekä ampuma-aseiden ja aseen osien korjaaminen ja muuntaminen.

Poliisihallitus voi hyväksyä 2 momentissa tarkoitetun kokeen suorittamiseksi sellaisen ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa (630/1998) tarkoitetun ammatillisen tutkinnon tai ulkomailla suoritetun muun tutkinnon suorittamisen, jonka tutkintovaatimukset vastaavat vähintään kokeen vaatimuksia.

17 §
Aseenkäsittelyluvan hakeminen

Aseenkäsittelylupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, osoite ja henkilötunnus;

2) ase-elinkeinonharjoittaja tai muu työnantaja, jonka palveluksessa hakija on; (7.2.2002/101)

3) työ, jonka perusteella lupaa haetaan. (7.2.2002/101)

Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

Hakemukseen on liitettävä kaksi valokuvaa hakijasta.

18 §
Aseenkäsittelylupaa koskeva todistus

Aseenkäsittelylupaa koskevassa todistuksessa on oltava valokuva luvanhaltijasta. Lupatodistuksessa on mainittava:

1) luvanhaltijan nimi ja syntymäaika;

2) luvan voimassaoloaika;

3) mahdolliset lupaehdot.

19 §
Kaupallisen ennakkosuostumuksen hakeminen

Kaupallista ennakkosuostumusta haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeinoluvan numero ja luvan antaja;

2) ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten lähettäjän ja vastaanottajan nimi ja osoite;

3) siirrettävien ampuma-aseiden lukumäärä, tyyppi, toimintatapa, kaliiperi, aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetussa neuvoston direktiivissä (91/477/ETY), jäljempänä asedirektiivi, tarkoitettu luokka sekä tiedossa oleva valmistus- tai täydennysmerkintä, tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero; (26.5.2011/572)

4) siirrettävien aseen osien lukumäärä, laji, piipun tai putken kaliiperi sekä tiedossa oleva valmistus- tai täydennysmerkintä, tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero; (26.5.2011/572)

5) siirrettävien patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten määrä, laji ja kaliiperi;

6) onko siirrettävät ampuma-aseet ja patruunat tarkastutettu niiden käyttöturvallisuuden toteamiseksi siten kuin ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tarkastuksesta annetussa asetuksessa (656/1982) säädetään;

7) osoite, johon esineet kuljetetaan.

Ennakkosuostumuksen antava viranomainen voi hankkia hakemuksesta sen poliisilaitoksen lausunnon, jonka alueella asealan elinkeinoa harjoitetaan. Ennakkosuostumuksen antava viranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin ennakkosuostumuksen antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä. (17.12.2009/1121)

20 §
Kaupallista ennakkosuostumusta koskeva todistus

Kaupallista ennakkosuostumusta koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) ennakkosuostumuksen haltijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeinoluvan numero ja luvan antaja;

2) ennakkosuostumuksen voimassaoloaika;

3) 19 §:n 1 momentin 2–7 kohdassa tarkoitetut tiedot;

4) mahdolliset ennakkosuostumukselle asetetut ehdot.

21 §
Kaupallisen tuontiluvan hakeminen

Kaupallista tuontilupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeinoluvan numero ja luvan antaja;

2) lähtömaa;

3) tuotavien ampuma-aseiden lukumäärä, tyyppi, toimintatapa, kaliiperi sekä tiedossa oleva valmistus- tai täydennysmerkintä, tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero; (26.5.2011/572)

4) tuotavien aseen osien lukumäärä, laji, piipun tai putken kaliiperi sekä tiedossa oleva valmistus- tai täydennysmerkintä, tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero; (26.5.2011/572)

5) tuotavien patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten määrä, laji ja kaliiperi.

Lupaviranomainen voi hankkia lupahakemuksesta sen poliisilaitoksen lausunnon, jonka alueella asealan elinkeinoa harjoitetaan. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä. (17.12.2009/1121)

22 §
Kaupallista tuontilupaa koskeva todistus

Kaupallista tuontilupaa koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) luvanhaltijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeinoluvan numero ja luvan antaja;

2) luvan voimassaoloaika;

3) 21 §:n 1 momentin 2–5 kohdassa tarkoitetut tiedot;

4) mahdolliset lupaehdot.

23 §
Kaasusumuttimen ja tehokkaan ilma-aseen tuontiluvan hakeminen (5.11.2015/1305)

Kaasusumuttimen ja tehokkaan ilma-aseen kaupallista tuontilupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava: (5.11.2015)

1) hakijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeinoluvan numero ja luvan antaja;

2) lähtömaa;

3) siirrettävien tai tuotavien kaasusumuttimien lukumäärä, laji ja pitoisuus; (5.11.2015/1305)

4) siirrettävien tai tuotavien tehokkaiden ilma-aseiden lukumäärä ja piipun pienin sisähalkaisija sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero sekä sarja- tai tunnistenumero. (5.11.2015/1305)

Lupaviranomainen voi hankkia lupahakemuksesta sen poliisilaitoksen lausunnon, jonka alueella asealan elinkeinoa harjoitetaan. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä. (17.12.2009/1121)

24 §
Kaasusumuttimen kaupallista tuontilupaa koskeva todistus

Kaasusumuttimen kaupallista tuontilupaa koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) luvanhaltijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeinoluvan numero ja luvan antaja;

2) luvan voimassaoloaika;

3) 23 §:n 1 momentin 2–4 kohdassa tarkoitetut tiedot; (5.11.2015/1305)

4) mahdolliset lupaehdot.

25 §
Kaupallisen siirtoluvan hakeminen

Kaupallista siirtolupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeinoluvan numero ja luvan antaja;

2) 19 §:n 1 momentin 2–7 kohdassa tarkoitetut tiedot;

3) kuljetusväline ja tiedossa oleva siirtoreitti;

4) lähtöpäivä ja arvioitu saapumispäivä.

Lupaviranomainen voi hankkia hakemuksesta sen poliisilaitoksen lausunnon, jonka alueella asealan elinkeinoa harjoitetaan. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin siirtoluvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä. (17.12.2009/1121)

26 §
Kaupallista siirtolupaa koskeva todistus

Kaupallista siirtolupaa koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) luvanhaltijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeinoluvan numero ja luvan antaja;

2) 19 §:n 1 momentin 2–7 kohdassa tarkoitetut tiedot;

3) kuljetusväline ja tiedossa oleva siirtoreitti;

4) lähtöpäivä ja arvioitu saapumispäivä;

5) mahdolliset lupaehdot.

26 a § (7.2.2002/101)
Määräaikaisen kaupallisen siirtoluvan hakeminen

Määräaikaista kaupallista siirtolupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeinoluvan numero ja luvan antaja;

2) 19 §:n 1 momentin 2–7 kohdassa tarkoitetut tiedot.

Lupaviranomainen voi hankkia hakemuksesta sen poliisilaitoksen lausunnon, jonka alueella asealan elinkeinoa harjoitetaan. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin siirtoluvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä. (17.12.2009/1121)

26 b § (7.2.2002/101)
Määräaikaista kaupallista siirtolupaa koskeva todistus

Määräaikaista kaupallista siirtolupaa koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) luvanhaltijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeinoluvan numero ja luvan antaja;

2) 19 §:n 1 momentin 2–7 kohdassa tarkoitetut tiedot;

3) mahdolliset lupaehdot.

26 c § (7.2.2002/101)
Määräaikaisen kaupallisen siirtoluvan nojalla tehtävää siirtoa koskeva ilmoitus

Määräaikaisen kaupallisen siirtoluvan nojalla tehtävää siirtoa koskevassa ilmoituksessa on mainittava:

1) ilmoittajan nimi ja osoite sekä määräaikaisen kaupallisen siirtoluvan numero;

2) 19 §:n 1 momentin 2–7 kohdassa tarkoitetut tiedot;

3) kuljetusväline ja siirtoreitti;

4) lähtöpäivä ja arvioitu saapumispäivä.

27 § (5.11.2015/1305)
Kaupallisen kauttakuljetusluvan hakeminen

Kaupallista kauttakuljetuslupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeinoluvan numero ja luvan antaja;

2) lähtömaa ja määrämaa;

3) kauttakuljetettavien ampuma-aseiden lukumäärä, tyyppi, toimintapa, kaliiperi sekä tiedossa oleva valmistus- tai täydennysmerkintä, tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero;

4) kauttakuljetettavien aseen osien lukumäärä, laji, piipun tai putken kaliiperi sekä tiedossa oleva valmistus- tai täydennysmerkintä, tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero;

5) kauttakuljetettavien patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten määrä, laji ja kaliiperi.

Hakemuksessa on ilmoitettava 1 momentin 3–5 kohdassa tarkoitetut tiedot erikseen kunkin määrämaan osalta.

Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin kaupallisen kauttakuljetusluvan antamisen edellytyksiä koskevia tarpeellisia selvityksiä.

28 §
Kaupallista kauttakuljetuslupaa koskeva todistus (5.11.2015/1305)

Kaupallista kauttakuljetuslupaa koskevassa todistuksessa on mainittava: (5.11.2015/1305)

1) luvanhaltijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeinoluvan numero ja luvan antaja;

2) luvan voimassaoloaika;

3) 27 §:n 1 momentin 3–5 kohdassa tarkoitetut tiedot erikseen kunkin määrämaan osalta;

4) mahdolliset lupaehdot.

29 §
Kaasusumuttimen kaupallisen vientiluvan ja kaasusumuttimen kaupallisen kauttakuljetusluvan hakeminen

Kaasusumuttimen kaupallista vientilupaa ja kaasusumuttimen kaupallista kauttakuljetuslupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeinoluvan numero ja luvan antaja;

2) määrämaa sekä kauttakuljetuksen osalta myös lähtömaa;

3) siirrettävien, vietävien tai kauttakuljetettavien kaasusumuttimien lukumäärä, laji ja pitoisuus;

Hakemuksessa on ilmoitettava 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetut tiedot erikseen kunkin määrämaan osalta.

Lupaviranomainen voi hankkia kaasusumuttimen kaupallista vientilupaa koskevasta hakemuksesta sen poliisilaitoksen lausunnon, jonka alueella asealan elinkeinoa harjoitetaan. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin kaasusumuttimen kaupallisen vientiluvan ja kaasusumuttimen kaupallisen kauttakuljetusluvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä. (17.12.2009/1121)

30 §
Kaasusumuttimen kaupallista vientilupaa ja kaupallista kauttakuljetuslupaa koskeva todistus

Kaasusumuttimen kaupallista vientilupaa ja kaasusumuttimen kaupallista kauttakuljetuslupaa koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) luvanhaltijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeinoluvan numero ja luvan antaja;

2) luvan voimassaoloaika;

3) 29 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetut tiedot erikseen kunkin määrämaan osalta;

4) mahdolliset lupaehdot.

31 § (17.12.2009/1121)
Maahanjääntitodistus

Poliisihallitus antaa kaupallisen ennakkosuostumuksen, kaupallisen tuontiluvan taikka kaasusumuttimen ja tehokkaan ilma-aseen kaupallisen tuontiluvan haltijalle todistuksen (maahanjääntitodistus), jossa edellä mainitun ennakkosuostumuksen tai luvan haltija vakuuttaa: (5.11.2015/1305)

1) siirtävänsä tai tuovansa Suomeen maahanjääntitodistuksessa mainitut ampuma-aseet, deaktivoidut ampuma-aseet, aseen osat, ampuma-aseen varusteet, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset;

2) ettei Suomeen siirrettäviä tai tuotavia ampuma-aseita, deaktivoituja ampuma-aseita, aseen osia, ampuma-aseen varusteita, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia kuljeteta muuhun valtioon ennen niiden saapumista Suomeen muuten kuin kauttakuljetuksen suorittamiseksi;

3) ettei Suomeen siirrettäviä tai tuotavia ampuma-aseita, deaktivoituja ampuma-aseita, aseen osia, ampuma-aseen varusteita, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia siirretä tai viedä Suomesta edelleen muuhun valtioon ilman asianmukaista lupaa, jos siirron tai viennin edellytyksenä on viranomaisen antama lupa;

4) että maahanjääntitodistuksen haltija ilmoittaa maahanjääntitodistuksen antaneelle viranomaiselle maahanjääntitodistuksessa mainituissa tiedoissa tapahtuneista oleellisista muutoksista;

5) että maahanjääntitodistuksen haltija hankkii todistuksen ampuma-aseiden, deaktivoitujen ampuma-aseiden, aseen osien, ampuma-aseen varusteiden, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten siirrosta tai tuonnista Suomeen ja luovuttaa todistuksen esineiden toimittajalle, jos tämä tai tälle luvan antanut viranomainen sitä edellyttää.

32 §
Maahanjääntitodistuksen hakeminen

Maahanjääntitodistusta haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeinoluvan numero ja luvan antaja;

2) ampuma-aseiden, deaktivoitujen ampuma-aseiden, aseen osien, ampuma-aseen varusteiden, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten toimittaja ja tämän asiamies;

3) siirrettävien tai tuotavien ampuma-aseiden tai deaktivoitujen ampuma-aseiden lukumäärä, tyyppi, toimintatapa ja kaliiperi;

3 a) siirrettävien tai tuotavien tehokkaiden ilma-aseiden lukumäärä ja piipun pienin sisähalkaisija; (5.11.2015/1305)

4) siirrettävien tai tuotavien aseen osien lukumäärä, laji ja piipun tai putken kaliiperi;

5) siirrettävien tai tuotavien ampuma-aseen varusteiden lukumäärä ja laji;

6) siirrettävien tai tuotavien patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten määrä, laji ja kaliiperi;

7) siirrettävien tai tuotavien kaasusumuttimien lukumäärä, laji ja pitoisuus;

8) siirrettävien tai tuotavien esineiden arvo;

9) siirrettävien tai tuotavien esineiden käyttötarkoitus;

10) siirtoon tai tuontiin annettua lupaa koskevat tiedot.

Hakemukseen on liitettävä tilausvahvistus tai muu vastaava asiakirja.

33 §
Euroopan ampuma-asepassin hakeminen

Euroopan ampuma-asepassia haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, osoite, henkilötunnus, syntymäpaikka ja kansalaisuus;

2) ampuma-aseet ja aseen osat, jotka halutaan merkittäviksi ampuma-asepassiin;

3) ampuma-aseiden ja aseen osien aselupaa tai rinnakkaislupaa koskevat tiedot.

(16.11.2017/747)

Hakemukseen on liitettävä kaksi valokuvaa hakijasta.

34 §
Euroopan ampuma-asepassin sisältö

Euroopan ampuma-asepassissa on oltava valokuva ampuma-asepassin haltijasta. Ampuma-asepassissa on mainittava:

1) ampuma-asepassin haltijan nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka sekä kansalaisuus;

2) ampuma-asepassin voimassaoloaika;

3) 33 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot;

4) muiden Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ilmoitusten mukaiset tiedot oikeudesta pitää hallussa ampuma-asetta ja aseen osaa EU:n jäsenvaltioissa Euroopan ampuma-asepassin nojalla.

35 §
Yksityisen ennakkosuostumuksen hakeminen

Yksityistä ennakkosuostumusta haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka sekä passin tai henkilötodistuksen numero ja antaja;

2) ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten tiedossa olevan lähettäjän sekä vastaanottajan nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka sekä passin tai henkilötodistuksen numero ja antaja;

3) 19 §:n 1 momentin 3–7 kohdassa tarkoitetut tiedot; (5.11.2015/1305)

4) siirrettävien tehokkaiden ilma-aseiden lukumäärä, piipun pienin sisähalkaisija, tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero, sarja- tai tunnistenumero ja erityistuntomerkit. (5.11.2015/1305)

Ennakkosuostumuksen antava viranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin ennakkosuostumuksen antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

36 §
Yksityistä ennakkosuostumusta koskeva todistus

Yksityistä ennakkosuostumusta koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) ennakkosuostumuksen haltijan nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka sekä passin tai henkilötodistuksen numero ja antaja;

2) ennakkosuostumuksen voimassaoloaika;

3) 35 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut tiedot;

4) 19 §:n 1 momentin 3–7 kohdassa tarkoitetut tiedot;

4 a) siirrettävien tehokkaiden ilma-aseiden lukumäärä, piipun pienin sisähalkaisija, tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero, sarja- tai tunnistenumero ja erityistuntomerkit; (5.11.2015/1305)

5) mahdolliset ennakkosuostumukselle asetetut ehdot.

37 §
Yksityisen tuontiluvan hakeminen

Yksityistä tuontilupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka sekä passin tai henkilötodistuksen numero ja antaja;

2) hakemuksen peruste;

3) lähtömaa;

4) siirrettävien tai tuotavien ampuma-aseiden lukumäärä, tyyppi, toimintatapa, kaliiperi, asedirektiivissä tarkoitettu luokka sekä tiedossa oleva valmistus- tai täydennysmerkintä, tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero; (26.5.2011/572)

5) siirrettävien tai tuotavien aseen osien lukumäärä, laji, piipun tai putken kaliiperi sekä tiedossa oleva valmistus- tai täydennysmerkintä, tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero; (26.5.2011/572)

6) siirrettävien tai tuotavien kaasusumuttimien lukumäärä, laji ja enimmäispitoisuus;

6 a) siirrettävien tai tuotavien patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten enimmäismäärä, laji ja kaliiperi; (7.2.2002/101)

6 b) siirrettävien tai tuotavien tehokkaiden ilma-aseiden lukumäärä, piipun pienin sisähalkaisija, tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarja- tai tunnistenumero; (5.11.2015/1305)

7) ampuma-aseiden ja aseen osien erityistuntomerkit;

8) paikka, jossa ampuma-aseita tai aseen osia on tarkoitus pitää hallussa.

Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

38 §
Yksityistä tuontilupaa koskeva todistus

Yksityistä tuontilupaa koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) luvanhaltijan nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka sekä passin tai henkilötodistuksen numero ja antaja;

2) luvan voimassaoloaika;

3) 37 §:n 1 momentin 3–8 kohdassa tarkoitetut tiedot;

4) mahdolliset lupaehdot.

Yksityinen tuontilupa voidaan merkitä Euroopan ampuma-asepassiin.

39 §
Yksityistä tuontilupaa koskeva selvitys

Kun joku, jolla on kotikunta Suomessa, hakee yksityistä tuontilupaa muulta kuin kotikuntansa poliisilaitokselta, lupahakemusta käsittelevän poliisilaitoksen on selvitettävä hakijan kotikunnan poliisilaitokselta, ettei luvan antamiselle ole estettä.

40 §
Yksityisen siirtoluvan hakeminen

Yksityistä siirtolupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka sekä passin tai henkilötodistuksen numero ja antaja;

2) 35 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut tiedot;

3) 19 §:n 1 momentin 3–7 kohdassa tarkoitetut tiedot;

4) kuljetusväline ja tiedossa oleva siirtoreitti;

5) lähtöpäivä ja arvioitu saapumispäivä.

Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin siirtoluvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

41 §
Yksityistä siirtolupaa koskeva todistus

Yksityistä siirtolupaa koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) luvanhaltijan nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka sekä passin tai henkilötodistuksen numero ja antaja;

2) 35 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut tiedot;

3) 19 §:n 1 momentin 3–7 kohdassa tarkoitetut tiedot;

4) kuljetusväline ja tiedossa oleva siirtoreitti;

5) lähtöpäivä ja arvioitu saapumispäivä;

6) mahdolliset lupaehdot.

42 § (5.11.2015/1305)
Tullin kaupallista tuontia koskeva ilmoitusvelvollisuus

Tullin on mainittava ampuma-aselain 40 §:ssä tarkoitetussa ilmoituksessa luvanhaltijan nimi ja osoite sekä tämän asetuksen 21 §:n 1 momentin 2–5 kohdassa ja 23 §:n 1 momentin 2–4 kohdassa tarkoitetut tiedot. Lisäksi Tullin on ilmoitettava, onko kaupallisen tuontiluvan nojalla tuotavat ampuma-aseet ja patruunat tarkastutettu niiden käyttöturvallisuuden toteamiseksi siten kuin ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tarkastuksesta annetussa asetuksessa säädetään.

42 a § (16.11.2017/747)
Tullin yksityistä tuontia koskeva ilmoittamisvelvollisuus

Tullin on mainittava ampuma-aselain 83 a §:ssä tarkoitetussa ilmoituksessa luvanhaltijan nimi ja osoite, lähtömaa sekä tämän asetuksen 37 §:n 1 momentin 3–6, 6 a ja 6 b kohdassa tarkoitetut tiedot. Lisäksi ilmoituksessa on mainittava aseluvan, kaasusumutinluvan ja yksityisen tuontiluvan numero sekä luvan antaja.

43 § (16.11.2017/747)
Aseluvan hakeminen

Aselupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, ammatti, osoite ja henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus;

2) hakemuksen peruste;

3) hankittavan ampuma-aseen tyyppi, toimintatapa, kaliiperi sekä tiedossa oleva sarja- tai tunnistenumero, tehtaan merkki ja malli tai mallinumero;

4) muunnettavan ampuma-aseen tyyppi, toimintatapa, kaliiperi sekä tiedossa oleva sarja- tai tunnistenumero, tehtaan merkki ja malli tai mallinumero sekä hallussapitoon oikeuttavan luvan numero ja antaja;

5) hankittavan tehokkaan ilma-aseen piipun pienin sisähalkaisija sekä tiedossa oleva sarja- tai tunnistenumero, tehtaan merkki ja malli tai mallinumero;

6) muunnettavan aseen osan laji ja tiedossa oleva sarja- tai tunnistenumero sekä hallussapitoon oikeuttavan luvan numero ja antaja;

7) valmistettavan tai muuntamalla valmistuvan ampuma-aseen tyyppi, toimintatapa ja kaliiperi;

8) valmistettavan tehokkaan ilma-aseen piipun pienin sisähalkaisija;

9) valmistettavan tai muuntamalla valmistuvan aseen osan laji ja piipun tai putken kaliiperi sekä maininta siitä, onko aseen osa tarkoitus liittää pysyvästi aseeseen;

10) hankittavan aseen osan laji, piipun tai putken kaliiperi sekä tiedossa oleva sarja- tai tunnistenumero, tehtaan merkki ja malli tai mallinumero;

11) yhteisön tai säätiön asevastaavan nimi;

12) hankittavan, muunnettavan tai valmistettavan ampuma-aseen tai aseen osan sekä ampuma-aseessa käytettäviksi tarkoitettujen patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten aiottu säilytystapa ja -paikka.

Yksityistä valmistamista tai muuntamista koskevaan hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan kyvystä valmistaa tai muuntaa hakemuksen kohteena oleva esine.

Yhteisön ja säätiön on liitettävä hakemukseen yhtiöjärjestys, säännöt tai muu kirjallinen selvitys toiminnan tarkoituksesta.

Jos lupaviranomainen on Poliisihallitus, se voi pyytää lupahakemuksesta poliisin lausunnon. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytysten arvioimiseksi tarpeellisia selvityksiä.

43 a § (16.11.2017/747)
Aseen ja aseen osan yksilöintitietojen ilmoittaminen

Ampuma-aselain 42 c §:ssä tarkoitetussa ilmoituksessa tulee ilmoittaa:

1) hankitun, valmistetun tai muunnetun ampuma-aseen tyyppi, toimintatapa ja kaliiperi sekä tiedossa oleva valmistus- tai täydennysmerkintä, sarja- tai tunnistenumero, tehtaan merkki ja malli tai mallinumero;

2) hankitun, valmistetun tai muunnetun tehokkaan ilma-aseen piipun pienin sisähalkaisija ja tiedossa oleva sarja- tai tunnistenumero, tehtaan merkki ja malli tai mallinumero;

3) hankitun, valmistetun tai muunnetun aseen osan laji, piipun tai putken kaliiperi sekä tiedossa oleva valmistus- tai täydennysmerkintä, sarja- tai tunnistenumero, tehtaan merkki ja malli tai mallinumero.

44 § (16.11.2017/747)
Aselupaa koskeva todistus ja säilytysohje

Aselupaa koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) luvanhaltijan nimi ja syntymäaika tai yritys- ja yhteisötunnus;

2) luvan voimassaoloaika;

3) 43 §:n 1 momentin 3–12 kohdassa tarkoitetut tiedot;

4) 43 a §:ssä tarkoitetut aseen ja aseen osan yksilöintitiedot;

5) ampuma-aseen tai aseen osan erityistuntomerkit;

6) mahdolliset lupaehdot.

Aselupaa koskevan todistuksen antamisen yhteydessä lupaviranomaisen on annettava ohje ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten turvallisista ja ampuma-aselain vaatimukset täyttävistä säilytystavoista.

44 a § (7.2.2002/101)
Asevastaavalle annettavan hyväksynnän hakeminen

Asevastaavalle annettavaa hyväksyntää haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, ammatti, osoite ja henkilötunnus;

2) sen yhteisön tai säätiön nimi, osoite sekä yritys- ja yhteisötunnus, jonka asevastaavana hakijan on tarkoitus toimia.

Hyväksynnän antavan poliisilaitoksen on hankittava hyväksyntää koskevasta hakemuksesta hakijan kotikunnan poliisilaitoksen lausunto. Hakemukseen on liitettävä selvitys siitä, että hakija on valittu yhteisön tai säätiön asevastaavaksi. Poliisilaitos voi vaatia hakijaa esittämään muitakin hyväksynnän antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

44 b § (7.2.2002/101)
Asevastaavalle annettua hyväksyntää koskeva todistus

Asevastaavalle annettua hyväksyntää koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) asevastaavan nimi ja syntymäaika;

2) sen yhteisön tai säätiön nimi, jonka asevastaavaksi henkilö on hyväksytty;

3) hyväksynnän voimassaoloaika;

4) mahdolliset hyväksynnälle asetetut ehdot.

44 c § (16.11.2017/747)

44 c § on kumottu A:lla 16.11.2017/747.

44 d § (26.5.2011/572)
Aktiivinen ampumaurheilu ja -harrastus

Ampuma-aselain 45 §:n 4 momentissa tarkoitettua ampumaurheilua ja –harrastusta pidetään aktiivisena, jos luvanhakijalla on luvan hakemista edeltäneiden kahden vuoden aikana ollut vähintään kymmenen harrastuskertaa pistoolilla, pienoispistoolilla, revolverilla, pienoisrevolverilla tai ilmapistoolilla.

Aktiivista harrastamista ei edellytetä sellaisena aikana, jolloin harrastajan ei sääolosuhteiden tai muun vastaavan esteen vuoksi ole mahdollista harrastaa sitä lajia, jonka harrastamisen perusteella lupaa haetaan. Asevelvollisuuden suorittaminen, sairaus, raskaus, työstä johtuva este tai muu näihin rinnastettava syy keskeyttää kahden vuoden määräajan kulumisen, jos luvanhakija tällaiseen syyhyn vetoaa ja osoittaa sen olemassaolon.

44 e § (26.5.2011/572)
Aktiivinen loukku- tai luolapyynti

Ampuma-aselain 45 §:n 4 momentissa tarkoitetun loukku- tai luolapyynnin taikka vastaavissa olosuhteissa tapahtuvan metsästysharrastuksen on oltava aktiivista kyseisen riistanhoitoyhdistyksen alueen olosuhteet huomioon ottaen. Aktiivisuus on osoitettava riistanhoitoyhdistykselle esitettävällä selvityksellä tai suunnitelmalla loukuilla tai luolakoiralla tapahtuvasta metsästyksestä.

Selvitys tai suunnitelma on esitettävä sille riistanhoitoyhdistykselle, jonka alueella hakija pääasiallisesti harjoittaa loukku- tai luolapyyntiä.

45 § (16.11.2017/747)
Ulkomailla asuvalle annettavan hankkimisluvan hakeminen

Hankkimislupaa ulkomailla asuvalle haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, ammatti, osoite ja henkilötunnus tai syntymäaika;

2) 43 §:n 1 momentin 3, 5 ja 10 kohdassa tarkoitetut tiedot;

3) hankittavien patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten määrä, laji ja kaliiperi.

46 § (16.11.2017/747)
Ulkomailla asuvalle annettavaa hankkimislupaa koskeva todistus

Ulkomailla asuvalle annettavaa hankkimislupaa koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) luvanhaltijan nimi, osoite ja syntymäaika;

2) luvan voimassaoloaika;

3) 43 §:n 1 momentin 3, 5 ja 10 kohdassa tarkoitetut tiedot;

4) 45 §:n 3 kohdassa tarkoitetut tiedot;

5) osoite, jonne esineet toimitetaan;

6) mahdolliset lupaehdot.

44–49 §

44–49 § on kumottu A:lla 16.11.2017/747.

50 § (16.11.2017/747)
Rinnakkaisluvan hakeminen

Rinnakkaislupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, ammatti, osoite ja henkilötunnus;

2) hakemuksen peruste;

3) aselupaa tai valtion antamaa suostumusta koskevat tiedot;

4) ampuma-aseen tyyppi, toimintatapa, kaliiperi sekä tiedossa oleva sarja- tai tunnistenumero, tehtaan merkki ja malli tai mallinumero;

5) tehokkaan ilma-aseen piipun pienin sisähalkaisija sekä tiedossa oleva sarja- tai tunnistenumero, tehtaan merkki ja malli tai mallinumero;

6) aseen osan laji, piipun tai putken kaliiperi sekä tiedossa oleva sarja- tai tunnistenumero, tehtaan merkki ja malli tai mallinumero;

7) ampuma-aseen ja aseen osan erityistuntomerkit;

8) ampuma-aseen tai aseen osan sekä ampuma-aseessa käytettäviksi tarkoitettujen patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten aiottu säilytystapa ja -paikka.

Jos lupaviranomainen on Poliisihallitus, se voi pyytää lupahakemuksesta poliisin lausunnon. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytysten arvioimiseksi tarpeellisia selvityksiä.

51 §
Rinnakkaislupaa koskeva todistus

Rinnakkaislupaa koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) luvanhaltijan nimi ja syntymäaika;

2) luvan voimassaoloaika;

3) 50 §:n 1 momentin 3–7 kohdassa tarkoitetut tiedot;

4) mahdolliset lupaehdot.

Rinnakkaislupaa koskevan todistuksen antamisen yhteydessä lupaviranomaisen on annettava ohje ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten turvallisista ja ampuma-aselain vaatimukset täyttävistä säilytystavoista. (5.11.2015/1305)

51 a § (7.2.2002/101)
Kaasusumutinluvan hakeminen

Kaasusumutinlupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, ammatti, osoite ja henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus;

2) hakemuksen peruste;

3) hankittavien kaasusumuttimien lukumäärä, laji ja enimmäispitoisuus;

4) yhteisön tai säätiön asevastaavan nimi.

Yhteisön ja säätiön on liitettävä hakemukseen yhtiöjärjestys, säännöt tai muu kirjallinen selvitys toiminnan tarkoituksesta. Poliisilaitos voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

51 b § (7.2.2002/101)
Kaasusumutinlupaa koskeva todistus

Kaasusumutinlupaa koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) luvanhaltijan nimi ja syntymäaika tai yritys- ja yhteisötunnus;

2) luvan voimassaoloaika;

3) 51 a §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut tiedot;

4) mahdolliset lupaehdot.

52 § (7.2.2002/101)
Asekeräilijälle annettavan hyväksynnän hakeminen

Asekeräilijälle annettavaa hyväksyntää haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, ammatti, osoite ja henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus;

2) keräilysuunnitelma, jossa hakija määrittelee keräilyalan ja sen piiriin kuuluvat ampuma-aseet tai aseen osat sekä jossa hän perustelee kiinnostuksensa juuri keräilyalan piiriin kuuluviin ampuma-aseisiin tai aseen osiin;

3) arvio keräilysuunnitelman mukaisen kokoelman hankkimisen aikataulusta;

4) yhteisön tai säätiön asevastaavan nimi.

Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan asehistoriallisesta ja aseteknisestä asiantuntemuksesta. Lisäksi yhteisön ja säätiön on liitettävä hakemukseen yhtiöjärjestys, säännöt tai muu kirjallinen selvitys toiminnan tarkoituksesta.

Hyväksynnän antava viranomainen voi pyytää hyväksyntää koskevasta hakemuksesta poliisin lausunnon. Hyväksynnän antava viranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin hyväksynnän antamisen edellytysten arvioimiseksi tarpeellisia selvityksiä. (16.11.2017/747)

53 § (7.2.2002/101)
Asekeräilijälle annettua hyväksyntää koskeva todistus

Asekeräilijälle annettua hyväksyntää koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) hyväksynnän saajan nimi ja syntymäaika tai yritys- ja yhteisötunnus;

2) hyväksynnän voimassaoloaika;

3) Poliisihallituksen vahvistama keräilysuunnitelma; (5.11.2015/1305)

4) yhteisön tai säätiön asevastaavan nimi;

5) mahdolliset hyväksynnälle asetetut ehdot.

54 § (16.11.2017/747)

54 § on kumottu A:lla 16.11.2017/747.

55 § (7.2.2002/101)
Ampumatarvikeluvan hakeminen

Ampumatarvikelupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, ammatti, osoite ja henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus;

2) hakemuksen peruste;

3) patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten laji ja kaliiperi;

4) yhteisön tai säätiön asevastaavan nimi; (5.11.2015/1305)

4) yhteisön tai säätiön asevastaavan nimi.

5) patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten aiottu säilytyspaikka ja -tapa. (5.11.2015/1305)

Yhteisön ja säätiön on liitettävä hakemukseen yhtiöjärjestys, säännöt tai muu kirjallinen selvitys toiminnan tarkoituksesta. Poliisilaitos voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

56 §
Ampumatarvikelupaa koskeva todistus

Ampumatarvikelupaa koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) luvanhaltijan nimi ja syntymäaika tai yritys- ja yhteisötunnus; (7.2.2002/101)

2) luvan voimassaoloaika;

3) 55 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut tiedot; (7.2.2002/101)

4) mahdolliset lupaehdot.

57 § (16.11.2017/747)
Suostumuksen hakeminen

Suostumusta haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka sekä passin tai henkilötodistuksen numero ja antaja;

2) 43 §:n 1 momentin 3, 5 ja 10 kohdassa tarkoitetut tiedot;

3) kaasusumuttimien lukumäärä, laji ja enimmäispitoisuus;

4) patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten laji ja kaliiperi.

58 § (7.2.2002/101)
Suostumusta koskeva todistus

Suostumusta koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) suostumuksen haltijan nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka sekä passin tai henkilötodistuksen numero ja antaja;

2) suostumuksen voimassaoloaika;

3) 43 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut tiedot;

4) kaasusumuttimien lukumäärä, laji ja enimmäispitoisuus;

5) patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten laji ja kaliiperi;

6) mahdolliset suostumukselle asetetut ehdot.

59 §
Aseen osasta ja tehokkaasta ilma-aseesta tehtävän ilmoituksen sisältö ja muoto (5.11.2015/1305)

Ampuma-aselain 70 §:ssä tarkoitettu ilmoitus aseen osan tai tehokkaan ilma-aseen hankkimisesta on tehtävä kirjallisesti. Ilmoituksessa on mainittava: (5.11.2015/1305)

1) aseen osan laji, piipun tai putken kaliiperi sekä tiedossa oleva valmistus- tai täydennysmerkintä, tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero; (26.5.2011/572)

1 a) tehokkaan ilma-aseen piipun pienin sisähalkaisija sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero sekä sarja- tai tunnistenumero; (5.11.2015/1305)

2) korvataanko hankitulla aseen osalla ampuma-aseeseen pysyvästi kuuluva aseen osa vai ei;

3) luovuttajan nimi ja henkilötunnus tai liike- ja yhteisötunnus;

4) luovutusaika.

60 § (16.11.2017/747)

60 § on kumottu A:lla 16.11.2017/747.

61 §
Luovutusilmoituksen sisältö

Ampuma-aselain 89 §:ssä tarkoitetussa luovutusilmoituksessa on mainittava: (26.5.2011/572)

1) luovuttajan nimi ja henkilötunnus tai liike- ja yhteisötunnus;

2) luovutetun ampuma-aseen tyyppi, toimintatapa, kaliiperi sekä tiedossa oleva valmistus- tai täydennysmerkintä, tehtaan merkki, malli tai mallinumero, sarjanumero ja erityistuntomerkit; (26.5.2011/572)

2 a) luovutetun tehokkaan ilma-aseen piipun pienin sisähalkaisija, tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero, sarja- tai tunnistenumero ja erityistuntomerkit; (5.11.2015/1305)

3) luovutetun aseen osan laji, piipun tai putken kaliiperi sekä tiedossa oleva valmistus- tai täydennysmerkintä, tehtaan merkki, malli tai mallinumero, sarjanumero ja erityistuntomerkit; (26.5.2011/572)

4) luovutuksensaajan nimi ja osoite sekä syntymäaika tai liike- ja yhteisötunnus;

5) ulkomailla asuvan luovutuksensaajan syntymäpaikka sekä passin tai henkilöllisyystodistuksen numero ja antaja;

6) luovutusaika;

7) luovutuksensaajan ampuma-aseen tai aseen osan hankkimiseen oikeuttavaa lupaa koskevat tiedot.

62 §
Poliisin haltuun väliaikaisesti otetut ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset

Jos muu kuin luvanhaltijan kotikunnan poliisilaitos on tehnyt päätöksen ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten ottamisesta väliaikaisesti poliisin haltuun, sen on ilmoitettava asiasta viipymättä luvanhaltijan kotikunnan poliisilaitokselle.

63 § (17.12.2009/1121)
Valtiolle menetetyiksi tuomitut ja valtion omistukseen tulleet ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset

Valtiolle menetetyiksi tuomitut ja valtion omistukseen ampuma-aselain nojalla tulleet ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset on toimitettava käsiteltäviksi Poliisihallitukselle. Arvoltaan vähäinen aseen osa, kaasusumutin sekä vähäinen määrä patruunoita ja erityisen vaarallisia ammuksia saadaan kuitenkin päällystöön kuuluvan poliisimiehen määräyksellä hävittää turvallisella tavalla.

64 § (7.2.2002/101)
Todistuksen kaksoiskappale

Jos ampuma-aselain nojalla annettua aseenkäsittely-, hallussapito-, rinnakkais-, kaasusumutin- tai ampumatarvikelupaa taikka asevastaavan hyväksyntää koskeva todistus on kadonnut, tuhoutunut tai anastettu taikka jos todistukseen merkityt todistuksenhaltijaa koskevat tiedot ovat muuttuneet, todistuksenhaltijalle annetaan tämän pyynnöstä todistuksen kaksoiskappale. Todistuksen kaksoiskappale voidaan antaa myös, jos yhteisön tai säätiön asevastaava vaihtuu. Kaksoiskappaletta haetaan todistuksenhaltijan kotikunnan tai kotipaikan poliisilaitokselta tai, jos todistuksenhaltijalla ei ole kotikuntaa tai kotipaikkaa Suomessa taikka jos kyseessä on asevastaavan hyväksyntää koskeva todistus, todistuksen antaneelta poliisilaitokselta.

65 § (7.2.2002/101)

65 § on kumottu A:lla 7.2.2002/101.

65 a § (17.12.2009/1121)
Ampuma-aselautakunta

Ampuma-aselain 117 a §:ssä tarkoitetussa ampuma-aselautakunnassa on puheenjohtaja, sihteeri ja 10 muuta jäsentä. Poliisihallitus määrää puheenjohtajan ja sihteerin sekä nimittää muut jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajaksi ja sihteeriksi on määrättävä poliisihallinnon palveluksessa oleva virkamies.

Lautakunnassa tulee olla edustettuina sisäasiainministeriön poliisiosasto, poliisilaitokset, puolustusvoimat, ulkoasiainministeriö, Sotamuseo, reserviläisurheilijat, asealan elinkeinonharjoittajat, metsästäjät, urheiluampujat ja asekeräilijät. Jos lautakunnan jäsen eroaa kesken toimikauden, Poliisihallitus määrää tai nimittää hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lautakunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Lautakunta voi toimia myös jaostoina ja se voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita.

66 § (17.12.2009/1121)
Tarkemmat säännökset

Poliisihallitus voi antaa tarkempia säännöksiä maahanjääntitodistuksen hakemisessa ja antamisessa käytettävistä lomakkeista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1998.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

7.2.2002/101:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2002.

9.10.2003/851:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

17.12.2009/1121:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

26.5.2011/572:

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä kesäkuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 51/2008/EY (32008L0051); EUVL N:o L 179, 8.7.2008, s. 5 Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY, muut. 98/48/EY, mukaisesti.

5.11.2015/1305:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2015.

16.11.2017/747:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2017.

Mitä tämän asetuksen 1 a ja 42 a §:ssä säädetään aseluvasta, koskee myös ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnettyä voimassaolevaa hankkimislupaa ja yksityistä valmistamislupaa. Mitä tämän asetuksen 33 §:n 1 momentissa ja 50 §:ssä säädetään aseluvasta, koskee myös ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnettyä voimassaolevaa hallussapitolupaa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.