Seurattu SDK 158/2019 saakka.

20.12.1966/664

Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vakuutussopimuksen nojalla kannettavasta vakuutusmaksusta on, milloin on vakuutettu Suomessa oleva omaisuus taikka täällä harjoitettuun toimintaan liittyvä tai täällä oleva muu etuus, suoritettava valtiolle veroa sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

Verosta vapaa on vakuutusmaksu, joka perustuu yksinomaan henkilö-, luotto- tai jälleenvakuutussopimukseen tai potilasvahinkolain (585/86) mukaiseen vakuutussopimukseen taikka maasta vietävän, maahan tuotavan tai maan kautta kuljetettavan tavaran kuljetusvakuutussopimukseen tai ulkomaanliikenteeseen pääasiallisesti käytettävän meri- tai ilma-aluksen tahi muun liikkuvan kuljetuskaluston vakuutussopimukseen. (25.7.1986/588)

2 § (23.12.1992/1489)

Jokaisen, joka harjoittaa Suomessa vakuutusliikettä, on suoritettava veroa 1 §:n 1 momentissa tarkoitetusta vakuutusmaksusta. (17.3.1995/399)

Jos vakuutusmaksu suoritetaan muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle vakuutuksenantajalle, verovelvollinen on vakuutuksenottaja.

Ulkomaisella ETA-vakuutusyhtiöllä, joka harjoittaa täällä vakuutuspalvelujen vapaata tarjontaa siten kuin siitä erikseen säädetään, on oltava veron suorittamista varten Suomessa kotipaikan omaava, Verohallinnon hyväksymä edustaja. Verohallinto voi edustajan hyväksymisen edellytyksenä vaatia vakuuden asettamista veron suorittamisen varmistamiseksi. Edustajaan sovelletaan, mitä arvonlisäverolain (1501/1993) 173 a §:ssä säädetään. (11.6.2010/531)

3 § (30.11.2012/708)

Veron määrä on 24 prosenttia vakuutusmaksuista, joihin vero ei sisälly.

4 §

Vero lasketaan kalenterikuukausittain:

a) vakuutuksenantajalle niiden vakuutusmaksujen perusteella, jotka kuukauden aikana ovat sille kertyneet, sekä

b) vakuutuksenottajalle niiden vakuutusmaksujen perusteella, jotka hän on kuukauden aikana maksanut.

5 § (9.9.2016/774)

5 § on kumottu L:lla 9.9.2016/774, joka tuli voimaan 1.1.2017. Aiempi sanamuoto kuuluu:

5 § (7.8.2009/606)

Kalenterikuukaudelta laskettu vero suoritetaan viimeistään kyseistä kalenterikuukautta seuraavana kalenterikuukautena verotililain (604/2009) 11 §:n 1 momentissa säädettynä ajankohtana.

6 § (9.9.2016/774)

6 § on kumottu L:lla 9.9.2016/774, joka tuli voimaan 1.1.2017. Aiempi sanamuoto kuuluu:

6 § (7.8.2009/606)

Verovelvollisen on annettava kalenterikuukaudelta veroilmoitus viimeistään kyseistä kalenterikuukautta seuraavana kalenterikuukautena verotililain 8 §:ssä säädettynä ajankohtana kyseisen lain 7 §:ssä säädettyä menettelyä noudattaen.

7 § (12.1.2018/36)

Vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta on muutoin voimassa, mitä arvonlisäverosta arvonlisäverolain II osassa, oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetussa laissa (768/2016) ja veronkantolaissa (11/2018) tai muussa laissa säädetään.

L:lla 36/2018 muutettu 7 § tulee voimaan 1.11.2019. Aiempi sanamuoto kuuluu:

7 § (9.9.2016/774)

Vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta on muutoin voimassa, mitä arvonlisäverosta arvonlisäverolain II osassa, oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetussa laissa (768/2016) ja veronkantolaissa (769/2016) tai muussa laissa säädetään.

L:lla 774/2016 muutettu 7 § tuli voimaan 1.1.2017. Aiempi sanamuoto kuuluu:

7 § (26.7.1996/543)

Vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä arvonlisäverolaissa (1501/93) säädetään arvonlisäverosta.

7 a § (9.9.2016/774)

7 a § on kumottu L:lla 9.9.2016/774, joka tuli voimaan 1.1.2017. Aiempi sanamuoto kuuluu:

7 a § (24.8.1990/781)

Rangaistus vakuutusmaksuveron lainvastaisesta välttämisestä ja sen yrittämisestä on säädetty rikoslain 29 luvun 1–3 §:ssä.

Rangaistus vakuutusmaksuveroon kohdistuvasta verorikkomuksesta on säädetty rikoslain 29 luvun 4 §:ssä.

Joka viranomaisen kehotuksesta huolimatta jättää vakuutusmaksuveron suhteen asianmukaisesti täyttämättä liikevaihtoverolain 34 tai 35 §:ssä, 37 §:n 1–3 momentissa, 38 §:n 2 momentissa, 39 §:n 1 momentissa, 40 §:n 1 momentissa tai 69 §:ssä säädetyn velvollisuuden, on tuomittava vakuutusmaksuverorikkomuksesta sakkoon.

Edellä 3 momentissa tarkoitetusta rikkomuksesta voidaan jättää ilmoitus tekemättä, syyte ajamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos rikkomus on ollut vähäinen ja se on viivyttelemättä korjattu.

8 § (9.9.2016/774)

8 § on kumottu L:lla 9.9.2016/774, joka tuli voimaan 1.1.2017. Aiempi sanamuoto kuuluu:

8 §

Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan asetuksella.

9 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1967 ja sitä sovelletaan sellaiseen lain voimassaollessa suoritettavaan ja kertyneeseen tai maksettuun vakuutusmaksuun, joka perustuu lain voimassaollessa tehtyyn tai uudistettuna jatkuvaan taikka voimaan tulleeseen vakuutussopimukseen, sekä myös sellaiseen lain voimassaollessa kertyneeseen tai maksettuun vakuutusmaksuun, jota koskevissa viranomaisen vahvistamissa maksuperusteissa on otettu huomioon tässä laissa tarkoitettu vero.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

9.7.1982/537:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1982. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran syyskuulta 1982 suoritettavaan vakuutusmaksuveroon.

HE 70/82, vvvk.miet. 22/82, svk.miet. 62/82

23.12.1982/1036:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1983. Tätä lakia sovelletaan sellaiseen vakuutusmaksuun, joka perustuu mainittuna päivänä tai sen jälkeen tehtyyn, uudistettuna jatkuvaan taikka voimaan tulleeseen vakuutussopimukseen niin myös sellaiseen mainitun päivän jälkeen kertyneeseen tai maksettuun vakuutusmaksuun, jota koskevissa viranomaisen vahvistamissa maksuperusteissa on otettu huomioon tässä laissa tarkoitettu vero.

HE 199/82, vvvk.miet. 77/82, svk.miet. 207/82

25.7.1986/588:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1987.

HE 54/86, tvk.miet. 5/86, svk.miet. 73/86

23.12.1988/1108:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989. Lain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu tilikausi-ilmoitus annetaan ensimmäisen kerran lain voimaantulon jälkeiseltä tilikauden osalta. Ennen lain voimaantuloa päättyvältä verokaudelta annetaan veroilmoitus lääninverovirastolle noudattaen ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleita säännöksiä.

Lääninverovirasto toimittaa verotuksen ennen vuotta 1989 päättyneeltä verokaudelta jokaisen verovelvollisen kohdalta, jollei liikevaihtoverotoimisto ole sitä toimittanut, ja vahvistaa sen verollisen määrän, mistä verovelvollisen on veroa suoritettava. Verotuksen toimittamisen määräaikaan ei sovelleta liikevaihtoverolain 46 §:n 1 momentissa olevaa tilikauteen kohdistuvan maksuunpanon määräaikaa.

Ennen vuotta 1989 päättyneeltä verokaudelta muutosta haettaessa on noudatettava ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleita määräaikoja sekä liikevaihtoverolain 62 §:n 2 momenttia sellaisena, kuin se oli voimassa ennen tämän lain voimaantuloa.

HE 199/88, vvvk.miet. 89/88, svk.miet. 209/88

24.8.1990/781:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

HE 66/88, lvk.miet. 6/90, svk.miet. 56/90

23.10.1992/928:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Tilikaudelta, joka on päättynyt ennen lain voimaantuloa, tilikausi-ilmoitus on kuitenkin annettava kumotun 6 §:n 2 momentin säännöksiä soveltaen.

Lain 3 §:ää sovelletaan vakuutusmaksuun, joka kertyy tai maksetaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

HE 141/92, VaVM 40/92

23.12.1992/1489:

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. (L 1489/92 tuli A:n 1645/93 mukaisesti voimaan 1.1.1994.)

HE 286/92, TaVM 54/92, ETA-sopimuksen liite IX: neuvoston direktiivi (88/357/ETY), (90/618/ETY), ja (90/619/ETY)

17.3.1995/399:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1995.

HE 348/94, TaVM 60/94, Neuvoston direktiivi 92/49/ETY; EYVL N:o L 228, 11.8.1992, s. 1, neuvoston direktiivi 92/96/ETY; EYVL N:o L 360, 9.12.1992, s. 1

26.7.1996/543:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

HE 46/96, VaVM 20/96, EV 105/96

7.8.2009/606:

Tämä laki tulee voimaan 14 päivänä elokuuta 2009.

Lakia sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2010 tai sen jälkeen alkavalta kalenterikuukaudelta ilmoitettavaan ja suoritettavaan veroon. (16.10.2009/749)

Ennen 1 päivää tammikuuta 2010 päättyneeltä kalenterikuukaudelta ilmoitettavaan ja suoritettavaan veroon sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, jollei muussa laissa toisin säädetä.(16.10.2009/749)

HE 221/2008, VaVM 7/2009, EV 66/2009

16.10.2009/749:

Tämä laki tulee voimaan 21 päivänä lokakuuta 2009.

Lakia sovelletaan jo 14 päivästä elokuuta 2009.

HE 129/2009, VaVM 12/2009, EV 115/2009

29.12.2009/1782:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2010.

Lakia sovelletaan sellaiseen vakuutusmaksuun, joka maksetaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen alkavalta vakuutuskaudelta.

HE 137/2009, VaVM 32/2009, EV 180/2009

11.6.2010/531:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2010.

HE 288/2009, VaVM 12/2010, EV 37/2010

30.11.2012/708:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Lakia sovelletaan sellaiseen vakuutusmaksuun, joka maksetaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen alkavalta vakuutuskaudelta.

HE 89/2012, VaVM 24/2012, EK 112/2012

9.9.2016/774:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran lain voimaantulopäivänä ja sen jälkeen alkavalta verokaudelta ilmoitettavaan ja suoritettavaan veroon.

Ennen lain voimaantuloa päättyvältä verokaudelta ilmoitettavaan ja suoritettavaan veroon sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, ellei muualla laissa toisin säädetä.

Muutoksenhaussa lain voimaantulon jälkeen annettuun ennen lain voimaantuloa päättynyttä verokautta koskevaan päätökseen sovelletaan tämän lain säännöksiä.

HE 29/2016, VaVM 9/2016, EV 104/2016

12.1.2018/36:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019.

HE 97/2017, VaVM 26/2017, EV 182/2017

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.