Seurattu SDK 1350/2018 saakka.

29.12.1994/1470

Laki tupakkaverosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Yleiset säännökset
1 §

Tupakkatuotteista on suoritettava valtiolle tupakkaveroa sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

Tupakkaveron tarkoituksena on muun ohella edistää niitä tavoitteita, joista säädetään tupakkalaissa (549/2016). (29.6.2016/555)

2 §

Tupakkatuotteilla tarkoitetaan tässä laissa savukkeita, sikareita ja pikkusikareita, piippu- ja savuketupakkaa sekä savukkeiksi käärittävää hienoksi leikattua tupakkaa.

Tupakkatuotteeksi katsotaan tässä laissa myös savukepaperi, muu kuin edellä 1 momentissa mainittu tupakkaa sisältävä tuote sekä sähkösavukeneste. (9.12.2016/1071)

L:lla 1071/2016 muutettu 2 momentti tuli voimaan 1.1.2017. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Tupakkatuotteeksi katsotaan tässä laissa myös savukepaperi ja muu kuin edellä 1 momentissa mainittu tupakkaa sisältävä tuote. (27.10.1995/1203)

3 § (17.12.2010/1125)

Seuraavia tuotteita pidetään sikareina tai pikkusikareina, jos niitä voidaan ja, ottaen huomioon niiden ominaisuudet ja kuluttajien tavanomaiset odotukset, niitä on yksinomaisesti tarkoitus polttaa siten kuin ne olisivat sikareita tai pikkusikareita:

1) tupakkakääröjä, joissa on luonnontupakasta valmistettu peitelehti;

2) tupakkakääröjä, joiden täytteenä on riivitty sekoitus ja joissa on sikarin tavanomaista väriä oleva peitelehti, joka on valmistettu rekonstruoidusta tupakasta ja joka peittää koko tuotteen ja tapauksen mukaan myös suodattimen, ei kuitenkaan holkkia silloin kun kyseessä ovat holkilla varustetut sikarit, jos näiden tupakkakääröjen kappalepaino ilman suodatinta tai holkkia on vähintään 2,3 grammaa ja enintään 10 grammaa ja jos ympärysmitta vähintään kolmannekselta niiden pituutta on vähintään 34 millimetriä.

Tuotteita, jotka koostuvat osittain muista aineksista kuin tupakasta, mutta muuten täyttävät 1 momentissa säädetyt edellytykset, on myös pidettävä sikareina ja pikkusikareina.

Sikarina pidetään edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettua tuotetta, joka painaa yli 3 grammaa ja pikkusikarina pidetään vastaavaa tuotetta, joka painaa enintään 3 grammaa. (1.12.2017/838)

L:lla 838/2017 lisätty 3 momentti tuli voimaan 1.1.2018.

4 §

Savukkeilla tarkoitetaan tupakkakääröjä, jotka

1) poltetaan sellaisenaan ja jotka eivät ole sikareita tai pikkusikareita;

2) yksinkertaisen muun kuin teollisen käsittelyn avulla laitetaan savukepaperista valmistettuihin hylsyihin;

3) yksinkertaisen muun kuin teollisen käsittelyn avulla kääritään savukepapereihin.

Tätä lakia sovellettaessa 1 momentissa tarkoitettua tupakkakääröä on pidettävä kahtena savukkeena, jos se ilman suodatinta tai holkkia on pitempi kuin 8 mutta enintään 11 senttimetriä, kolmena savukkeena, jos se ilman suodatinta tai holkkia on pitempi kuin 11 mutta enintään 14 senttimetriä ja neljänä savukkeena, jos se ilman suodatinta tai holkkia on pitempi kuin 14 mutta enintään 17 senttimetriä. Vastaavasti näitä pitempiä tupakkakääröjä pidetään useampana savukkeena edellä mainitun periaatteen mukaisesti. (17.12.2010/1125)

5 § (17.12.2010/1125)

Piippu- ja savuketupakalla tarkoitetaan:

1) tupakkaa, joka on leikattua tai muutoin paloiteltua, riivittyä tai laatoiksi puristettua ja jota voidaan polttaa ilman teollista lisävalmistusta;

2) vähittäismyyntipakkauksiin pakattuja tupakanjätteitä, joita voidaan polttaa ja jotka eivät ole sikareita, pikkusikareita tai savukkeita; tupakanjätteillä tarkoitetaan tupakanlehtien jäännöksiä ja tupakan jalostuksesta tai tupakkatuotteiden valmistuksesta syntyviä sivutuotteita.

Savukkeiksi käärittävällä hienoksi leikatulla tupakalla tarkoitetaan 1 momentissa määriteltyä tupakkaa, jonka osasista enemmällä kuin 25 painoprosentilla on pienempi kuin 1,5 millimetrin leikkuuleveys.

6 §

Edellä 4 ja 5 §:ssä tarkoitettuihin tuotteisiin rinnastetaan tuotteet, jotka on kokonaan tai osittain valmistettu muusta kuin tupakasta, mutta jotka täyttävät muut lainkohdissa säädetyt edellytykset. Mikäli tupakkaa sisältämättömiä tuotteita käytetään ainoastaan lääkintätarkoituksiin, niitä ei ole pidettävä tupakkatuotteina.

7 §

Savukepaperilla tarkoitetaan tullitariffin nimikkeeseen 4813 kuuluvaa savukepaperia, joka on vähittäismyyntimuodossa.

Muulla tupakkaa sisältävällä tuotteella tarkoitetaan tupakasta kokonaan tai osaksi valmistettua poltettavaksi, sieraimiin vedettäväksi, imeskeltäväksi tai pureskeltavaksi tarkoitettua tuotetta, joka ei ole sikari tai pikkusikari, savuke, eikä piippu- tai savuketupakkaa eikä savukkeiksi käärittävää hienoksi leikattua tupakkaa. Muulla tupakkaa sisältävällä tuotteella tarkoitetaan myös vähittäismyynnissä olevaa tullitariffin nimikkeeseen 2401 kuuluvaa valmistamatonta tupakkaa. (27.10.1995/1203)

Sähkösavukenesteellä tarkoitetaan tupakkalain 2 §:ssä tai Ahvenanmaan maakuntaa koskevassa vastaavassa lainsäädännössä tarkoitettua nikotiininestettä ja höyrystettäväksi tarkoitettua nikotiinitonta nestettä. (9.12.2016/1071)

L:lla 1071/2016 lisätty 3 momentti tuli voimaan 1.1.2017.

Veron määräämisen perusteet
8 §

Tupakkaveroa on suoritettava liitteenä olevan verotaulukon mukaan.

Vero määrätään tuotteen vähittäismyyntihinnasta. Savukkeista, sikareista ja pikkusikareista, piippu- ja savuketupakasta sekä savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta vero määrätään lisäksi yksikköverona. Savukkeista, sikareista ja pikkusikareista sekä savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta suoritettavan veron määrä on kuitenkin aina vähintään verotaulukon mukainen vähimmäisvero. (1.12.2017/838)

L:lla 838/2017 muutettu 2 momentti tuli voimaan 1.1.2018. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Vero määrätään tuotteen vähittäismyyntihinnasta. Savukkeista, piippu- ja savuketupakasta sekä savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta vero määrätään lisäksi yksikköverona. Savukkeista ja savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta suoritettavan veron määrä on kuitenkin aina vähintään verotaulukon mukainen vähimmäisvero. (27.10.1995/1203)

Edellä 2 momentissa säädetystä poiketen sähkösavukenesteen vero määrätään yksikköverona. (9.12.2016/1071)

L:lla 1071/2016 lisätty 3 momentti tuli voimaan 1.1.2017.

9 § (17.12.2010/1125)

Tupakkaveroa määrättäessä vähittäismyyntihinnalla tarkoitetaan verovelvollisen ilmoittamaa vähittäismyyntihintaa.

Säännösten vastaisesti tai muuten kuin kaupallista myyntiä varten maahantuotujen tupakkatuotteiden vähittäismyyntihintana pidetään vastaavien tuotteiden vähittäismyyntihintaa Suomessa. Jollei vastaavia tuotteita ole, tupakkatuotteiden verotusarvona pidetään tuoteryhmän vähittäismyyntihinnan painotettua keskiarvoa, jonka Verohallinto vahvistaa. Tuoteryhmän painotettu keskiarvo lasketaan 13 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla. Muun tupakkaa sisältävän tuotteen verotusarvona pidetään kuitenkin tuoteryhmän keskimääräistä vähittäismyyntihintaa, jonka Verohallinto vahvistaa. (1.12.2017/838)

L:lla 838/2017 muutettu 2 momentti tuli voimaan 1.1.2018. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Sääntöjen vastaisesti tai muuten kuin kaupallista myyntiä varten maahantuotujen tupakkatuotteiden vähittäismyyntihintana pidetään vastaavien tuotteiden vähittäismyyntihintaa Suomessa. Jollei vastaavia tuotteita ole, savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vero määrätään 8 §:ssä tarkoitetun vähimmäisveron mukaisesti. Muiden tupakkatuotteiden verotusarvona pidetään tuoteryhmän keskimääräistä vähittäismyyntihintaa, jonka Verohallinto vahvistaa. (16.12.2016/1185)

L:lla 1185/2016 muutettu 2 momentti tuli voimaan 1.1.2017. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Sääntöjen vastaisesti tai muuten kuin kaupallista myyntiä varten maahantuotujen tupakkatuotteiden vähittäismyyntihintana pidetään vastaavien tuotteiden vähittäismyyntihintaa Suomessa. Jollei vastaavia tuotteita ole, savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vero määrätään 8 §:ssä tarkoitetun vähimmäisveron mukaisesti. Muiden tupakkatuotteiden verotusarvona pidetään tuoteryhmän keskimääräistä vähittäismyyntihintaa, jonka Tulli vahvistaa. (21.12.2012/969)

Verottomuus
10 §

Sen lisäksi, mitä valmisteverotuslaissa (182/2010) säädetään, verottomia ovat: (17.12.2010/1125)

1) tupakkatuotteet, jotka käytetään tässä laissa tarkoitettujen tuotteiden valmistukseen;

2) tupakkatuotteet, jotka on luovutettu viranomaisille näytteiksi; (17.12.2010/1125)

3) 7 §:ssä tarkoitetut tupakkatuotteet, jotka valtuutettu varastonpitäjä toimittaa muualla Euroopan unionin alueella kuin Suomessa kulutettaviksi. (17.12.2010/1125)

Hintalipukkeet (1.12.2017/838)

L:lla 838/2017 muutettu väliotsikko momentti tuli voimaan 1.1.2018. Aiempi sanamuoto kuuluu: Hinta- ja tarkastuslipukkeet

11 § (17.12.2010/1125)

Verovelvollisen on ennen tupakkatuotteiden luovuttamista kulutukseen Suomessa varustettava tuotteet vähittäismyyntipäällyksiin suojakelmun alle kiinnitettävillä hintalipukkeilla tai vähittäismyyntipakkauksiin painettavalla tekstillä, josta käy ilmi 8 §:ssä tarkoitettu vähittäismyyntihinta.

Jos 1 momentissa tarkoitettu verovelvollinen on valtuutettu varastonpitäjä tai rekisteröity vastaanottaja, hintalipukkeet hankkii ja kustantaa verovelvollinen itse. Muussa tapauksessa hintalipukkeet toimittaa verovelvolliselle Verohallinto, joka perii lipukkeista omakustannushintaa vastaavan maksun. (16.12.2016/1185)

L:lla 1185/2016 muutettu 2 momentti tuli voimaan 1.1.2017. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Jos 1 momentissa tarkoitettu verovelvollinen on valtuutettu varastonpitäjä tai rekisteröity vastaanottaja, hintalipukkeet hankkii ja kustantaa verovelvollinen itse. Muussa tapauksessa hintalipukkeet toimittaa verovelvolliselle Tulli, joka perii lipukkeista omakustannushintaa vastaavan maksun. (21.12.2012/969)

Valtiovarainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä hintalipukkeiden ja vähittäismyyntipakkauksiin painettavan tekstin sisältämistä tiedoista, koosta ja sijainnista pakkauksessa. (1.12.2017/838)

L:lla 838/2017 lisätty 3 momentti tuli voimaan 1.1.2018.

12 § (9.12.2016/1071)

12 § on kumottu L:lla 9.12.2016/1071, joka tuli voimaan 1.1.2017. Aiempi sanamuoto kuuluu:

12 §

Tulliviranomaisen on varustettava muuta kuin kaupallista myyntiä varten Suomeen tuotavat tupakkatuotteet vähittäismyyntipäällyksiin kiinnitettävillä tarkastuslipukkeilla.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske valmisteverotuslain 72, 84, 85, 89 ja 90 §:ssä tarkoitettuina valmisteverottomina tuomisina Suomeen tuotuja tupakkatuotteita eikä mainitun lain 73 ja 88 §:ssä tarkoitettuina vähäarvoisina lahjoina Suomeen tuotuja verottomia tupakkatuotteita. (17.12.2010/1125)

Erinäiset säännökset
13 § (16.12.2016/1185)

Verovelvollisen on salassapitosäännösten estämättä annettava Verohallinnolle tarpeelliset tiedot kulutukseen luovutettujen tupakkatuotteiden määristä ja hintaluokista 2 momentissa tarkoitetun vähittäismyyntihinnan painotetun keskiarvon vahvistamista varten. Lisäksi verovelvollisen on salassapitosäännösten estämättä annettava Verohallinnolle tarpeelliset tiedot Euroopan komissiolle toimitettavia tupakkatuotteiden tilastotietoja varten. Verohallinto antaa tarkemmat määräykset tietojen sisällöstä sekä toimittamistavasta ja -ajankohdasta.

Verohallinto vahvistaa savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähittäismyyntihinnan painotetun keskiarvon. Savukkeiden vähittäismyyntihinnan painotettu keskiarvo lasketaan jakamalla kaikkien kulutukseen luovutettujen savukkeiden kokonaisarvo, joka perustuu kaikki verot sisältävään vähittäismyyntihintaan, kulutukseen luovutettujen savukkeiden kokonaismäärällä. Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähittäismyyntihinnan painotettu keskiarvo lasketaan vastaavalla tavalla. Vähittäismyyntihinnan painotettu keskiarvo on vahvistettava viimeistään kunkin vuoden maaliskuun 1 päivänä edeltävänä kalenterivuonna tehtyjä kulutukseen luovutuksia koskevien tietojen perusteella. (1.12.2017/838)

L:lla 838/2017 muutettu 2 momentti momentti tuli voimaan 1.1.2018. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Verohallinto vahvistaa savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähittäismyyntihinnan painotetun keskiarvon. Savukkeiden vähittäismyyntihinnan painotettu keskiarvo lasketaan jakamalla kaikkien kulutukseen luovutettujen savukkeiden kokonaisarvo, joka perustuu kaikki verot sisältävään vähittäismyyntihintaan, kulutukseen luovutettujen savukkeiden kokonaismäärällä. Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähittäismyyntihinnan painotettu keskiarvo lasketaan jakamalla kulutukseen luovutetun savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan kokonaisarvo, joka perustuu kaikki verot sisältävään vähittäismyyntihintaan, kulutukseen luovutetun savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan kokonaismäärällä.

L:lla 1185/2016 muutettu 13 § tuli voimaan 1.1.2017. Aiempi sanamuoto kuuluu:

13 § (21.12.2012/969)

Verovelvollisen on salassapitosäännösten estämättä annettava Tullille tarpeelliset tiedot kulutukseen luovutettujen tupakkatuotteiden määristä ja hintaluokista 2 momentissa tarkoitetun vähittäismyyntihinnan painotetun keskiarvon vahvistamista varten. Lisäksi verovelvollisen on salassapitosäännösten estämättä annettava Tullille tarpeelliset tiedot Euroopan komissiolle toimitettavia tupakkatuotteiden tilastotietoja varten. Tulli antaa tarkemmat määräykset tietojen sisällöstä sekä toimittamistavasta ja -ajankohdasta.

Tulli vahvistaa savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähittäismyyntihinnan painotetun keskiarvon. Savukkeiden vähittäismyyntihinnan painotettu keskiarvo lasketaan jakamalla kaikkien kulutukseen luovutettujen savukkeiden kokonaisarvo, joka perustuu kaikki verot sisältävään vähittäismyyntihintaan, kulutukseen luovutettujen savukkeiden kokonaismäärällä. Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähittäismyyntihinnan painotettu keskiarvo lasketaan jakamalla kulutukseen luovutetun savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan kokonaisarvo, joka perustuu kaikki verot sisältävään vähittäismyyntihintaan, kulutukseen luovutetun savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan kokonaismäärällä.

14 § (17.12.2010/1125)

Siltä osin kuin tässä laissa ei toisin säädetä, tupakkatuotteisiin sovelletaan valmisteverotuslakia.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee soveltuvin osin myös 7 §:ssä tarkoitettuja tuotteita. Jos näitä tuotteita tuo tai vastaanottaa Suomessa muu kuin valtuutettu varastonpitäjä tai rekisteröity vastaanottaja, sovelletaan toisessa jäsenvaltiossa kulutukseen luovutettuja tuotteita koskevia valmisteverotuslain säännöksiä.

15 § (1.12.2017/838)

15 § on kumottu L:lla 1.12.2017/838, joka tuli voimaan 1.1.2018. Aiempi sanamuoto kuuluu:

15 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

16 §

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana, kuitenkin niin että 5 §:n 2 momentti tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998. Ennen 1 päivää tammikuuta 1998 savukkeiksi käärittävään hienoksi leikattuun tupakkaan sovelletaan, mitä tässä laissa piippu- ja savuketupakasta säädetään.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

17 §

Tällä lailla kumotaan tupakkaverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 annettu laki (875/79) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Edellä 1 momentissa mainitussa laissa tarkoitetusta nuuskasta ja purutupakasta on 28 päivään helmikuuta 1995 saakka suoritettava tupakkaverona perusveroa 20 prosenttia tuotteen vähittäismyyntihinnasta. Lisäksi tuotteista on suoritettava sanottuna aikana tupakkaveron lisäveroa 24 prosenttia vähittäismyyntihinnasta, kuitenkin enintään 95 markkaa kilolta. Nuuskasta ja purutupakasta suoritettavan tupakkaveron verovelvollisuudesta, veron määräämisen perusteista ja muutoinkin on voimassa, mitä tässä laissa säädetään savukepaperista.

HE 237/94, VaVM 90/94, Neuvoston direktiivi 72/464/ETY; EYVL N:o L 303, 31.12.1972, s. 1, 77/805/ETY; EYVL N:o L 338, 28.12.1977, s. 22, 79/32/ETY; EYVL N:o L 10, 16.1.1979, s. 8, 92/78/ETY; EYVL N:o L 316, 31.10.1992, s. 5, 92/79/ETY; EYVL N:o L 316, 31.10.1992, s. 8, 92/80/ETY; EYVL N:o L 316, 31.10.1992, s. 10, 92/83/ETY; EYVL N:o L 316, 31.10.1992, s. 21, 92/84/ETY; EYVL N:o L 316, 31.10.1992, s. 29
VEROTAULUKKO A
Sovelletaan 1.1–30.6.2018
TuoteTuoteryhmäEuroa/yksikköProsenttia vähittäismyyntihinnasta
Savukkeet1.53,75/1 000 kpl52,0
-- Savukkeiden vähimmäisvero1A.235,50/1 000 kpl
Sikarit ja pikkusikarit
- Sikarit2.0,01/kpl34,0
-- Sikareiden vähimmäisvero2A.0,24/kpl
- Pikkusikarit2B.0,01/kpl34,0
-- Pikkusikareiden vähimmäisvero2C.0,24/kpl
Piippu- ja savuketupakka3.46,50/kg48,0
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka4.36,25/kg52,0
-- Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero4A.143,25/kg
Savukepaperi5.60,0
Muu tupakkaa sisältävä tuote6.60,0
Sähkösavukeneste
-- nikotiinipitoinen7.0,30/ml
-- nikotiiniton7A.0,30/ml
VEROTAULUKKO B
Sovelletaan 1.7–31.12.2018
TuoteTuoteryhmäEuroa/yksikköProsenttia vähittäismyyntihinnasta
Savukkeet1.58,00/1 000 kpl52,0
-- Savukkeiden vähimmäisvero1A.248,00/1 000 kpl
Sikarit ja pikkusikarit
- Sikarit2.0,015/kpl34,0
-- Sikareiden vähimmäisvero2A.0,25/kpl
- Pikkusikarit2B.0,015/kpl34,0
-- Pikkusikareiden vähimmäisvero2C.0,25/kpl
Piippu- ja savuketupakka3.51,50/kg48,0
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka4.39,00/kg52,0
-- Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero4A.151,00/kg
Savukepaperi5.60,0
Muu tupakkaa sisältävä tuote6.60,0
Sähkösavukeneste
-- nikotiinipitoinen7.0,30/ml
-- nikotiiniton7A.0,30/ml
VEROTAULUKKO C
Sovelletaan 1.1–30.6.2019
TuoteTuoteryhmäEuroa/yksikköProsenttia vähittäismyyntihinnasta
Savukkeet1.62,25/1 000 kpl52,0
-- Savukkeiden vähimmäisvero1A.260,50/1 000 kpl
Sikarit ja pikkusikarit
- Sikarit2.0,02/kpl34,0
-- Sikareiden vähimmäisvero2A.0,26/kpl
- Pikkusikarit2B.0,02/kpl34,0
-- Pikkusikareiden vähimmäisvero2C.0,26/kpl
Piippu- ja savuketupakka3.56,50/kg48,0
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka4.41,75/kg52,0
-- Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero4A.158,75/kg
Savukepaperi5.60,0
Muu tupakkaa sisältävä tuote6.60,0
Sähkösavukeneste
-- nikotiinipitoinen7.0,30/ml
-- nikotiiniton7A.0,30/ml
VEROTAULUKKO D
Sovelletaan 1.7.2019 lukien
TuoteTuoteryhmäEuroa/yksikköProsenttia vähittäismyyntihinnasta
Savukkeet1.66,50/1 000 kpl52,0
-- Savukkeiden vähimmäisvero1A.273,00/1 000 kpl
Sikarit ja pikkusikarit
- Sikarit2.0,025/kpl34,0
-- Sikareiden vähimmäisvero2A.0,27/kpl
- Pikkusikarit2B.0,025/kpl34,0
-- Pikkusikareiden vähimmäisvero2C.0,27/kpl
Piippu- ja savuketupakka3.61,50/kg48,0
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka4.44,50/kg52,0
-- Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero4A.166,50/kg
Savukepaperi5.60,0
Muu tupakkaa sisältävä tuote6.60,0
Sähkösavukeneste
-- nikotiinipitoinen7.0,30/ml
-- nikotiiniton7A.0,30/ml

L:lla 838/2017 muutettu liite tuli voimaan 1.1.2018. Aiempi sanamuoto kuuluu:

VEROTAULUKKO A
Sovelletaan ajalla 1.1.–30.6.2016
TuoteTuoteryhmäEuroa/yksikköProsenttia vähittäismyynti-hinnasta
Savukkeet1.37,50/1000 kpl52,0
-- Savukkeiden vähimmäisvero1A.188,50/1000 kpl
Sikarit ja pikkusikarit2.31,0
Piippu- ja savuketupakka3.28,75/kg48,0
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka4.26,00/kg52,0
-- Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero4A.114,50/kg
Savukepaperi5.60,0
Muu tupakkaa sisältävä tuote6.60,0
VEROTAULUKKO B
Sovelletaan ajalla 1.7.–31.12.2016
TuoteTuoteryhmäEuroa/yksikköProsenttia vähittäismyynti-hinnasta
Savukkeet1.41,50/1000 kpl52,0
-- Savukkeiden vähimmäisvero1A.200,00/1000 kpl
Sikarit ja pikkusikarit2.32,0
Piippu- ja savuketupakka3.33,00/kg48,0
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka4.28,50/kg52,0
-- Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero4A.121,50/kg
Savukepaperi5.60,0
Muu tupakkaa sisältävä tuote6.60,0
VEROTAULUKKO C(9.12.2016/1071)
Sovelletaan ajalla 1.1.–30.6.2017
TuoteTuoteryhmäEuroa/yksikköProsenttiavähittäismyyntihinnasta
Savukkeet1.45,50/1000 kpl52,0
-- Savukkeiden vähimmäisvero1A.211,50/1000 kpl
Sikarit ja pikkusikarit2.33,0
Piippu- ja savuketupakka3.37,25/kg48,0
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka4.31,00/kg52,0
-- Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero4A.128,50/kg
Savukepaperi5.60,0
Muu tupakkaa sisältävä tuote6.60,0
Sähkösavukeneste
- nikotiinipitoinen7.0,30/ml
- nikotiiniton7A.0,30/ml

L:lla 1071/2016 muutettu liitteen verotaulukko C tuli voimaan 1.1.2017. Aiempi sanamuoto kuuluu:

VEROTAULUKKO C
Sovelletaan ajalla 1.1.–30.6.2017
TuoteTuoteryhmäEuroa/yksikköProsenttia vähittäismyynti-hinnasta
Savukkeet1.45,50/1000 kpl52,0
-- Savukkeiden vähimmäisvero1A.211,50/1000 kpl
Sikarit ja pikkusikarit2.33,0
Piippu- ja savuketupakka3.37,25/kg48,0
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka4.31,00/kg52,0
-- Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero4A.128,50/kg
Savukepaperi5.60,0
Muu tupakkaa sisältävä tuote6.60,0
VEROTAULUKKO D(9.12.2016/1071)
Sovelletaan 1.7.2017 lukien
TuoteTuoteryhmäEuroa/yksikköProsenttiavähittäismyyntihinnasta
Savukkeet1.49,50/1000 kpl52,0
-- Savukkeiden vähimmäisvero1A.223,00/1000 kpl
Sikarit ja pikkusikarit2.34,0
Piippu- ja savuketupakka3.41,50/kg48,0
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka4.33,50/kg52,0
-- Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero4A.135,50/kg
Savukepaperi5.60,0
Muu tupakkaa sisältävä tuote6.60,0
Sähkösavukeneste
- nikotiinipitoinen7.0,30/ml
- nikotiiniton7A.0,30/ml

L:lla 1071/2016 muutettu liitteen verotaulukko D tuli voimaan 1.1.2017. Aiempi sanamuoto kuuluu:

VEROTAULUKKO D
Sovelletaan 1.7.2017 lukien
TuoteTuoteryhmäEuroa/yksikköProsenttia vähittäismyynti-hinnasta
Savukkeet1.49,50/1000 kpl52,0
-- Savukkeiden vähimmäisvero1A.223,00/1000 kpl
Sikarit ja pikkusikarit2.34,0
Piippu- ja savuketupakka3.41,50/kg48,0
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka4.33,50/kg52,0
-- Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero4A.135,50/kg
Savukepaperi5.60,0
Muu tupakkaa sisältävä tuote6.60,0

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

27.10.1995/1203:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

HE 66/95, VaVM 10/95, EV 51/95

23.12.1999/1226:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 178/1999, VaVM 32/1999, EV 140/1999

26.10.2001/922:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

HE 91/2001, VaVM 12/2001, EV 101/2001

14.6.2002/497:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2002.

HE 31/2002, VaVM 5/2002, EV 68/2002, Neuvoston direktiivi 2002/10/EY ; EYVL N:o L 46, 12.2.2002, s. 26

21.11.2008/748:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

HE 115/2008, VaVM 14/2008, EV 108/2008

4.12.2009/1021:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

HE 134/2009, VaVM 31/2009, EV 181/2009

17.12.2010/1125:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 188/2010, VaVM 40/2010, EV 202/2010, Neuvoston direktiivi 2010/12/EU; EUVL N:o L50, 27.2.2010, s. 1

16.12.2011/1314:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 94/2011, VaVM 18/2011, EV 81/2011

21.12.2012/969:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

HE 145/2012, HaVM 21/2012, EV 150/2012

13.12.2013/886:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

HE 111/2013, VaVM 21/2013, StVL 15/2013, EV 141/2013

28.11.2014/977:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

HE 127/2014, VaVM 15/2014, EV 128/2014

17.12.2015/1497:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

HE 36/2015, VaVM 10/2015, EV 51/2015

29.6.2016/555:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 2016.

HE 15/2016, StVM 7/2016, EV 83/2016

9.12.2016/1071:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Sen, joka tämän lain voimaan tullessa valmistaa sähkösavukenesteitä, on haettava kuukauden kuluessa lain voimaantulosta valmisteverotuslaissa (182/2010) tarkoitettua verottoman varaston ja valtuutetun varastonpitäjän lupaa.

Verovelvollinen, joka on jättänyt 2 momentissa tarkoitettua lupaa koskevan hakemuksen kuukauden kuluessa lain voimaantulosta Tullille, on oikeutettu toimimaan hakemuksen mukaisesti valtuutettuna varastonpitäjänä tai rekisteröitynä vastaanottajana hakemuksen jättöpäivästä lukien siihen asti, kun Tulli on antanut hakemukseen päätöksen. Valmisteverotuslaissa säädettyjen luvan edellytysten täyttyessä lupa myönnetään takautuvasti lain voimaantulosta.

HE 138/2016, VaVM 16/2016, EV 172/2016

16.12.2016/1185:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

HE 159/2016, VaVM 17/2016, EV 178/2016

1.12.2017/838:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

HE 110/2017, VaVM 10/2017, EV 115/2017

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.